Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλλ 2
ἄλλ 1
Αλλὰ 9
ἀλλὰ 31
ἀλλα 1
ἄλλα 7
ἄλλαι 3
Fréquences     [«    »]
29 ἔτι
30 ἧς
29 οὐδ
31 ἀλλὰ
31 εἰ
31 ἱστορεῖ
31 Ο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ἀλλὰ


Livre, Chap.
[13, 17]   καθεύδοντος αὐτοῦ κατακαλύπτει τοὺς ὀφθαλμούς,  ἀλλὰ   ἀναπεπταμένων τῶν βλεφάρων κοιμίζει τὸν
[13, 21]   ῥοδοδάκτυλος οὖσα» κατὰ τὸν Κρατῖνον,  ἀλλὰ   βολίτινον ἔχων θάτερον σκέλος, ἐκείνου
[13, 31]   Μαγνησίᾳ οὐ διὰ τὰς ἑταίρας,  ἀλλὰ   δι' ἑτέραν αἰτίαν, ἧς μνημονεύει
[13, 86]   ἔτι κατεῖχον αὑτοὺς οἱ ἄνδρες,  ἀλλὰ   ἐκ τῶν κλινῶν ἀνώρμων καὶ
[13, 92]   Καρύστιός φησιν ἐν Ιστορικοῖς Υπομνήμασιν,  ἀλλὰ   καὶ Αθηναῖοι. Αλεξις γοῦν ἐν
[13, 70]   Μεγαρὶς οὐκ ἀγεννὴς ἦν ἑταίρα,  ἀλλὰ   καὶ γονέων καὶ κατὰ παιδείαν
[13, 95]   εἰς ἐμὲ μόνον τοιοῦτός ἐστιν,  ἀλλὰ   καὶ εἰς ἄλλους ἅπαντας τοὺς
[13, 51]   ὀνόματα οὐ μόνον ταῖς ἑταιρούσαις,  ἀλλὰ   καὶ ταῖς ἄλλαις δούλαις, ὥς
[13, 31]   καὶ τὴν ἀρχὴν ἐκείνῃ πᾶσαν,  ἀλλὰ   καὶ τελευσάσης συναγαγὼν τοὺς ἐκ
[13, 78]   συνειδότας οὐ μόνον οὐ κατεῖπον,  ἀλλὰ   καὶ τὸν Φάλαριν αὐτὸν εἰς
[13, 67]   ὥστε γίνεσθαι μὴ μόνον τρίδουλον,  ἀλλὰ   καὶ τρίπορνον αὐτήν. Απὸ πλειόνων
[13, 71]   τόξου νυκτερινὰς οὐκ ἀποθέσθ' ὀδύνας  ἀλλὰ   Μακηδονίης πάσας κατενίσατο λαύρας Αἰγείων,
[13, 21]   καπηλείοις συναναφύρῃ οὐ μετὰ ἑταίρων  ἀλλὰ   μετὰ ἑταιρῶν, μαστροπευούσας περὶ σαυτὸν
[13, 82]   ὐφη τούτῳ χεχρῆσθαι τῷ παιδί,  ἀλλὰ   μηδὲν προσθεῖναι, τὸν δὲ Σοφοκλέα
[13, 70]   τούτοις Μυρτίλος μέλλων σιωπᾶν  ἀλλὰ   μικροῦ, ἔφη, ἄνδρες φίλοι, ἐξελαθόμεν
[13, 77]   τὸν Δία ἁρπάσαι τὸν Γανυμήδην  ἀλλὰ   Μίνωα. Οἱ δὲ προειρημένοι Χαλκιδεῖς
[13, 8]   ἴσως Φαίδραν ἐρεῖ κακῶς τις  ἀλλὰ   νὴ Δία χρηστή τις ἦν
[13, 10]   μὴ γυναικὸς ἕξειν αὐτὴν τιμὴν  ἀλλὰ   παλλακίδος ἔπεμψε δὲ τὴν Αρπίου
[13, 95]   μὲν ὑπολοίπους φορὰς οὐ κατατίθησιν,  ἀλλὰ   περὶ τοῦτον τὸν κάπηλον ὡς
[13, 28]   φορτηγῶν ὑπὸ γούνατα μισθοῦ ἔλυσαν,  ἀλλὰ   περὶ τῶν ὄντως ἑταιρῶν τὸν
[13, 28]   ἔτι πρὸς τὸ ἔτυμον ἀναφέροντες,  ἀλλὰ   πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον, καθὸ δή
[13, 86]   τῆς παιδίσκης παρακαθίσαι οὐκ ἐπέτρεψεν,  ἀλλὰ   σκληρὸν αὑτὸν εἰσῆγεν. Εἶθ' ὕστερον
[13, 44]   οὐ δυνάμενος τότε παρελθεῖν ῥᾳδίως,  ἀλλὰ   στενοχωρῶν εἶπεν τρισάθλιε ὀνηλάτ'
[13, 13]   οὔτ' ἀβέλτερος οὔτ' αὖθις ἔμφρων,  ἀλλὰ   συνενηνεγμένος πανταχόθεν ἑνὶ τύπῳ τε>
[13, 37]   συγγράμματι· Αβρότονον Θρηίσσα γυνή γένος·  ἀλλὰ   τεκέσθαι τὸν μέγαν Ελλησιν φασὶ
[13, 65]   οὐδὲ ἐκείνου οὔσης τῆς θυσίας,  ἀλλὰ   τῆς ἱερείας. ~Διαβόητος δ' ἑταιρα
[13, 56]   ἕνεκεν Ασπασίας οὐ τῆς νεωτέρας  ἀλλὰ   τῆς Σωκράτει τῷ σοφῷ συγγενομένης
[13, 15]   ὅτι δεῖ μὴ τῶν σωμάτων  ἀλλὰ   τῆς ψυχῆς ἐρᾶν· οἵτινες μέχρι
[13, 95]   τραγικὸν ποιητήν Τάδ' οὐχ ὑπάρχων,  ἀλλὰ   τιμωρούμενος, καταπαύσω τὸν πρὸς σὲ
[13, 29]   συμπιέσασα τὸ στόμα ὥσπερ πολέμιον,  ἀλλὰ   τοῖσι στρουθίοις χανοῦσ' ὁμοίως· ἧς
[13, 2]   (οἱ χρόνοι γὰρ οὐ συγχωροῦσιν)  ἀλλὰ   τοῦ τρίτου ἀπ' ἐκείνου. Εἰσὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005