Alphabétiquement     [«   »]
εἶωαι 1
εἰώθει 1
Εκ 2
ἐκ 61
ἔκ 1
Εκάβη 1
ἐκαλεῖτο 3
Fréquences     [«    »]
56 αὐτῆς
57 οἱ
55 ὑπὸ
61 ἐκ
61 φησι
62 ἔφη
62 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ἐκ


Livre, Chap.
[13, 67]   καὶ διάκουσον σαφῶς παρὰ τῶν  ἐκ   Βαβυλῶνος ὃν τρόπον Πυθιονίκην περιέστειλεν
[13, 6]   ὀφθαλμῶν ὑδρορρόαι δύο ῥέουσι μέλανος,  ἐκ   δὲ τῶν γνάθων ἱδρὼς ἐπὶ
[13, 83]   δὲ ἐν τῷ περὶ συληθέντων  ἐκ   Δελφῶν Χρημάτων Ασώπιχόν φησι τὸν
[13, 71]   Αὐτὸς δ' οὗτος ἀοιδός, ὃν  ἐκ   Διὸς αἶσα φυλάσσει ἥδιστον πάντων
[13, 5]   καὶ τὸ Θετταλῶν ὲθνος ἐπαιδοποιήσατο  ἐκ   δύο Θετταλίδων γυναικῶν, ὧν
[13, 59]   εἰσήγαγεν. ~Ἦν δ' Φρύνη  ἐκ   Θεσπιῶν. Κρινομένη δὲ ὑπὸ Εὐθίου
[13, 21]   ἀλλ' ἀναφανδὸν τὰ Εὐβούλου αἰεὶ  ἐκ   Κερκώπων λέγει· Κόρινθον ἦλθον. Ηδέως
[13, 56]   αὐτὴν τάδε· Αρχεάνασσαν ἔχω τὴν  ἐκ   Κολοφῶνος ἑταίρην, ἧς καὶ ἐπὶ
[13, 26]   αὐτῇ συγκατελέγει δὶα τούτων· Τὴν  ἐκ   Κορίνθου Λαίδ' οἶσθα; (Β) Πῶς
[13, 71]   ἔπη. Λυδῆς δ' Αντίμαχος Λυδηίδος  ἐκ   μὲν ἔρωτος πληγεὶς Πακτωλοῦ ῥεῦμ'
[13, 41]   γυναῖκ' ἔχειν, καὶ ταῦθ' ἑταίραν  ἐκ   μέσης τῆς Ελλάδος, μὴ τὴν
[13, 3]   Πρίαμος ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰης  ἐκ   νηδύος ἦσαν, τοὺς δ' ἄλλους
[13, 4]   δ' ἐξ ἁρπαγῆς, ἄλλας δ'  ἐκ   νομίμων γάμων ἐξ ἁρπαγῆς μὲν
[13, 73]   Δημήτριον δένδρων τις ὥρα δ'  ἐκ   νοτίζοντος γάμου τέλειος ἐστί. Τῶν
[13, 9]   πηδαλίῳ, τὸ πεῖσμ' ἀπορρήξασα δὲ>  ἐκ   νυκτὸς ἕτερον λιμέν' ἔχουσ' ἐξευρέθη.
[13, 9]   ἔχουσιν· ἀπορρήξασα δὲ δεσμὰ πολλάκις  ἐκ   νυκτῶν ἄλλον ἔχει λιμένα. Καὶ
[13, 41]   Τὸ μὲν οὗν ὑπάρχον εὐθέως  ἐκ   παιδἰου αὐτῇ Μέλιττ' ἦν ὄνομα.
