Alphabétiquement     [«   »]
μέχρι 2
Μή 1
Μὴ 4
μὴ 65
μή 15
μηδ 5
μηδαμῇ 2
Fréquences     [«    »]
60 δὴ
62 ἐγώ
64 ἦν
65 μὴ
67 ἂν
67 τὰ
70 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

μὴ


Livre, Chap.
[6, 491]   που κακὸν ἐναντιώτερον τῷ  μὴ   ἀγαθῷ. Πῶς δ’ οὔ; Εχει
[6, 511]   καὶ διανοίᾳ μὲν ἀναγκάζονται ἀλλὰ  μὴ   αἰσθήσεσιν αὐτὰ θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι,
[6, 504]   τὰ λοιπὰ ἂν εἴην δίκαιος  μὴ   ἀκούειν. Η καὶ τὸ προρρηθὲν
[6, 484]   ἔχοντος δυνάμενοι ἐφάπτεσθαι, οἱ δὲ  μὴ   ἀλλ’ ἐν πολλοῖς καὶ παντοίως
[6, 493]   σοφιστὰς καλοῦσι καὶ ἀντιτέχνους ἡγοῦνται,  μὴ   ἄλλα παιδεύειν ταῦτα τὰ
[6, 508]   συζεύξεων τιμιωτέρῳ ζυγῷ ἐζύγησαν, εἴπερ  μὴ   ἄτιμον τὸ φῶς. Αλλὰ μήν,
[6, 500]   ποτε ἄλλως εὐδαιμονήσειε πόλις, εἰ  μὴ   αὐτὴν διαγράψειαν οἱ τῷ θείῳ
[6, 497]   τούτου φανεροῦ γενομένου. Οὐ τὸ  μὴ   βούλεσθαι, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλ’
[6, 492]   γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν  μὴ   γένηται ἀλλοῖον ἦθος πρὸς ἀρετὴν
[6, 484]   ἐγώ, Γλαύκων, καὶ οἱ  μὴ   διὰ μακροῦ τινος διεξελθόντες λόγου
[6, 494]   δέ, τὸ δὲ οὐ κτητὸν  μὴ   δουλεύσαντι τῇ κτήσει αὐτοῦ, ἆρ’
[6, 497]   δ’ ἐγώ, ἀλλ’ εἴπερ, τὸ  μὴ   δύνασθαι διακωλύσει· παρὼν δὲ τήν
[6, 505]   ἕλοιντο τὰ δοκοῦντα, κἂν εἰ>  μὴ   εἴη, ὅμως ταῦτα πράττειν καὶ
[6, 507]   ἐγώ, οὐδ’ ἄλλαις πολλαῖς, ἵνα  μὴ   εἴπω ὅτι οὐδεμιᾷ, τοιούτου προσδεῖ
[6, 484]   ἄλλους αἱρεῖσθαι, εἴ γε τἆλλα  μὴ   ἐλλείποιντο· τούτῳ γὰρ αὐτῷ σχεδόν
[6, 492]   ἀνάγκη αὐξανομένην ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν δὲ  μὴ   ἐν προσηκούσῃ σπαρεῖσά τε καὶ
[6, 511]   οἱ θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ  μὴ   ἐπ’ ἀρχὴν (ἀνελθόντες σκοπεῖν ἀλλ’
[6, 504]   τιν’ ἄν σε, ἔφη, ἀφεῖναι  μὴ   ἐρωτήσαντα τί ἐστιν; Οὐ πάνυ,
[6, 497]   μὲν δοκεῖ μετρίως εἰρῆσθαι, εἰ  μὴ   ἔτ’ ἄλλο λέγεις τι σύ.
