Alphabétiquement     [«   »]
δαιμονίας 1
δαιμόνιον 1
δαπάνης 1
δὲ 101
δέ 19
δεδηλώκατε 1
δεδιότες 1
Fréquences     [«    »]
84
92 μὲν
77 τῶν
101 δὲ
106 τὸ
109 ἔφη
121 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

δὲ


Livre, Chap.
[6, 507]   τὸ τὴν μὲν ἀκούειν, τὴν  δὲ   ἀκούεσθαι, (ἐὰν μὴ παραγένηται
[6, 489]   τοῦτο κομψευσάμενος ἐψεύσατο, τὸ  δὲ   ἀληθὲς πέφυκεν, ἐάντε πλούσιος ἐάντε
[6, 488]   τοιοῦτον ψέγοντας ὡς ἄχρηστον, τοῦ  δὲ   ἀληθινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ’ ἐπαΐοντες,
[6, 497]   τῷ ὄντι θεῖον ἦν, τὰ  δὲ   ἄλλα ἀνθρώπινα, τά τε τῶν
[6, 491]   ψυχὴν καὶ ἀποσπᾷ φιλοσοφίας. λέγω  δὲ   ἀνδρείαν, σωφροσύνην καὶ πάντα
[6, 505]   καὶ περὶ τἆλλα, διὰ τοῦτο  δὲ   ἀποτυγχάνει καὶ τῶν ἄλλων εἴ
[6, 498]   αὐτομάτου ὥσπερ νῦν συμπεσόντα. ἄνδρα  δὲ   ἀρετῇ παρισωμένον καὶ ὡμοιωμένον μέχρι
[6, 506]   οὐχ οἷός τ’ ἔσομαι, προθυμούμενος  δὲ   ἀσχημονῶν γέλωτα ὀφλήσω. ἀλλ’
[6, 511]   ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι, ~ζητοῦντες  (δὲ   αὐτὰ ἐκεῖνα ἰδεῖν οὐκ
[6, 497]   ἦν δ’ ἐγώ, αὕτη· τοῦτο  δὲ   αὐτὸ ἐρρήθη μὲν καὶ τότε,
[6, 488]   ὡς διδακτὸν ἑτοίμους κατατέμνειν, αὐτοὺς  δὲ   αὐτῷ ἀεὶ τῷ (ναυκλήρῳ περικεχύσθαι
[6, 493]   χαίροι ἐκεῖνο ἀγαθὰ καλῶν, οἷς  δὲ   ἄχθοιτο κακά, ἄλλον δὲ μηδένα
[6, 502]   λέγομεν, εἰ γένοιτο, χαλεπὰ  δὲ   γενέσθαι, οὐ μέντοι ἀδύνατά γε.
[6, 488]   ἐκβάλλοντας ἐκ τῆς νεώς, τὸν  δὲ   γενναῖον ναύκληρον μανδραγόρᾳ μέθῃ
[6, 502]   Οὐδ’ ἂν εἷς, ἔφη. Τοιούτους  δὲ   γενομένους ὡς πολλὴ ἀνάγκη διαφθαρῆναι,
[6, 507]   νῦν τοὺς τόκους μόνον. τοῦτον  δὲ   δὴ οὖν τὸν τόκον τε
[6, 485]   καθ’ αὑτὴν εἶεν ἄν, τὰς  δὲ   διὰ τοῦ σώματος ἐκλείποιεν, εἰ
[6, 503]   μέρη ὀλιγάκις ἐθέλει, τὰ πολλὰ  δὲ   διεσπασμένη φύεται. (Πῶς, ἔφη, λέγεις;
[6, 505]   ἀλλὰ τὰ ὄντα ζητοῦσιν, τὴν  δὲ   δόξαν ἐνταῦθα ἤδη πᾶς ἀτιμάζει;
[6, 508]   καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται· ὅταν  δὲ   εἰς τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον,
[6, 506]   δοκοῦντος ἐμοὶ τὰ νῦν— ὃς  δὲ   ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται
[6, 502]   σωθῆναι, καὶ ἡμεῖς (συγχωροῦμεν· ὡς  δὲ   ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ τῶν
[6, 492]   τῶν λεγομένων πραττομένων, τὰ  δὲ   ἐπαινῶσιν, ὑπερβαλλόντως ἑκάτερα, καὶ ἐκβοῶντες
[6, 511]   μὲν ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω, διάνοιαν  (δὲ   ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ
[6, 489]   τῶν ἰόντων ἐπ’ αὐτήν, οἱ  δὲ   ἐπιεικέστατοι ἄχρηστοι, καὶ ἐγὼ συνεχώρησα
