Alphabétiquement     [«   »]
τὠλύμπια 1
τών 1
Τῶν 7
τῶν 240
τῶνδ 1
1
ὕβρεος 1
Fréquences     [«    »]
223 τῆς
227 τὸν
227 τοῦ
240 τῶν
295 τὴν
320 δ
323
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τῶν


Livre, Chap.
[13, 67]   Κίμωνος τινος ἑτέρου  τῶν   ἀγαθῶν ἀνδρῶν εἶναι καὶ> μάλιστα
[13, 59]   ἀλλ' ἀτενιζόμενος. Εκλογὴν δὲ αὐτῇ  τῶν   ἀγαλμάτων ἔδωκεν, εἴτε τὸν Ερωτα
[13, 2]   ἐνεκλείοντο αἱ κόραι, συνεγκλειομένων καὶ  τῶν   ἀγάμων νεανίσκων καὶ ἕκαστος ἧς
[13, 50]   ἀκούω μυριάδας τὸν Αρπαλον αὐτοῖσι  τῶν   Αγῆνος οὐκ ἐλάπονας σίτου παραπέμψαι
[13, 68]   ἀκούω μυριάδας τὸν Αρπαλον αὐτοῖσι  τῶν   Αγῆνος οὐκ ἐλάσσονας σίτου διαπέμψαι
[13, 42]   τῶν θεῶν μειράκια, τί δοκεῖ  τῶν   ἀγρίων ὑμῖν ποτε ἐν τοῖς
[13, 44]   ὁδοῦ κακὸς παλαιστὴς ἐνέτυχέν τις  τῶν   ἀεὶ ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐπιμελῶς
[13, 21]   Αθηναίου, πάντων τούτων συγγεγραφότων περὶ  τῶν   Αθήνησι Εταιρίδων. τῆς καλῆς
[13, 50]   Απολλόδωρός φησιν έν τῷ περὶ  τῶν   Αθήνησιν Εταιρίδων ὅτι Φθειροπύλη ἐπεκαλεῖτο,
[13, 89]   Ταύτην δ' ἀπεστάλκει δῶρον  τῶν   Αἰγυπτίων βασιλεὺς Στρατίρᾳ τῇ βασιλέως
[13, 67]   ~Αρπαλος δ' Μακεδὼν  τῶν   Αλεξάνδρου πολλὰ χρημάτων συλήσας καὶ
[13, 15]   πᾶσι τοῖς ἄμμοις ποιῶν. ~Τούτων  τῶν   Αλέξιδος ἀπομνημονεύσας Μυρτίλος κᾆτα
[13, 64]   τῆς τυχούσης συλληφθεῖσα ἀπήχθη μετὰ  τῶν   ἄλλων αἰχμαλώτων καὶ πραθεῖσα ὁμοίως
[13, 28]   Κύνουλκος τολμᾷ λοιδορεῖν, τὰς> μόνας  τῶν   ἄλλων γυναικῶν τῷ τῆς φιλίας
[13, 85]   τις ἦν παῖς, ὃς μετὰ  τῶν   ἄλλων ἐκ παλαίστρας παραγινόμενος ἐπὶ
[13, 10]   γυναῖκας ἐν ταῖς συνουσίαις διαφέρειν  τῶν   ἄλλων ἔπεμψεν πρὸς Αμασιν τὸν
[13, 74]   Αρτεμις περισσῶς ἀγαπήσασα οὔτε  τῶν   ἄλλων θεῶν τις δαιμόνων
[13, 78]   ἐπιθῶνται. Εχρησεν δὲ καὶ περὶ  τῶν   ἀμφὶ τὸν Χαρίτωνα, προτάξας τοῦ
[13, 16]   οὐδ' ἐπιθυμεῖ τῶν ὠμῶν καὶ  τῶν   ἀνηδύντων. Καὶ γὰρ τὸ παλαιὸν
[13, 83]   μάντεων διεσπάσθη {ὑπ' αὐτῶν} Καὶ  τῶν   ἀνθρώπων ὕστερον ἀναζητούντων τὴν αἰτίαν
[13, 37]   και Ποθεινὴ Μύρτιον δὲ μία  τῶν   ἀποδεδειγμένων καὶ κοινῶν δεικτηριάδων. Τοῦ
[13, 60]   τῇ Φρύνῃ Γρυλλίων εἷς ὢν  τῶν   Αρεοπαγιτῶν, ὡς καὶ Σάτυρος
[13, 75]   συνέστησε καὶ τοῦτον τὸν τρὸπον  τῶν   ᾳσμάτων· δὴ καὶ τὸ
[13, 70]   αὐτὴ ἔνδοξος, τὸ γένος ἀπὸ  τῶν   Ατρειδῶν σῴζουσα, ὡς οἱ τὰ
[13, 4]   Ιστρος γοῦν ἐν τῇ τεσσαρεκαιδεκάτῃ  τῶν   Αττικῶν καταλέγων τὰς τοῦ Θησέως
[13, 86]   Θεοφράστου, τὸν ἐπικαλούμενον Τυρρηνόν, ὅτι  τῶν   αὐλητρίδων τὰ ἱμάτια περιέδυεν. ~Εσπουδάκεσαν
[13, 20]   μαθητοῦ. Ημεῖς δ' οὐχι καὶ  τῶν   ἀψύχων τὰ κάλλιστα προκρίνομεν; ἐπαινοῦντες
[13, 79]   τὸν Χρύσιππον καὶ Κελτοὶ δὲ  τῶν   βαρβάρων καίτοι καλλίστας ἔχοντες γυναῖκας
[13, 68]   πρᾶγμ' αὑτοῦ φυγήν. Ενταῦθα δὴ  τῶν   βαρβάρων τινὲς μάγοι ὁρῶντες αὐτὸν
[13, 78]   τὸν Φάλαριν αὐτὸν εἰς ἔλεον  τῶν   βασάνων ἤγαγον, ὡς ἀπολῦσαι αὐτοὺς
