Alphabétiquement     [«   »]
έπὶ 1
Ἐπὶ 1
ἐπί 2
ἐπὶ 83
ἐπι 2
ἐπἱ 1
ἔπι 1
Fréquences     [«    »]
76 οὐ
70 τὰ
81 τὰς
83 ἐπὶ
84
87 ἦν
92 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ἐπὶ


Livre, Chap.
[13, 43]   τὴν Γνάθαιναν Δίφιλος κληθείς ποτε  ἐπὶ   δεῖπνον, ὡς λέγουσι, τοῖς Αφροδισίοις,
[13, 53]   οὐ Λεόντιον εἷχεν ἐρωμένην τὴν  ἐπὶ   έταιρείᾳ διαβόητον γενομένην; δὲ
[13, 54]   οὐ Λεόντιον εἷχεν ἐρωμένην τὴν  ἐπὶ   έταιρείᾳ διαβόητον γενομένην; δὲ
[13, 68]   δρᾶμα ἤδη φυγόντος τοῦ Αρπάλου  ἐπὶ   θάλατταν καὶ ἀποστάντος. Καὶ τῆς
[13, 59]   Κρινομένη δὲ ὑπὸ Εὐθίου τὴν  ἐπὶ   θανάτῳ ἀπέφυγεν Διόπερ ὀργισθεὶς
[13, 77]   δ' ἔχθραν διελύσατο Μίνως, καίπερ  ἐπὶ   θανάτῳ παιδὸς συστᾶσαν, Θησέως ἐρασθεὶς
[13, 18]   οὐ γυναῖκα; Ἕτερον δέ τινα  ἐπὶ   ἵππου ἰδὼν παραπλησίως ἔχοντα καὶ
[13, 69]   ἀρραβών. ~Ενδόξους δὲ ἑταίρας καὶ  ἐπὶ   κάλλει διαφερούσας ἤνεγκεν καὶ
[13, 20]   ἐν δεινοῖς ὑπάρχων. Θαυμάζει γοῦν  ἐπὶ   κάλλει τὸν Αγαμέμνονα τοιαῦτα ἐκφωνῶν·
[13, 24]   πρὸς τὸν ἥλιον γυμνὰς ἐφεξῆς  ἐπὶ   κέρως τεταγμένας, ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν
[13, 24]   πώλους Κύπριδος ἐξησκημένας» γυμνὰς ἐφεξῆς  ἐπὶ   κέρως τεταγμένας, ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν
[13, 24]   στέρν' ἀπημφιεσμένας, γυμνὰς ἐφεξῆς τ'  ἐπὶ   κέρως τεταγμένας· ὧν ἔστιν ἐκλεξάμενον
[13, 59]   ποιήσαντες ἀνέθηκαν ἐν Δελφοῖς χρύσεον  ἐπὶ   κίονος Πεντελικοῦ Κατεσκεύασε δ' αὐτὸν
[13, 78]   Διαβόητα δ' ἐστὶν καὶ τὰ  ἐπὶ   Κρατίνῳ τῷ Αθηναίῳ γενόμενα ὃς
[13, 45]   ὀψὲ τῆς ὥρας ποτὲ εἰσῆλθεν  ἐπὶ   κώθωνα πρὸς τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον·
[13, 71]   ἄκατον ψυχὰς οἰχομένων, λίμνης δ'  ἐπὶ   μακρὁν ἀυτεῖ ῥεῦμα διὲκ μεγάλων
[13, 43]   νῦν αἰτεῖς, ὅτε τἀς ὗς  ἐπὶ   νομὴν καιρός ἐστιν ἐξάγειν; ~Καὶ
[13, 64]   ἄνθρωπον, οὐδὲν τῶν προγεγενημένων φιλανθρώπων  ἐπὶ   νοῦν βαλομένη. Τὴν δὲ Δανάην
[13, 73]   Αφροδίτην τὴν χρυσῆν, τὰ Εὐριπίδου  ἐπὶ   νοῦν λαμβάνων λέγω Τὴν Αφροδίτην
[13, 25]   τὴν τῶν νέων ἀκμὴν ἔστηκεν  ἐπὶ   οἰκημάτων γύναια πριάμενος, καθὰ καὶ
[13, 85]   ἀναλαμβάνων ἐπὶ τὰ νῶτα ἔφερεν  ἐπὶ   πλεῖστον νηχόμενος καὶ πάλιν ἀποκαθίστα
[13, 71]   Καίετο μὲν Ναννοῦς πολιῷ δ'  ἐπὶ   πολλάκι λωτᾤ κνημωσθεὶς κώμους εἶχε
[13, 17]   ἐπὶ τοῦ Τρωίλου ἔφη λάμπειν  ἐπὶ   πορφυραῖς παρῇσι φῶς ἔρωτος. ~Υμεῖς
[13, 56]   ἐκ Κολοφῶνος ἑταίρην, ἧς καὶ  ἐπὶ   ῥυτίδων πικρὸς ἔπεστιν ἔρως.
