Alphabétiquement     [«   »]
ζῴων 1
Η 6
5
ἢ 84
26
4
19
Fréquences     [«    »]
76 ἐν
74 τὴν
77 τῶν
84 ἢ
92 μὲν
101 δὲ
106 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI


Livre, Chap.
[6, 493]   ἐπιθυμιῶν ὅτι καλὸν αἰσχρὸν  (ἢ   ἀγαθὸν κακὸν δίκαιον
[6, 493]   ἀγαθὸν κακὸν δίκαιον     ἄδικον, ὀνομάζοι δὲ πάντα ταῦτα
[6, 486]   δειλὸς ἔσθ’ ὅπῃ ἂν δυσσύμβολος     ἄδικος γένοιτο; Οὐκ ἔστιν. Καὶ
[6, 493]   τε καὶ ἐπιθυμιῶν ὅτι καλὸν     αἰσχρὸν (ἢ ἀγαθὸν κακὸν
[6, 490]   αὐτὸν πάντως καὶ πάντῃ ἔδει     ἀλαζόνι ὄντι μηδαμῇ μετεῖναι φιλοσοφίας
[6, 497]   ἡμεῖς διεληλύθαμεν οἰκίζοντες τὴν πόλιν     ἄλλη. Τὰ μὲν ἄλλα, ἦν
[6, 506]   ἀγαθὸν φῂς εἶναι ἡδονήν,     ἄλλο τι παρὰ ταῦτα; Οὗτος,
[6, 499]   ἐμπέσῃ. τούτων δὲ πότερα γενέσθαι     ἀμφότερα ὡς ἄρα ἐστὶν ἀδύνατον,
[6, 488]   ἄλλοι μᾶλλον, τοὺς μὲν ἄλλους     ἀποκτεινύντας ἐκβάλλοντας ἐκ τῆς
[6, 505]   ~νῦν δὲ οὐκ ἐννοεῖς     αὖ διανοῇ (ἐμοὶ πράγματα παρέχειν
[6, 494]   ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ καλά,  ~ἢ   αὐτό τι ἕκαστον καὶ (μὴ
[6, 501]   νόμους, πρὶν παραλαβεῖν καθαρὰν     αὐτοὶ ποιῆσαι. Καὶ ὀρθῶς γ’
[6, 499]   δυναστείαις βασιλείαις ὄντων ὑέσιν     αὐτοῖς (ἔκ τινος θείας ἐπιπνοίας
[6, 499]   τῶν νῦν ἐν δυναστείαις     βασιλείαις ὄντων ὑέσιν αὐτοῖς
[6, 488]   ὅπως ἄρξουσιν πείθοντες     βιαζόμενοι τὸν ναύκληρον, τὸν δὲ
[6, 496]   ἄξιον λέγειν, τὸ δαιμόνιον σημεῖον·     γάρ πού τινι ἄλλῳ
[6, 499]   φιλοσοφίαν πόλεώς τις ἀνάγκη ἐπιμεληθῆναι     γέγονεν ἐν τῷ ἀπείρῳ τῷ
[6, 504]   καὶ οὐχ ἧττον μανθάνοντι πονητέον     γυμναζομένῳ· ἤ, νυνδὴ ἐλέγομεν,
[6, 493]   αἰσχρὸν (ἢ ἀγαθὸν κακὸν     δίκαιον ἄδικον, ὀνομάζοι δὲ
[6, 506]   αἰσχραί; ὧν αἱ βέλτισται τυφλαί—     δοκοῦσί τί σοι τυφλῶν διαφέρειν
[6, 502]   ἂν τύχοιεν γενόμενοι βασιλέων ἔκγονοι     δυναστῶν τὰς φύσεις φιλόσοφοι; Οὐδ’
[6, 486]   ἄρα δικαία τε καὶ ἥμερος     δυσκοινώνητος καὶ ἀγρία. Πάνυ μὲν
[6, 486]   ὡς ἐγᾦμαι. Τὸ ποῖον; Εὐμαθὴς     δυσμαθής. προσδοκᾷς ποτέ τινά
[6, 486]   ἄλλοσέ ποι ἂν φαῖμεν ἕλκειν     εἰς ἀμετρίαν. Τί μήν; Αλήθειαν
[6, 492]   συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας     εἰς δικαστήρια θέατρα
[6, 488]   τοὺς μὲν ἄλλους ἀποκτεινύντας     ἐκβάλλοντας ἐκ τῆς νεώς, τὸν
[6, 501]   καὶ φιλόσοφον, εἴπερ τινὰ ἄλλην;     ἐκείνους φήσει μᾶλλον, οὓς ἡμεῖς
[6, 486]   δ’ ἀμετρίᾳ ἡγῇ συγγενῆ εἶναι     ἐμμετρίᾳ; Εμμετρίᾳ. Εμμετρον ἄρα καὶ
[6, 496]   κατὰ φύσιν μεῖναν ἐπ’ αὐτῇ,     ἐν σμικρᾷ πόλει ὅταν μεγάλη
[6, 492]   κατακλυσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ τοιούτου ψόγου     ἐπαίνου οἰχήσεσθαι φερομένην κατὰ ῥοῦν
[6, 494]   ἕκαστα, ἔσθ’ ὅπως πλῆθος ἀνέξεται     ἡγήσεαι εἶναι; Ηκιστά γ’ ἔφη.