[13, 85]   παῖς, ὃς μετὰ τῶν ἄλλων  ἐκ   παλαίστρας παραγινόμενος ἐπὶ τὴν θάλατταν
[13, 71]   γόων δ' ἐνεπλήσατο βίβλους ἱράς,  ἐκ   παντὸς παυσάμενος καμάτου. Λέσβιος Αλκαῖος
[13, 13]   τῶν ἐκ Φαίδρου Αλέξιδος· Πορευομένῳ  ἐκ   Πειραιῶς ὑπὸ τῶν κακῶν καὶ
[13, 76]   τε Κυδώνιαι μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοὰν  ἐκ   ποταμῶν, ἵνα παρθένων κῆπος ἀκήρατος,
[13, 71]   δὲ λόγων ἀνεγράψατο βίβλους, ὑμνῶν  ἐκ   πρώτης παιδὸς ἀνερχόμενος. Αὐτὸς δ'
[13, 34]   ἐν Μελίσσῃ τοῦ Αλκιβιάδου μνῆμα  ἐκ   Συννάδων εἰς Μητρόπολιν ἀφικνούμενοι· ἐφ'
[13, 71]   ἄνδρα καὶ πάντων μῖσος κτώμενον  ἐκ   συνοχῶν πάσας ἀμφὶ γυναῖκας ὑπὸ
[13, 72]   χρυσόθρονε Μοῦσ' ἔνισπες ὕμνον,  ἐκ   τᾶς καλλιγύναικος ἐσθλᾶς Τήιος χώρας
[13, 91]   τῶν Στησιχόρου, σχολῇ γάρ, ἀλλ'  ἐκ   τῆς Αγία τοῦ Αργείου Ιλίου
[13, 92]   τοῖς νέοις ἐς κόρακας ἐρρίφασιν  ἐκ   τῆς Αττικῆς. Καὶ Σοφοκλῆς δέ
[13, 35]   χρόνον Ομάρτης συναγαγὼν τοὺς  ἐκ   τῆς βασιλείας δυνάστας καὶ φίλους
[13, 83]   τῇ ἀγορᾳ μάντεων, γενομένης φωνῆς  ἐκ   τῆς δάφνης τῆς χαλκῆς, ἥν
[13, 29]   δεομένοις τινων ὑπουργῇ πρὸς χάριν,  ἐκ   τῆς ἑταιρείας ἑταίρα τοὔνομα προσηγορεύθη.
[13, 85]   οὕτως Μετεπέμψατο δὲ καὶ τὸν  ἐκ   τῆς Ιασοῦ παῖδα. Περὶ γὰρ
[13, 44]   ταῦτ' ἀκούσας Ανδρόνικος τὸ γεγονὸς  ἐκ   τῆς Κορίνθου προσφάτως ἀφιγμένος πικρῶς
[13, 69]   πελάγη. Καὶ Αρχεδίκη δ' ἦν  ἐκ   τῆς Ναυκράτεως καὶ αὐτὴ ἑταίρα
[13, 44]   εἰ μὴ θᾶττον ἐκατήσῃ ποτε  ἐκ   τῆς ὁδου, τὰ γύναια ταυτὶ
[13, 6]   τὰ σκεύη γὰρ ἕλκων ᾤχετ'  ἐκ   τῆς οἰκίας. Οἱ Σινώπῃ δ'
[13, 59]   στέρνα ποιήσας τοὺς ἐπιλογικοὺς οἴκτους  ἐκ   τῆς ὄψεως αὐτῆς ἐπερρητόρευσεν δεισιδαιμονῆσαί
[13, 58]   γυναῖκα. Ὑπερείδης δ' ῥήτωρ  ἐκ   τῆς πατρῴας οἰκίας τὸν ὑἱὸν
[13, 42]   πότον> δ' ἧν συμπαρειληφώς τινας  ἐκ   τῆς πόλεως τῶν ἐπιγελᾶν εἰθισμένων
[13, 64]   Γαλατῶν Σελεύκου νικηθέντος καὶ μόλις  ἐκ   τῆς φυγῆς διασωθέντος αὐτὴ μεταμφιεσαμένη
