Alphabétiquement     [«   »]
Οτε 1
ὅτε 17
Οτι 6
ὅτι 64
Ὅτι 1
ὁτιοῦν 2
ὅτῳ 1
Fréquences     [«    »]
62 ἔφη
62 κατὰ
61 φησι
64 ὅτι
65 διὰ
70 τὰ
76 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ὅτι


Livre, Chap.
[13, 50]   Κρατήτειος ἐν ς' Κωμῳδουμένων φησὶν  ὅτι   Ἄβυδος ἐλέγετο διὰ τὸ γραῦς
[13, 51]   τῷ κατὰ Πατροκλέους. Αὕτη δὲ  ὅτι   Αἴξ ἐπεκαλεῖτο προείπομεν, διὰ τὸ
[13, 60]   τὰς Θήβας, ἐὰν ἐπιγράψωσιν Θηβαῖοι  ὅτι   Αλέξανδρος μὲν κατέσκαψεν, ἀνέστησεν δὲ
[13, 18]   τι ἔχεις ἐγκαλεῖν τῇ φύσει,  ὅτι   ἄνδρα σὲ ἐποίησε καὶ οὐ
[13, 40]   πολλὰ συνεξαμαρτάνοντα τῷ Δημητρίῳ, καὶ  ὅτι   ἀπέκτεινε τὰς τῆς Δημοῦς θεραπαίνας
[13, 57]   Φοῖνιξ ἄττα γεραιέ. Μάθε οὖν  ὅτι   ἀρσενικῶς εἴρηκε τὸν τίγριν Ἄλεξις
[13, 51]   συνέπινε παρακινοῦσι καὶ μεμηνόσιν  ὅτι   αὐτὴν ἀναλαβὼν ἰατρὸς Νικόστρατος
[13, 20]   ζημιῶσαι τοὺς ἐφόρους αὐτον, ἐπιλέγοντας  ὅτι   βασιλίσκους ἀντὶ βασιλέων τᾷ Σπάρτᾳ
[13, 51]   τὸ Θαλλὸν τὸν κάπηλον ἐξαναλῶσαι,  ὅτι   δὲ θαλλῷ χαίρουσιν αἱ αἶγες,
[13, 15]   τοῦ Βίου αὐτου. Θρυλεῖτε γὰρ  ὅτι   δεῖ μὴ τῶν σωμάτων ἀλλὰ
[13, 49]   μέν, ὀλίγον δέ, καὶ λέγοντος  ὅτι   δεκαέτης ἐστίν, Μικρὸς ὡς πολλῶν
[13, 38]   χάριν γε αὐτῇ, φησίν, οἶδα,  ὅτι   δι' αὐτὴν Κόνωνος εἰμι υἱός.
[13, 48]   αὐτὴν εἰπόντος Πῶς; ἔφησεν·  ὅτι   δύο ποταμοὶ έμβάλλετέ μοι, Λύκος
[13, 44]   γὰρ ἀκριβῶς καὶ πέποιθα τοῦθ'  ὅτι   εἰς νύκτ' ἀποδώσεις τῳ θυγατρίῳ
[13, 80]   ἀλλ' οὐδὲ ἐκείνας μαθεῖν ἐποίησεν  ὅτι   εἰσὶν αἰχμάλωτοι, ἀλλ' ὡς ἔτι
[13, 47]   ἐν ψυκτηριδίῳ μικρὸν καὶ εἰπόντος  ὅτι   ἑκκαιδεκαέτης, Μικρός γε, ἔφη, ὡς
[13, 2]   ἐν τοῖς περὶ Νομοθετῶν ἱστορεῖν  ὅτι   ἐν Λακεδαίμονι εἰς οἴκημά τι
[13, 91]   καίτοι συνεχῶς Φυλάρχου μνήμην ποιούμενος  ὅτι   ἐν ταῖς Κείων πόλεσιν οὒτε
[13, 35]   περὶ ὧν λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι  ὅτι   ἐξ Αφροδίτης καὶ Αδώνιδος ἐγεννήθησαν.
