Alphabétiquement     [«   »]
αὐτῇ 18
αὕτη 6
Αὕτη 8
αὐτὴν 45
αὐτήν 10
αὐτην 1
αὑτὴν 1
Fréquences     [«    »]
43 οὖν
44 παρὰ
44 ὥς
45 αὐτὴν
45
49 αὐτὸν
49 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

αὐτὴν


Livre, Chap.
[13, 63]   καίτοι γυναῖκα ἔχων ὡς καὶ  αὐτὴν   ἀγανακτήσασαν συγκοιμᾶσθαι τῷ Κνωσίωνι. ~Μυρρίνην
[13, 50]   φησὶν Αφύην κληθῆναι διὰ τὴν  αὐτὴν   αἰτίαν. δ' αὐτὸς Ὑπερείδης
[13, 51]   παρακινοῦσι καὶ μεμηνόσιν ὅτι  αὐτὴν   ἀναλαβὼν ἰατρὸς Νικόστρατος {καὶ}
[13, 64]   ὑπο τῆς Λοαδίκης οὐδ' ἀποκρίσεως  αὐτὴν   ἀξιῶσαι ἀπαγομένην τε ἐπὶ τὸ
[13, 35]   τὴν φιάλην· καὶ ὃς ἁρπάσας  αὐτὴν   ἀπήγαγεν ἐπὶ τό ἅρμα καὶ
[13, 35]   τοῦτο κἀκείνῳ πάθος συμπεσεῖν πρὸς  αὐτὴν.   Διετέλουν οὖν ἀλλήλων ἐπιτυμοῦντες διὰ
[13, 35]   ἀρρένων παίδων ἕρημος· ἤθελεν γὰρ  αὐτὴν   δοῦναι ἑνὶ τῶν περὶ αὑτὸν
[13, 55]   ἐν Μακεδόσιν Παυσανίᾳ Κορινθίαν  αὐτὴν   εἶναί φησιν διὰ τούτων· Εἰσὶν
[13, 49]   Φιλάργυρος δέ τις ἐραστἠς ὑποκοριβόμενος  αὐτὴν   εἶπεν Ἀφροδίσιον εἶ Πραξιτέλους·
[13, 48]   ἀναγωγότέρον οὖν τοῦ στρατιώτου λάκκον  αὐτὴν   εἰπόντος Πῶς; ἔφησεν· ὅτι
[13, 59]   ἦσαν οἱ δικασταὶ καταψηφιούμενοι, παραγαγὼν  αὐτὴν   εἰς τοὐμφρανὲς καὶ περιρήξας τοὺς
[13, 55]   πεδίοις. Αὐτοσχεδιάζουσιν οὖν οἱ λέγοντες  αὐτὴν   ἐν Κορίνθῳ τεθάφθαι πρὸς τῷ
[13, 89]   μορφήν. Στεφανόπωλις δ' ἦν καὶ  αὐτὴν   ἐξέδωκε πρὸς γάμου κοινωνίαν
[13, 43]   σοφός, εἰς τὴν ἀγορὰν λέγουσιν  αὐτὴν   ἐξίναι καὶ τοὔψον ἐφορᾶν καὶ
[13, 67]   πολυτάλαντον μνημεῖον κατεσκεύασεν Ἐκφέρων τε  αὐτὴν   ἐπὶ τὰς ταφάς, ὥς φησι
[13, 42]   ἀνισταμένης τε πολλάκις, εἰς δασύποδα  αὐτὴν   ἐπικροῦσαι βουλόμενος Πρὸς τῶν θεῶν
[13, 66]   οὖν προσενέγκαντος τοῦ νεανίσκου πρὸς  αὐτὴν   Πλαγγὼν ἀκούουσα τῆς Βακχίδος
[13, 49]   γράσωνα πορευομένη ἐραστήν, ἐπεὶ τις  αὐτὴν   ἠρώτα ποῦ πορεύεται, εἶπεν· Αἰγεῖ
[13, 59]   βλεπομένοις. Διόπερ οὐδὲ ῥᾳδίως ἦν  αὐτὴν   ἰδεῖν γυμνήν· ἐχέσαρκον γὰρ χιτώνιον
[13, 47]   εἶπεν, Εἰσελθόντος δέ τινος ὡς  αὐτὴν   καὶ ἰδόντος έπί τινος ἀγγείου
[13, 65]   Σαμίας ἑταίρας ἐρασθεὶς ἡδέως δι'  αὐτὴν   καὶ Λαμπιτὼ προσηγορεύετο, ὥς φησι
[13, 48]   ὃν δεῖ τοὺς ἐραστὰς ὡς  αὐτὴν   καὶ τὴν θυγατέρα εἰσιέναι, κατὰ
