Alphabétiquement     [«   »]
ὅτου 1
ὅτῳ 2
Οὐ 17
οὐ 50
Οὔ 1
οὔ 11
οὗ 7
Fréquences     [«    »]
46 γε
46 τοὺς
43 τῷ
50 οὐ
54 οὐκ
55 οὖν
59 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

οὐ


Livre, Chap.
[6, 499]   Μοῦσα πόλεως ἐγκρατὴς γένηται.  οὐ   γὰρ ἀδύνατος γενέσθαι, οὐδ’ ἡμεῖς
[6, 509]   δ’ ὑπὲρ ταῦτα κάλλει ἐστίν·  οὐ   γὰρ δήπου σύ γε ἡδονὴν
[6, 489]   αἰτιᾶσθαι, ἀλλὰ μὴ τοὺς ἐπιεικεῖς.  οὐ   γὰρ ἔχει φύσιν κυβερνήτην ναυτῶν
[6, 498]   λεγομένοις τοὺς πολλοὺς θαῦμα οὐδέν·  οὐ   γὰρ πώποτε εἶδον γενόμενον τὸ
[6, 497]   πολιτεία. Οὐκ ἔγνως, ἔφη·  οὐ   γὰρ τοῦτο ἔμελλον, ἀλλ’ εἰ
[6, 504]   τελεωτάτην ἀπεργασίαν μὴ παριέναι.  οὐ   γελοῖον ἐπὶ μὲν ἄλλοις σμικροῦ
[6, 509]   γένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν,  οὐ   γένεσιν αὐτὸν ὄντα. Πῶς γάρ;
[6, 486]   δ’ ὅς. (Οὐκοῦν καὶ θάνατον  οὐ   δεινόν τι ἡγήσεται τοιοῦτος;
[6, 484]   τηρεῖν ὁτιοῦν; Καὶ πῶς, ἔφη,  οὐ   δῆλον; Η οὖν δοκοῦσί τι
[6, 502]   καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα διεληλύθαμεν,  οὐ   δήπου ἀδύνατον ἐθέλειν ποιεῖν τοὺς
[6, 497]   ἕνεκα διαβολὴν εἴληφεν καὶ ὅτι  οὐ   δικαίως, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ μετρίως
[6, 497]   Τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλις φιλοσοφίαν  οὐ   διολεῖται. τὰ γὰρ δὴ μεγάλα
[6, 511]   οὐκ ἐπ’ ἀρχὴν ἰοῦσαν, ὡς  οὐ   δυναμένην τῶν ὑποθέσεων ἀνωτέρω ἐκβαίνειν,
[6, 508]   Πάνυ μὲν οὖν. Αρ’ οὖν  οὐ   καὶ ἥλιος ὄψις μὲν
[6, 505]   πλάνης ἔμπλεῳ τῶν ἑτέρων;  οὐ   καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται ὁμολογεῖν ἡδονὰς
[6, 495]   οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι  οὐ   κακῶς ἐλέγομεν ὡς ἄρα καὶ
[6, 493]   θεοῦ μοῖραν αὐτὸ σῶσαι λέγων  οὐ   κακῶς ἐρεῖς. Οὐδ’ ἐμοὶ ἄλλως,
[6, 493]   του ἤδουσας αὐτῶν λόγον διδόντος  οὐ   καταγέλαστον; (Οἶμαι δέ γε,
[6, 492]   αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικὴν ἀνθέξειν, ἣν  οὐ   κατακλυσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ τοιούτου ψόγου
[6, 494]   αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ δὲ  οὐ   κτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ κτήσει
[6, 494]   προσφερὴς τῇ ψυχῇ; Τί δ’  οὐ   μέλλει; ἔφη. Βουλήσονται δὴ οἶμαι
[6, 502]   εἰ γένοιτο, χαλεπὰ δὲ γενέσθαι,  οὐ   μέντοι ἀδύνατά γε. Συμβαίνει γάρ,
[6, 490]   μάλα, ἔφη. Αρ’ οὖν δὴ  οὐ   μετρίως ἀπολογησόμεθα ὅτι πρὸς τὸ
[6, 486]   εἶναι. Παντάπασι μὲν οὖν. Αλλ’  οὐ   μὴν τό γε τῆς ἀμούσου
[6, 487]   παιδείᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ ἆρα  οὐ   μόνοις ἂν τὴν πόλιν ἐπιτρέποις;
[6, 509]   (Πῶς; Τὸν ἥλιον τοῖς ὁρωμένοις  οὐ   μόνον οἶμαι τὴν τοῦ ὁρᾶσθαι
[6, 496]   οὖν εἰκὸς γεννᾶν τοὺς τοιούτους;  οὐ   νόθα καὶ φαῦλα; Πολλὴ ἀνάγκη.