[13, 17]   κατακαλύπτει τοὺς ὀφθαλμούς, ἀλλὰ ἀναπεπταμένων  τῶν   βλεφάρων κοιμίζει τὸν ἐρώμενον, ὅπως
[13, 79]   Αγνων φησὶ Ακαδημαικός, πρὸ  τῶν   γάμων ταῖς παρθένοις ὡς παιδικοῖς
[13, 7]   καὶ μεστὴν γυναικείας χολῆς. Η  τῶν   γὰρ ἀνδρῶν ἐστι πρὸς ἐκείνην
[13, 6]   δύο ῥέουσι μέλανος, ἐκ δὲ  τῶν   γνάθων ἱδρὼς ἐπὶ τὸν τράχηλον
[13, 49]   τράγε. Πέμφαντος δέ τινος αὐτῇ  τῶν   γνωρίμων οἶνον χρηστὸν μέν, ὀλίγον
[13, 3]   εἰς χρῆσιν εἶναι τὸ πλῆθος  τῶν   γυναικῶν, ἀλλ' εἰς γέρας ἐπεὶ
[13, 57]   τοῦ Φαναγορείιτου Ἠοίους τὸν  τῶν   γυναικῶν κατάλογον Νικαινέτου τοῦ Σαμίου
[13, 24]   μαγαλομίσθους ἑταίρας καὶ τὰς ἐλευθέρας  τῶν   γυναικῶν ταυτὶ λέγων· Δεινά, δεινὰ
[13, 2]   Σωκράτους μνημονεύοντας. Παρέθετο δὲ περὶ  τῶν   γυναικῶν ψήφισμα Ιερώνυμος Ρόδιος,
[13, 8]   μ' αἱ χρησταὶ γυναῖκες ἐπέλιπον,  τῶν   δ' αὖ πονηρῶν ἔτι λέγειν
[13, 86]   ~Υμεῖς δὲ, φιλοσόφοι, καὶ  τῶν   δελφίνων καὶ τῶν ἐλεφάντων ἐστὲ
[13, 60]   εἷλε περὶ τοῦ σώματος καὶ  τῶν   δικαστῶν καθ' ἕνα δεξιουμένη μετὰ
[13, 24]   δέσποινα ποντία Κύπρι, βινεῖν δύνανται,  τῶν   Δρακοντείων νόμων ὁπόταν ἀναμνησθῶσι προσκινούμενοι;
[13, 35]   ταῖς ἑαυτῶν θυγατράσιν οἱ πολλοὶ  τῶν   δυναστῶν ὄνομα τιθένται Οδάτιν. ~Τὸ
[13, 14]   ἔστ' ἀπεψηφισμένος ὑπὸ τῶν θεῶν  τῶν   δώδεκ' εἰκότως τ' Ερως; Ετάραττε
[13, 1]   ἀνεγίνωσκέ τινα τῷ βασιλεῖ Αλεξάνδρῳ  τῶν   ἑαυτοῦ κωμῳδιῶν, δὲ δῆλος
[13, 61]   μενοινᾷ. Ταῦτα μέν ἐστιν ἐκ  τῶν   εἰς Ομηρον ἀναφερομένων. Τῆς δὲ
[13, 67]   δἐ καὶ διάκουσον σαφῶς παρὰ  τῶν   ἐκ Βαβυλῶνος ὃν τρόπον Πυθιονίκην
[13, 13]   ~Τούτων λεχθέντων Πλούταρχος ἀπεμνημόνευσε  τῶν   ἐκ Φαίδρου Αλέξιδος· Πορευομένῳ ἐκ
[13, 47]   τὴν πρώτην πόλιν οὐχ ἧκες  τῶν   έκεῖ; Τοῦ δ' είπόντος Εἰς
[13, 85]   τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μικρὸν ἀπωτέρω  τῶν   ἐκκομιζόντων τὸν Κοίρανον, ὡσεὶ συνεκφερόντων
[13, 59]   οὐκ ἐχρῆτο βαλανείοις. Τῇ δὲ  τῶν   Ελευσινίων πανηγύρει καὶ τῇ τῶν
[13, 86]   φιλοσόφοι, καὶ τῶν δελφίνων καὶ  τῶν   ἐλεφάντων ἐστὲ κατὰ τὴν γνώμην
[13, 37]   ἐν τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ  τῶν   Ελληνικῶν Ιστοριῶν Εὐτέρπης αὐτὸν εἶναί
[13, 59]   Κράτης κυνικὸς ἔφη τῆς  τῶν   Ελλήνων ἀκρασίας ἀνάθημα. Ἕστηκε δὲ
[13, 67]   τῆς σῆς βασιλείας καὶ τῆς  τῶν   Ελλήνων ἐλευθερίας οὐδέπω νῦν οὔτε
[13, 32]   Κορίνθιαι ἑταῖραι εὔξαντο ὑπὲρ τῆς  τῶν   Ελλήνων σωτηρίας εἰς τὸν τῆς
[13, 55]   Συρακόσιος ἐν τῷ περὶ  τῶν   έν Σικελίᾳ Θαυμαζομένων ἐξ Ὑκκάρου
[13, 59]   φησιν Αλκέτας ἐν β' περὶ  τῶν   ἐν Δελφοῖς Αναθημάτων. ~Απολλόδωρος δ'
[13, 37]   ἣν ἔγεμεν Εὔνοστος Σόλων  τῶν   ἐν Κύπρῳ βασιλεύς. Καὶ
[13, 34]   περιηγητὴς ἐν τῷ περὶ  τῶν   ἐν Λακεδαίμονι Αναθημάτων, εἰκών ἐστι
[13, 21]   γραφόντων Πολέμων ἐν τῷ περὶ  τῶν   ἐν Σικυῶνι Πινάκων. τῆς