[13, 26]   γέγονεν ὥστε, φίλτατε, τἀργύριον  ἐκ   τῆς χειρὸς ἤδη λαμβάνει. Μνημονεύει
[13, 31]   ἀλλὰ καὶ τελευσάσης συναγαγὼν τοὺς  ἐκ   τῆς χώρας Λυδοὺς πάντας ἔχωσε
[13, 46]   ποτε αὐτὸν ἀσχημονήσαντα σφόδρα ἀρθῆναι  ἐκ   τοῦ θεάτρου συνέβη καὶ οὐδὲν
[13, 12]   παντὸς αἰσχροῦ κεχωρισμένον ᾔδεσαν δῆλον  ἐκ   τοῦ κατὰ τὰ γυμνάσια αὐτὸν
[13, 85]   ἐκολύβα. Δελφὶς δὲ πρὸς αὐτὸν  ἐκ   τοῦ πελάγους ἀπήντα καὶ ἀναλαμβάνων
[13, 2]   βωμὸν ἕλκουσαι ῥαπίζουσιν, ἵνα τὴν  ἐκ   τοῦ πράγματος ὕβριν φεύγοντες φιλοστοργῶσί
[13, 10]   καὶ τὰς Αργείων θυγατέρας ἐπανιούσας  ἐκ   τοῦ Πυθικοῦ ἱεροῦ. Δεκάτῳ δὲ
[13, 51]   θυγάτηρ, τὸ τῆς Τήθης ἀναφέρουσα  ἐκ   τριπορνείας ὄνομα. Καὶ Νεμεάδος δὲ
[13, 25]   τοῦ πολέμου κατερράγη Ελλησι πᾶσιν  ἐκ   τριῶν λαικαστριῶν. ~Τῶν οὗν μεγαλομίσθων
[13, 4]   Πρὸ δὲ τῆς Ελένης καὶ  ἐκ   Τροιζῆνος ἥρπασεν Αναξώ. Μετὰ δὲ
[13, 61]   δὲ μενοινᾷ. Ταῦτα μέν ἐστιν  ἐκ   τῶν εἰς Ομηρον ἀναφερομένων. Τῆς
[13, 15]   αἱρουμένους τὰ Ερμείου τοῦ Κουριέως  ἐκ   τῶν Ιάμβων προειπών· Ακούσατ'
[13, 86]   κατεῖχον αὑτοὺς οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ  ἐκ   τῶν κλινῶν ἀνώρμων καὶ ἐβόων
[13, 7]   τὸ τῆς γαμετῆς ὄνομα τὰ  ἐκ   τών Μάντεων Αλέξιδος προηνέγκατο ταυτί
[13, 94]   περιιδεῖν αὐτὸν διὰ τοὺς τόκους  ἐκ   τῶν ὄντων ἐκπεσόντα. Κατασκευάζομαι δ'
[13, 26]   οὗτοι γὰρ ὅταν ὦσιν νέοι  ἐκ   τῶν ὀρῶν πρόβατ' ἐσθίουσι καὶ
[13, 85]   τῆς ἡμέρας τοὺς καλάμους λαμβάνων  ἐκ   τῶν παρατιθεμένων χορτασμάτων καθεὺδοντος τοῦ
[13, 91]   ἐρεῖς ὄνομα καὶ οὐδ' ταῦτ'  ἐκ   τῶν Στησιχόρου, σχολῇ γάρ, ἀλλ'
[13, 83]   τύραννον, φιλόπαιδα δὲ Ονόμαρχον καὶ  ἐκ   τῶν τοῦ θεοῦ χαρίσασθαι τοῦτον
[13, 93]   τοῖς τῶν Συμβολαίων λόγοις ὃν  ἐκ   τῶν φερομένων ὡς αὐτοῦ διαλόγων
[13, 13]   λεχθέντων Πλούταρχος ἀπεμνημόνευσε τῶν  ἐκ   Φαίδρου Αλέξιδος· Πορευομένῳ ἐκ Πειραιῶς
[13, 38]   ἀπεδείχθη ὑπὸ Καλλιάδου τοῦ κωμικοῦ  ἐκ   Χορηγίδος τῆς ἑταίρας παιδοποιησάμενος ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005