[6, 486]   δὴ ψυχὴν σκοπῶν φιλόσοφον καὶ  μὴ   εὐθὺς νέου ὄντος ἐπισκέψῃ, εἰ
[6, 500]   αὐτῶν καὶ τὴν ἐπιτήδευσιν, ἵνα  μὴ   ἡγῶνταί σε λέγειν οὓς αὐτοὶ
[6, 502]   ~Βούλει οὖν, ἦν δ’ ἐγώ,  μὴ   ἧττον φῶμεν αὐτοὺς ἀλλὰ (παντάπασι
[6, 505]   οὐχ ἱκανῶς ἴσμεν· εἰ δὲ  μὴ   ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης εἰ
[6, 496]   παιδεύσεως, ὅταν αὐτῇ πλησιάζοντες ὁμιλῶσι  μὴ   κατ’ ἀξίαν, ποῖ’ ἄττα φῶμεν
[6, 486]   ἂν οἷός τ’ εἴη ἐπιστήμης  μὴ   κενὸς εἶναι; Καὶ πῶς; Ανόνητα
[6, 504]   καθαρώτατα ἕξει, τῶν δὲ μεγίστων  μὴ   μεγίστας ἀξιοῦν εἶναι καὶ τὰς
[6, 505]   πλέον εἶναι πᾶσαν κτῆσιν ἐκτῆσθαι,  μὴ   μέντοι ἀγαθήν; πάντα τἆλλα
[6, 500]   εἶναι, ὅτῳ τις ὁμιλεῖ ἀγάμενος,  μὴ   μιμεῖσθαι ἐκεῖνο; Αδύνατον, ἔφη. Θείῳ
[6, 500]   ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ τιθέναι καὶ  μὴ   μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἆρα κακὸν
[6, 509]   γάρ; Καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν  μὴ   μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ
[6, 506]   δίκαιον εἶναι περὶ ὧν τις  μὴ   οἶδεν λέγειν ὡς εἰδότα; Οὐδαμῶς
[6, 494]   περὶ τὸν πείθοντα, ὅπως ἂν  μὴ   οἷός τ’ ᾖ, καὶ ἰδίᾳ
[6, 509]   τὸ δ’ αὖ ὁρατοῦ, ἵνα  μὴ   οὐρανοῦ εἰπὼν δόξω σοι σοφίζεσθαι
[6, 506]   καὶ μάλα ἀρκέσει· ἀλλ’ ὅπως  μὴ   οὐχ οἷός τ’ ἔσομαι, προθυμούμενος
[6, 487]   καὶ πάνυ ἀλλοκότους γιγνομένους, ἵνα  μὴ   παμπονήρους εἴπωμεν, τοὺς δ’ ἐπιεικεστάτους
[6, 499]   Ω μακάριε, ἦν δ’ ἐγώ,  μὴ   πάνυ οὕτω τῶν πολλῶν (κατηγόρει.
[6, 507]   δὲ χρόας ἐν αὐτοῖς, ἐὰν  μὴ   (παραγένηται γένος τρίτον ἰδίᾳ ἐπ’
[6, 507]   τὴν δὲ ἀκούεσθαι, (ἐὰν  μὴ   παραγένηται τρίτον, μὲν οὐκ
[6, 498]   καὶ μηδὲν ἄλλο πράττειν, ὅτι  μὴ   πάρεργον, τοὺς μέλλοντας εὐδαιμόνως βιώσεσθαι
[6, 504]   θεάσασθαι, ἀλλὰ τὴν τελεωτάτην ἀπεργασίαν  μὴ   παριέναι. οὐ γελοῖον ἐπὶ
[6, 498]   πρὸς τὸν ἅπαντα. τὸ μέντοι  μὴ   πείθεσθαι τοῖς λεγομένοις τοὺς πολλοὺς
[6, 492]   οὐκ οἶσθα ὅτι τὸν  μὴ   πειθόμενον ἀτιμίαις τε καὶ χρήμασι
[6, 492]   ἔφη. Ην ἔργῳ προστιθέασι λόγῳ  μὴ   πείθοντες οὗτοι οἱ παιδευταί τε
[6, 488]   πηδάλιον ἐπιτρέψῃ, ἐνίοτε δ’ ἂν  μὴ   πείθωσιν ἀλλὰ ἄλλοι μᾶλλον, τοὺς
[6, 494]   καὶ περὶ αὐτόν, ὅπως ἂν  μὴ   πεισθῇ, καὶ περὶ τὸν πείθοντα,
[6, 485]   διὰ τοῦ σώματος ἐκλείποιεν, εἰ  μὴ   πεπλασμένως ἀλλ’ (ἀληθῶς φιλόσοφός τις
[6, 485]   οὐσίας τῆς ἀεὶ οὔσης καὶ  μὴ   πλανωμένης ὑπὸ γενέσεως καὶ φθορᾶς.
