Alphabétiquement     [«   »]
αὐτην 1
αὑτὴν 1
Αὐτῆς 1
αὐτῆς 56
αὑτῆς 3
Αὐτίκ 1
αὐτίκα 1
Fréquences     [«    »]
54 ἑταίρας
54 μὴ
55 ὑπὸ
56 αὐτῆς
57 οἱ
61 ἐκ
61 φησι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

αὐτῆς


Livre, Chap.
[13, 49]   κάτω χρῶ. Θαὶς ἐραστοῦ τινος  αὐτῆς   ἀλαζόνος παρὰ πολλῶν ποτήρια χρησαμένου
[13, 50]   τὸ γραῦς εἶναι. Μνημονεύει δ'  αὐτῆς   Αντιφάνης ἐν Αρκάδι καὶ ἐν
[13, 59]   κόμας ἐνέβαινε θαλάττῃ· καὶ ἀπ'  αὐτῆς   Απελλῆς τὴν Αναδυομένην Αφροδίτην ἀπεγράψατο.
[13, 55]   Λαίδι χορηγῶ πολλά, ἵνα αὐτὸς  αὐτῆς   ἀπολαύω, οὐχ ἵνα μὴ ἄλλος.
[13, 95]   τὸ κόριον μετεχειρίζετο τῆς ἡλικίας  αὐτῆς   ἀπολαύων, ἧς ῥᾷον τοὺς ὀδόντας
[13, 56]   ἡμέρας εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα ἀπ'  αὐτῆς   ἀσπάζεσθαι τὴν ἄνθρωπον, καὶ φευγούσης
[13, 56]   τὴν ἄνθρωπον, καὶ φευγούσης ποτὲ  αὐτῆς   γραφὴν ἀσεβείας λέγων ὑπὲρ αὑτῆς
[13, 60]   κατὰ Φρύνης τὸ κύριόν φησιν  αὐτῆς   εἶναι ὄνομα Μνησαρέτην. Οὐκ ἀγνοῶ
[13, 43]   τῶν ἐρωμένων (ᾔδει δ' ὑπ'  αὐτῆς   ἐκτενῶς ἀγαπώμενος) παρῆν ἔχων δύο
[13, 51]   Νεαίρας δὲ λόγον γράψας μνημονεύει  αὐτῆς.   Ἐν δὲ τῷ κατὰ Φιλωνίδου
[13, 66]   Μαρτυρεῖ δὲ καὶ Αρχίλοχος περὶ  αὐτῆς   ἐν τούτοις Συκῆ πετραίη πολλὰς
[13, 17]   προμαντευόμενος τὴν τύφλωσιν πάντα μᾶλλον  αὐτῆς   ἐπαινεῖ τῶν ὀφθαλμῶν μνημονεύει,
[13, 59]   ἐπιλογικοὺς οἴκτους ἐκ τῆς ὄψεως  αὐτῆς   ἐπερρητόρευσεν δεισιδαιμονῆσαί τε ἐποίησεν τοὺς
[13, 59]   αὐτῆς τὴν Κνιδίαν Αφροδίτην ἀπ'  αὐτῆς   ἐπλάσατο καὶ ἐν τῇ τοῦ
[13, 61]   συνῆν Αρχίππη, πρότερος  αὐτῆς   ἐραστὴς Σμικρίνης ἐρωτώμενος ὑπό τινος
[13, 34]   ἐν τῇ πόλει. Ανάθημα δ'  αὐτῆς   ἐστιν ὑπὲρ τὸ τῆς Χαλκιοίκου
[13, 38]   Ηρα δὲ καὶ Λεαίνης καὶ  αὐτῆς   ἑταίρας Αττικῆς Δημήτριος καὶ
[13, 60]   δὲ ὅτι τὸν ἐπιγραφόμενον κατ'  αὐτῆς   Εὐθίου λόγον Διόδωρος περιηγητὴς
[13, 44]   τό πως τὸν Ανδρόνικον ἡδέως  αὐτῆς   ἔχειν τὸν ὑποκριτήν· τότε δ'
[13, 25]   Περικλῆς διὰ τὸν ἁρπασθείσας ἀπ'  αὐτῆς   θεραπαίνας ὑπὸ Μεγαρέων ἀνερρίπισεν τὸ
[13, 5]   Αὐδάταν Ιλλυρίδα γήμας ἔσχεν ἐξ  αὐτῆς   θύγατέρα Κύνναν ἔγημεν δὲ καὶ
[13, 50]   Ῥωσσῷ δὲ καὶ εἰκόνα χαλκῆν  αὐτῆς   ἱστάναι τολμῆσαι παρὰ τὴν έαυτοῦ.
[13, 67]   καὶ τὸν Αρπαλον. Μνημονεύει δ'  αὐτῆς   καὶ Αλεξις ἐν Λυκίσκῳ. ~Μετὰ
[13, 62]   Φιλωνίδης δ' ἐρᾶν φησι. Μνημονεύει  αὐτῆς   καὶ Αριστοφάνης ἐν τῷ Γηρυτάδῃ.