[13, 49]   Μαστιγίου δέ τινος μειρακιευομένου πρὸς  αὐτὴν   καὶ φαμένου πολλαῖς συμπεπλέχθαι, καθ'
[13, 67]   Αθήνας ἐρασθεὶς Πυθιονίκης πολλὰ εἰς  αὐτὴν   κατανάλωσεν ἑταίραν οὖσαν καὶ ἀποθανούσῃ
[13, 64]   αἵμματος τοῖς βωμοῖς, ἕως καὶ  αὐτὴν   κατέσφαξαν. Δανάην δὲ τὴν Λεοντίου
[13, 52]   πρὸς Αερόπην ἐλθοῦσα πέμψαι στρώματα  αὐτὴν   κέλευε, φησί, καὶ παρ' Ὠκίμου
[13, 38]   αὐτῇ, φησίν, οἶδα, ὅτι δι'  αὐτὴν   Κόνωνος εἰμι υἱός. Φιλέταιρον δὲ
[13, 89]   γυναικῶν γεγονέναι καλλίονα ἀπέκτειναν δὲ  αὐτὴν   Λακεδαιμόνιο καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς
[13, 42]   ποτὲ παγκρατιαστὴς καὶ συνεῖχ'  αὐτὴν   μόνος γαμετῆς τρόπον γυναικός. Υπο
[13, 86]   πρὸς αὐτὀν διὰ τὸ τὴν  αὐτὴν   οἰκεῖν οἰκίαν, συναισθόμενος εἰσείλκυσε τὴν
[13, 71]   μὲν λείπων Σάμον, ἄλλοτε δ'  αὐτὴν   οἰνηρῇ δείρῃ κεκλιμένην πατρίδα, Λέσβον
[13, 73]   δ' Αἰσχύλος ἐν ταῖς Δαναίσιν  αὐτὴν   παράγει τὴν Αφροδίτην λέγουσαν Ερᾷ
[13, 72]   καὶ λέγειν τινάς φησιν εἰς  αὐτὴν   πεποιῆσθαι ὑπὸ Ανακρέοντος τάδε Σφαίρῃ
[13, 26]   διαχαλᾷ τοῦ σώματος, ἰδεῖν μὲν  αὐτὴν   ῥᾷόν ἐστιν πτύσαι· ἐξέρχεταί
[13, 64]   τῆς Επικουρείου θυγατέρα ἑταιριζομένην καὶ  αὐτὴν   Σώφρων ἐπὶ τῆς Εφέσου
[13, 56]   ἠγάπα; ὡς καὶ ᾄδειν εἰς  αὐτὴν   τάδε· Αρχεάνασσαν ἔχω τὴν ἐκ
[13, 10]   ἔδωκεν, ὑπονοήσας μὴ γυναικὸς ἕξειν  αὐτὴν   τιμὴν ἀλλὰ παλλακίδος ἔπεμψε δὲ
[13, 41]   ῥῆμ' ἐπεκτείνας δοκεῖ καλέσαι τις  αὐτὴν   τῶν ἐραστῶν Μανίαν· μᾶλον τὸ
[13, 42]   φασι, παρὰ τῇ Μανίᾳ παρεδέξατ'  αὐτὴν   τῶν πονηρῶν τις πάνυ. κᾆθ'
[13, 55]   καὶ Πολέμων εἴηκεν, ἀναιρεθῆναι φάσκων  αὐτὴν   ὑπό τινων γυναικῶν ἐν Θετταλίᾳ,
[13, 42]   Υπο δ' Αντήνορος μοιχευομένην αἰσθόμενος  αὐτὴν   ὕστερον σφόδρ' ἠγανάκτησ' δὲ
[13, 51]   έν τῷ περὶ Ἑταιρῶν, Αντικύραν  αὐτὴν   φάσκων κληθῆναι ἤτοι ὅτι συνέπινε
[13, 44]   καὶ προσκείμενος πολὺ δαπανήσας ἔσχεν  αὐτὴν   χρυσίον. Ανάγωγος ὢν δὲ καὶ
[13, 35]   φιάλην εἶπεν πλησίον στὰς παρ'  αὐτὴν·   Οδάτι, πάρειμι δή σοι
[13, 67]   πόλισμα, ὄψεται παρὰ τὴν ὁδὸν  αὐτὴν   ῴκοδομήμενον μνῆμα οἷον οὐχ ἕτερον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005