Alphabétiquement     [«   »]
ὅσῳ 2
Οταν 2
ὅταν 12
ὅτι 73
ὁτιοῦν 2
ὅτιπερ 2
ὅτου 1
Fréquences     [«    »]
67 ἂν
67 τὰ
70 τοῦ
73 ὅτι
74 τὴν
76 ἐν
77 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

ὅτι


Livre, Chap.
[6, 504]   ἀξίοις (πᾶν ποιεῖν συντεινομένους ὅπως  ὅτι   ἀκριβέστατα καὶ καθαρώτατα ἕξει, τῶν
[6, 500]   ἐὰν δὴ αἴσθωνται οἱ πολλοὶ  ὅτι   ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ (λέγομεν, χαλεπανοῦσι
[6, 488]   ἀληθινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ’ ἐπαΐοντες,  ὅτι   ἀνάγκη αὐτῷ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι
[6, 505]   τοῦτο λέγειν, καὶ πρὸς τούτῳ  ὅτι   αὐτὴν οὐχ ἱκανῶς ἴσμεν· εἰ
[6, 504]   μέντοι μέγιστον μάθημα καὶ περὶ  ὅτι   αὐτὸ λέγεις, οἴει τιν’ ἄν
[6, 502]   δ’ ὅς. Καὶ μὴν  ὅτι   γε βέλτιστα, εἴπερ δυνατά, ἱκανῶς
[6, 505]   οἶμαι δὲ τοῦτο μᾶλλον· ἐπεὶ  ὅτι   γε τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα
[6, 505]   φρόνησις. Πῶς δ’ οὔ; Καὶ  ὅτι   γε, φίλε, οἱ τοῦτο
[6, 497]   αὐτὸ ἐρρήθη μὲν καὶ τότε,  ὅτι   δεήσοι τι ἀεὶ ἐνεῖναι ἐν
[6, 485]   ἐπιθυμίαι σφόδρα ῥέπουσιν, ἴσμεν που  ὅτι   εἰς τἆλλα τούτῳ ἀσθενέστεραι, ὥσπερ
[6, 487]   ἡδέως ἂν ἀκούοιμι. Ακούοις ἂν  ὅτι   ἔμοιγε φαίνονται τἀληθῆ λέγειν. (Πῶς
[6, 500]   μὲν γάρ σε προφθάσας λέγω  ὅτι   ἐν ὀλίγοις τισὶν ἡγοῦμαι, ἀλλ’
[6, 491]   Ο μὲν πάντων θαυμαστότατον ἀκοῦσαι,  ὅτι   ἓν ἕκαστον ὧν ἐπῃνέσαμεν τῆς
[6, 508]   ἄλλοι· τὸν ἥλιον γὰρ δῆλον  ὅτι   ἐρωτᾷς. Αρ’ οὖν ὧδε πέφυκεν
[6, 507]   ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο πεφυκός, οἶσθα  ὅτι   τε ὄψις οὐδὲν ὄψεται,
[6, 492]   διαφθείροντας δέ τινας σοφιστὰς ἰδιωτικούς,  ὅτι   καὶ ἄξιον λόγου, ἀλλ’ οὐκ
[6, 503]   τότε παρεῖμεν νῦν λέγομεν,  ὅτι   καὶ ἐν μαθήμασι πολλοῖς γυμνάζειν
[6, 508]   φῶς ὄψιν τε ποιεῖ ὁρᾶν  ὅτι   κάλλιστα καὶ τὰ ὁρώμενα ὁρᾶσθαι;
[6, 493]   τῶν δογμάτων τε καὶ ἐπιθυμιῶν  ὅτι   καλὸν αἰσχρὸν (ἢ ἀγαθὸν
[6, 505]   ἀγαθοῦ, ὡς αὖ συνιέντων ἡμῶν  ὅτι   λέγουσιν, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ
