Alphabétiquement     [«   »]
τήν 3
τηρεῖν 1
Τῆς 1
τῆς 38
Τί 20
τί 8
τι 37
Fréquences     [«    »]
38 οἱ
37 τι
36 τοῖς
38 τῆς
40 περὶ
41 Καὶ
42 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

τῆς


Livre, Chap.
[6, 485]   αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας  τῆς   ἀεὶ οὔσης καὶ μὴ πλανωμένης
[6, 503]   καλῶς μετέχειν, μήτε παιδείας  τῆς   ἀκριβεστάτης δεῖν αὐτῷ μεταδιδόναι μήτε
[6, 486]   Αλλ’ οὐ μὴν τό γε  τῆς   ἀμούσου τε καὶ ἀσχήμονος φύσεως
[6, 495]   διαφθορὰ (τοσαύτη τε καὶ τοιαύτη  τῆς   βελτίστης φύσεως εἰς τὸ ἄριστον
[6, 484]   ὄντι τοῦ ὄντος ἑκάστου ἐστερημένοι  τῆς   γνώσεως, καὶ μηδὲν ἐναργὲς ἐν
[6, 500]   τε καὶ δικαιοσύνης καὶ συμπάσης  τῆς   δημοτικῆς ἀρετῆς; Ηκιστά γε,
[6, 490]   δὲ πολλοὺς κακοὺς πᾶσαν κακίαν,  τῆς   διαβολῆς τὴν αἰτίαν ἐπισκοποῦντες ἐπὶ
[6, 501]   ~ἀλλὰ δὴ (τίνα λέγεις τρόπον  τῆς   διαγραφῆς; Λαβόντες, ἦν δ’ ἐγώ,
[6, 488]   ~οὕτω (δυσαπόδεικτον; ἄκουε δ’ οὖν  τῆς   εἰκόνος, ἵν’ ἔτι μᾶλλον ἴδῃς
[6, 498]   ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ κτωμένους· προϊούσης δὲ  τῆς   ἡλικίας, ἐν ψυχὴ
[6, 499]   τόπῳ, πόρρω που (ἐκτὸς ὄντι  τῆς   ἡμετέρας ἐπόψεως, καὶ ἔπειτα
[6, 502]   ἐγένετο τήν τε τῶν γυναικῶν  τῆς   κτήσεως δυσχέρειαν ἐν τῷ πρόσθεν
[6, 488]   ναύτας στασιάζοντας πρὸς ἀλλήλους περὶ  τῆς   κυβερνήσεως, ἕκαστον οἰόμενον δεῖν κυβερνᾶν,
[6, 504]   οὕτω δὴ ἐρρήθη τὰ τότε  τῆς   μὲν ἀκριβείας, ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο,
[6, 489]   λέγειν. γάρ; Ναί. Οὐκοῦν  τῆς   μὲν τῶν ἐπιεικῶν ἀχρηστίας τὴν
[6, 489]   οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ·  τῆς   μέντοι ἀχρηστίας τοὺς μὴ χρωμένους
[6, 488]   μέθῃ τινι ἄλλῳ συμποδίσαντας  τῆς   νεὼς ἄρχειν χρωμένους τοῖς ἐνοῦσι,
[6, 488]   ἀποκτεινύντας ἐκβάλλοντας ἐκ  τῆς   νεώς, τὸν δὲ γενναῖον ναύκληρον
[6, 502]   ὡς ἔοικεν, συμβαίνει ἡμῖν περὶ  τῆς   νομοθεσίας ἄριστα μὲν εἶναι
[6, 509]   τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ’ ἔτι ἐπέκεινα  τῆς   οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχοντος.
[6, 485]   ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης  τῆς   οὐσίας τῆς ἀεὶ οὔσης καὶ
[6, 507]   δ’ ὅς. Τὴν δὲ  τῆς   ὄψεως καὶ τοῦ ὁρατοῦ οὐκ
[6, 496]   ψυχὴ φυῇ καὶ ἀτιμάσασα τὰ  τῆς   πόλεως ὑπερίδῃ· βραχὺ δέ πού
[6, 502]   καὶ ἐπιτηδευμάτων οἱ σωτῆρες ἐνέσονται  τῆς   πολιτείας, καὶ κατὰ ποίας ἡλικίας
[6, 501]   οἴει ὑπογράψασθαι ἂν τὸ σχῆμα  τῆς   πολιτείας; Τί μήν; (Επειτα οἶμαι
[6, 497]   ἐν τῇ πόλει λόγον (ἔχον  τῆς   πολιτείας τὸν αὐτὸν ὅνπερ καὶ
[6, 511]   διορίζειν σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ  τῆς   τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος
[6, 491]   ἀλλοτριωτέρᾳ οὖσαν τροφῇ κάκιον ἀπαλλάττειν  τῆς   φαύλης. Εχει. (Οὐκοῦν, ἦν δ’
[6, 499]   ἀλλὰ παραμυθούμενος καὶ ἀπολυόμενος τὴν  τῆς   φιλομαθείας διαβολὴν ἐνδεικνύῃ οὓς λέγεις
[6, 497]   κοινὰ σώσει. Τὸ μὲν οὖν  τῆς   φιλοσοφίας ὧν ἕνεκα διαβολὴν εἴληφεν
[6, 495]   ὡς ἄρα καὶ αὐτὰ τὰ  τῆς   φιλοσόφου φύσεως μέρη, ὅταν ἐν
[6, 490]   ἔφη. Καὶ δὴ τὸν ἄλλον  τῆς   φιλοσόφου φύσεως χορὸν τί δεῖ
[6, 491]   ὅτι ἓν ἕκαστον ὧν ἐπῃνέσαμεν  τῆς   φύσεως ἀπόλλυσι τὴν ἔχουσαν ψυχὴν
[6, 490]   πρὶν αὐτοῦ ἔστιν ἑκάστου  τῆς   φύσεως ἅψασθαι προσήκει ψυχῆς
[6, 490]   Ταύτης δή, ἦν δ’ ἐγώ,  τῆς   φύσεως δεῖ θεάσασθαι τὰς φθοράς,
[6, 494]   ἀνδρεία καὶ μεγαλοπρέπεια ταύτης εἶναι  τῆς   φύσεως. Ναί. Οὐκοῦν εὐθὺς ἐν
[6, 485]   τὸ τοιοῦτον ἐρρυήκασιν, περὶ τὴν  τῆς   ψυχῆς οἶμαι ἡδονὴν αὐτῆς καθ’
[6, 508]   μήν; Οὕτω τοίνυν καὶ τὸ  τῆς   ψυχῆς ὧδε νόει· ὅταν μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006