[13, 95]   διέθηκεν ὥστε τὸν μὲν ἄνδρα  αὐτῆς   καὶ τοὺς υἱοὺς πτωχοὺς ἐποίησεν,
[13, 69]   ἐρωμένην γενομένην Χαράξου τοῦ ἀδελφοῦ  αὐτῆς   κατ' ἐμπορίαν εἰς τὴν Ναύκτατιν
[13, 62]   εἰ γνήσιος λόγος, μνημονεύει  αὐτῆς,   καταλέγων καὶ ἄλλας ἑταίρας ἐν
[13, 44]   ἀξιοῦντα μὴ τετευχέναι τούτου παρ'  αὐτῆς   μηδέποτε τοῦ σχήματος, ἐν τῷδε
[13, 69]   καὶ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ πολλάκις  αὐτῆς   μνημονεύσας. Εστὶ δὲ> τόδε Δωρίχα,
[13, 42]   ἀστεία τις ἀποκρίνασθαι, τάδε περὶ  αὐτῆς   Μάχων ἀναγράφει· Τῆς Μανίας
[13, 67]   διακοσίων δύο μνήματα κατεσκεύασεν  αὐτῆς   καὶ πάντες ἐθαύμαζον, ὅτι
[13, 52]   Πανδρόσῳ οὑτωσὶ λέγων· Ἔπειτα τῆς  αὐτῆς   ὁδοῦ πρὸς Αερόπην ἐλθοῦσα πέμψαι
[13, 21]   τοῦ Φαληρέως συγγράμματι, τὸ κύριον  αὐτῆς   ὄνομα φάσκων εἶναι Μητίχην. ~Εστὶν
[13, 47]   τὴν μνᾶν τῇ θυγατρὶ δοὺς  αὐτῆς   οὐδὲν ἐτι ἐφερεν, ἀλλ' έφοίτα
[13, 44]   μηδενί, ἑξῆς καθιππάσθαι, δ' ὑπ'  αὐτῆς   πεντάκις. Μετὰ ταῦτ' ἀκούσας Ανδρόνικος
[13, 62]   γενέσθαι αὐτῷ θυγάτριον. Μνημονεύει δ'  αὐτῆς   Στράττις ἐν τούτοις Καὶ τὴν
[13, 45]   Καταπλαγεὶς δ' Εὐριπίδης τὴν τόλμαν  αὐτῆς   Σὺ γάρ, ἔφη, τίς εἶ
[13, 43]   συναντήσαντος ἐμβλέψασα τῇ θυγατρὶ μετ'  αὐτῆς   συνπρορευομένῃ λέγει· Δικαιότερον ἦν,
[13, 10]   καὶ σφόδρα ἐρεθισθεὶς ἐκμανθάνει παρ'  αὐτῆς   τὰ πάντα καὶ δεηθείσης ἐκδικῆσαι
[13, 64]   τῆς Λαοδίκης Δανάη, πιστευομένη ὑπ'  αὐτῆς   τὰ πάντα, Λεοντίου δ' οὖσα
[13, 44]   Γναθαινίου δέ γε τῆς θυγατριδῆς  αὐτῆς   τάδε ἀναγράφει· Εἰς τὰς Αθήνας
[13, 49]   συμπόσιον Γλυκέρας καὶ τοῦ ἐραστοῦ  αὐτῆς   ταύτῃ μᾶλλον προσέχοντος, κατάστυγνος ἦν,
[13, 55]   κληθῆναι άνοσίας Αφροδίτης. Δείκνυσθαι δ'  αὐτῆς   τάφον παρὰ τῷ Πηνειῷ σημεῖον
[13, 59]   Πραξιτέλης δὲ ἀγαλματοποιὸς ἐρῶν  αὐτῆς   τὴν Κνιδίαν Αφροδίτην ἀπ' αὐτῆς
[13, 14]   βούλεται. Αλεξις Ελένῃ· Ως ὅστις  αὐτῆς   τῆς> ἀκμῆς τῶν σωμάτων ἐρᾷ,
[13, 60]   Εἴρηκεν δὲ περὶ τοῦ πλούτου  αὐτῆς   Τιμοκλῆς κωμικὸς ἐν Νεαίριᾳ
[13, 17]   ἐρῶν τῆς Γαλατείας καὶ ἐπαινῶν  αὐτῆς   τὸ κάλλος, προμαντευόμενος τὴν τύφλωσιν
[13, 6]   εἷς μόνος δ' ἱππεύς τις  αὐτῆς   τὸν βίον παρείλετο πάντα τὰ
[13, 75]   προσελκὺσασθαι. Λέγει δ' οὗτως περὶ  αὐτῆς   Τοῦθ' ἁδειᾶν Μουσᾶν ἔδειξε δῶρον
[13, 44]   Αφροδισίου τινός, τό τ' εἶδος  αὐτῆς   τοὺς ῥυθμούς τε καταμαθὼν ἐπυνθάνετο
[13, 53]   ὥστ' ἐκεῖνον πολλἠν φροντίδα ποιούμενον  αὐτῆς   τοῦτ' ἐμφανίζειν διὰ τῶν πρὸς
[13, 54]   ὥστ' ἐκεῖνον πολλἠν φροντίδα ποιούμενον  αὐτῆς   τοῦτ' ἐμφανίζειν διὰ τῶν πρὸς
[13, 47]   δέ τινων παρὰ πότον ὑπὲρ  αὐτῆς   τυπτόντων ἑαυτοὺς ἔφη πρὸς τὸν
[13, 26]   ἦν ἀπηγριωμένη, εἶδες δ' ἂν  αὐτῆς   Φαρνάβαζον θᾶττον ἄν. ἐπεὶ δὲ
[13, 60]   ἐν Εφεσίᾳ τάδε φησὶν περὶ  αὐτῆς   Φρύνη ποθ' ἡμῶν γέγονεν ἐπιφανεστάτη
[13, 89]   αὐτὴν Λακεδαιμόνιο καὶ τὴν ἀδελφὴν  αὐτῆς   Χρύσην, ὅτε καὶ τὸν Λυσανδρίδαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005