Alphabétiquement     [«   »]
τμήμασι 1
τμήματα 1
τμητέον 1
τὸ 106
τό 5
Τὸ 9
τόδε 6
Fréquences     [«    »]
101 δὲ
84
92 μὲν
106 τὸ
109 ἔφη
121 δ
129 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

τὸ


Livre, Chap.
[6, 505]   ὀνειδίζοντές γε ὅτι οὐκ ἴσμεν  τὸ   ἀγαθὸν λέγουσι πάλιν ὡς εἰδόσιν;
[6, 505]   μὲν πολλοῖς ἡδονὴ δοκεῖ εἶναι  τὸ   ἀγαθόν, τοῖς δὲ κομψοτέροις φρόνησις.
[6, 506]   δή, Σώκρατες, πότερον ἐπιστήμην  τὸ   ἀγαθὸν φῂς εἶναι ἡδονήν,
[6, 499]   ἐπήκοοι γεγόνασιν, οἵων ζητεῖν μὲν  τὸ   ἀληθὲς συντεταμένως ἐκ παντὸς τρόπου
[6, 484]   μηδὲ δυνάμενοι ὥσπερ γραφῆς εἰς  τὸ   ἀληθέστατον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε ἀεὶ ἀναφέροντές
[6, 501]   καὶ κεραννύντες ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων  τὸ   ἀνδρείκελον, ἀπ’ ἐκείνου τεκμαιρόμενοι,
[6, 495]   τέχνας καίπερ οὕτω πραττούσης φιλοσοφίας  τὸ   ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται, οὗ δὴ
[6, 495]   τοιαύτη τῆς βελτίστης φύσεως εἰς  τὸ   ἄριστον ἐπιτήδευμα, ὀλίγης καὶ ἄλλως
[6, 510]   ὑποθέμενοι τό τε περιττὸν καὶ  τὸ   ἄρτιον καὶ τὰ σχήματα καὶ
[6, 486]   τὴν τοῦ ὄντος ἰδέαν ἑκάστου  τὸ   αὐτοφυὲς εὐάγωγον παρέξει. Πῶς δ’
[6, 495]   ἂν κομψότατοι ὄντες τυγχάνωσι περὶ  τὸ   αὑτῶν τεχνίον. ὅμως γὰρ δὴ
[6, 503]   φέρονται ὅπῃ ἂν τύχωσιν, καὶ  τὸ   βέβαιον ἅπαν αὐτῶν ἐξοίχεται. Αληθῆ,
[6, 489]   ἐν τούτοις οὐ ῥᾴδιον εὐδοκιμεῖν  τὸ   βέλτιστον ἐπιτήδευμα ὑπὸ τῶν τἀναντία
[6, 497]   κρατούμενον ἰέναι, οὕτω καὶ τοῦτο  τὸ   γένος νῦν μὲν οὐκ ἴσχειν
[6, 498]   αὐτὸ δεῖν πράττειν· πρὸς δὲ  τὸ   γῆρας ἐκτὸς δή τινων ὀλίγων
[6, 508]   εἰς τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον,  τὸ   γιγνόμενόν τε καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει
[6, 509]   τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν μὴ μόνον  τὸ   γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ
[6, 510]   μή, ὡς τὸ δοξαστὸν πρὸς  τὸ   γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸς
[6, 510]   ἀρχὴν πορευομένη ἀλλ’ ἐπὶ τελευτήν,  τὸ   δ’ αὖ ἕτερον— τὸ ἐπ’
[6, 509]   νοητοῦ γένους τε καὶ τόπου,  τὸ   δ’ αὖ ὁρατοῦ, ἵνα μὴ
[6, 506]   ἄλλων μὲν ἔχειν εἰπεῖν δόγματα,  τὸ   δ’ αὑτοῦ μή, τοσοῦτον (χρόνον
[6, 496]   ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν πολιτικῶν κατέχει.  τὸ   δ’ ἡμέτερον οὐκ ἄξιον λέγειν,
[6, 496]   δ’ ἡμέτερον οὐκ ἄξιον λέγειν,  τὸ   δαιμόνιον σημεῖον· γάρ πού
[6, 489]   ἀλλ’ τοῦτο κομψευσάμενος ἐψεύσατο,  τὸ   δὲ ἀληθὲς πέφυκεν, ἐάντε πλούσιος
[6, 494]   οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ,  τὸ   δὲ οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι
