Alphabétiquement     [«   »]
Εἰκότως 1
εἰκότως 1
εἴληφεν 1
εἶναι 42
εἶναί 2
εἰπεῖν 5
εἴπερ 4
Fréquences     [«    »]
42 γὰρ
41 Καὶ
40 περὶ
42 εἶναι
43 τῷ
46 γε
46 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

εἶναι


Livre, Chap.
[6, 502]   περὶ τῆς νομοθεσίας ἄριστα μὲν  εἶναι   λέγομεν, εἰ γένοιτο, χαλεπὰ
[6, 505]   εἰδόσιν; φρόνησιν γὰρ αὐτό φασιν  εἶναι   ἀγαθοῦ, ὡς αὖ συνιέντων ἡμῶν
[6, 494]   ἦν δ’ ἐγώ, πλῆθος ἀδύνατον  εἶναι.   Αδύνατον. Καὶ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἄρα
[6, 508]   τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι  εἶναι·   αἰτίαν δ’ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ
[6, 488]   δὲ τούτοις φάσκοντας μηδὲ διδακτὸν  εἶναι,   ἀλλὰ καὶ τὸν λέγοντα ὡς
[6, 505]   ἕνεκα πάντα (πράττει, ἀπομαντευομένη τι  εἶναι,   ἀποροῦσα δὲ καὶ οὐκ ἔχουσα
[6, 494]   κτήσει αὐτοῦ, ἆρ’ εὐπετὲς οἴει  εἶναι   εἰσακοῦσαι διὰ τοσούτων κακῶν; Πολλοῦ
[6, 489]   πλούσιος ἐάντε πένης κάμνῃ, ἀναγκαῖον  (εἶναι   ἐπὶ ἰατρῶν θύρας ἰέναι καὶ
[6, 487]   ἄρξωσιν, οὓς ἀχρήστους ὁμολογοῦμεν αὐταῖς  εἶναι;   Ερωτᾷς, ἦν δ’ ἐγώ, ἐρώτημα
[6, 486]   Αλήθειαν δ’ ἀμετρίᾳ ἡγῇ συγγενῆ  εἶναι   ἐμμετρίᾳ; Εμμετρίᾳ. Εμμετρον ἄρα
[6, 506]   πότερον ἐπιστήμην τὸ ἀγαθὸν φῂς  εἶναι   ἡδονήν, ἄλλο τι
[6, 485]   οὐκ ἄλλους πόλεων ἡγεμόνας δεῖ  εἶναι   τούτους. Πῶς; Τοῦτο μὲν
[6, 494]   ὅπως πλῆθος ἀνέξεται ἡγήσεαι  εἶναι;   Ηκιστά γ’ ἔφη. Φιλόσοφον μὲν
[6, 509]   ἐγώ, ὥσπερ λέγομεν, δύο αὐτὼ  εἶναι,   καὶ βασιλεύειν τὸ μὲν νοητοῦ
[6, 492]   αὐτὰ τούτοις καλὰ καὶ αἰσχρὰ  εἶναι,   καὶ ἐπιτηδεύσειν ἅπερ ἂν οὗτοι,
[6, 505]   δὴ αὐτοῖς οἶμαι ὁμολογεῖν ἀγαθὰ  εἶναι   καὶ κακὰ ταὐτά. γάρ;
[6, 492]   τελεώτατα καὶ ἀπεργάζεσθαι οἵους βούλονται  εἶναι   καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους καὶ
[6, 486]   τ’ εἴη ἐπιστήμης μὴ κενὸς  εἶναι;   Καὶ πῶς; Ανόνητα δὴ πονῶν
[6, 504]   δὲ μεγίστων μὴ μεγίστας ἀξιοῦν  εἶναι   καὶ τὰς ἀκριβείας; Καὶ μάλα,
[6, 505]   καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται ὁμολογεῖν ἡδονὰς  εἶναι   κακάς; Σφόδρα γε. Συμβαίνει δὴ
[6, 488]   τούτου μήτε μελέτην οἰόμενοι δυνατὸν  εἶναι   λαβεῖν ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικήν.
