Alphabétiquement     [«   »]
οὐκ 54
Οὔκ 1
Οὐκοῦν 16
οὖν 55
οὔποτε 1
οὔπω 1
οὐρανοῦ 2
Fréquences     [«    »]
50 οὐ
54 οὐκ
46 τοὺς
55 οὖν
59 ὡς
60 δὴ
62 ἐγώ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

οὖν


Livre, Chap.
[6, 501]   ἡμεῖς ἀφωρίσαμεν; (Οὐ δήπου. Ετι  οὖν   ἀγριανοῦσι λεγόντων ἡμῶν ὅτι πρὶν
[6, 506]   τι δοξάζοντες; Οὐδέν, ἔφη. Βούλει  οὖν   αἰσχρὰ θεάσασθαι, τυφλά τε καὶ
[6, 489]   δυνώμεθα, πειραθῶμεν δεῖξαι; Πάνυ μὲν  οὖν.   Ακούωμεν δὴ καὶ λέγωμεν ἐκεῖθεν
[6, 508]   (δὴ καλοῦμεν ὄμμα. Οὐ γὰρ  οὖν.   Αλλ’ ἡλιοειδέστατόν γε οἶμαι τῶν
[6, 486]   ζητῶμεν δεῖν εἶναι. Παντάπασι μὲν  οὖν.   Αλλ’ οὐ μὴν τό γε
[6, 492]   Καὶ μάλα, ἔφη, σφόδρα. Τίνα  οὖν   ἄλλον σοφιστὴν οἴει ποίους
[6, 500]   ἐν πᾶσι πολλή. Παντάπασι μὲν  οὖν.   Αν οὖν τις, εἶπον, αὐτῷ
[6, 508]   ὥσπερ ἐπίρρυτον κέκτηται; Πάνυ μὲν  οὖν.   Αρ’ οὖν οὐ καὶ
[6, 490]   αὐτοῦ; Καὶ μάλα, ἔφη. Αρ’  οὖν   δὴ οὐ μετρίως ἀπολογησόμεθα ὅτι
[6, 484]   πῶς, ἔφη, οὐ δῆλον; Η  οὖν   δοκοῦσί τι τυφλῶν διαφέρειν οἱ
[6, 485]   πῶς; δ’ ὅς. Η  οὖν   δυνατὸν εἶναι τὴν αὐτὴν φύσιν
[6, 497]   καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων. δῆλος δὴ  οὖν   εἶ ὅτι μετὰ τοῦτο ἐρήσῃ
[6, 496]   πάνυ, ἔφη, διαφέρει. Ποῖ’ ἄττα  οὖν   εἰκὸς γεννᾶν τοὺς τοιούτους; οὐ
[6, 487]   γιγνομένους. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, Οἴει  οὖν,   εἶπον, τοὺς ταῦτα λέγοντας ψεύδεσθαι;
[6, 487]   τελέως ψυχῇ μεταλήψεσθαι; ~(Αναγκαιότατα μὲν  οὖν,   ἔφη. Εστιν οὖν ὅπῃ μέμψῃ
[6, 487]   ἔμοιγε φαίνονται τἀληθῆ λέγειν. (Πῶς  οὖν,   ἔφη, εὖ ἔχει λέγειν ὅτι
[6, 491]   τὰ προειρημένα περὶ αὐτῶν. Πῶς  οὖν,   ἔφη, κελεύεις; (Παντός, ἦν δ’
[6, 502]   ἀλλὰ αἰσχυνθέντες ὁμολογήσωσιν; Πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη. Οὗτοι μὲν τοίνυν, ἦν
[6, 496]   (ἄξιον) ἀληθινῆς ἐχόμενον; Παντελῶς μὲν  οὖν,   ἔφη. Πάνσμικρον δή τι, ἔφην
[6, 495]   κακῶν ἄξιοί εἰσιν. Καὶ γὰρ  οὖν,   ἔφη, τά γε λεγόμενα ταῦτα.