[6, 501]   τὸ μὲν ἂν οἶμαι ἐξαλείφοιεν,  τὸ   δὲ πάλιν ἐγγράφοιεν, (ἕως ὅτι
[6, 502]   γυναικῶν τε καὶ παίδων πεπέρανται,  τὸ   δὲ τῶν ἀρχόντων ὥσπερ ἐξ
[6, 502]   νῦν γὰρ οὐδὲν ἧττον ἦλθεν  τὸ   δεῖν αὐτὰ διελθεῖν. (καὶ τὰ
[6, 504]   ἀκριβείας; Καὶ μάλα, ἔφη, (ἄξιον  τὸ   διανόημα) μέντοι μέγιστον μάθημα
[6, 503]   ἡδοναῖς τε καὶ λύπαις, καὶ  τὸ   δόγμα τοῦτο μήτ’ ἐν πόνοις
[6, 510]   ἀληθείᾳ τε καὶ μή, ὡς  τὸ   δοξαστὸν πρὸς τὸ γνωστόν, οὕτω
[6, 500]   κόσμιός τε (καὶ θεῖος εἰς  τὸ   δυνατὸν ἀνθρώπῳ γίγνεται· διαβολὴ δ’
[6, 511]   λέγεις. Τοῦτο τοίνυν νοητὸν μὲν  τὸ   εἶδος ἔλεγον, ὑποθέσεσι δ’ ἀναγκαζομένην
[6, 488]   τε καὶ εὐωχουμένους πλεῖν ὡς  τὸ   εἰκὸς τοὺς τοιούτους, πρὸς δὲ
[6, 509]   τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ  τὸ   εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν
[6, 485]   Τὸ ποῖον; Τὴν ἀψεύδειαν καὶ  τὸ   ἑκόντας εἶναι μηδαμῇ προσδέχεσθαι τὸ
[6, 496]   μὲν ἄλλα πάντα παρεσκεύασται πρὸς  τὸ   ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας, δὲ τοῦ
[6, 501]   τοιαῦτα, καὶ πρὸς ἐκεῖν’ αὖ  τὸ   ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐμποιοῖεν, συμμειγνύντες
[6, 484]   ἄλλο, ἦν δ’ ἐγώ,  τὸ   ἑξῆς; ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν οἱ
[6, 510]   τελευτήν, τὸ δ’ αὖ ἕτερον—  τὸ   ἐπ’ ἀρχὴν ἀνυπόθετον— ἐξ ὑποθέσεως
[6, 491]   τὰς μιμουμένας ταύτην καὶ εἰς  τὸ   ἐπιτήδευμα καθισταμένας αὐτῆς, οἷαι οὖσαι
[6, 492]   ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ  τὸ   ἐπιχειρεῖν πολλὴ ἄνοια. οὔτε γὰρ
[6, 497]   γῇ ἄλλῃ σπειρόμενον ἐξίτηλον εἰς  τὸ   ἐπιχώριον φιλεῖ κρατούμενον ἰέναι, οὕτω
[6, 487]   ὑπὸ τοῦ λόγου παρ’ ἕκαστον  τὸ   ἐρώτημα σμικρὸν παραγόμενοι, ἁθροισθέντων τῶν
[6, 487]   μὲν οὐκ ἔχειν καθ’ ἕκαστον  τὸ   ἐρωτώμενον ἐναντιοῦσθαι, ἔργῳ δὲ ὁρᾶν,
[6, 494]   οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, διὰ  τὸ   εὖ πεφυκέναι καὶ τὸ συγγενὲς
[6, 508]   τρέπῃ ὧν ἂν τὰς χρόας  τὸ   ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ, ἀλλὰ ὧν
[6, 493]   πάντα ἐννοήσας ἐκεῖνο ἀναμνήσθητι· αὐτὸ  τὸ   καλὸν ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ
[6, 496]   γευσάμενοι ὡς ἡδὺ καὶ μακάριον  τὸ   κτῆμα, καὶ τῶν πολλῶν αὖ
[6, 497]   δὴ μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ, καὶ  τὸ   λεγόμενον τὰ καλὰ τῷ ὄντι
[6, 492]   δὴ τῷ τοιούτῳ τὸν νέον,  τὸ   λεγόμενον, τίνα οἴει καρδίαν ἴσχειν;
[6, 497]   αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν· ἐπεὶ καὶ  τὸ   λοιπὸν οὐ πάντων ῥᾷστον διελθεῖν.