[6, 505]   αὐτὸ οὐκ ὀλιγάκις ἀκήκοας, ~νῦν  δὲ   οὐκ ἐννοεῖς αὖ
[6, 509]   νομίζειν ταῦτ’ ἀμφότερα ὀρθόν, ἀγαθὸν  δὲ   ἡγεῖσθαι ὁπότερον αὐτῶν οὐκ ὀρθόν,
[6, 493]   ἂν οὗτοι ἐπαινῶσιν· ὡς  δὲ   καὶ ἀγαθὰ καὶ καλὰ ταῦτα
[6, 505]   φρονεῖν ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ, καλὸν  δὲ   καὶ ἀγαθὸν μηδὲν φρονεῖν; Μὰ
[6, 509]   ἡγούμενος αὐτὸ ὀρθῶς ἡγήσῃ· ~ἐπιστήμην  (δὲ   καὶ ἀλήθειαν, ὥσπερ ἐκεῖ φῶς
[6, 497]   γ’ ἐμὴν προθυμίαν εἴσῃ. σκόπει  δὲ   καὶ νῦν ὡς προθύμως καὶ
[6, 488]   ἐν τῇ νηὶ πάντας, ὑπόκωφον  δὲ   καὶ ὁρῶντα ὡσαύτως βραχύ τι
[6, 505]   (πράττει, ἀπομαντευομένη τι εἶναι, ἀποροῦσα  δὲ   καὶ οὐκ ἔχουσα λαβεῖν ἱκανῶς
[6, 499]   οὐδ’ ἡμεῖς ἀδύνατα λέγομεν· χαλεπὰ  δὲ   καὶ παρ’ ἡμῶν ὁμολογεῖται. Καὶ
[6, 498]   λήγῃ μὲν ῥώμη, πολιτικῶν  δὲ   καὶ (στρατειῶν ἐκτὸς γίγνηται, τότε
[6, 511]   νοητῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆς. διάνοιαν  δὲ   καλεῖν μοι δοκεῖς τὴν τῶν
[6, 490]   δὴ καὶ οὐ πονηρούς, ἀχρήστους  δὲ   καλοῦσι· ~καὶ μετὰ (τοῦτο αὖ
[6, 508]   ὡς γιγνωσκομένης μὲν διανοοῦ, οὕτω  δὲ   καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων, γνώσεώς τε
[6, 499]   τρόπου τοῦ γνῶναι χάριν, τὰ  δὲ   κομψά τε καὶ ἐριστικὰ καὶ
[6, 505]   δοκεῖ εἶναι τὸ ἀγαθόν, τοῖς  δὲ   κομψοτέροις φρόνησις. Πῶς δ’ οὔ;
[6, 488]   ὄντι νεὼς ἀρχικὸς ἔσεσθαι, ὅπως  δὲ   κυβερνήσει (ἐάντε τινες βούλωνται ἐάντε
[6, 495]   ἐκ δεσμῶν λελυμένου, ἐν βαλανείῳ  δὲ   λελουμένου, νεουογὸν ἱμάτιον ἔχοντος, ὡς
[6, 498]   ἐπιτείνειν τὰ ἐκείνης γυμνάσια· ὅταν  δὲ   λήγῃ μὲν ῥώμη, πολιτικῶν
[6, 497]   εἰς ἀλλότριον ἦθος ἐκπίπτειν· εἰ  δὲ   λήψεται τὴν ἀρίστην πολιτείαν, ὥσπερ
[6, 489]   ὑπὸ τῶν τἀναντία ἐπιτηδευόντων· (πολὺ  δὲ   μεγίστη καὶ ἰσχυροτάτη διαβολὴ γίγνεται
[6, 504]   ἀκριβέστατα καὶ καθαρώτατα ἕξει, τῶν  δὲ   μεγίστων μὴ μεγίστας ἀξιοῦν εἶναι
[6, 484]   ὡσαύτως ἔχοντος δυνάμενοι ἐφάπτεσθαι, οἱ  δὲ   μὴ ἀλλ’ ἐν πολλοῖς καὶ
[6, 506]   εἰ καὶ ὑμῖν φίλον, εἰ  δὲ   μή, ἐᾶν. Αλλ’ ἔφη, λέγε·
[6, 492]   ἀρετὴν ἀνάγκη αὐξανομένην ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν  δὲ   μὴ ἐν προσηκούσῃ σπαρεῖσά τε
[6, 505]   αὐτὴν οὐχ ἱκανῶς ἴσμεν· εἰ  δὲ   μὴ ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης
[6, 488]   βιαζόμενοι τὸν ναύκληρον, τὸν  δὲ   μὴ τοιοῦτον ψέγοντας ὡς ἄχρηστον,
[6, 484]   μὲν ἕκαστον τὸ ὄν, ἐμπειρίᾳ  δὲ   μηδὲν ἐκείνων ἐλλείποντας μηδ’ ἐν
[6, 506]   ἑαυτῶν τὸν τοῦτο ἀγνοοῦντα· μαντεύομαι  δὲ   μηδένα αὐτὰ πρότερον γνώσεσθαι ἱκανῶς.