[13, 83]   Φαρσαλία ἐν Μεταποντίῳ ὑπὸ  τῶν   ἐν τῇ ἀγορᾳ μάντεων, γενομένης
[13, 89]   ἀδελφή, ὄνομα Ανοῦτις, καλλίστη ἦν  τῶν   ἐν τῇ Ασίᾳ γυναικῶν καὶ
[13, 34]   ἐστι, ἐπιφανὲς καὶ πολλοῖς ἐγνωσμένου  τῶν   ἐν τῇ πόλει. Ανάθημα δ'
[13, 31]   γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ  τῶν   ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν. ~Καταλέξω
[13, 86]   καὶ πρώην ἐγένετο ἐπὶ  τῶν   ἐξ Αρκαδίας θεωρῶν πρὸς Αντίγονον
[13, 37]   τυραννήσαντα Συρακοσίων ἀγαγέσθαι γυναῖκα μίαν>  τῶν   ἐπ' οἰκήματος προεστυκυιῶν Πειθὼ ὄνομα
[13, 77]   ~Ολως δὲ τοὺ παιδικοὺς ἔρωτας  τῶν   ἐπὶ ταῖς θηλείαις προκρίνουσι πολλοί.
[13, 38]   αἱ τοιαῦται εἰς τὸ σῶφρον  τῶν   ἐπὶ τούτῷ σεμνυμένων εἰσὶ βελτίους.
[13, 42]   συμπαρειληφώς τινας ἐκ τῆς πόλεως  τῶν   ἐπιγελᾶν εἰθισμένων ἅπαντα τοῖς τρέφουσιν
[13, 67]   οὔτε ἐκεῖνος οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς  τῶν   ἐπιστατῶν κεκόσμηκε τὸν τάφον, Πυθιονίκης
[13, 67]   καὶ εἰκοστῇ τῶν Ιστοριῶν, τεχνιτῶν  τῶν   ἐπιστημοτάτων χορῷ μεγάλῳ καὶ παντοίοις
[13, 37]   ἔσχεν ἐρωμένας, Διδύμην μὲν μίαν  τῶν   ἐπιχωρίων γυναικῶν μάλ' εὐπρεπεστάτην τὴν
[13, 7]   τών Μάντεων Αλέξιδος προηνέγκατο ταυτί  {τῶν   ἐπῶν} δυστυχεῖς ἡμεῖς οἱ>
[13, 41]   ἐπεκτείνας δοκεῖ καλέσαι τις αὐτὴν  τῶν   ἐραστῶν Μανίαν· μᾶλον τὸ πάρεργον
[13, 43]   τὰ μετὰ ταῦτ' αὐλητρίδα. Καὶ  τῶν   ἐραστῶν Συριακοῦ τινος ξένου πέμψαντος
[13, 16]   εἰς οὐδὲν ἄλλο τοῦ σώματος  τῶν   ἐρωμένων ἀποβλέπειν τοὺς ὀφθαλμούς,
[13, 43]   λέγουσι, τοῖς Αφροδισίοις, τιμώμενος μάλιστα  τῶν   ἐρωμένων (ᾔδει δ' ὑπ' αὐτῆς
[13, 14]   δ' αὐτὸς ποιητὴς καὶ περὶ  τῶν   ἐρώντων ἐν τῷ ἐπιφραφομένῷ Τραυματίᾳ
[13, 16]   φησί Κλέαρχος ἐν τῷ πρώτῳ  τῶν   Ερωτικῶν, Λυκοφρονίδην εἰρηκέναι φησίν· Οὔτε
[13, 15]   εἰρηκέναι ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ  τῶν   Ερωτικῶν Ομοίων πρός τινα Αττικόν,
[13, 1]   περὶ αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος καὶ  τῶν   ἐρωτικῶν ἐλέχθησαν. ~Καὶ γὰρ τὰς
[13, 75]   ὥς φησι Χαμαιλέων, Αλκμᾶνα γενομέναι  τῶν   ἐρωτικῶν μελῶν ἡγεμόνα καὶ ἐκδοῦναι
[13, 31]   ἐν Υπομνήμασι γράφων ὧδε· Τὴν  τῶν   Εταιριδείων ἑορτὴν συντελοῦσι Μάγνητες. Ιστοροῦσι
[13, 34]   Αγιδος ἀναπώμενος γυναικὸς ἐπὶ τὰς  τῶν   ἑταιρίδων θύρας ἐκώμαζεν, ἀπολιπὼν τὰς
[13, 54]   ἔφη. Κἀμοὶ μὲν τὰ καλὰ  τῶν   ἑταιρῶν ἀποφθέγματα πεπεράνθω μέχρι τούτων·
[13, 53]   ἔφη. Κἀμοὶ μὲν τὰ καλὰ  τῶν   ἑταιρῶν ἀποφθέγματα πεπεράνθω μέχρι τούτων·
[13, 29]   σφόδρ' εὔσχημον ποιεῖ. ~Περὶ δὲ  τῶν   ἑταιρῶν Εφιππος ἐν Εμπολῇ τάδε
[13, 22]   Χρυσίς, Κοναλίς, Ιερόκλεια, Λοπάδιον. Τούτων  τῶν   ἑταιρῶν καὶ Αμφις μνημονεύει ἐν
[13, 60]   ποθ' ἡμῶν γέγονεν ἐπιφανεστάτη πολὺ  τῶν   ἑταιρῶν. Καὶ γὰρ εἰ νεωτέρα
[13, 31]   τῷ κατὰ Τιμάρχου. ~Περὶ δὲ  τῶν   ἑταιρῶν καὶ Φιλέταιρος ἐν Κυνηγίδι