[6, 501]   καὶ θεοείκελον. Ορθῶς, ἔφη. Καὶ  τὸ   μὲν ἂν οἶμαι ἐξαλείφοιεν, τὸ
[6, 510]   τομὴν τμητέον. Πῇ; Ηι  τὸ   μὲν αὐτοῦ τοῖς τότε μιμηθεῖσιν
[6, 509]   ἄλληλα ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ  (τὸ   μὲν ἕτερον τμῆμα εἰκόνες— λέγω
[6, 509]   δύο αὐτὼ εἶναι, καὶ βασιλεύειν  τὸ   μὲν νοητοῦ γένους τε καὶ
[6, 498]   ὥς γε πρὸς τὸν ἅπαντα.  τὸ   μέντοι μὴ πείθεσθαι τοῖς λεγομένοις
[6, 489]   πολλῶν πονηρίας τὴν ἀνάγκην βούλει  τὸ   μετὰ τοῦτο διέλθωμεν, καὶ ὅτι
[6, 484]   (δίκαιος ἀδίκου. Τί οὖν, ἔφη,  τὸ   μετὰ τοῦτο ἡμῖν; Τί δ’
[6, 498]   μειράκια ὄντα ἄρτι (ἐκ παίδων  τὸ   μεταξὺ οἰκονομίας καὶ χρηματισμοῦ πλησιάσαντες
[6, 497]   ἀπόδειξις τούτου φανεροῦ γενομένου. Οὐ  τὸ   μὴ βούλεσθαι, ἦν δ’ ἐγώ,
[6, 497]   ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλ’ εἴπερ,  τὸ   μὴ δύνασθαι διακωλύσει· παρὼν δὲ
[6, 511]   θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι, διὰ δὲ  τὸ   μὴ ἐπ’ ἀρχὴν (ἀνελθόντες σκοπεῖν
[6, 491]   εἴτε τῶν ζῴων, ἴσμεν ὅτι  τὸ   μὴ τυχὸν τροφῆς ἧς προσήκει
[6, 506]   τί ποτ’ (ἐστὶ τἀγαθὸν ἐάσωμεν  τὸ   νῦν εἶναι— πλέον γάρ μοι
[6, 498]   οὐ γὰρ πώποτε εἶδον γενόμενον  τὸ   νῦν λεγόμενον, (ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον
[6, 503]   παρακαλυπτομένου τοῦ (λόγου, πεφοβημένου κινεῖν  τὸ   νῦν παρόν. Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις·
[6, 510]   δοξαστὸν πρὸς τὸ γνωστόν, οὕτω  τὸ   ὁμοιωθὲν πρὸς τὸ ὡμοιώθη;
[6, 508]   οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ  τὸ   ὄν, εἰς τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέν
[6, 484]   τοὺς ἐγνωκότας μὲν ἕκαστον  τὸ   ὄν, ἐμπειρίᾳ δὲ μηδὲν ἐκείνων
[6, 490]   οὐ μετρίως ἀπολογησόμεθα ὅτι πρὸς  τὸ   ὂν πεφυκὼς εἴη ἁμιλλᾶσθαι
[6, 509]   εἰπὼν δόξω σοι σοφίζεσθαι περὶ  τὸ   ὄνομα. ἀλλ’ οὖν ἔχεις ταῦτα
[6, 488]   γλίσχρως εἰκάζω. οὕτω γὰρ χαλεπὸν  τὸ   πάθος τῶν ἐπιεικεστάτων, πρὸς
[6, 487]   ταύτῃ ἔχειν. λέγω δ’ εἰς  τὸ   παρὸν ἀποβλέψας. νῦν γὰρ φαίη
[6, 498]   φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι— λέγω δὲ χαλεπώτατον  τὸ   περὶ τοὺς λόγους ἐν δὲ
[6, 488]   πάντα ποιοῦντας ὅπως ἂν σφίσι  τὸ   πηδάλιον ἐπιτρέψῃ, ἐνίοτε δ’ ἂν
[6, 504]   δίκαιος μὴ ἀκούειν. Η καὶ  τὸ   προρρηθὲν αὐτῶν; Τὸ ποῖον δή;
[6, 510]   καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ  τὸ   σκευαστὸν ὅλον γένος. Τίθημι, ἔφη.
