Alphabétiquement     [«   »]
εἰρημένη 1
εἰρῆσθαι 1
Εἰρήσθω 1
εἰς 34
Εἰς 2
εἷς 4
εἰσαισθάνηταί 1
Fréquences     [«    »]
31 ἀλλ
31 εἰ
33 τὸν
34 εἰς
34 πρὸς
34 τοῦτο
35 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

εἰς


Livre, Chap.
[6, 494]   καὶ ἰδίᾳ ἐπιβουλεύοντας καὶ δημοσίᾳ  εἰς   ἀγῶνας καθιστάντας; ~(Πολλή, δ’
[6, 497]   ἴσχειν τὴν αὑτοῦ δύναμιν, ἀλλ’  εἰς   ἀλλότριον ἦθος ἐκπίπτειν· εἰ δὲ
[6, 486]   ποι ἂν φαῖμεν ἕλκειν  εἰς   ἀμετρίαν. Τί μήν; Αλήθειαν δ’
[6, 491]   αὐτῆς, οἷαι οὖσαι φύσεις ψυχῶν  εἰς   ἀνάξιον καὶ μεῖζον ἑαυτῶν ἀφικνούμεναι
[6, 500]   γένηται ἐκεῖ ὁρᾷ μελετῆσαι  εἰς   ἀνθρώπων ἤθη καὶ ἰδίᾳ καὶ
[6, 500]   τὴν διάνοιαν ἔχοντι κάτω βλέπειν  εἰς   (ἀνθρώπων πραγματείας, καὶ μαχόμενον αὐτοῖς
[6, 506]   μή, ἐᾶν. Αλλ’ ἔφη, λέγε·  εἰς   αὖθις γὰρ τοῦ πατρὸς ἀποτείσεις
[6, 511]   ἀλλ’ εἴδεσιν αὐτοῖς δι’ αὐτῶν  εἰς   αὐτά, καὶ τελευτᾷ εἰς εἴδη.
[6, 490]   λέγομεν, ἐάσας δὲ τοὺς λόγους,  εἰς   αὐτοὺς ἀποβλέψας περὶ ὧν
[6, 492]   ἁθρόοι πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας  εἰς   δικαστήρια θέατρα στρατόπεκα
[6, 511]   αὐτῶν εἰς αὐτά, καὶ τελευτᾷ  εἰς   εἴδη. Μανθάνω, ἔφη, ἱκανῶς μὲν
[6, 498]   ἄλλους, προὔργου τι ποιήσωμεν  εἰς   ἐκεῖνον τὸν βίον, ὅταν αὖθις
[6, 492]   Οταν, εἶπον, συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ  εἰς   ἐκκλησίας εἰς δικαστήρια
[6, 485]   γε. Αλλὰ μὴν ὅτῳ γε  εἰς   ἕν τι αἱ ἐπιθυμίαι σφόδρα
[6, 496]   βοήθειαν σῴζοιτ’ ἄν, ἀλλ’ ὥσπερ  εἰς   θηρία ἄνθρωπος ἐμπεσών, οὔτε συναδικεῖν
[6, 487]   Εἶεν, εἶπον· σκώπτεις ἐμβεβληκώς με  εἰς   λόγον ~οὕτω (δυσαπόδεικτον; ἄκουε δ’
[6, 501]   (ἕως ὅτι μάλιστα ἀνθρώπεια ἤθη  εἰς   ὅσον ἐνδέχεται θεοφιλῆ ποιήσειαν. Καλλίστη
[6, 492]   σπαρεῖσά τε καὶ φυτευθεῖσα τρέφηται,  εἰς   πάντα τἀναντία αὖ, ἐὰν μή
[6, 492]   μὲν οἶμαι μαθήσεως προσηκούσης τύχῃ,  εἰς   πᾶσαν ἀρετὴν ἀνάγκη αὐξανομένην ἀφικνεῖσθαι,
[6, 495]   ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν εἱργμῶν  εἰς   τὰ ἱερὰ ἀποδιδράσκοντες, ἅσμενοι καὶ
[6, 485]   σφόδρα ῥέπουσιν, ἴσμεν που ὅτι  εἰς   τἆλλα τούτῳ ἀσθενέστεραι, ὥσπερ ῥεῦμα
[6, 503]   διήλθομεν φύσιν δεῖν ὑπάρχειν αὐτοῖς,  εἰς   ταὐτὸν συμφύεσθαι αὐτῆς τὰ μέρη
[6, 500]   τε καὶ δυσμενείας ἐμπίμπλασθαι, ἀλλ’  εἰς   τεταγμένα ἄττα καὶ κατὰ ταὐτὰ
[6, 495]   οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν ἐκπηδῶσιν  εἰς   τὴν φιλοσοφίαν, οἳ ἂν κομψότατοι
[6, 484]   παράδειγμα, μηδὲ δυνάμενοι ὥσπερ γραφῆς  εἰς   τὸ ἀληθέστατον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε ἀεὶ
[6, 495]   καὶ τοιαύτη τῆς βελτίστης φύσεως  εἰς   τὸ ἄριστον ἐπιτήδευμα, ὀλίγης καὶ
[6, 500]   ὁμιλῶν κόσμιός τε (καὶ θεῖος  εἰς   τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ γίγνεται· διαβολὴ
[6, 491]   αὖ τὰς μιμουμένας ταύτην καὶ  εἰς   τὸ ἐπιτήδευμα καθισταμένας αὐτῆς, οἷαι
[6, 497]   ἐν γῇ ἄλλῃ σπειρόμενον ἐξίτηλον  εἰς   τὸ ἐπιχώριον φιλεῖ κρατούμενον ἰέναι,
[6, 487]   μᾶλλον ταύτῃ ἔχειν. λέγω δ’  εἰς   τὸ παρὸν ἀποβλέψας. νῦν γὰρ
[6, 507]   ἀκοῇ καὶ φωνῇ γένους ἄλλου  εἰς   τὸ τὴν μὲν ἀκούειν, τὴν
[6, 508]   νοῦν ἔχειν φαίνεται· ὅταν δὲ  εἰς   τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον, τὸ
[6, 508]   ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν,  εἰς   τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέν τε καὶ
[6, 499]   οὕτως; Οὕτως. Εἰ τοίνυν ἄκροις  εἰς   φιλοσοφίαν πόλεώς τις ἀνάγκη ἐπιμεληθῆναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006