Alphabétiquement     [«   »]
δι 22
Δι 2
δὶα 1
διὰ 65
Διὰ 3
Δία 5
διά 3
Fréquences     [«    »]
62 ἔφη
62 κατὰ
64 ὅτι
65 διὰ
70 τὰ
76 οὐ
81 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

διὰ


Livre, Chap.
[13, 10]   λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα, Αχιλλέως μῆνις  διὰ   Βρισηίδα, καὶ ἱερὸς δὲ
[13, 35]   ὁρμήσας ἐπὶ τοῦ ἅρματος διῆλθεν  διὰ   γῆς πολλῆς, διώξας περὶ τοὺς
[13, 10]   Καμβύσου στρατεία, ὥς φησι Κτησίας,  διὰ   γυναῖκα ἐγένετο. Ο γὰρ Καμβύσης
[13, 10]   ὅτι καὶ οἱ μέγιτοι πόλεμοι  διὰ   γυναῖκας ἐγένοντο. Ο Ιλιακὸς δι'
[13, 10]   Ανετράπησαν δὲ καὶ ὅλοι οἶκοι  διὰ   γυναῖκας Φιλίππου τοῦ Αλεξάνδρου
[13, 20]   κάλλους ἤρισαν πρὸς ἀλλήλας, καὶ  διὰ   κάλλος οἱ θεοὶ ἀνηρείψαντο Διὶ
[13, 10]   Γλαύκης τῆς Κρέοντος, Αγαμέμνονος  διὰ   Κασσάνδραν. Καὶ ἐπ' Αἴγυπτον
[13, 20]   καὶ μέγιστος τῶν θεῶν  διὰ   κεράμων χρυσὸς ἔρχεται, ταῦρος γίνεται,
[13, 3]   τοῖς τῆς νεότητος χρόνοις  διὰ   μέθης δι' ἀφροδισίων
[13, 17]   βλεφάρων κοιμίζει τὸν ἐρώμενον, ὅπως  διὰ   παντὸς ἀπολαύῃ τῆς τοῦ θεωρεῖν
[13, 71]   ᾠδῇσιν πινυτῆς εἵνεκα Πηνελόπης ἥν  διὰ   πολλὰ παθὼν ὀλίγην ἐσενάσσατο νῆσον,
[13, 71]   οἷα τιναχθεὶς ὠρυγῇ ταύτης ἦλθε  διὰ   πτόλεως, γινώσκεις, ἀίουσα μέγαν πόθον
[13, 62]   λέγει Ἐρᾷ δὲ Λαὶς οὐ  διὰ   σὲ Φιλωνίδου; Γραπτέον Ναὶς καὶ
[13, 2]   κατὰ ψήφισμα τοῦτο ἐγένετο τότε  διὰ   σπάσιν ἀνθρώπων, ὥστ' ἐξεῖναι καὶ
[13, 74]   αἰεί ποτε Ανακρέων πᾶσίν ἐστιν  διὰ   στόματος. Λέγει οὖν περὶ αὐτοῦ
[13, 92]   οὐ προσίενται φιλοσοφίαν οὔτε> ῥητορικὴν  διὰ   τὰς ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν
[13, 31]   Εταιρίδεια ἀγομένην ἐν Μαγνησίᾳ οὐ  διὰ   τὰς ἑταίρας, ἀλλὰ δι' ἑτέραν
[13, 92]   δικαίου κλεπτιστάτους ὄντας ἀπέθανεν δὲ  διὰ   ταῦτα καὶ Θεόδωρος ἄθεος
[13, 82]   μηδὲν προσθεῖναι, τὸν δὲ Σοφοκλέα  διὰ   τὴν ἀκολασίαν καταφρονηθῆναι. Καὶ
[13, 50]   Ἑταιρῶν Νικοστρατίδα φησὶν Αφύην κληθῆναι  διὰ   τὴν αὐτὴν αἰτίαν. δ'
[13, 10]   Αρπίας ἐκπεπτώκει τῆς Αἰγυπτίων βασιλείας  διὰ   τὴν γενομένην ἧτταν πρὸς Κυρηναίους
[13, 34]   δὲ τῆς ἑταίρας εἰκόνιον, ἧς  διὰ   τὴν ἐπιφάνειαν οἴκημά τι λέγεται
[13, 10]   τὸν Κλεοπάτρας γάμον, Ηρακλέους  διὰ   τὴν Ιόλην ἐπιγαμίαν τῆς Εὐρύτρου
[13, 35]   αὐτὴν. Διετέλουν οὖν ἀλλήλων ἐπιτυμοῦντες  διὰ   τὴν κατὰ τὸν ὕπνον φαντασίαν.
