Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτων 1
τότ 1
τότε 9
τοῦ 70
του 2
τοῦδε 1
τοὐναντίον 3
Fréquences     [«    »]
67 ἂν
65 μὴ
67 τὰ
70 τοῦ
73 ὅτι
74 τὴν
76 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

τοῦ


Livre, Chap.
[6, 509]   αὐτοῖς προσεῖναι, οὐκ οὐσίας ὄντος  τοῦ   ἀγαθοῦ, ἀλλ’ ἔτι ἐπέκεινα τῆς
[6, 506]   ἄλλων διῆλθες, οὕτω καὶ περὶ  τοῦ   ἀγαθοῦ διέλθῃς. Καὶ γὰρ ἐμοί,
[6, 508]   ἐγώ, φάναι με λέγειν τὸν  τοῦ   ἀγαθοῦ ἔκγονον, ὃν τἀγαθὸν ἐγέννησεν
[6, 509]   ἀλλ’ ἔτι μειζόνως τιμητέον τὴν  τοῦ   ἀγαθοῦ ἕξιν. Αμήχανον κάλλος, ἔφη,
[6, 505]   οὐδ’ εἰ (κεκτῄμεθά τι ἄνευ  τοῦ   ἀγαθοῦ. οἴει τι πλέον
[6, 505]   μᾶλλον· ἐπεὶ ὅτι γε  τοῦ   ἀγαθοῦ ἰδέα μέγιστον μάθημα, πολλάκις
[6, 508]   γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν  τοῦ   ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι· αἰτίαν
[6, 505]   πάντα τἆλλα φρονεῖν ἄνευ  τοῦ   ἀγαθοῦ, καλὸν δὲ καὶ ἀγαθὸν
[6, 507]   τόκον τε καὶ ἔκγονον αὐτοῦ  τοῦ   ἀγαθοῦ κομίσασθε. εὐλαβεῖσθε μέντοι μή
[6, 509]   μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ  τοῦ   ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ τὸ
[6, 506]   νῦν— ὃς δὲ ἔκγονός τε  τοῦ   ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατος ἐκείνῳ,
[6, 505]   φρόνησις, ἀλλ’ ἀναγκάζονται τελευτῶντες τὴν  τοῦ   ἀγαθοῦ φάναι. Καὶ μάλα, ἔφη,
[6, 505]   ἡμῶν ὅτι λέγουσιν, ἐπειδὰν τὸ  τοῦ   ἀγαθοῦ φθέγξωνται ὄνομα. Αληθέστατα, ἔφη.
[6, 484]   ἑξῆς; ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν οἱ  τοῦ   ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντος
[6, 493]   καλοῖ καὶ καλά, τὴν δὲ  τοῦ   ἀναγκαίου καὶ ἀγαθοῦ φύσιν, ὅσον
[6, 511]   τε καὶ ὁρμάς, ἵνα μέχρι  τοῦ   ἀνυποθέτου ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς
[6, 501]   τὴν φύσιν αὐτῶν οἰκείαν εἶναι  τοῦ   ἀρίστου, ἣν ἡμεῖς διήλθομεν; Οὐδὲ
[6, 489]   τὸν ἄρχεσθαι δεόμενον ἐπὶ τὰς  τοῦ   ἄρχειν δυναμένου, οὐ τὸν ἄρχοντα
[6, 498]   ἀλλήλοις ὡμοιωμένα, ἀλλ’ οὐκ ἀπὸ  τοῦ   αὐτομάτου ὥσπερ νῦν συμπεσόντα. ἄνδρα
[6, 506]   κατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσθαι  τοῦ   γε δοκοῦντος ἐμοὶ τὰ νῦν—
[6, 499]   ἀληθὲς συντεταμένως ἐκ παντὸς τρόπου  τοῦ   γνῶναι χάριν, τὰ δὲ κομψά
[6, 488]   μὴ τοιοῦτον ψέγοντας ὡς ἄχρηστον,  τοῦ   δὲ ἀληθινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ’
