Alphabétiquement     [«   »]
δεσμῶν 1
δεσπότου 1
δευτέρῳ 1
δὴ 60
δή 12
δηλοῖ 1
Δῆλον 1
Fréquences     [«    »]
54 οὐκ
55 οὖν
59 ὡς
60 δὴ
62 ἐγώ
64 ἦν
65 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

δὴ


Livre, Chap.
[6, 500]   δ’ ὅς. Αλλ’ ἐὰν  δὴ   αἴσθωνται οἱ πολλοὶ ὅτι ἀληθῆ
[6, 490]   τοὐναντίον μισεῖν; (Μισεῖν, ἔφη. Ηγουμένης  δὴ   ἀληθείας οὐκ ἄν ποτε οἶμαι
[6, 510]   (Εγωγ’ ἔφη, καὶ μάλα. Σκόπει  δὴ   αὖ καὶ τὴν τοῦ νοητοῦ
[6, 505]   εἶναι κακάς; Σφόδρα γε. Συμβαίνει  δὴ   αὐτοῖς οἶμαι ὁμολογεῖν ἀγαθὰ εἶναι
[6, 484]   ἴσχουσιν πλανώμενοι οὐ φιλόσοφοι, ποτέρους  δὴ   δεῖ πόλεως ἡγεμόνας εἶναι; Πῶς
[6, 505]   ἀτιμάζει; Καὶ μάλα, ἔφη. Ο  δὴ   διώκει μὲν ἅπασα ψυχὴ καὶ
[6, 493]   γραφικῇ εἴτ’ ἐν μουσικῇ εἴτε  δὴ   ἐν πολιτικῇ; ὅτι μὲν γὰρ
[6, 503]   ἔσεσθαι; Πῶς δ’ οὔ; (Βασανιστέον  δὴ   ἔν τε οἷς τότε ἐλέγομεν
[6, 490]   οἱ πολλοὶ κακοί, καὶ τούτου  δὴ   ἕνεκα πάλιν ἀνειλήφαμεν τὴν τῶν
[6, 501]   ὅς, εἰ σωφρονοῦσιν. (Πῇ γὰρ  δὴ   ἕξουσιν ἀμφισβητῆσαι; πότερον μὴ τοῦ
[6, 504]   ὑμεῖς ἐξαρκεῖν ἔφατε, καὶ οὕτω  δὴ   ἐρρήθη τὰ τότε τῆς μὲν
[6, 493]   ἐκ τίνων γίγνεται, καὶ φωνὰς  δὴ   ἐφ’ οἷς ἑκάστας εἴωθεν φθέγγεσθαι,
[6, 495]   τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται, οὗ  δὴ   ἐφιέμενοι πολλοὶ ἀτελεῖς μὲν τὰς
[6, 494]   (ἐκ τῶν ἔμπροσθεν. ὡμολόγηται γὰρ  δὴ   ἡμῖν εὐμάθεια καὶ μνήμη καὶ
[6, 486]   τοιοῦτος; Ηκιστά γε. Δειλῇ  δὴ   καὶ ἀνελευθέρῳ φύσει φιλοσοφίας ἀληθινῆς,
[6, 505]   μέγιστον μάθημα, πολλάκις ἀκήκοας,  δὴ   καὶ δίκαια καὶ τἆλλα προσχρησάμενα
[6, 500]   μιμεῖσθαι ἐκεῖνο; Αδύνατον, ἔφη. Θείῳ  δὴ   καὶ κοσμίῳ γε φιλόσοφος
[6, 489]   δεῖξαι; Πάνυ μὲν οὖν. Ακούωμεν  δὴ   καὶ λέγωμεν ἐκεῖθεν ἀναμνησθέντες, ὅθεν
[6, 501]   ἀνδρείκελον, ἀπ’ ἐκείνου τεκμαιρόμενοι,  δὴ   καὶ Ομηρος ἐκάλεσεν ἐν τοῖς
[6, 490]   σμικρὸν δέ τι ἐκφεύγει, οὓς  δὴ   καὶ οὐ πονηρούς, ἀχρήστους δὲ
[6, 484]   ὡς οἷόν τε ἀκριβέστατα, οὕτω  δὴ   καὶ τὰ ἐνθάδε νόμιμα καλῶν
[6, 507]   λόγῳ. Φαμὲν γάρ. Καὶ αὐτὸ  δὴ   καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαθόν, καὶ
[6, 508]   οὔτ’ ἐν ἐγγίγνεται,  (δὴ   καλοῦμεν ὄμμα. Οὐ γὰρ οὖν.