[13, 23]   καὶ τὰς δι' ἐπιτεχνήσεως κομμώσεις  τῶν   ἑταιρῶν οὕτως ἐκτίθεται· Πρῶτα μὲν
[13, 28]   καὶ Μένανδρος ἐν Παρακαταθήκῃ ἀπο  τῶν   ἑταιρῶν τοὺς ἑταίρους διαστέλλων φησί·
[13, 93]   οἰκουρὸν εἶναι καὶ φυλακτικὸν τοῦ  τῶν   εὖ δρώντων βίου πάντων περιττότατον
[13, 11]   καιρόν. Ετερος δέ τις προσέθηκε  τῶν   Εὐριπίδου τάδε· Σὺ δ'
[13, 43]   ὑπερβολῇ καὶ λιπαρόν, ἔτι δὲ  τῶν   ἐφήβων βραχύτερον, ἔσκωπτεν εἰς Αδωνιν.
[13, 53]   φιλόσοφοι, ἔφη, οἱ καὶ πρὸ  τῶν   Ἡδονικῶν καλουμένων αὐτοὶ τὸν τῆς
[13, 54]   φιλόσοφοι, ἔφη, οἱ καὶ πρὸ  τῶν   Ἡδονικῶν καλουμένων αὐτοὶ τὸν τῆς
[13, 16]   ~Ηγήσανδρος δ' ἐν τοῖς Υπομνήμασι  τῶν   ἡδυσμάτων φησὶν ἐρᾶν πάντας, οὐ
[13, 19]   καὶ τριβωνάρια περιβαλλόμενοι μικρὰ καὶ  {τῶν}   ἥλων ἐμπιπλάντες τὰ καττύματα καὶ
[13, 80]   ὅλου καταφιλεῖν αὐτὸν ἀνακλάσαντα, καὶ  τῶν   θεατῶν ἐπιφωνησάντων μετὰ κρότου οὐκ
[13, 20]   κάλλος δὲ καὶ μέγιστος  τῶν   θεῶν διὰ κεράμων χρυσὸς ἔρχεται,
[13, 14]   κόρης, οὐ νοῦν ἔχω πρὸς  τῶν   θεῶν; κάλλει καλῆς, μεγέθει μεγάλης,
[13, 42]   δασύποδα αὐτὴν ἐπικροῦσαι βουλόμενος Πρὸς  τῶν   θεῶν μειράκια, τί δοκεῖ τῶν
[13, 43]   ἡλικίᾳ σφόδρα νέον πρὸς  τῶν   θεῶν, μειράκιον, καλός, φησί,
[13, 14]   οὐ δικαίως ἔστ' ἀπεψηφισμένος ὑπὸ  τῶν   θεῶν τῶν δώδεκ' εἰκότως τ'
[13, 84]   ὧν τοῦ ἑτέρου Δελφοί φασι  τῶν   θεωρῶν ἐπιθυμήσαντά τινα συγκατακλεισθῆναι καὶ
[13, 5]   ἧκε πρὸς αὐτὸν Κοθήλας  τῶν   Θρᾳκῶν βασιλεὺς ἄγων Μήδαν τὴν
[13, 10]   βασιλέα, μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον  τῶν   θυγατέρων. δὲ τῶν μὲν
[13, 64]   Εἰρήνη ἐχομένη τῶν ῥόπτρων  τῶν   θυρῶν τοῦ ἱέρου ἐπέρραινεν τοῦ
[13, 15]   τὰ Ερμείου τοῦ Κουριέως ἐκ  τῶν   Ιάμβων προειπών· Ακούσατ' στοίακες,
[13, 40]   ἐν τῇ ἕκτῃ καὶ τριακοστῇ  τῶν   Ιστοριῶν Δημώ φησιν ἐρωμένην γενέσθαι
[13, 55]   Τίμαιος δ' ἐν τῇ τρισκαιδεκάτῃ  τῶν   Ιστοριῶν ἐξ Ὑκκάρων· καθὰ καὶ
[13, 37]   Πολύβιος δὲ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ  τῶν   Ιστοριῶν Κλεινοῦς φησι τῆς οἰνοχούσης
[13, 89]   ἐν τῇ ἕκτῃ καὶ πεντηκοστῇ  τῶν   Ιστοριῶν Ξενοπείθειαν τὴν Λυσανδρίδου μητέρα
[13, 89]   φησι Φύλαρχος ἐν τῇ δεκάτῃ  τῶν   Ιστοριῶν ὅτι παρ' Ολυμπιάδι οὖσαν
[13, 35]   Μιτυληναῖος ἐν τῇ δεκάτῃ  τῶν   Ιστοριῶν περὶ Αλέξανδρόν φησι ὀνείρατι
[13, 67]   ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ  τῶν   Ιστοριῶν, τεχνιτῶν τῶν ἐπιστημοτάτων χορῷ
[13, 16]   πάντας, οὐ τῶν κρεῶν οὐδὲ  τῶν   ἰχθύων· ἀπογενομένων γοῦν τούτων οὐδεὶς
[13, 6]   ἔνεσθ' αὖται δ' ἁπάντων ὑπερέχουσι  τῶν   κακῶν. Εστι δὲ σκοπεῖν ἀπ'
[13, 13]   Αλέξιδος· Πορευομένῳ ἐκ Πειραιῶς ὑπὸ  τῶν   κακῶν καὶ τῆς ἀπορίας φιλοσοφεῖν
[13, 93]   βίου χρήσιμον. Οὐδὲν γάρ ἐστι  τῶν   καλουμένων φιλοσόφων ἀφιλοσοφώτερον. Τίς γὰρ
[13, 57]   ἕως ἂν ἀπομνημονεύσω τὸν {περὶ}  τῶν   καλῶν γυναικῶν κατάλογον. ~Κλέαρχος γὰρ
