Alphabétiquement     [«   »]
Μενέτωρ 1
μενοινᾷ 1
μένουσι 1
μέντοι 5
μερισάμενοι 1
μέρος 1
μέση 1
Fréquences     [«    »]
5 Μανίαν
5 Μάχων
5 μέγα
5 μέντοι
5 μετά
5 Μετὰ
5 μητέρα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

μέντοι


Livre, Chap.
[13, 4]   αὐτῷ πλῆθος ἐγένετο. Εν ἑπτὰ  μέντοι   γε ἡμέραις πεντήκοντα διεπαρθένευσε Θεστίου
[13, 81]   Σοφόκλεις, ἐν ποιήσει ὅμως  μέντοι   γε οὐκ εὖ εἴρηκε Φρύνιχος
[13, 5]   γάμοις μὲν Ατταλος νῦν  μέντοι   γνήσιοι, ἔφη, καὶ οὐ νόθοι
[13, 81]   ὅτε πίνοι {ἢ πράσσοι} Τὰ  μέντοι   πολιτικὰ οὔτε σοφὸς οὔτε ῥεκτήριος
[13, 8]   νὴ Δία χρηστή τις ἦν  μέντοι   τίς οἴμοι δείλαιος, ταχέως γέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005