[6, 506]   ἐπιστήμην τὸ ἀγαθὸν φῂς εἶναι     ἡδονήν, ἄλλο τι παρὰ
[6, 492]   εἰς ἐκκλησίας εἰς δικαστήρια     θέατρα στρατόπεκα τινα
[6, 500]   σε λέγειν οὓς αὐτοὶ οἴονται.  (ἢ   καὶ ἐὰν οὕτω θεῶνται, ἀλλοίαν
[6, 499]   (ἐκτὸς ὄντι τῆς ἡμετέρας ἐπόψεως,     καὶ ἔπειτα γενήσεται, περὶ τούτου
[6, 499]   τῷ ἀπείρῳ τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ     καὶ νῦν ἔστιν ἔν τινι
[6, 492]   τις αὐτῇ βοηθήσας θεῶν τύχῃ.     καὶ σὺ ἡγῇ, ὥσπερ οἱ
[6, 493]   καλὸν αἰσχρὸν (ἢ ἀγαθὸν     κακὸν δίκαιον ἄδικον,
[6, 506]   εἶναι— πλέον γάρ μοι φαίνεται     κατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσθαι
[6, 488]   τὸν δὲ γενναῖον ναύκληρον μανδραγόρᾳ     μέθῃ τινι ἄλλῳ συμποδίσαντας
[6, 503]   εὖ τε καὶ καλῶς μετέχειν,     μήτε παιδείας τῆς ἀκριβεστάτης δεῖν
[6, 497]   παρακινδυνευτικῶς μέλλω λέγειν, ὅτι τοὐναντίον     νῦν δεῖ τοῦ ἐπιτηδεύματος τούτου
[6, 499]   ἑωράκασιν, οὔτε ἕνα οὔτε πλείους.     οἴει; Οὐδαμῶς γε. Οὐδέ γε
[6, 491]   παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακὰς γίγνεσθαι;     οἴει τὰ μεγάλα ἀδικήματα καὶ
[6, 505]   (κεκτῄμεθά τι ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ.     οἴει τι πλέον εἶναι πᾶσαν
[6, 500]   τε καὶ ὅτι μάλιστα ἀφομοιοῦσθαι.     οἴει τινὰ μηχανὴν εἶναι, ὅτῳ
[6, 500]   δόξαν λήψεσθαι καὶ ἄλλα ἀποκρινεῖσθαι.     οἴει τινὰ χαλεπαίνειν τῷ μὴ
[6, 504]   τὴν τελεωτάτην ἀπεργασίαν μὴ παριέναι.     οὐ γελοῖον ἐπὶ μὲν ἄλλοις
[6, 505]   ἐλάττονος πλάνης ἔμπλεῳ τῶν ἑτέρων;     οὐ καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται ὁμολογεῖν
[6, 496]   γάρ πού τινι ἄλλῳ     οὐδενὶ τῶν ἔμπροσθεν γέγονεν. καὶ
[6, 495]   καὶ ἀποτεθρυμμένοι διὰτὰς βαναυσίας τυγχάνουσιν—     οὐκ ἀνάγκη; Καὶ μάλα, ἔφη.
[6, 505]   οὐκ ὀλιγάκις ἀκήκοας, ~νῦν δὲ     οὐκ ἐννοεῖς αὖ διανοῇ
[6, 491]   ἐν ἀνθρώποις φύεσθαι καὶ ὀλίγας.     οὐκ οἴει; Σφόδρα γε. Τούτων
[6, 492]   οἱ παιδευταί τε καὶ σοφισταί.     οὐκ οἶσθα ὅτι τὸν μὴ
[6, 499]   ὡς ἄλλως εὐχαῖς ὅμοια λέγοντες.     οὐχ οὕτως; Οὕτως. Εἰ τοίνυν
[6, 490]   τούτῳ τι μετέσται ψεῦδος ἀγαπᾶν     πᾶν τοὐναντίον μισεῖν; (Μισεῖν, ἔφη.