[6, 484]   διαφέρει βίος (δίκαιος ἀδίκου. Τί  οὖν,   ἔφη, τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν;
[6, 510]   ἐπὶ σκέψιν ὁρμήσωσι. Πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη, τοῦτό γε οἶδα. Οὐκοῦν
[6, 498]   χρόνον εἴρηκας. Εἰς οὐδὲν μὲν  οὖν,   ἔφην, ὥς γε πρὸς τὸν
[6, 508]   γε δεῖ ἄτιμον εἶναι. Τίνα  οὖν   ἔχεις αἰτιάσασθαι τῶν ἐν οὐρανῷ
[6, 509]   σοφίζεσθαι περὶ τὸ ὄνομα. ἀλλ’  οὖν   ἔχεις ταῦτα διττὰ εἴδη, ὁρατόν,
[6, 494]   δ’ ὅς. Εὰν δ’  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, διὰ τὸ
[6, 507]   τὰ αἰσθητά; Τί μήν; Αρ’  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, ἐννενόηκας τὸν
[6, 502]   λήψεται; Ισως, ἔφη, ἧττον. ~Βούλει  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, μὴ ἧττον
[6, 495]   τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Οὐ πάνυ. Ορᾷς  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι οὐ
[6, 501]   ἔφη, γραφὴ γένοιτο. Αρ’  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, πείθομέν πῃ
[6, 484]   δεῖ πόλεως ἡγεμόνας εἶναι; Πῶς  οὖν   λέγοντες ἂν αὐτό, ἔφη, μετρίως
[6, 484]   οὐ πολύ τι διαφέρει. Τούτους  οὖν   μᾶλλον φύλακας στησόμεθα τοὺς
[6, 492]   γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ  οὖν   μὴ γένηται ἀλλοῖον ἦθος πρὸς
[6, 486]   παρέξει. Πῶς δ’ οὔ; (Τί  οὖν;   μή πῃ δοκοῦμέν σοι οὐκ
[6, 485]   καὶ ταῦτα ἔχειν; Πάνυ μὲν  οὖν.   Ο τοίνυν ἀρχόμενοι τούτου τοῦ
[6, 486]   μετείη. Οὔ μοι δοκεῖ. Τί  οὖν;   κόσμιος καὶ μὴ φιλοχρήματος
[6, 494]   γοῦν, ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι. Τί  οὖν   οἴει, ἦν δ’ ἐγώ, τὸν
[6, 485]   παιδικῶν ἀγαπᾶν. Ορθῶς, ἔφη. Η  οὖν   οἰκειότερον σοφίᾳ τι ἀληθείας ἂν
[6, 491]   γένωμαι, πειράσομαι διελθεῖν. τόδε μὲν  οὖν   οἶμαι πᾶς ἡμῖν ὁμολογήσει, τοιαύτην
[6, 501]   οὐ πάνυ ῥᾴδιον· ἀλλ’  οὖν   οἶσθ’ ὅτι τούτῳ ἂν εὐθὺς
[6, 487]   ~(Αναγκαιότατα μὲν οὖν, ἔφη. Εστιν  οὖν   ὅπῃ μέμψῃ τοιοῦτον ἐπιτήδευμα,
[6, 495]   δ’ ὅς, ἀνάγκη. Εστιν  οὖν   ὅπως τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Οὐ
[6, 507]   οὔ. Παντάπασι μὲν οὖν. (Τῷ  οὖν   ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν τὰ ὁρώμενα;
[6, 508]   κέκτηται; Πάνυ μὲν οὖν. Αρ’  οὖν   οὐ καὶ ἥλιος ὄψις
[6, 486]   δυσκοινώνητος καὶ ἀγρία. Πάνυ μὲν  οὖν.   (Οὐ μὴν οὐδὲ τόδε παραλείψεις,
[6, 488]   λόγον ~οὕτω (δυσαπόδεικτον; ἄκουε δ’  οὖν   τῆς εἰκόνος, ἵν’ ἔτι μᾶλλον
[6, 497]   τὰ κοινὰ σώσει. Τὸ μὲν  οὖν   τῆς φιλοσοφίας ὧν ἕνεκα διαβολὴν
[6, 495]   ἀνάγκη; Καὶ μάλα, ἔφη. Δοκεῖς  οὖν   τι, ἦν δ’ ἐγώ, διαφέρειν
[6, 493]   εἶναι παιδευτής; Εμοιγ’ ἔφη. Η  οὖν   τι τούτου δοκεῖ διαφέρειν
[6, 500]   πολλή. Παντάπασι μὲν οὖν. Αν  οὖν   τις, εἶπον, αὐτῷ ἀνάγκη γένηται
[6, 507]   τόκους μόνον. τοῦτον δὲ δὴ  οὖν   τὸν τόκον τε καὶ ἔκγονον
[6, 490]   οἷόν τ’ ἔφη, μετριώτατα. Τί  οὖν;   τούτῳ τι μετέσται ψεῦδος ἀγαπᾶν
[6, 507]   ὁρᾶσθαι δ’ οὔ. Παντάπασι μὲν  οὖν.   (Τῷ οὖν ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν
[6, 486]   καὶ ἀνθρωπίνου. Αληθέστατα, ἔφη. Ηι  οὖν   ὑπάρχει διανοίᾳ μεγαλοπρέπεια καὶ θεωρία
[6, 508]   γὰρ δῆλον ὅτι ἐρωτᾷς. Αρ’  οὖν   ὧδε πέφυκεν ὄψις πρὸς τοῦτον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006