[6, 495]   παρεσκευασμένου, διὰ πενίαν καὶ ἐρημίαν  τοῦ   δεσπότου τὴν θυγατέρα μέλλοντος γαμεῖν;
[6, 511]   αὐτὸς λόγος ἅπτεται τῇ  τοῦ   διαλέγεσθαι δυνάμει, τὰς ὑποθέσεις ποιούμενος
[6, 511]   σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς  τοῦ   διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος τε
[6, 498]   ἀρετῇ παρισωμένον καὶ ὡμοιωμένον μέχρι  τοῦ   δυνατοῦ τελέως ἔργῳ τε καὶ
[6, 495]   τροφῇ γένηται, αἴτια τρόπον τινὰ  τοῦ   ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματος, καὶ
[6, 495]   τρόπον τινὰ τοῦ ἐκπεσεῖν ἐκ  τοῦ   ἐπιτηδεύματος, καὶ τὰ λεγόμενα ἀγαθά,
[6, 487]   δοκοῦντας ὅμως τοῦτό γε ὑπὸ  τοῦ   ἐπιτηδεύματος οὗ σὺ ἐπαινεῖς πάσχοντας,
[6, 497]   ὅτι τοὐναντίον νῦν δεῖ  τοῦ   ἐπιτηδεύματος τούτου πόλιν ἅπτεσθαι. Πῶς;
[6, 487]   νῦν λέγεις· ἡγοῦνται δι’ ἀπειρίαν  τοῦ   ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ὑπὸ τοῦ
[6, 490]   καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ’ ἀπολήγοι  τοῦ   ἔρωτος, πρὶν αὐτοῦ ἔστιν
[6, 498]   ἄρτι (φίλους γεγονότας, οὐδὲ πρὸ  τοῦ   ἐχθροὺς ὄντας. πείρας γὰρ οὐδὲν
[6, 507]   ἐν ὄμμασιν ὄψεως καὶ ἐπιχειροῦντος  τοῦ   ἔχοντος χρῆσθαι αὐτῇ, παρούσης δὲ
[6, 496]   εἴη δ’ ἂν καὶ  τοῦ   ἡμετέρου ἑταίρου Θεάγους χαλινὸς οἷος
[6, 498]   τινων ὀλίγων ἀποσβέννυνται πολὺ μᾶλλον  τοῦ   (Ηρακλειτείου ἡλίου, ὅσον αὖθις οὐκ
[6, 485]   οὖν. Ο τοίνυν ἀρχόμενοι τούτου  τοῦ   λόγου ἐλέγομεν, τὴν φύσιν αὐτῶν
[6, 487]   τοῦ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ὑπὸ  τοῦ   λόγου παρ’ ἕκαστον τὸ ἐρώτημα
[6, 503]   τὰ λεγόμενα παρεξιόντος καὶ παρακαλυπτομένου  τοῦ   (λόγου, πεφοβημένου κινεῖν τὸ νῦν
[6, 493]   δὲ πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖς  τοῦ   μεγάλου ζῴου δόξαις, οἷς μὲν
[6, 504]   γυμναζομένῳ· ἤ, νυνδὴ ἐλέγομεν,  τοῦ   μεγίστου τε καὶ μάλιστα προσήκοντος
[6, 511]   Τὸ τοίνυν ἕτερον μάνθανε τμῆμα  τοῦ   νοητοῦ λέγοντά με τοῦτο οὗ
[6, 510]   Σκόπει δὴ αὖ καὶ τὴν  τοῦ   νοητοῦ τομὴν τμητέον. Πῇ;
[6, 509]   τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ τὸ  τοῦ   νοουμένου, καί σοι ἔσται σαφηνείᾳ
[6, 486]   γάρ που σμικρολογία ψυχῇ μελλούσῃ  τοῦ   ὅλου καὶ παντὸς ἀεὶ ἐπορέξεσθαι
[6, 484]   τυφλῶν διαφέρειν οἱ τῷ ὄντι  τοῦ   ὄντος ἑκάστου ἐστερημένοι τῆς γνώσεως,