[6, 487]   τελευτῶντες ἀποκλείεσθαι καὶ οὐκ ἔχειν  ὅτι   λέγωσιν ὑπὸ πεττείας αὖ ταύτης
[6, 485]   φιλοσόφων φύσεων πέρι ὡμολογήσθω (ἡμῖν  ὅτι   μαθήματός γε ἀεὶ ἐρῶσιν
[6, 501]   τὸ δὲ πάλιν ἐγγράφοιεν, (ἕως  ὅτι   μάλιστα ἀνθρώπεια ἤθη εἰς ὅσον
[6, 500]   ἔχοντα, ταῦτα μιμεῖσθαί τε καὶ  ὅτι   μάλιστα ἀφομοιοῦσθαι. οἴει τινὰ
[6, 485]   ἀληθείας δεῖ εὐθὺς ἐκ νέου  ὅτι   μάλιστα ὀρέγεσθαι. Παντελῶς γε. Αλλὰ
[6, 505]   ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης εἰ  ὅτι   μάλιστα τἆλλα ἐπισταίμεθα, οἶσθ’ ὅτι
[6, 505]   γίγνεται. καὶ νῦν σχεδὸν οἶσθ’  ὅτι   μέλλω τοῦτο λέγειν, καὶ πρὸς
[6, 493]   μουσικῇ εἴτε δὴ ἐν πολιτικῇ;  ὅτι   μὲν γὰρ ἄν τις τούτοις
[6, 505]   γάρ; (Τί μήν; Οὐκοῦν  ὅτι   μὲν μεγάλαι καὶ πολλαὶ ἀμφισβητήσεις
[6, 511]   γάρ μοι συχνὸν ἔργον λέγειν—  ὅτι   μέντοι βούλει διορίζειν σαφέστερον εἶναι
[6, 497]   ἐπιτηδευμάτων. δῆλος δὴ οὖν εἶ  ὅτι   μετὰ τοῦτο ἐρήσῃ τίς αὕτη
[6, 498]   νέμεσθαι καὶ μηδὲν ἄλλο πράττειν,  ὅτι   μὴ πάρεργον, τοὺς μέλλοντας εὐδαιμόνως
[6, 494]   τις ἠρέμα προσελθὼν τἀληθῆ λέγῃ,  ὅτι   νοῦς οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται
[6, 510]   μαθήσῃ. οἶμαι γάρ σε εἰδέναι  ὅτι   οἱ περὶ τὰς γεωμετρίας τε
[6, 489]   μὲν τοίνυν ἐκεῖνον τὸν θαυμάζοντα  ὅτι   οἱ φιλόσοφοι οὐ τιμῶνται ἐν
[6, 485]   ἐκείνην ἱκανῶς ὁμολογήσωμεν, ὁμολογήσειν καὶ  ὅτι   οἷοί τε ταῦτα ἔχειν οἱ
[6, 508]   Οφθαλμοί, ἦν δ’ ἐγώ, οἶσθ’  ὅτι,   ὅταν μηκέτι ἐπ’ ἐκεῖνά τις
[6, 497]   ὧν ἕνεκα διαβολὴν εἴληφεν καὶ  ὅτι   οὐ δικαίως, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ
[6, 495]   Ορᾷς οὖν, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   οὐ κακῶς ἐλέγομεν ὡς ἄρα
[6, 487]   οὖν, ἔφη, εὖ ἔχει λέγειν  ὅτι   οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αἱ
[6, 489]   τὸ μετὰ τοῦτο διέλθωμεν, καὶ  ὅτι   οὐδὲ τούτου φιλοσοφία αἰτία, (ἂν
[6, 496]   ἱκανῶς ἰδόντες τὴν μανίαν, καὶ  ὅτι   οὐδεὶς οὐδὲν ὑγιὲς ὡς ἔπος
[6, 507]   ἄλλαις πολλαῖς, ἵνα μὴ εἴπω  ὅτι   οὐδεμιᾷ, τοιούτου προσδεῖ οὐδενός.