[13, 75]   μὲν οὔσης, δυναμένης δὲ καὶ  διὰ   τὴν ὁμιλίαν τοὺς ἐραστὰς προσελκὺσασθαι.
[13, 25]   Αδελφοῖς προσιστορῶν ὅτι πρῶτος Σόλων  διὰ   τὴν τῶν νέων ἀκμὴν ἔστηκεν
[13, 10]   τῆς Εὐρύτρου θυγατρός, Θησέως  διὰ   τὴν Φαίδρας τῆς Μίνωος,
[13, 64]   δὲ κατεκρημνίσθη, ὡς γράφει Φύλαρχος  διὰ   τῆς δωδεκάτης τάδε πάρεδρος
[13, 85]   Ο δ' αὐτὸς ἱστορεῖ Φύλαρχος  διὰ   τῆς εἰκοστῆς ὅσην ἐλέφας τὸ
[13, 3]   δι' ἀφροδισίων καὶ  διὰ   τῆς ἐν ταῖς ἀδηφαγίαις ἀπεψίας,
[13, 69]   ἐμπορίαν εἰς τὴν Ναύκτατιν ἀπαίροντος  διὰ   τῆς ποιήσεως διαβάλλει ὡς πολλὰ
[13, 49]   Ζητουμένου δὲ ἔν τινι συμποσίῳ  διὰ   τίνα αἰτίαν οἱ στέφανοι κρήμνανται,
[13, 60]   ῥήτορσί φησιν ὀνομαζομένην Σηστὸν καλεῖσθαι  διὰ   τὸ ἀποσήθειν καὶ ἀποδύειν τοὺς
[13, 50]   Κωμῳδουμένων φησὶν ὅτι Ἄβυδος ἐλέγετο  διὰ   τὸ γραῦς εἶναι. Μνημονεύει δ'
[13, 35]   ἄνθρωπον, οὐ συνετίθετο Ομάρτης  διὰ   τὸ εἶναι ἀρρένων παίδων ἕρημος·
[13, 51]   δὲ ὅτι Αἴξ ἐπεκαλεῖτο προείπομεν,  διὰ   τὸ Θαλλὸν τὸν κάπηλον ἐξαναλῶσαι,
[13, 70]   Λήμην ἑταίραν, τὴν καλουμένην Παρόραμα  διὰ   τὸ καὶ δυὸ δραχμῶν φοιτᾶν
[13, 44]   πρότερον ἡμέραις ἀεί, ὀργιζομένης δὲ  διὰ   τὸ μηδὲν λαμβάνειν, ἔπειθε πῶς
[13, 18]   οὐδ' ἐπιληψόμενος οὐδείς ἐστιν  διὰ   τὸ πάντας ξύρεσθαι. Εν Βυζαντίῳ
[13, 2]   νομισθῆναι, οὐκ εἰδότων τῶν πρότερον  διὰ   τὸ πλῆθος τὸν πατέρα. Εκ
[13, 68]   ὃν δὴ Παλλίδης τεύξας κατέγνω  διὰ   τὸ πρᾶγμ' αὑτοῦ φυγήν. Ενταῦθα
[13, 44]   σχεδὸν οὐκέτι θ' ἑταιρεῖν ὑπομενούσης  διὰ   τό πως τὸν Ανδρόνικον ἡδέως
[13, 86]   καὶ διοκνοῦντος εἰσαγαγεῖν πρὸς αὐτὀν  διὰ   τὸ τὴν αὐτὴν οἰκεῖν οἰκίαν,
[13, 3]   τὸν βασιλέα, ἔτι δὲ καὶ  διὰ   τὸ τὴν βασιλίδα, ὥς φησιν
[13, 3]   βασίλεια τοῦ πλήθους τῶν παλλακίδων  διὰ   τὸ ὡς δεσπότην ἄρχειν τῆς
[13, 25]   {τὀν Πελοποννησιακὸν πόλεμον} ὅτι Περικλῆς  διὰ   τὸν ἁρπασθείσας ἀπ' αὐτῆς θεραπαίνας