[13, 89]   Ξενοπείθειαν τὴν Λυσανδρίδου μητέρα πασῶν  τῶν   κατὰ Πελοπόννησον γυναικῶν γεγονέναι καλλίονα
[13, 35]   Ἦν δὲ Οδάτις καλλίστη  τῶν   κατὰ τὴν Ασίαν γυναικῶν, καὶ
[13, 86]   αὑτοὺς οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ ἐκ  τῶν   κλινῶν ἀνώρμων καὶ ἐβόων ὡς
[13, 32]   νεών. Διὸ καὶ Σιμωνίδης ἀναθέντων  τῶν   Κορινθίων πίνακα τῇ θεῷ τὸν
[13, 21]   τὴν ἐξωμίδα. Καλός γε  τῶν   Κορινθίων σοφιστής, τοῖς μαθηταῖς
[13, 29]   τολύπας ἔσσατον τὰς γνάθους καὶ  τῶν   κρεῶν ἀπέβρυκον αἰσχρῶς, ἀλλ' ἑκάστου
[13, 16]   ἡδυσμάτων φησὶν ἐρᾶν πάντας, οὐ  τῶν   κρεῶν οὐδὲ τῶν ἰχθύων· ἀπογενομένων
[13, 63]   τῆς μητρός, καίτοι ἔθος ἐχόντων  τῶν   κρινομένων τὰς γυναῖκας ἐπάγεσθαι ἀλλ'
[13, 91]   τοῦ Κύκλωπος αὐτῶν καταβρωθέντες ὑπὸ  τῶν   Λαιστρυγόνων καὶ εἰ ὄντως κατεβρώθησαν
[13, 59]   μετὰ ταῦτα ψήφισμα, μηδένα οἰκτίζεσθαι  τῶν   λεγόντων ὑπέρ τινος μηδὲ βλεπόμενον
[13, 41]   πάλιν, ἐπ' ἀμφοτέρων προσέκειτο μανία  τῶν   λόγων. Διὸ τῆς μανίας τὸ
[13, 19]   ἔφη ὡς οἱ παρακούσαντες αὐτοῦ  τῶν   λόγων καὶ μὴ συνέντες ἔσονται
[13, 92]   τοῖς νομοθέταις, διότι τοὺς τὰς  τῶν   λόγων, ὥς φασι, δυνάμεις παραδιδόντας
[13, 83]   τὴν ἀγορὰν ἐμβαλοῦσα ἐμμανῶν γενομένων  τῶν   μάντεων διεσπάσθη {ὑπ' αὐτῶν} Καὶ
[13, 75]   Διὸ καὶ λέγειν ἔν τινι  τῶν   μελῶν· Ερως με δαὖτε Κύπριδος
[13, 10]   γάμον τῶν θυγατέρων. δὲ  τῶν   μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν, ὑπονοήσας
[13, 67]   καὶ πάντες ἐθαύμαζον, ὅτι  τῶν   μὲν ἐν Κιλικίᾳ τελευτησάντων ὑπὲρ
[13, 6]   Κἂν ἐξίητε τοῦ θέρους, ἀπὸ  τῶν   μὲν ὀφθαλμῶν ὑδρορρόαι δύο ῥέουσι
[13, 1]   λόγοι) εἰδόσιν ἐκτιθέμενοι τὴν ἱστορίαν  τῶν   Μουσῶν τὴν Ερατὼ ἐπικαλεσάμενοι εἰς
[13, 94]   τοῦ καὶ τὴν {τοιαύτην} χρῆσιν  τῶν   μύρων ἀποδοκιμάσαντος, Σόλωνος δὲ τοῦ
[13, 78]   παίδων ἔρωτας, ὅτι πολλάκις  τῶν   νέων ἀκμὴ καὶ τὸ πρὸς
[13, 25]   ὅτι πρῶτος Σόλων διὰ τὴν  τῶν   νέων ἀκμὴν ἔστηκεν ἐπὶ οἰκημάτων
[13, 48]   Καλλίμαχος ἐν τῷ τρίτῳ πίνακι  τῶν   Νόμων καὶ ἀρχὴν αὐτοῦ τήνδε
[13, 41]   ἀπορήσαι τις εὐλόγως θ' ἅμα  τῶν   νῦν ἀκροατῶν, εἴ τις Αττικὴ
[13, 91]   τινὰς κατέλεξεν. Αλλὰ μὴν οὐδὲ  τῶν   Οδυσσέως ἑταίρων ἔχοις ἂν οὕτως
[13, 25]   ἀφ' ὧν ἠργυρίσαντο αἱ προστᾶσαι  τῶν   οἰκημάτων. Αλλ' γε Φιλήμων
[13, 24]   σοι, Θετταλὲ ποικιλόδιφρε, τὰς ἐπὶ  τῶν   οἰκημάτων ἀσπάζεσθαι καὶ μὴ καταναλίσκειν
[13, 37]   ταῖς χερσίν. Αἱ δὲ κάλλισται  τῶν   οἰκιῶν, φησίν, οὐ Μυρτίου καὶ
[13, 5]   ὑπ' Αλεξάνδρου καταλυθείς, ὃς περὶ  τῶν   ὅλων πολεμῶν τριακοσίας ἑξήκοντα περιήγετο
[13, 93]   γὰρ συνανθρωπίζετε οὔτε διαγινώσκετε οὐδένα  τῶν   ὁμιλούντων, αἰσθήσει τε πολλῷ ὑστεροῦντες
[13, 94]   αὐτὸν διὰ τοὺς τόκους ἐκ  τῶν   ὄντων ἐκπεσόντα. Κατασκευάζομαι δ' ἔφη,
[13, 28]   γούνατα μισθοῦ ἔλυσαν, ἀλλὰ περὶ  τῶν   ὄντως ἑταιρῶν τὸν λόγον πεποίημαι
