Alphabétiquement     [«   »]
15
ὁδὸν 1
ὅθεν 1
οἱ 38
Οἱ 1
οἵ 2
οἳ 3
Fréquences     [«    »]
35 ἀλλὰ
37 τι
36 τοῖς
38 οἱ
38 τῆς
40 περὶ
41 Καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

οἱ


Livre, Chap.
[6, 487]   ἀλλὰ γὰρ τοιόνδε τι πάσχουσιν  οἱ   ἀκούοντες ἑκάστοτε νῦν λέγεις·
[6, 508]   Ονπερ καὶ σύ, ἔφη, καὶ  οἱ   ἄλλοι· τὸν ἥλιον γὰρ δῆλον
[6, 506]   τυφλῶν διαφέρειν ὁδὸν ὀρθῶς πορευομένων  οἱ   ἄνευ νοῦ ἀληθές τι δοξάζοντες;
[6, 485]   τίνα τρόπον οἷοί τ’ ἔσονται  οἱ   αὐτοὶ κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ἔχειν;
[6, 485]   ὅτι οἷοί τε ταῦτα ἔχειν  οἱ   αὐτοί, ὅτι τε οὐκ ἄλλους
[6, 496]   καὶ τούτων δὴ τῶν ὀλίγων  οἱ   γενόμενοι καὶ γευσάμενοι ὡς ἡδὺ
[6, 488]   καὶ ἀπολογούμενον ὑπὲρ αὐτῶν, οἷον  οἱ   γραφῆς τραγελάφους καὶ τὰ τοιαῦτα
[6, 489]   πλεῖστοι τῶν ἰόντων ἐπ’ αὐτήν,  οἱ   δὲ ἐπιεικέστατοι ἄχρηστοι, καὶ ἐγὼ
[6, 484]   ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντος δυνάμενοι ἐφάπτεσθαι,  οἱ   δὲ μὴ ἀλλ’ ἐν πολλοῖς
[6, 495]   συνόντες αὐτῇ οἱ μὲν οὐδενός,  οἱ   δὲ πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἄξιοί
[6, 495]   ὀνομάτων καὶ προσχημάτων μεστήν, ὥσπερ  οἱ   ἐκ τῶν εἱργμῶν εἰς τὰ
[6, 504]   ἐνεγκεῖν ~εἴτε καὶ (ἀποδειλιάσει, ὥσπερ  οἱ   ἐν τοῖς ἄλλοις ἀποδειλιῶντες. Πρέπει
[6, 489]   λέγεις, ὡς ἄχρηστοι τοῖς πολλοῖς  οἱ   ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ· τῆς
[6, 511]   ἀλλὰ μὴ αἰσθήσεσιν αὐτὰ θεᾶσθαι  οἱ   θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ
[6, 498]   ~Νῦν μέν, ἦν δ’ ἐγώ,  οἱ   καὶ ἁπτόμενοι μειράκια ὄντα ἄρτι
[6, 495]   ὀνειδίζοντας, ὡς οἱ συνόντες αὐτῇ  οἱ   μὲν οὐδενός, οἱ δὲ πολλοὶ
[6, 484]   δ’ ἐγώ, Γλαύκων, καὶ  οἱ   μὴ διὰ μακροῦ τινος διεξελθόντες
[6, 487]   ὥσπερ ὑπὸ τῶν πεττεύειν δεινῶν  οἱ   μὴ τελευτῶντες ἀποκλείονται καὶ οὐκ
[6, 492]   προστιθέασι λόγῳ μὴ πείθοντες οὗτοι  οἱ   παιδευταί τε καὶ σοφισταί.
[6, 510]   οἶμαι γάρ σε εἰδέναι ὅτι  οἱ   περὶ τὰς γεωμετρίας τε καὶ
[6, 489]   τῇ φιλοσοφίᾳ λέγειν ὡς παμπόνηροι  οἱ   πλεῖστοι τῶν ἰόντων ἐπ’ αὐτήν,
[6, 494]   πράγματα οἵ τε οἰκεῖοι καὶ  οἱ   πολῖται. Πῶς δ’ οὔ; (Υποκείσονται
[6, 492]   καὶ σὺ ἡγῇ, ὥσπερ  οἱ   πολλοί, διαφθειρομένους τινὰς εἶναι ὑπὸ
[6, 490]   τούτῳ νῦν γεγόναμεν, τί ποθ’  οἱ   πολλοὶ κακοί, καὶ τούτου δὴ
[6, 500]   ὅς. Αλλ’ ἐὰν δὴ αἴσθωνται  οἱ   πολλοὶ ὅτι ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ
[6, 495]   φῂς ὀνειδίζειν τοὺς ὀνειδίζοντας, ὡς  οἱ   συνόντες αὐτῇ οἱ μὲν οὐδενός,
[6, 502]   τίνων (μαθημάτων τε καὶ ἐπιτηδευμάτων  οἱ   σωτῆρες ἐνέσονται τῆς πολιτείας, καὶ
[6, 495]   τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν καὶ  οἱ   τὰ μέγιστα κακὰ ἐργαζόμενοι τὰς
[6, 495]   γίγνονται καὶ τοὺς ἰδιώτας, καὶ  οἱ   τἀγαθά, οἳ ἂν ταύτῃ τύχωσι
[6, 505]   ὄνομα. Αληθέστατα, ἔφη. Τί δὲ  οἱ   τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ὁριζόμενοι; μῶν
[6, 503]   καὶ βεβαιότητος ἐθέλειν ζῆν, ἀλλ’  οἱ   τοιοῦτοι ὑπὸ ὀξύτητος φέρονται ὅπῃ
[6, 484]   τὸ ἑξῆς; ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν  οἱ   τοῦ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως
[6, 505]   Καὶ ὅτι γε, φίλε,  οἱ   τοῦτο ἡγούμενοι οὐκ ἔχουσι δεῖξαι
[6, 500]   πόλις, εἰ μὴ αὐτὴν διαγράψειαν  οἱ   τῷ θείῳ παραδείγματι χρώμενοι ζωγράφοι;
[6, 484]   οὖν δοκοῦσί τι τυφλῶν διαφέρειν  οἱ   τῷ ὄντι τοῦ ὄντος ἑκάστου
[6, 487]   πόλεις, πρὶν ἂν ἐν αὐταῖς  οἱ   φιλόσοφοι ἄρξωσιν, οὓς ἀχρήστους ὁμολογοῦμεν
[6, 489]   τοίνυν ἐκεῖνον τὸν θαυμάζοντα ὅτι  οἱ   φιλόσοφοι οὐ τιμῶνται ἐν ταῖς
[6, 498]   πλησιάσαντες αὐτοῦ τῷ χαλεπωτάτῳ ἀπαλλάττονται,  οἱ   φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι— λέγω δὲ χαλεπώτατον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006