[6, 507]   τε χρώματα ἔσται ἀόρατα. Τίνος  δὴ   λέγεις, ἔφη, τούτου; Ο δὴ
[6, 504]   ἔφη, οὕτω σκοπεῖν. ἀλλὰ ποῖα  δὴ   λέγεις μαθήματα μέγιστα; Μνημονεύεις μέν
[6, 485]   μεγίστῳ ἂν προέχοιεν. ~(Οὐκοῦν τοῦτο  δὴ   λέγωμεν, τίνα τρόπον οἷοί τ’
[6, 497]   φιλοσοφίαν οὐ διολεῖται. τὰ γὰρ  δὴ   μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ, καὶ τὸ
[6, 502]   μόγις τέλος ἔσχεν, τὰ ἐπίλοιπα  δὴ   μετὰ τοῦτο λεκτέον, τίνα τρόπον
[6, 503]   φόβοις καὶ ἡδοναῖς, καὶ ἔτι  δὴ   τότε παρεῖμεν νῦν λέγομεν,
[6, 494]   δ’ οὐ μέλλει; ἔφη. Βουλήσονται  δὴ   οἶμαι αὐτῷ χρῆσθαι, ἐπειδὰν πρεσβύτερος
[6, 491]   ἀγαθῷ. Πῶς δ’ οὔ; Εχει  δὴ   οἶμαι λόγον τὴν ἀρίστην φύσιν
[6, 507]   Εστι ταῦτα. Καὶ τὰ μὲν  δὴ   ὁρᾶσθαί φαμεν, νοεῖσθαι δ’ οὔ,
[6, 490]   Καὶ μάλα, ἔφη. Αρ’ οὖν  δὴ   οὐ μετρίως ἀπολογησόμεθα ὅτι πρὸς
[6, 497]   φύσεων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων. δῆλος  δὴ   οὖν εἶ ὅτι μετὰ τοῦτο
[6, 507]   τοὺς τόκους μόνον. τοῦτον δὲ  δὴ   οὖν τὸν τόκον τε καὶ
[6, 493]   Εκαστος τῶν μισθαρνούντων ἰδιωτῶν, οὓς  δὴ   οὗτοι σοφιστὰς καλοῦσι καὶ ἀντιτέχνους
[6, 494]   ἐμπιμπλάμενον; Καὶ μάλ’ ἔφη. Τῷ  δὴ   οὕτω διατιθεμένῳ ἐάν τις ἠρέμα
[6, 495]   δ’ ὅς. Οὗτοι μὲν  δὴ   οὕτως ἐκπίπτοντες, οἷς μάλιστα προσήκει,
[6, 488]   ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικήν. τοιούτων  δὴ   περὶ τὰς ναῦς γιγνομένων τὸν
[6, 486]   κενὸς εἶναι; Καὶ πῶς; Ανόνητα  δὴ   πονῶν οὐκ οἴει ἀναγκασθήσεται τελευτῶν
[6, 495]   τὸ αὑτῶν τεχνίον. ὅμως γὰρ  δὴ   πρός γε τὰς ἄλλας τέχνας
[6, 485]   ἐκεῖσε ἀπωχετευμένον. Τί μήν; Ωι  δὴ   πρὸς τὰ μαθήματα καὶ πᾶν
[6, 507]   δὴ λέγεις, ἔφη, τούτου; Ο  δὴ   σὺ καλεῖς, ἦν δ’ ἐγώ,
[6, 489]   τὰ τοιαῦτα φάσκοντας ἐπιτηδεύειν, οὓς  δὴ   σὺ φῂς τὸν ἐγκαλοῦντα τῇ
[6, 501]   δ’ ὅς, ἐάνπερ αἴσθωνται. ~ἀλλὰ  δὴ   (τίνα λέγεις τρόπον τῆς διαγραφῆς;
[6, 505]   εἴ τι ὄφελος ἦν, περὶ  δὴ   τὸ τοιοῦτον ~καὶ (τοσοῦτον οὕτω
[6, 500]   ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ (λέγομεν, χαλεπανοῦσι  δὴ   τοῖς φιλοσόφοις καὶ ἀπιστήσουσιν ἡμῖν
[6, 490]   σωφροσύνην ἕπεσθαι. Ορθῶς, ἔφη. Καὶ  δὴ   τὸν ἄλλον τῆς φιλοσόφου φύσεως
[6, 494]   ἀρέσκειν αὐτῷ ἐπιθυμοῦσι. Δῆλον. Εκ  δὴ   τούτων τίνα ὁρᾷς σωτηρίαν φιλοσόφῳ
[6, 492]   τοῦ ψόγου καὶ ἐπαίνου. ἐν  δὴ   τῷ τοιούτῳ τὸν νέον, τὸ
[6, 495]   ἡμεῖς φαμεν. καὶ ἐκ τούτων  δὴ   τῶν ἀνδρῶν καὶ οἱ τὰ
[6, 502]   αὐτὰ διελθεῖν. (καὶ τὰ μὲν  δὴ   τῶν γυναικῶν τε καὶ παίδων
[6, 494]   αὐτῶν. Ανάγκη. Καὶ ὑπὸ τούτων  δὴ   τῶν ἰδιωτῶν, ὅσοι προσομιλοῦντες ὄχλῳ
[6, 496]   τῶν ἔμπροσθεν γέγονεν. καὶ τούτων  δὴ   τῶν ὀλίγων οἱ γενόμενοι καὶ
[6, 491]   οὐκ οἴει; Σφόδρα γε. Τούτων  δὴ   τῶν ὀλίγων σκόπει ὡς πολλοὶ
[6, 485]   τούτους. Πῶς; Τοῦτο μὲν  δὴ   τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὡμολογήσθω
[6, 484]   ~Πολιτεία (Οἱ μὲν  δὴ   φιλόσοφοι, ἦν δ’ ἐγώ,
[6, 486]   γένοιτο; Οὐκ ἔστιν. Καὶ τοῦτο  δὴ   ψυχὴν σκοπῶν φιλόσοφον καὶ μὴ
[6, 493]   μήτε ἄλλῳ δυνατὸς δεῖξαι. τοιοῦτος  δὴ   ὢν πρὸς Διὸς οὐκ ἄτοπος
[6, 503]   καθιστάναι. Εἰρήσθω γάρ, ἔφη. Νόησον  δὴ   ὡς εἰκότως ὀλίγοι ἔσονταί σοι·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006