[13, 15]   φησί, δοκῶ παρ' Οδυσσέως ἀπάντησιν  ἐπὶ   σὲ μεταφέρειν· ῥά νύ
[13, 89]   σοὶ τόνδ' ἱδρύσατο βωμὸν Χάρμος  ἐπὶ   σκιεροῖς τέρμασι γυμνασίου. Ησίοδος δ'
[13, 14]   ἐπ' εὐαίωνι τύχᾳ, τὸ δ'  ἐπὶ   συγχύσει βιοτᾶς. Ο δ' αὐτὸς
[13, 28]   τὰς μισθαρνούσας ἑταίρας καὶ τὸ  ἐπὶ   συνουσίαις μισθαρνεῖν ἑταιρεῖν, οὐκ ἔτι
[13, 88]   δὲ ὢν ποιητὴς οὗτος  ἐπὶ   τὰ ἄνθη καὶ ἐν Αλφεσιβοίᾳ
[13, 20]   νήσῳ καὶ βαδίζειν ἥδιστόν ἐστιν  ἐπὶ   τὰ γυμνάσια καὶ τοὺς δρόμους
[13, 85]   τοῦ πελάγους ἀπήντα καὶ ἀναλαμβάνων  ἐπὶ   τὰ νῶτα ἔφερεν ἐπὶ πλεῖστον
[13, 77]   δὲ τοὺ παιδικοὺς ἔρωτας τῶν  ἐπὶ   ταῖς θηλείαις προκρίνουσι πολλοί. Παρὰ
[13, 19]   αὐτάρκειαν καὶ τὴν εὐτέλειαν εὑρίσκεσθε  ἐπὶ   ταῖς τῆς φιλαργυρίας θύραις ῥυπαρῶς
[13, 67]   μνημεῖον κατεσκεύασεν Ἐκφέρων τε αὐτὴν  ἐπὶ   τὰς ταφάς, ὥς φησι Ποσειδώνιος
[13, 34]   ὑπὸ τῆς Αγιδος ἀναπώμενος γυναικὸς  ἐπὶ   τὰς τῶν ἑταιρίδων θύρας ἐκώμαζεν,
[13, 61]   χαριέντως ἔφη Ὥσπερ αἱ γλαῦκες  ἐπὶ   τάφον κάθηται. ~Αλλὰ μὴν καὶ
[13, 91]   ἑξῆς καταλέξαντος καὶ πάντων αὐτὸν  ἐπὶ   τῇ μνήμῃ θαυμασάντων Κύνουλκος
[13, 95]   περὶ στήλην διαφθείρονται. οσοῦτοι δὲ  ἐπὶ   τὴ οἰκίαν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ
[13, 37]   ἧς τὸ μέγα μνημεῖον ὑπῆρχεν  ἐπὶ   τῇ πρὸς Ελευσῖνι θαλάσσῃ, καὶ
[13, 82]   μὲν παῖς τὸ ἴδιον ἱμάτιον  ἐπὶ   τᾖ πόᾳ ὑπέστρωσεν, τὴν δὲ
[13, 67]   Ταὐτὸ δὲ πάθοι τις ἂν  ἐπὶ   τὴν Αθηναίων πόλιν ἀφικνούμενος κατὰ
[13, 85]   τῶν ἄλλων ἐκ παλαίστρας παραγινόμενος  ἐπὶ   τὴν θάλατταν ἐκολύβα. Δελφὶς δὲ
[13, 36]   τύχην παραγενόμενον τὸν Εὔξενον παρακέκληκεν  ἐπὶ   τὴν θοίνην. Ο δὲ γάμος
[13, 57]   Σαμίου Ἀβδηρίτου, μικρὸν ἐπισχὼν  ἐπὶ   τὴν παρὰ σοῦ τρέψομαι πεῦσιν,