[6, 486]   διάνοιαν φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν  τοῦ   ὄντος ἰδέαν ἑκάστου τὸ αὐτοφυὲς
[6, 486]   καὶ ἑπόμενα ἀλλήλοις τῇ μελλούσῃ  τοῦ   ὄντος ἱκανῶς τε καὶ τελέως
[6, 504]   τῶν τοιούτων ἀπολεῖπον καὶ ὁτιοῦν  τοῦ   ὄντος οὐ πάνυ μετρίως γίγνεται·
[6, 501]   δὴ ἕξουσιν ἀμφισβητῆσαι; πότερον μὴ  τοῦ   ὄντος τε καὶ ἀληθείας ἐραστὰς
[6, 511]   ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης  τοῦ   ὄντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον
[6, 508]   ~Οὐ σμικρᾷ ἄρα ἰδέᾳ  τοῦ   ὁρᾶν αἴσθησις καὶ τοῦ
[6, 507]   αἰσθήσεων δημιουργὸν ὅσῳ πολυτελεστάτην τὴν  τοῦ   ὁρᾶν τε καὶ ὁρᾶσθαι δύναμιν
[6, 509]   ὁρωμένοις οὐ μόνον οἶμαι τὴν  τοῦ   ὁρᾶσθαι δύναμιν παρέχειν φήσεις, ἀλλὰ
[6, 508]   τοῦ ὁρᾶν αἴσθησις καὶ  τοῦ   ὁρᾶσθαι (δύναμις τῶν ἄλλων συζεύξεων
[6, 507]   Τὴν δὲ τῆς ὄψεως καὶ  τοῦ   ὁρατοῦ οὐκ ἐννοεῖς ὅτι προσδεῖται;
[6, 509]   τὸν αὐτὸν λόγον, τό τε  τοῦ   ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ
[6, 504]   δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ,  τοῦ   παθήματος ἥκιστα προσδεῖ φύλακι πόλεώς
[6, 511]   μέχρι τοῦ ἀνυποθέτου ἐπὶ τὴν  τοῦ   παντὸς ἀρχὴν ἰών, ἁψάμενος αὐτῆς,
[6, 506]   ἔφη, λέγε· εἰς αὖθις γὰρ  τοῦ   πατρὸς ἀποτείσεις τὴν διήγησιν. ~(Βουλοίμην
[6, 487]   ἂν ἐπὶ φιλοσοφίαν ὁρμήσαντες μὴ  τοῦ   πεπαιδεῦσθαι ἕνεκα ἁψάμενοι νέοι ὄντες
[6, 485]   εἶεν ἄν, τὰς δὲ διὰ  τοῦ   σώματος ἐκλείποιεν, εἰ μὴ πεπλασμένως
[6, 496]   τὸ ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας, δὲ  τοῦ   σώματος νοσοτροφία ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν
[6, 510]   ἐκείνων πέρι οἷς ταῦτα ἔοικε,  τοῦ   τετραγώνου αὐτοῦ ἕνεκα τοὺς λόγους
[6, 490]   ἅψασθαι προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι  τοῦ   τοιούτου— προσήκει δὲ συγγενεῖ—
[6, 492]   ἀνθέξειν, ἣν οὐ κατακλυσθεῖσαν ὑπὸ  τοῦ   τοιούτου ψόγου ἐπαίνου οἰχήσεσθαι
[6, 507]   ἄκων, κίβδηλον ἀποδιδοὺς τὸν λόγον  τοῦ   τόκου. Εὐλαβησόμεθα, ἔφη, κατὰ δύναμιν·
[6, 492]   ὅς, οὕτως. ~(Ην τοίνυν ἔθεμεν  τοῦ   φιλοσόφου φύσιν, ἂν μὲν οἶμαι
[6, 500]   (Οὐκοῦν καὶ αὐτὸ τοῦτο συνοίει,  τοῦ   χαλεπῶς πρὸς φιλοσοφίαν τοὺς πολλοὺς
[6, 492]   ὦσιν ἐπηχοῦντες διπλάσιον θόρυβον παρέχωσι  τοῦ   ψόγου καὶ ἐπαίνου. ἐν δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006