[13, 94]   καί πολλά ἐστι τὰ λεχθέντα,  διὰ   τὸν βρένθον ὑμῶν τὸν πολύν,
[13, 10]   Θεμιστοῦς τῆς Υψέως, Ιάσονος  διὰ   τὸν Γλαύκης τῆς Κρέοντος,
[13, 10]   Φαίδρας τῆς Μίνωος, Αθάμαντος  διὰ   τὸν Θεμιστοῦς τῆς Υψέως,
[13, 10]   Φιλίππου τοῦ Αλεξάνδρου πατρός  διὰ   τὸν Κλεοπάτρας γάμον, Ηρακλέους
[13, 83]   ὕστερον ἀναζητούντων τὴν αἰτίαν εὑρέθη  διὰ   τὸν τοῦ θεοῦ στέφανον ἀνῃρημένη.
[13, 66]   ἐρασθέντος καὶ χρηστὴν ταύτην ὀνομάσαντος  διὰ   τοῦ δράματος, ἀντέγραψεν Μένανδρος ὡς
[13, 44]   ἄνθρωπον ἄχρι τοῦ στόματος ἠσβολωμένον·  διὰ   τοῦθ' ὑπέμεινα πολὺ λαβοῦσα χρυσίον,
[13, 94]   ἐμὲ ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν αὐτὸν  διὰ   τοὺς τόκους ἐκ τῶν ὄντων
[13, 51]   ζῷον οὐδ' ὅλως Αθηνᾷ θύεται  διὰ   τοῦτο, ἄλλος ἔσται λόγος. Ἀλλ'
[13, 8]   τὸν βίον. Γεγάμηκα γὰρ καὐτος  διὰ   τοῦτό σοι παραινῶ μὴ γαμεῖν.
[13, 12]   γυμνάσιον ἀναθέντες τῷ Ερωτι τὴν  διὰ   τοῦτον ἀγομένην ἕορτην Ελευθέρια προσηγόρευσαν·
[13, 69]   ἐν Δελφοῖς, ὧν μέμνηται Κρατῖνος  διὰ   τούτων Εἰς δὲ τὴν Δωρίχαν
[13, 55]   Παυσανίᾳ Κορινθίαν αὐτὴν εἶναί φησιν  διὰ   τούτων· Εἰσὶν δὲ πόθεν αἱ
[13, 12]   τοὺς καλλίστους τῶν πολιτῶν κοσμήσαντες  διὰ   τούτων θύουσι τῷ Ερωτι, ὡς
[13, 23]   βούλητ' ἄν τε μή. {Οψεις  διὰ   τούτων σκευοποιοῦσι τῶν τεχνῶν. ~Διὸ
[13, 54]   φροντίδα ποιούμενον αὐτῆς τοῦτ' ἐμφανίζειν  διὰ   τῶν πρὸς Ερμαρχον Ἐπιστολῶν. ~Αρίστιππος
[13, 53]   φροντίδα ποιούμενον αὐτῆς τοῦτ' ἐμφανίζειν  διὰ   τῶν πρὸς Ερμαρχον Ἐπιστολῶν. ~Τοσαῦτ'
[13, 75]   Σοφοκλῆς ἦγον εἰς τὰ θέατρα  διὰ   τῶν τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας,
[13, 10]   Ιλιακὸς δι' Ελένην, λοιμὸς  διὰ   Χρυσηίδα, Αχιλλέως μῆνις διὰ Βρισηίδα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005