[6, 484]   τούτου μόνου ἔδει ῥηθῆναι, καὶ  μὴ   πολλὰ τὰ λοιπὰ διελθεῖν μέλλοντι
[6, 494]   ~ἢ αὐτό τι ἕκαστον καὶ  (μὴ   τὰ πολλὰ ἕκαστα, ἔσθ’ ὅπως
[6, 493]   ἀναμνήσθητι· αὐτὸ τὸ καλὸν ἀλλὰ  μὴ   τὰ πολλὰ καλά, ~ἢ αὐτό
[6, 487]   ὑπὸ τῶν πεττεύειν δεινῶν οἱ  μὴ   τελευτῶντες ἀποκλείονται καὶ οὐκ ἔχουσιν
[6, 501]   Ατοπον μεντἄν, ἔφη, εἴη. Αλλὰ  μὴ   τὴν φύσιν αὐτῶν οἰκείαν εἶναι
[6, 488]   βιαζόμενοι τὸν ναύκληρον, τὸν δὲ  μὴ   τοιοῦτον ψέγοντας ὡς ἄχρηστον, τοῦ
[6, 501]   γὰρ δὴ ἕξουσιν ἀμφισβητῆσαι; πότερον  μὴ   τοῦ ὄντος τε καὶ ἀληθείας
[6, 487]   ὅσοι ἂν ἐπὶ φιλοσοφίαν ὁρμήσαντες  μὴ   τοῦ πεπαιδεῦσθαι ἕνεκα ἁψάμενοι νέοι
[6, 489]   μὴ χρωμένους κέλευε αἰτιᾶσθαι, ἀλλὰ  μὴ   τοὺς ἐπιεικεῖς. οὐ γὰρ ἔχει
[6, 491]   τῶν ζῴων, ἴσμεν ὅτι τὸ  μὴ   τυχὸν τροφῆς ἧς προσήκει ἑκάστῳ
[6, 497]   Οὐδέ γε, εἶπον, τὰ μέγιστα,  μὴ   τυχὼν πολιτείας προσηκούσης· ἐν γὰρ
[6, 500]   μὴ χαλεπῷ φθονεῖν τῷ  μὴ   φθονερῷ ἄφθονόν τε καὶ πρᾷον
[6, 499]   τοι δόξαν ἕξουσιν, ἐὰν αὐτοῖς  μὴ   φιλονικῶν ἀλλὰ παραμυθούμενος καὶ ἀπολυόμενος
[6, 486]   Τί οὖν; κόσμιος καὶ  μὴ   φιλοχρήματος μηδ’ ἀνελεύθερος μηδ’ ἀλαζὼν
[6, 487]   τε γένοιτο ἱκανῶς ἐπιτηδεῦσαι, εἰ  μὴ   φύσει εἴη μνήμων, εὐμαθής, μεγαλοπρεπής,
[6, 500]   οἴει τινὰ χαλεπαίνειν τῷ  μὴ   χαλεπῷ φθονεῖν τῷ μὴ
[6, 489]   φιλοσοφίᾳ· τῆς μέντοι ἀχρηστίας τοὺς  μὴ   χρωμένους κέλευε αἰτιᾶσθαι, ἀλλὰ μὴ
[6, 507]   ἀποδοῦναι καὶ ὑμᾶς κομίσασθαι, ἀλλὰ  μὴ   ὥσπερ νῦν τοὺς τόκους μόνον.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006