[6, 511]   τὴν τῶν τοιούτων ἕξιν ἀλλ’  οὐ   νοῦν, ὡς μεταξύ τι δόξης
[6, 494]   τὴν χρείαν τε καὶ ἑταιρίαν;  οὐ   πᾶν μὲν ἔργον, πᾶν δ’
[6, 497]   ἀπόδειξιν· ἐπεὶ καὶ τὸ λοιπὸν  οὐ   πάντων ῥᾷστον διελθεῖν. Τὸ ποῖον;
[6, 504]   ἀπολεῖπον καὶ ὁτιοῦν τοῦ ὄντος  οὐ   πάνυ μετρίως γίγνεται· ἀτελὲς γὰρ
[6, 501]   μὲν καθαρὰν ποιήσειαν ἄν,  οὐ   πάνυ ῥᾴδιον· ἀλλ’ οὖν οἶσθ’
[6, 510]   τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν ποιοῦνται,  οὐ   περὶ τούτων διανοούμενοι, ἀλλ’ ἐκείνων
[6, 494]   ἔτι εὐειδὴς καὶ μέγας; ἆρ’  οὐ   πληρωθήσεσθαι ἀμηχάνου ἐλπίδος, ἡγούμενον καὶ
[6, 506]   ἀγνοούμενα ὅπῃ ποτὲ ἀγαθά ἐστιν,  οὐ   πολλοῦ τινος ἄξιον φύλακα κεκτῆσθαι
[6, 484]   τὸν Δία, δ’ ὅς,  οὐ   πολύ τι διαφέρει. Τούτους οὖν
[6, 499]   φιλοσόφοις τούτοις τοῖς ὀλίγοις καὶ  οὐ   πονηροῖς, ἀχρήστοις δὲ νῦν κεκλημένοις,
[6, 490]   τι ἐκφεύγει, οὓς δὴ καὶ  οὐ   πονηρούς, ἀχρήστους δὲ καλοῦσι· ~καὶ
[6, 500]   ἐκείνους αἰτίους εἶναι τοὺς ἔξωθεν  οὐ   προσῆκον ἐπεισκεκωμακότας, λοιδορουμένους τε αὑτοῖς
[6, 495]   φιλοσοφίαν λείποντες αὐτοί τε βίον  οὐ   προσήκοντα οὐδ’ ἀληθῆ ζῶσιν, τὴν
[6, 487]   ἔφη, εὖ ἔχει λέγειν ὅτι  οὐ   πρότερον κακῶν παύσονται αἱ πόλεις,
[6, 499]   ~δυναστεύοντα (ἐν πόλει ἑτέρᾳ τοιαύτῃ,  οὐ   πώποτε ἑωράκασιν, οὔτε ἕνα οὔτε
[6, 489]   τοίνυν τούτων καὶ ἐν τούτοις  οὐ   ῥᾴδιον εὐδοκιμεῖν τὸ βέλτιστον ἐπιτήδευμα
[6, 484]   Ισως γάρ, ἔφη, διὰ βραχέος  οὐ   ῥᾴδιον. Οὐ φαίνεται, εἶπον· ἐμοὶ
[6, 497]   ~(Αλλά τοι, δ’ ὅς,  οὐ   τὰ ἐλάχιστα ἂν διαπραξάμενος ἀπαλλάττοιτο.
[6, 510]   ποιούμενοι καὶ διαμέτρου αὐτῆς, ἀλλ’  οὐ   (ταύτης ἣν γράφουσιν, καὶ τἆλλα
[6, 489]   τὸν θαυμάζοντα ὅτι οἱ φιλόσοφοι  οὐ   τιμῶνται ἐν ταῖς πόλεσι δίδασκέ
[6, 489]   ἐπὶ τὰς τοῦ ἄρχειν δυναμένου,  οὐ   τὸν ἄρχοντα δεῖσθαι τῶν ἀρχομένων
[6, 505]   γὰρ οὔ; Τί δέ; τόδε  οὐ   φανερόν, ὡς δίκαια μὲν καὶ
[6, 484]   πολλοῖς καὶ παντοίως ἴσχουσιν πλανώμενοι  οὐ   φιλόσοφοι, ποτέρους δὴ δεῖ πόλεως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006