[13, 48]   ψῆφοι εἰσίν. Διαπηδῶντος δ' αὐτοῦ  ἐπὶ   τὴν πλησίον κλινην Πρόσεχε, φησί,
[13, 20]   αἰσχρᾶς καὶ πλουσίας, ὡς ἀπέκλινεν  ἐπὶ   τὴν πλουσίαν, ζημιῶσαι τοὺς ἐφόρους
[13, 89]   Καὶ τὴν καταγαγοῦσαν δὲ Πεισίστρατον  ἐπὶ   τὴν τυραννίδα, ὡς Αθηνᾶς πειραν
[13, 83]   τὸ Λευκτρικὸν τρόπαιον ἐντετυπωμένον ἔχειν  ἐπὶ   τῆς ἀσπίδος καὶ θαυμαστῶς αὐτὸν
[13, 77]   τὰς ἄλλας ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν  ἐπὶ   τῆς Ελλἀδος σπουδασθῆναι τὸδε τὸ
[13, 65]   ὅτι Σινώπῃ τῇ ἑταίρᾳ Αλῴοις  ἐπὶ   τῆς ἐσχάρας τῆς ἐν τῇ
[13, 64]   ἑταιριζομένην καὶ αὐτὴν Σώφρων  ἐπὶ   τῆς Εφέσου δι' ἣν αὐτὸς
[13, 50]   Εταιρίδων ὅτι Φθειροπύλη ἐπεκαλεῖτο, ἐπειδήπερ  ἐπὶ   τῆς θύρας ἑστῶσα ἐφθειρίζετο. Ὑπερείδης
[13, 35]   καὶ ὃς ἁρπάσας αὐτὴν ἀπήγαγεν  ἐπὶ   τό ἅρμα καὶ ἔφυγεν ἔχων
[13, 63]   Χρυσίου λόγῳ προαγήοχε τὰ τέκνα  ἐπὶ   τὸ δικαστήριον ὡς δι' ἐκείνων
[13, 64]   ἀποκρίσεως αὐτὴν ἀξιῶσαι ἀπαγομένην τε  ἐπὶ   τὸ κρημνὸν εἰπεῖν ὡς δικαίως
[13, 32]   προσεύχεσθαι τῇ θεῷ καὶ ὕστερον  ἐπὶ   τοῖς ἱεροῖς παρεῖναι. Καἱ ὅτε
[13, 24]   γὰρ οὐσῶν μειράκων μάλ' εὐπρεπῶν  ἐπὶ   τοῖσι πορνείοισιν, ἃς ἔξεσθ' ὁρᾶν
[13, 33]   Κορίνθιος ἐξιὼν εἰς Ολυμπίαν  ἐπὶ   τὸν ἀγώνα καὶ αὐτὸς ἀπάξειν
[13, 37]   φησι υἱόν. Κῦρος δὲ  ἐπὶ   τὸν ἀδελφὸν ἐπιστρατεύσας οὐχὶ ἑταίραν
[13, 6]   ἐκ δὲ τῶν γνάθων ἱδρὼς  ἐπὶ   τὸν τράχηλον ἄλοκα μιλτώδη ποιεῖ,
[13, 23]   λεπτὸν φορεῖ τήν τε κεφαλὴν  ἐπὶ   τὸν ὦμον καταβαλοῦσ' ἐξέρχεται· τοῦτο
[13, 35]   τοῦ ἁρματηλάτου καὶ νυκτὸς ὁρμήσας  ἐπὶ   τοῦ ἅρματος διῆλθεν διὰ γῆς
[13, 35]   γάμοι συντελεῖσθαι. δὲ στρατοπεδεύων  ἐπὶ   τοῦ Τανάιδος {καὶ} διαλαθὼν τὴν
[13, 17]   ἐν ἄνθεσιν θρέψαν. Φρύνιχός τε  ἐπὶ   τοῦ Τρωίλου ἔφη λάμπειν ἐπὶ
[13, 68]   γεγραφώς, ὅπερ ἐδίδαξεν Διονυσίων ὄντων  ἐπὶ   τοῦ Υδάσπου {τοῦ} ποταμοῦ εἴτε