[6, 487]   οἶδα, δ’ ὅς, ἀλλὰ  τὸ   σοὶ δοκοῦν ἡδέως ἂν ἀκούοιμι.
[6, 502]   ἔφη. Οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ,  τὸ   σοφόν μοι ἐγένετο τήν τε
[6, 485]   ἐρωτικῶς του φύσει ἔχοντα πᾶν  τὸ   συγγενές τε καὶ οἰκεῖον τῶν
[6, 494]   διὰ τὸ εὖ πεφυκέναι καὶ  τὸ   συγγενὲς (τῶν λόγων εἰσαισθάνηταί τέ
[6, 487]   ἐπὶ τελευτῆς τῶν λόγων μέγα  τὸ   σφάλμα καὶ ἐναντίον τοῖς πρώτοις
[6, 501]   μετὰ ταῦτα οἴει ὑπογράψασθαι ἂν  τὸ   σχῆμα τῆς πολιτείας; Τί μήν;
[6, 494]   ἅπασιν, ἄλλως τε καὶ ἐὰν  τὸ   σῶμα φυῇ προσφερὴς τῇ ψυχῇ;
[6, 508]   ἔχοντι. Εοικε γάρ. (Τοῦτο τοίνυν  τὸ   τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις
[6, 507]   καὶ φωνῇ γένους ἄλλου εἰς  τὸ   τὴν μὲν ἀκούειν, τὴν δὲ
[6, 508]   Τί μήν; Οὕτω τοίνυν καὶ  τὸ   τῆς ψυχῆς ὧδε νόει· ὅταν
[6, 509]   ἄνισα τμήματα, πάλιν τέμνε ἑκάτερον  τὸ   τμῆμα ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον,
[6, 510]   καὶ φανὰ συνέστηκεν, καὶ πᾶν  τὸ   τοιοῦτον, εἰ κατανοεῖς. Αλλὰ κατανοῶ.
[6, 485]   πρὸς τὰ μαθήματα καὶ πᾶν  τὸ   τοιοῦτον ἐρρυήκασιν, περὶ τὴν τῆς
[6, 505]   τι ὄφελος ἦν, περὶ δὴ  τὸ   τοιοῦτον ~καὶ (τοσοῦτον οὕτω φῶμεν
[6, 506]   καταφανὴς ὅτι σοι οὐκ ἀποχρήσοι  τὸ   τοῖς ἄλλοις δοκοῦν περὶ αὐτῶν.
[6, 505]   συνιέντων ἡμῶν ὅτι λέγουσιν, ἐπειδὰν  τὸ   τοῦ ἀγαθοῦ φθέγξωνται ὄνομα. Αληθέστατα,
[6, 509]   τε τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ  τὸ   τοῦ νοουμένου, καί σοι ἔσται
[6, 508]   ἔχειν φαίνεται· ὅταν δὲ εἰς  τὸ   τῷ σκότῳ κεκραμένον, τὸ γιγνόμενόν
[6, 511]   καὶ τετιμημένοις. (Μανθάνω, ἔφη, ὅτι  τὸ   ὑπὸ ταῖς γεωμετρίαις τε καὶ
[6, 511]   μέντοι βούλει διορίζειν σαφέστερον εἶναι  τὸ   ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης
[6, 511]   τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον  τὸ   ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων, αἷς
[6, 501]   ἡμῶν ὅτι πρὶν ἂν πόλεως  τὸ   φιλόσοφον γένος ἐγκρατὲς γένηται, οὔτε
[6, 501]   ἂν ἑκατέρωσ’ ἀποβλέποιεν, πρός τε  τὸ   φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ
[6, 510]   περὶ ἡμᾶς ζῷς καὶ πᾶν  τὸ   φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον
[6, 508]   ζυγῷ ἐζύγησαν, εἴπερ μὴ ἄτιμον  τὸ   φῶς. Αλλὰ μήν, ἔφη, πολλοῦ
[6, 508]   θεῶν τούτου κύριον, οὗ ἡμῖν  τὸ   φῶς ὄψιν τε ποιεῖ ὁρᾶν
[6, 485]   τὸ ἑκόντας εἶναι μηδαμῇ προσδέχεσθαι  τὸ   ψεῦδος ἀλλὰ μισεῖν, τὴν δ’
[6, 510]   γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸς  τὸ   ὡμοιώθη; (Εγωγ’ ἔφη, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006