[6, 485]   Τὴν ἀψεύδειαν καὶ τὸ ἑκόντας  εἶναι   μηδαμῇ προσδέχεσθαι τὸ ψεῦδος ἀλλὰ
[6, 500]   ἀφομοιοῦσθαι. οἴει τινὰ μηχανὴν  εἶναι,   ὅτῳ τις ὁμιλεῖ ἀγάμενος, μὴ
[6, 493]   οὐκ ἄτοπος ἄν σοι δοκεῖ  εἶναι   παιδευτής; Εμοιγ’ ἔφη. Η οὖν
[6, 486]   ἀλλὰ μνημονικὴν αὐτὴν ζητῶμεν δεῖν  εἶναι.   Παντάπασι μὲν οὖν. Αλλ’ οὐ
[6, 505]   ἀγαθοῦ. οἴει τι πλέον  εἶναι   πᾶσαν κτῆσιν ἐκτῆσθαι, μὴ μέντοι
[6, 506]   δ’ ἐγώ· δοκεῖ σοι δίκαιον  εἶναι   περὶ ὧν τις μὴ οἶδεν
[6, 506]   (ἐστὶ τἀγαθὸν ἐάσωμεν τὸ νῦν  εἶναι—   πλέον γάρ μοι φαίνεται
[6, 490]   οὐκ (ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις  εἶναι   πολλοῖς ἑκάστοις, ἀλλ’ ἴοι καὶ
[6, 484]   ποτέρους δὴ δεῖ πόλεως ἡγεμόνας  εἶναι;   Πῶς οὖν λέγοντες ἂν αὐτό,
[6, 492]   τοὺς ταῦτα λέγοντας μεγίστους (μὲν  εἶναι   σοφιστάς, παιδεύειν δὲ τελεώτατα καὶ
[6, 485]   δ’ ὅς. Η οὖν δυνατὸν  εἶναι   τὴν αὐτὴν φύσιν φιλόσοφόν τε
[6, 494]   καὶ ἀνδρεία καὶ μεγαλοπρέπεια ταύτης  εἶναι   τῆς φύσεως. Ναί. Οὐκοῦν εὐθὺς
[6, 508]   ἔφη, πολλοῦ γε δεῖ ἄτιμον  εἶναι.   Τίνα οὖν ἔχεις αἰτιάσασθαι τῶν
[6, 505]   τοῖς μὲν πολλοῖς ἡδονὴ δοκεῖ  εἶναι   τὸ ἀγαθόν, τοῖς δὲ κομψοτέροις
[6, 511]   ὅτι μέντοι βούλει διορίζειν σαφέστερον  εἶναι   τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι
[6, 486]   οἴει τούτῳ μέγα τι δοκεῖν  εἶναι   τὸν ἀνθρώπινον βίον; Αδύνατον,
[6, 501]   μὴ τὴν φύσιν αὐτῶν οἰκείαν  εἶναι   τοῦ ἀρίστου, ἣν ἡμεῖς διήλθομεν;
[6, 500]   τοὺς πολλοὺς διακεῖσθαι ἐκείνους αἰτίους  εἶναι   τοὺς ἔξωθεν οὐ προσῆκον ἐπεισκεκωμακότας,
[6, 501]   ὄντος τε καὶ ἀληθείας ἐραστὰς  εἶναι   τοὺς φιλοσόφους; Ατοπον μεντἄν, ἔφη,
[6, 497]   τοῦτο καὶ ἐπαιτιῶμαι, μηδεμίαν ἀξίαν  εἶναι   τῶν νῦν κατάστασιν πόλεως φιλοσόφου
[6, 492]   ὥσπερ οἱ πολλοί, διαφθειρομένους τινὰς  εἶναι   ὑπὸ σοφιστῶν νέους, διαφθείροντας δέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006