[6, 493]   οἷς δὲ ἄχθοιτο κακά, ἄλλον  δὲ   μηδένα ἔχοι λόγον περὶ αὐτῶν,
[6, 488]   περὶ ναυτικῶν ἕτερα τοιαῦτα, τοὺς  δὲ   ναύτας στασιάζοντας πρὸς ἀλλήλους περὶ
[6, 499]   ὀλίγοις καὶ οὐ πονηροῖς, ἀχρήστοις  δὲ   νῦν κεκλημένοις, ἀνάγκη τις ἐκ
[6, 505]   φθέγξωνται ὄνομα. Αληθέστατα, ἔφη. Τί  δὲ   οἱ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ὁριζόμενοι;
[6, 495]   τὴν χώραν ταύτην γιγνομένην, καλῶν  (δὲ   ὀνομάτων καὶ προσχημάτων μεστήν, ὥσπερ
[6, 487]   ἕκαστον τὸ ἐρωτώμενον ἐναντιοῦσθαι, ἔργῳ  δὲ   ὁρᾶν, ὅσοι ἂν ἐπὶ φιλοσοφίαν
[6, 494]   ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ  δὲ   οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ
[6, 505]   καὶ κεκτῆσθαι καὶ δοκεῖν, ἀγαθὰ  δὲ   οὐδενὶ ἔτι ἀρκεῖ τὰ δοκοῦντα
[6, 507]   μὲν οὐκ ἀκούσεται,  δὲ   οὐκ ἀκουσθήσεται; Οὐδενός, ἔφη. Οἶμαι
[6, 486]   θεωρία παντὸς μὲν χρόνου, πάσης  δὲ   οὐσίας, οἷόν τε οἴει τούτῳ
[6, 501]   μὲν ἂν οἶμαι ἐξαλείφοιεν, τὸ  δὲ   πάλιν ἐγγράφοιεν, (ἕως ὅτι μάλιστα
[6, 500]   οὔτ’ ἀδικούμενα ὑπ’ ἀλλήλων, κόσμῳ  δὲ   πάντα καὶ κατὰ λόγον ἔχοντα,
[6, 493]   δίκαιον ἄδικον, ὀνομάζοι  δὲ   πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖς τοῦ
[6, 503]   τὸν ἀδυνατοῦντα ἀποκριτέον, τὸν  δὲ   πανταχοῦ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα ὥσπερ χρυσὸν
[6, 502]   ἐγώ, τοῦτο πεπεισμένοι ἔστων· τοῦδε  δὲ   πέρι τις ἀμφισβητήσει, ὡς οὐκ
[6, 511]   ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ  δὲ   πίστιν ἀπόδος καὶ τῷ τελευταίῳ
[6, 495]   αὐτῇ οἱ μὲν οὐδενός, οἱ  δὲ   πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἄξιοί εἰσιν.