[13, 45]   ἑταίραν Θεόδοτον ἔχειν ἐραστὴν τὸν  ἐπὶ   τοῦ χόρτου τότε γενόμενον. Αὕτη
[13, 26]   δέ γηράσκωσιν ἤδη, τὸτε θεῶν>  ἐπὶ   τοὺς νεώς ἵζουσι πεινῶντες κακῶς·
[13, 78]   ἐπαινέσαντα. Διὸ καὶ Απόλλων ἡσθεὶς  ἐπὶ   τούτοις ἀναβολὴν τοῦ θανάτου τῷ
[13, 38]   τοιαῦται εἰς τὸ σῶφρον τῶν  ἐπὶ   τούτῷ σεμνυμένων εἰσὶ βελτίους. Ο
[13, 59]   Ερωτα θέλοι λαβεῖν εἴτε τὸν  ἐπὶ   Τριπόδων Σάτυρον. δὲ ἑλομένη
[13, 94]   ἄνδρες δικασταί, ὀφείλων ἀργύριον  ἐπὶ   τρισὶ δραχμαῖς Σωσινόμῳ τῷ τραπεζίτῃ
[13, 51]   Ταραντίνοις οὕτως· Νάννιον δὲ μαίνεται  ἐπὶ   τῷ Διονύσῳ, κωμῳδῶν αὐτήν ὡς
[13, 81]   καλῷ φαινομένῳ εἰκάζειν ἄν. Γελάσας  ἐπὶ   τῷ Ερετριεῖ Σοφοκλῆς Οὐδὲ τόδε
[13, 20]   οὖν καὶ αὐτὸς Πρίαμος  ἐπὶ   τῷ κάλλει {τῆς γυναικὸς} καίτοι
[13, 80]   τε Αργύννου ἐρασθῆναι λόγος, ἰδόντα  ἐπὶ   τῷ Κηφισῷ νηχόμενον ἐν
[13, 34]   Αδριανοῦ βασιλέως· ὃς καὶ ἀνέστησεν  ἐπὶ   τῷ μνήματι Παρίου λίθου εἰκόνα
[13, 6]   τὸν τράχηλον ἄλοκα μιλτώδη ποιεῖ,  ἐπὶ   τῷ προσώπῳ δ' αἱ τρίχες
[13, 86]   ἐπιδείκνυνται καὶ πρώην ἐγένετο  ἐπὶ   τῶν ἐξ Αρκαδίας θεωρῶν πρὸς
[13, 24]   συμβουλεύς σοι, Θετταλὲ ποικιλόδιφρε, τὰς  ἐπὶ   τῶν οἰκημάτων ἀσπάζεσθαι καὶ μὴ
[13, 53]   ἐμακάριζε καὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῷ  ἐπὶ   φιλοσοφίαν παρερχομένους, τοιαύτας φωνὰς προιέμενος·
[13, 54]   ἐμακάριζε καὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῷ  ἐπὶ   φιλοσοφίαν παρερχομένους, τοιαύτας φωνὰς προιέμενος·
[13, 54]   οὗτος, ὅτι καθαρὸς πάσης παιδείας  ἐπὶ   φιλοσοφίαν ὥρμησαι. Ὅθεν αὐτὸν καὶ
[13, 53]   οὗτος, ὅτι καθαρὸς πάσης παιδείας  ἐπὶ   φιλοσοφίαν ὥρμησαι. Ὅθεν αὐτὸν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005