[6, 505]   κτῆσιν ἐκτῆσθαι, μὴ μέντοι ἀγαθήν;     πάντα τἆλλα φρονεῖν ἄνευ τοῦ
[6, 501]   ἅψασθαι μηδὲ γράφειν νόμους, πρὶν     παραλαβεῖν καθαρὰν αὐτοὶ ποιῆσαι.
[6, 488]   συλλαμβάνειν δεινὸς ὅπως ἄρξουσιν     πείθοντες βιαζόμενοι τὸν ναύκληρον,
[6, 498]   γὰρ οὐδὲν ἀνήσομεν, ἕως ἂν     πείσωμεν καὶ τοῦτον καὶ τοὺς
[6, 492]   λεγόμενον, τίνα οἴει καρδίαν ἴσχειν;     ποίαν (ἂν) αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικὴν
[6, 493]   ἄν τις τούτοις ὁμιλῇ ἐπιδεικνύμενος,     ποίησιν τινα ἄλλην δημιουργίαν
[6, 492]   Τίνα οὖν ἄλλον σοφιστὴν οἴει     ποίους ἰδιωτικοὺς λόγους ἐναντία τούτοις
[6, 493]   ποίησιν τινα ἄλλην δημιουργίαν     πόλει διακονίαν, κυρίους αὑτοῦ ποιῶν
[6, 493]   ἅψασθαι αὐτοῦ, καὶ ὁπότε χαλεπώτατον     πρᾳότατον καὶ ἐκ τίνων γίγνεται,
[6, 492]   τὰ μὲν ψέγωσι τῶν λεγομένων     πραττομένων, τὰ δὲ ἐπαινῶσιν, ὑπερβαλλόντως
[6, 499]   ἐριστικὰ καὶ μηδαμόσε ἄλλοσε τείνοντα     πρὸς δόξαν καὶ ἔριν καὶ
[6, 486]   Τὸ ποῖον; Εὐμαθὴς δυσμαθής.     προσδοκᾷς ποτέ τινά τι ἱκανῶς
[6, 498]   καὶ τοῦτον καὶ τοὺς ἄλλους,     προὔργου τι ποιήσωμεν εἰς ἐκεῖνον
[6, 492]   εἰς δικαστήρια θέατρα     στρατόπεκα τινα ἄλλον κοινὸν
[6, 507]   ὅτι οὐδεμιᾷ, τοιούτου προσδεῖ οὐδενός.     σύ τινα ἔχεις εἰπεῖν; Οὐκ
[6, 493]   ἀντιτέχνους ἡγοῦνται, μὴ ἄλλα παιδεύειν     ταῦτα τὰ τῶν πολλῶν δόγματα,
[6, 511]   οὐκ ἂν ἄλλως ἴδοι τις     τῇ διανοίᾳ. Αληθῆ, ἔφη, λέγεις.
[6, 484]   δ’ ἄλλο, ἦν δ’ ἐγώ,     τὸ ἑξῆς; ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν
[6, 511]   ὄντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον     τὸ ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων,
[6, 503]   ἄλλῃ μηδεμιᾷ μεταβολῇ φαίνεσθαι ἐκβάλλοντας,     τὸν ἀδυνατοῦντα ἀποκριτέον, τὸν δὲ
[6, 484]   Τούτους οὖν μᾶλλον φύλακας στησόμεθα     τοὺς ἐγνωκότας μὲν ἕκαστον τὸ
[6, 485]   ἄλλους πόλεων ἡγεμόνας δεῖ εἶναι     τούτους. Πῶς; Τοῦτο μὲν δὴ
[6, 485]   δαπάνης σπουδάζεται, ἄλλῳ τινὶ μᾶλλον     τούτῳ προσήκει σπουδάζειν. Οὕτω. ~(Καὶ
[6, 491]   ἀγαθῷ γάρ που κακὸν ἐναντιώτερον     τῷ μὴ ἀγαθῷ. Πῶς δ’
[6, 499]   καὶ τῇ πόλει κατηκόῳ γενέσθαι,     τῶν νῦν ἐν δυναστείαις
[6, 500]   τινὰ χαλεπαίνειν τῷ μὴ χαλεπῷ     φθονεῖν τῷ μὴ φθονερῷ ἄφθονόν
[6, 496]   ἀντέχειν, πρίν τι τὴν πόλιν     φίλους ὀνῆσαι προαπολόμενος ἀνωφελὴς αὑτῷ
[6, 491]   ἦν δ’ ἐγώ, σπέρματος πέρι     φυτοῦ, εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006