[6, 505]   ὅτι μάλιστα τἆλλα ἐπισταίμεθα, οἶσθ’  ὅτι   οὐδὲν ἡμῖν ὄφελος, ὥσπερ οὐδ’
[6, 499]   δὲ πολλοῖς, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   οὐκ αὖ δοκεῖ, ἐρεῖς; Ισως,
[6, 503]   ὅσα ἄλλα τούτοις ἕπεται οἶσθ’  ὅτι   οὐκ ἐθέλουσιν ἅμα φύεσθαι καὶ
[6, 505]   δ’ ἐγώ, εἰ ὀνειδίζοντές γε  ὅτι   οὐκ ἴσμεν τὸ ἀγαθὸν λέγουσι
[6, 499]   ὅμως ἐλέγομεν, ὑπὸ τἀληθοῦς ἠναγκασμένοι,  ὅτι   οὔτε πόλις οὔτε πολιτεία οὐδέ
[6, 490]   εὐμάθεια, μνήμη· καὶ σοῦ ἐπιλαβομένου  ὅτι   πᾶς μὲν (ἀναγκασθήσεται ὁμολογεῖν οἷς
[6, 485]   μήν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ  ὅτι   πάσης αὐτῆς, καὶ οὔτε σμικροῦ
[6, 489]   τὴν εἰκόνα καὶ πειρῶ πείθειν  ὅτι   πολὺ ἂν θαυμαστότερον ἦν (εἰ
[6, 501]   Ετι οὖν ἀγριανοῦσι λεγόντων ἡμῶν  ὅτι   πρὶν ἂν πόλεως τὸ φιλόσοφον
[6, 490]   οὖν δὴ οὐ μετρίως ἀπολογησόμεθα  ὅτι   πρὸς τὸ ὂν πεφυκὼς εἴη
[6, 507]   ἔφη. Αλλ’ ὧδε σκόπει. ἔστιν  ὅτι   προσδεῖ ἀκοῇ καὶ φωνῇ γένους
[6, 507]   καὶ τοῦ ὁρατοῦ οὐκ ἐννοεῖς  ὅτι   προσδεῖται; Πῶς; Ενούσης που ἐν
[6, 506]   καλῶς ἦσθα καὶ πάλαι καταφανὴς  ὅτι   σοι οὐκ ἀποχρήσοι τὸ τοῖς
[6, 490]   ἀναγκάζοντα τάττειν; μέμνησαι γάρ που  ὅτι   συνέβη προσῆκον τούτοις ἀνδρεία, μεγαλοπρέπεια,
[6, 489]   σε ἐξεταζομένην τὴν εἰκόνα ἰδεῖν,  ὅτι   ταῖς πόλεσι πρὸς τοὺς ἀληθινοὺς
[6, 501]   αὐτούς, δι’ ὃν ἐκεῖνοι ἐχαλέπαινον  ὅτι   τὰς πόλεις αὐτῷ παρεδίδομεν, καί
[6, 485]   τε ταῦτα ἔχειν οἱ αὐτοί,  ὅτι   τε οὐκ ἄλλους πόλεων ἡγεμόνας
[6, 491]   ἐγγείων εἴτε τῶν ζῴων, ἴσμεν  ὅτι   τὸ μὴ τυχὸν τροφῆς ἧς
[6, 511]   τε καὶ τετιμημένοις. (Μανθάνω, ἔφη,  ὅτι   τὸ ὑπὸ ταῖς γεωμετρίαις τε
[6, 489]   ἐτιμῶντο. Αλλὰ διδάξω, ἔφη. Καὶ  ὅτι   τοίνυν τἀληθῆ λέγεις, ὡς ἄχρηστοι
[6, 505]   μὴν καὶ τόδε γε οἶσθα,  ὅτι   τοῖς μὲν πολλοῖς ἡδονὴ δοκεῖ
[6, 510]   τοῦτό γε οἶδα. Οὐκοῦν καὶ  ὅτι   τοῖς ὁρωμένοις εἴδεσι προσχρῶνται καὶ
[6, 492]   καὶ σοφισταί. οὐκ οἶσθα  ὅτι   τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμίαις τε
[6, 497]   προθύμως καὶ παρακινδυνευτικῶς μέλλω λέγειν,  ὅτι   τοὐναντίον νῦν δεῖ τοῦ
[6, 503]   δὲ τοῦτο μὲν τετολμήσθω εἰπεῖν,  ὅτι   τοὺς ἀκριβεστάτους φύλακας φιλοσόφους δεῖ
[6, 497]   αὐτὸ ἄριστόν ἐστιν, τότε δηλώσει  ὅτι   τοῦτο μὲν τῷ ὄντι θεῖον
[6, 501]   πάνυ ῥᾴδιον· ἀλλ’ οὖν οἶσθ’  ὅτι   τούτῳ ἂν εὐθὺς τῶν ἄλλων
[6, 504]   μέν που, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   τριττὰ εἴδη ψυχῆς διαστησάμενοι συνεβιβάζομεν
[6, 487]   τελευτῶντες ἀποκλείονται καὶ οὐκ ἔχουσιν  ὅτι   (φέρωσιν, οὕτω καὶ σφεῖς τελευτῶντες
[6, 504]   Τὸ ποῖον δή; (Ελέγομέν που  ὅτι   ὡς μὲν δυνατὸν ἦν κάλλιστα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006