[6, 499]   ἐμοί, ἔφη, οὕτω δοκεῖ. Τοῖς  δὲ   πολλοῖς, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι
[6, 490]   αὐτῶν τοὺς μὲν ἀχρήστους, τοὺς  δὲ   πολλοὺς κακοὺς πᾶσαν κακίαν, τῆς
[6, 499]   φιλοσοφίας ἀληθινὸς ἔρως ἐμπέσῃ. τούτων  δὲ   πότερα γενέσθαι ἀμφότερα ὡς
[6, 498]   ὅσον αὖθις οὐκ ἐξάπτονται. Δεῖ  δὲ   πῶς; ἔφη. Πᾶν τοὐναντίον· μειράκια
[6, 490]   ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου— προσήκει  δὲ   συγγενεῖ— πλησιάσας καὶ μιγεὶς
[6, 509]   μὲν ἕτερον τμῆμα εἰκόνες— λέγω  δὲ   τὰς εἰκόνας ~πρῶτον (μὲν τὰς
[6, 493]   ἡμεροῦταί τε καὶ ἀγριαίνει, καταμαθὼν  δὲ   ταῦτα πάντα συνουσίᾳ τε καὶ
[6, 505]   εἰ δὲ μὴ ἴσμεν, ἄνευ  δὲ   ταύτης εἰ ὅτι μάλιστα τἆλλα
[6, 492]   μεγίστους (μὲν εἶναι σοφιστάς, παιδεύειν  δὲ   τελεώτατα καὶ ἀπεργάζεσθαι οἵους βούλονται
[6, 497]   τὸ μὴ δύνασθαι διακωλύσει· παρὼν  δὲ   τήν γ’ ἐμὴν προθυμίαν εἴσῃ.
[6, 498]   ἐπιμελεῖσθαι, ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ κτωμένους· προϊούσης  δὲ   τῆς ἡλικίας, ἐν
[6, 507]   ἔγωγε, δ’ ὅς. Τὴν  δὲ   τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὁρατοῦ
[6, 498]   οἰόμενοι αὐτὸ δεῖν πράττειν· πρὸς  δὲ   τὸ γῆρας ἐκτὸς δή τινων
[6, 511]   αὐτὰ θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι, διὰ  δὲ   τὸ μὴ ἐπ’ ἀρχὴν (ἀνελθόντες
[6, 493]   δίκαια καλοῖ καὶ καλά, τὴν  δὲ   τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἀγαθοῦ φύσιν,
[6, 496]   πρὸς τὸ ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας,  δὲ   τοῦ σώματος νοσοτροφία ἀπείργουσα αὐτὸν
[6, 490]   (ἀναγκασθήσεται ὁμολογεῖν οἷς λέγομεν, ἐάσας  δὲ   τοὺς λόγους, εἰς αὐτοὺς ἀποβλέψας
[6, 505]   (ἐμοὶ πράγματα παρέχειν ἀντιλαμβανόμενος. οἶμαι  δὲ   τοῦτο μᾶλλον· ἐπεὶ ὅτι γε
[6, 503]   εἰπεῖν τὰ νῦν ἀποτετολμημένα· νῦν  δὲ   τοῦτο μὲν τετολμήσθω εἰπεῖν, ὅτι
[6, 488]   τὸ εἰκὸς τοὺς τοιούτους, πρὸς  δὲ   τούτοις (ἐπαινοῦντας ναυτικὸν μὲν καλοῦντας
[6, 488]   χρόνον ἐν ἐμάνθανεν, πρὸς  δὲ   τούτοις φάσκοντας μηδὲ διδακτὸν εἶναι,
[6, 498]   τὸ περὶ τοὺς λόγους ἐν  δὲ   τῷ ἔπειτα, ἐὰν καὶ ἄλλων
[6, 502]   τε καὶ παίδων πεπέρανται, τὸ  δὲ   τῶν ἀρχόντων ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς
[6, 489]   αἰτίαν διεληλύθαμεν; Καὶ μάλα. Τῆς  δὲ   τῶν πολλῶν πονηρίας τὴν ἀνάγκην
[6, 495]   ἀτελεῖς μὲν τὰς φύσεις, ὑπὸ  δὲ   τῶν τεχνῶν τε καὶ δημιουργιῶν
[6, 504]   ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο, ἐλλιπῆ, εἰ  δὲ   ὑμῖν ἀρεσκόντως, ὑμεῖς ἂν τοῦτο
[6, 491]   φύσεως τροφῇ διολομένης γίγνεσθαι, ἀσθενῆ  δὲ   φύσιν μεγάλων οὔτε ἀγαθῶν οὔτε
[6, 495]   ἂν ταύτῃ τύχωσι ῥυέντες· σμικρὰ  δὲ   φύσις οὐδὲν μέγα οὐδέποτε οὐδένα
[6, 498]   ἀπαλλάττονται, οἱ φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι— λέγω  δὲ   χαλεπώτατον τὸ περὶ τοὺς λόγους
[6, 507]   τοῦ ἔχοντος χρῆσθαι αὐτῇ, παρούσης  δὲ   χρόας ἐν αὐτοῖς, ἐὰν μὴ
[6, 511]   τῶν ὑποθέσεων ἀνωτέρω ἐκβαίνειν, εἰκόσι  δὲ   χρωμένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006