[13, 86]   καὶ μακάριον τὸν βασιλέα άπεκάλουν,  ὅτι   ἔξεστι αὐτῷ τούτων ἀπολαύειν. Καὶ
[13, 3]   δὲ καίπερ εἰδυῖα τὸ ἔθος  ὅτι   ἐστὶ βαρβαρικὸν οὐ φέρει οὐδε
[13, 69]   δ' αὐτήν Ροδῶπιν καλεῖ, ἀγνοῶν  ὅτι   ἑτέρα τῆς Δωρίχης ἐστὶν αὕτη,
[13, 7]   ἔνδον μένει, δ' οἶδεν  ὅτι   τοῖς τρόποις ὠνητέος ἄνθρωπός
[13, 89]   Περσικῶν τῆς πρώτης συντάξεώς φησιν  ὅτι   Βαγαβάζου γυνή, ἥτις ἦν
[13, 86]   καὶ εὐσχημόνως, ὡς ᾤοντο, οὐχ  ὅτι   ἡμῶν τινα προσβλέποντες, ἄλλα οὐδ'
[13, 51]   γε Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν  ὅτι   θαλλοφαγεῖ τὸ ζῷόν φησιν οὕτως·
[13, 54]   προιέμενος· Μακαρίζω σε, οὗτος,  ὅτι   καθαρὸς πάσης παιδείας ἐπὶ φιλοσοφίαν
[13, 53]   προιέμενος· Μακαρίζω σε, οὗτος,  ὅτι   καθαρὸς πάσης παιδείας ἐπὶ φιλοσοφίαν
[13, 61]   τὴν ψυχὴν μόλις. ~Ιστε δὲ  ὅτι   καὶ Δημάδης ῥήτωρ ἐξ
[13, 10]   ὑμῶν ἀγνοεῖν οἴομαι, ἄνδρες φίλοι,  ὅτι   καὶ οἱ μέγιτοι πόλεμοι διὰ
[13, 20]   Ηρακλείδης δ' Λέμβος ἱστορεῖ  ὅτι   κατὰ τὴν Σπάρτην θαυμάζεται μᾶλλον
[13, 2]   ἄπροικον. Διὸ καὶ Λύσανδρος ἐζημίωσαν,  ὅτι   καταλιπὼν τὴν προτέραν ἑτέραν ἐβουλεύετο
[13, 50]   Ἄνθις ἀδελφαί· αὗται Αφύαι ἐκαλοῦντο,  ὅτι   λευκαὶ καὶ λεπταὶ οὖσαι τοὺς
[13, 35]   Ζαριάδρην ἰδεῖν· ἐπεστάλκει γὰρ αὐτῷ  ὅτι   μέλλουσιν οἱ γάμοι συντελεῖσθαι.
[13, 50]   τοῖς περὶ τῆς Χίας Ἐπιστολῆς,  ὅτι   μετὰ τὸν τῆς Πυθιονίκης θάνατον
[13, 5]   φησι οὕτως Εἰπόντος Σοφοκλεῖ τινος  ὅτι   μισογύνης ἐστὶν Εὐριπίδης, ἔν γε
[13, 3]   δ' ἄν τις, φησὶν Αριστοτέλης  ὅτι   οὐδαμου τῆς Ιλιάδος Ομηρος ἐποίησε
[13, 87]   ὑμῖν δέ, ἑταῖροι, λέγω  ὅτι   οὐδέν ἐστιν ὀφθαλμῶν οὕτως εὐφραντικὀν
[13, 74]   τοῦτο μόνον τὸ ἁμάρτημα προσόν,  ὅτι   οὐκ ἐτίμα τὴν Αφροδίτην, αἴτιον
[13, 27]   ὢν τοὺς τρόπους. Οὐκ οἶσθ'  ὅτι   οὔκ ἐστιν ἥδιστον ἀποθανεῖν βινοῦνθ'
[13, 43]   τραύματα; Κἀκεῖνος αὐτῇ συντόμως ἀπεκρίνατο  ὅτι   παῖς ποτ' ὢν ἀνείλετ' εἰς
[13, 89]   ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν  ὅτι   παρ' Ολυμπιάδι οὖσαν τῇ Αλεξάνδρου
[13, 47]   Πρὸς δὲ ἀδολέσχην τινὰ διηγούμευον  ὅτι   παραγέγονεν ἀφ' Ελλησπόντου Πῶς οὖν,