[13, 26]   γὰρ ὅταν ὦσιν νέοι ἐκ  τῶν   ὀρῶν πρόβατ' ἐσθίουσι καὶ λαγὼς
[13, 17]   πάντα μᾶλλον αὐτῆς ἐπαινεῖ  τῶν   ὀφθαλμῶν μνημονεύει, λέγων ὧδε·
[13, 75]   δ' ἐν τῇ Νιόβῃ τὸν  τῶν   παίδων· Διὸ καὶ παιδεράστριάν τινες
[13, 78]   περιπατητικὸς περισπουδάστους φησίν γενέσθαι τοὺς  τῶν   παίδων ἔρωτας, ὅτι πολλάκις
[13, 3]   ἀνέχεται βασίλεια τοῦ πλήθους  τῶν   παλλακίδων διὰ τὸ ὡς δεσπότην
[13, 3]   Δίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς, ὑπὸ  τῶν   παλλακίδων θρησκεύεσθαι προσκυνοῦσι γοῦν αὐτην.
[13, 59]   τῇ τῶν Ποσειδωνίων ἐν ὄψει  τῶν   Πανελλήνων πάντων ἀποθεμένη θοἰμάτιον καὶ
[13, 89]   Περίπλῳ καλλίονάς φησι γίνεσθαι γυναῖκας  τῶν   πανταχοῦ γυναικῶν ἐν Τενέδῳ τῇ
[13, 12]   Ερως τιμᾶται. Λακεδαιμόνιοι δὲ πρὸ  τῶν   παρατάξεων Ερωτι προθύονται, ὡς ἐν
[13, 12]   Ερωτι προθύονται, ὡς ἐν τῇ  τῶν   παραταττομένων φιλίᾳ κειμένης τῆς σωτηρίας
[13, 85]   ἡμέρας τοὺς καλάμους λαμβάνων ἐκ  τῶν   παρατιθεμένων χορτασμάτων καθεὺδοντος τοῦ βρέφους
[13, 36]   φιάλην κεκερασμένην βούλοιτο δοῦναι  τῶν   παρόντων μνηστήρων· δὲ δοίη,
[13, 27]   γράμματα Μοῦσαι, ὥς τις ἔφη  τῶν   παρῳδῶν. ~Εγὼ γάρ, ἄνδρες
[13, 78]   ἱερὸς λόχος καὶ κατὰ  τῶν   Πεισιστρατιδῶν θάνατος ὑπὸ Αρμοδίου καὶ
[13, 84]   Σάμιος ἐν τῇ τρίτῃ  τῶν   περὶ Αγαθοκλέα Ιστοριῶν. Κἀγὼ δὲ
[13, 37]   Νεαπολίτης ἐν τῇ δευτέρᾳ  τῶν   περὶ Αννίβαν Ιστοριῶν Ιερώνυμόν φησι
[13, 35]   ἤθελεν γὰρ αὐτὴν δοῦναι ἑνὶ  τῶν   περὶ αὑτὸν οἰκείων. Καὶ μετ'
[13, 70]   τυρρανονκτονήσαντος ἥτις καὶ αἰκιζομένη ὑπὸ  τῶν   περὶ Ιππίαν τὸν τὺραννον οὐδὲν
[13, 89]   Δίνων δ' ἐν τῇ πέπτῃ  τῶν   Περσικῶν τῆς πρώτης συντάξεώς φησιν
[13, 49]   ἐπεὶ γυμνὸς κατέκειτο, τοὺς τύπους  τῶν   πληγῶν ἰδοῦσα Πόθεν οὗτοι, τάλαν;
[13, 85]   αὐτὸ {τοῦ} γάλακτος, ἀνὰ μέσον  τῶν   ποδῶν τοῦ θηρίου ἐτίθει αὐτὸ
[13, 79]   εἶναι πιστεύετε, καὶ τὰ τοιαῦτα  τῶν   ποιημάτων περὶ παιδικούς ἐστιν
[13, 70]   Μιλήσιος. Εκάτερος γὰρ τούτων  τῶν   ποιητῶν, ὥς φησι Κλέαρχος ἐν
[13, 14]   φορεῖν ἔδοσαν, περιφανὲς σκῦλον ἀπὸ  τῶν   πολεμίων. Περὶ δὲ τοῦ ἐρᾶν
[13, 92]   ἀνοήτους ὁρῶ. Εἰκότως οὖν πολλαὶ  τῶν   πόλεων καὶ μάλιστα Λακεδαιμονίων,
[13, 50]   Ἔρως Φειδίου. ~Ἐπεὶ δὲ καὶ  τῶν   πολιτικῶν οἶδά τινας μνημονεύοντας αὐτῶν
[13, 12]   ἐν ταῖς παρατάξεσι τοὺς καλλίστους  τῶν   πολιτῶν κοσμήσαντες διὰ τούτων θύουσι
[13, 42]   παρὰ τῇ Μανίᾳ παρεδέξατ' αὐτὴν  τῶν   πονηρῶν τις πάνυ. κᾆθ' ὡς
[13, 59]   τῶν Ελευσινίων πανηγύρει καὶ τῇ  τῶν   Ποσειδωνίων ἐν ὄψει τῶν Πανελλήνων
[13, 30]   ταῦθ' πόρνος οὗτος οὐδὲ  τῶν   πράσων ἑκάστοτ' ἐπεδείπνει μεθ' ῆμῶν·
[13, 29]   ἐδείπνει κοσμίως, οὐχ ὥσπερ ἄλλαι  τῶν   πράσων ποιούμεναι τολύπας ἔσσατον τὰς
[13, 64]   Δανάης κατεκρήμνισεν τὴν ἄνθρωπον, οὐδὲν  τῶν   προγεγενημένων φιλανθρώπων ἐπὶ νοῦν βαλομένη.
[13, 54]   ποιούμενον αὐτῆς τοῦτ' ἐμφανίζειν διὰ  τῶν   πρὸς Ερμαρχον Ἐπιστολῶν. ~Αρίστιππος δὲ
[13, 53]   ποιούμενον αὐτῆς τοῦτ' ἐμφανίζειν διὰ  τῶν   πρὸς Ερμαρχον Ἐπιστολῶν. ~Τοσαῦτ' εἰπὼν
[13, 2]   τισιν διφυὴς νομισθῆναι, οὐκ εἰδότων  τῶν   πρότερον διὰ τὸ πλῆθος τὸν
[13, 18]   τὸν πώγωνα κατ' Αλέξανδρον προῆκται,  τῶν   προτέρων οὐ χρωμένων αὐτῷ. Καὶ
[13, 79]   ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω, δυσχάριστε  τῶν   πυκνῶν φιλημάτων. Ο δ' ἐν
[13, 52]   Ὥστε Λαὶς μὲν δοκοῦσα  τῶν   πώποτε διενηνοχέναι τὴν ὄψιν καὶ
[13, 62]   ~Αλλὰ μὴν καὶ Ισοκράτης  τῶν   ῥητόρων αἰδημονέστατος Μετάνειραν εἶχεν ἐρωμένην
[13, 64]   ἑαυτήν ἥτις ἦν περισπουδάστως ὑπὸ  τῶν   Ροδίων τῷ Σελεύκῳ διεπέμφθη. ~Δημήτριος
[13, 64]   αὐτὸν ἐκείνων Εἰρήνη ἐχομένη  τῶν   ῥόπτρων τῶν θυρῶν τοῦ ἱέρου
[13, 13]   Αποκοπτομένῳ· Λέγεται γὰρ λόγος ὑπὸ  τῶν   σοφιστῶν μὴ πέτεσθαι τὀν θεὸν
[13, 20]   ἀψύχων τὰ κάλλιστα προκρίνομεν; ἐπαινοῦντες  τῶν   Σπαρτιατῶν τὸ ἔθος τὸ γυμνοῦν
[13, 26]   μὲν> νεοττὸς καὶ νέα, ὑπὸ  τῶν   στατήρων ἦν ἀπηγριωμένη, εἶδες δ'
[13, 91]   ὄνομα καὶ οὐδ' ταῦτ' ἐκ  τῶν   Στησιχόρου, σχολῇ γάρ, ἀλλ' ἐκ
[13, 93]   Λυσίας ῥήτωρ ἐν τοῖς  τῶν   Συμβολαίων λόγοις ὃν ἐκ τῶν
[13, 35]   εἰς τὸ συμπόσιον εἶπεν ἀκουόντων  τῶν   συνδείπνων· Ημεῖς, θύγατερ Οδάτι,
[13, 2]   ἔζευξεν, ἀνέδην τὸ πρότερον οὐσῶν  τῶν   συνόδων καὶ κοινογαμίων ὄντων. Διὸ
[13, 2]   Αντεῖπε δὲ τοῖς λέγουσι περὶ  τῶν   Σωκράτους γυναικῶν Παναίτιος Ρόδιος.