[13, 25]   παρασημαίνεται, λέγων {τὀν Πελοποννησιακὸν πόλεμον}  ὅτι   Περικλῆς διὰ τὸν ἁρπασθείσας ἀπ'
[13, 78]   γενέσθαι τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας,  ὅτι   πολλάκις τῶν νέων ἀκμὴ
[13, 49]   τὴν αἰτίαν Ὀργίζομαί σοι, εἶπεν,  ὅτι   πολλὰς ἔχεις. Φιλάργυρος δέ τις
[13, 41]   Γνάθαινα δ' εἰς τὰ στρώμαθ'  ὅτι   προίετο, ἐνουθετήθη τοῦτό πως ὑπὸ
[13, 33]   ξυνάορον ξυναῖς γυναιξί. Δῆλον γὰρ  ὅτι   πρὸς τὰς ἑταίρας διαλεγόμενος ἠγωνια
[13, 51]   Προσκήνιον, φησίν, ἐπεκαλεῖτο Νάννιον,  ὅτι   πρόσωπόν τε ἀστεῖον εἶχε καὶ
[13, 25]   Φιλήμων δὲ ἐν Αδελφοῖς προσιστορῶν  ὅτι   πρῶτος Σόλων διὰ τὴν τῶν
[13, 65]   ἄλλα τε κατηγορήθη αὐτοῦ καὶ  ὅτι   Σινώπῃ τῇ ἑταίρᾳ Αλῴοις ἐπὶ
[13, 82]   ἐν τοῖς Ιστορικοῖς Υπομνήμασίν φησι  ὅτι   Σοφοκλῆς εὐπρεπῆ παῖδα ἔξω τείχους
[13, 55]   Ποσειδωνίοις· καὶ ὀνειδιζόμενος ὑπὸ οἰκέτου,  ὅτι   Σὺ μὲν αὐτῇ τοσοῦτον ἀργύριον
[13, 51]   Αντικύραν αὐτὴν φάσκων κληθῆναι ἤτοι  ὅτι   συνέπινε παρακινοῦσι καὶ μεμηνόσιν
[13, 79]   Διὸς τυραννίδα. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ  ὅτι   τὰ περὶ Κτατῖνον καὶ Αριστόδημον
[13, 17]   δ' οὐ κλύεις, οὐκ εἰδὼς  ὅτι   τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἡνιοχεύεις. Ο
[13, 38]   δὲ Τιμόθεος καὶ σκωπτόμενός ποτε  ὅτι   τοιαύτης εἴη μητρὸς Καὶ χάριν
[13, 60]   ὄνομα Μνησαρέτην. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ  ὅτι   τὸν ἐπιγραφόμενον κατ' αὐτῆς Εὐθίου
[13, 45]   αὐτὸς εἶχεν. Επεκαλεῖτο δ' Αἴξ,  ὅτι   τὸν μέγαν κατέφαγ' ἐραστήν ποτε
[13, 86]   δὲ Θεοφράστου, τὸν ἐπικαλούμενον Τυρρηνόν,  ὅτι   τῶν αὐλητρίδων τὰ ἱμάτια περιέδυεν.
[13, 67]   αὐτῆς καὶ πάντες ἐθαύμαζον,  ὅτι   τῶν μὲν ἐν Κιλικίᾳ τελευτησάντων
[13, 95]   τόκους οὔτε τἀρχαῖον ἀπεδίδου καὶ  ὅτι   ὑπερήμερος ἐγένετο γνώμῃ δικαστηρίου ἐρήμην
[13, 50]   τῷ περὶ τῶν Αθήνησιν Εταιρίδων  ὅτι   Φθειροπύλη ἐπεκαλεῖτο, ἐπειδήπερ ἐπὶ τῆς
[13, 21]   σοφιστής, τοῖς μαθηταῖς διηγούμενος  ὅτι   Ωκιμον ἑταίρας ὄνομα καὶ ἄλλα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005