[13, 15]   Θρυλεῖτε γὰρ ὅτι δεῖ μὴ  τῶν   σωμάτων ἀλλὰ τῆς ψυχῆς ἐρᾶν·
[13, 14]   Ως ὅστις αὐτῆς τῆς> ἀκμῆς  τῶν   σωμάτων ἐρᾷ, τὸν ἄλλον δ'
[13, 48]   τὴν θυγατέρα εἰσιέναι, κατὰ ζῆλον  τῶν   τὰ τοιαῦτα συυταξαμένων φιλοσόφων. Ἀνέγραψε
[13, 25]   καλῶν γυναικῶν, καὶ ἐπλήθυνεν ἀπὸ  τῶν   ταύτης ἑταιρίδων Ελλάς, ὡς
[13, 31]   μὲν τοὺς φύλακας, κρατήσαντας δὲ  τῶν   τειχῶν καὶ γενομένους ἐγκρατεῖς τῆς
[13, 4]   χωρία ἐξ ὧν καὶ τὸ  τῶν   τέκνων αὐτῷ πλῆθος ἐγένετο. Εν
[13, 23]   μή. {Οψεις διὰ τούτων σκευοποιοῦσι  τῶν   τεχνῶν. ~Διὸ συμβουλεύς σοι, Θετταλὲ
[13, 79]   ἱστορεῖ Τίμαιος. Αλλοι δέ φασι  τῶν   τοιούτων ἐρώτων κατάρξασθαι Λάιον ξενωθέντα
[13, 30]   ἐραστὴν φιλῶν. Καλῶς δὲ περὶ  τῶν   τοιούτων Εφιππος ἐν Σαπφοῖ φησι·
[13, 91]   κενεώτερον ἄλλο. Τί γὰρ ὄφελος  τῶν   τοσούτων ὀνομάτων, γραμματικέ, πάντων
[13, 41]   ὄνομα. Τῳ μεγέθει μὲν ἦν>  τῶν   τότε γυναικῶν βραχύ τι καταδεεστέρα·
[13, 60]   ἑταιρῶν. Καὶ γὰρ εἰ νεωτέρα  τῶν   τότε χρόνων εἶ, τόν γ'
[13, 13]   ἀλλ' ἦν ἄπειρος τῶν τρόπων  τῶν   τοῦ θεοῦ. Εστὶν γὰρ οὔτε
[13, 83]   φιλόπαιδα δὲ Ονόμαρχον καὶ ἐκ  τῶν   τοῦ θεοῦ χαρίσασθαι τοῦτον εἰς
[13, 11]   ἐλπίδ' ἄγει. Τοῖς δ' ἀτελέστοις  τῶν   τοῦδε πόνων μήτε συνείην χωρίς
[13, 75]   ἦγον εἰς τὰ θέατρα διὰ  τῶν   τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας, μὲν
[13, 8]   Λιβυκὸν οὐδ' Αἰγαῖον οὐδὲ οὗ  τῶν   τριάκοντ' οὐκ ἀπόλλυται τρία πλοιάρια
[13, 13]   χελιδόνας γράφειν, ἀλλ' ἦν ἄπειρος  τῶν   τρόπων τῶν τοῦ θεοῦ. Εστὶν
[13, 45]   Πύθων, φήσ' ἐπεὶ ἤδη διάμεστος  τῶν   ὑείων ἐγένετο ἐπ' αἴγει οἷός
[13, 24]   καταναλίσκειν εἰς οὐδὲν δέον τὰ  τῶν   υἱῶν κέρματα. Οντως γὰρ ἄριστα
[13, 46]   πάλιν; ~Μέχρι μὲν τούτων μνημονεύω  τῶν   ὑπὸ τοῦ Μάχωνος εἰρημένων. Αἱ
[13, 37]   Εὐεργέτης Πτολεμαῖος ἐν τῷ τρίτῳ  τῶν   Υπομνημάτων, πλείστας ἔσχεν ἐρωμένας, Διδύμην
[13, 47]   καθαίρειν εἰς τὸν κόλπον έμβαλλομένης  τῶν   φακῶν, Γνάθαινα ἔφη Κολποφακῆν
[13, 93]   τῶν Συμβολαίων λόγοις ὃν ἐκ  τῶν   φερομένων ὡς αὐτοῦ διαλόγων θαυμάζομεν
[13, 28]   ἑταιρῶν τὸν λόγον πεποίημαι τουτέστιν  τῶν   φιλίαν ἄδολον συντηρεῖν δυναμένων, ἃς
[13, 61]   Νικίας Νικαιεὺς ἐν ταῖς  τῶν   φιλοσόφων Διαδοχαῖς. Σοφοκλῆς δ'
[13, 11]   τοῖς λόγοις ἔδοξε τοῖς παροῦσι  τῶν   φιλοσόφων περὶ τοῦ ἔρωτος καὶ
[13, 90]   τὸν δὲ νικήσαντα ταινιούμενον ὑπὸ  τῶν   φίλων καὶ πομπεύοντα ἕως τοῦ
[13, 14]   λόγον, τῆς ἡδονῆς ἐστ' οὐχὶ  τῶν   φίλων φίλος, ἀδικεῖ τε τὸν
[13, 86]   ἕτερα τούτοις παραπλήσια πάνυ πολλὰ  τῶν   φορτικῶν ἐποίουν. Τῶν φιλοσόφων δέ
[13, 4]   τὴν Οπλητος θυγατέρα, μεθ' ἣν  τῶν   Χαλκώδοντος μίαν. Παραδοὺς δ' ἀμφοτέρας
[13, 81]   ἀλλ' ὡς ἄν τις εἷς  τῶν   χρηστῶν Αθηναίων. ~Καὶ Ιερώνυμος δ'
[13, 16]   Οὔτε παιδὸς ἄρρενος οὔτε παρθένων  τῶν   χρυσοφόρων οὐδὲ γυναικῶν βαθυκόλπων καλὸν
[13, 14]   τραγικὸν λέγειν, ὡς τὸν οἶνον  τῶν   χρωμένων τοῖς τρόποις> κεράννυσθαι, οὕτως
[13, 16]   οὐδὲ τὸν ἰχθὺν οὐδ' ἐπιθυμεῖ  τῶν   ὠμῶν καὶ τῶν ἀνηδύντων. Καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005