Alphabétiquement     [«   »]
γυνὴ 1
δ 1
Δ 1
δ´ 384
δ´ἐν 1
δάεν 1
δαίμονος 1
Fréquences     [«    »]
269
309 τὸ
229 τοῦ
384 δ´
462 ἐν
471 δὲ
736 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

δ´


Livre, pages
[11, 463]   χειρῶν νιζέτω εἰς ἔδαφος. Σπένδοντες  δ´   ἁγνῶς Ἡρακλέι τ´ Ἀλκμήνῃ τε,
[11, 466]   ὥς φησιν τραγικός· Πολὺν  δ´   ἀγῶνα παγξενεὶ κηρύσσεται, χαλκηλάτους λέβητας
[11, 466]   Ἀμειψίας· Αὔλει μοι μέλος· σὺ  δ´   ᾆδε πρὸς τήνδ´, ἐκπίομαι δ´
[11, 481]   λύχν´ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἁμέρα. Κὰδ  δ´   ἄειρε κυλίχναις μεγάλαις, αιταποικιλλις. Οἶνον
[11, 491]   τίς νιν ἠείδει μακάρων·  δ´   ἀέξετο πᾶσι μέλεσσι. Τὸν μὲν
[11, 462]   ἀφικόμενοι ἐκ Λυδίας Κυλικρᾶνες, οἳ  δ´   Ἀθαμᾶνες, ἀφ´ ὧν οἱ τόποι
[11, 492]   εἰκυῖα θεῇσιν οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ  δ´   αἴγειον κνῆ τυρὸν κνήστι χαλκείῃ,
[11, 466]   ἐνηέι ἐν φιλότητι δάσσαιντ´, ἀμφοτέροισι  δ´   αἰεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε
[11, 485]   γάρ που αὐτός· Τὸ  δ´   αἷμα λέλαφας τοὐμόν, ὦναξ δέσποτα,
[11, 462]   προπόλου, μὴ πάνυ γηραλέος. Ἀνδρῶν  δ´   αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν
[11, 479]   παραγώγως κοτυληδόνες. Καὶ τὰ κύμβαλα  δ´   Αἰσχύλος ἐν Ἠδωνοῖς κοτύλας εἴρηκεν·
[11, 490]   ὀνομασταὶ ἦρι καὶ ἑσπέριαι, Ζεὺς  δ´   αἴτιος, εἱλίσσονται· ὅς σφισι καὶ
[11, 502]   πλήρη χρυσέαν μεσόμφαλον φιάλην. Τελέστης  δ´   ἄκατον ὠνόμαζέ νιν, ὡς τοῦ
[11, 494]   οὖν τινος πρὸς αὐτήν σὺ  δ´   ἀλλὰ πῖθι» λέγει· Τοῦτο μέν
[11, 504]   Εὐριπίδης δ´ ἐν Κρήσσαις· Τὰ  δ´   ἄλλα χαῖρε κύλικος ἑρπούσης κύκλῳ.
[11, 485]   ἀνδρῶν καὶ μειρακίων πινόντων· ὁμοῦ  δ´   ἄλλων γρᾴδι´ ἦν μεγάλαισιν οἴ–
[11, 492]   κνῆ τυρὸν κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ  δ´   ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν· πινέμεναι δ´
[11, 492]   ὄψον ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ  δ´   ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, (πὰρ δὲ
[11, 478]   κοτύλας σίτου. Ἀριστοφάνης Προάγωνι·  δ´   ἀλφίτων πριάμενος τρεῖς χοίνικας κοτύλης
[11, 473]   εὕρῃς καὶ εἰσχέαι ἀμβροσίαν.  δ´   ἀμβροσία ὕδωρ ἀκραιφνές, ἔλαιον, παγκαρπία·
[11, 477]   φέρων σκύφος πόνων ἀναψυκτῆρ´,  δ´   ἀμπέλων γάνος. Τὸ γὰρ κισσύβιον,
[11, 478]   τε Ζηνόδοτος τὴν κύλικα· Πάντῃ  δ´   ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα.
[11, 501]   ἐκπετάλῳ, δεχομένην ψυχρὸν ὕδωρ. Τὴν  δ´   ἀμφίθετον πότερα δύο βάσεις ἔχειν
[11, 468]   ὅτι παρήκουσεν Ὁμήρου λέγοντος· Πέμπτῳ  δ´   ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκεν. (Ἔδοξε
[11, 466]   κύπελλόν φησι φιάλην εἶναι, τὸ  δ´   ἀμφικύπελλον ὑπερφίαλον, τὸ ὑπερήφανον καὶ
[11, 475]   κελέβῃ ἀποήφυσας ὕδωρ. Ἀνακρέων· νοχόει  δ´   ἀμφίπολος μελιχρὸν οἶνον τρικύαθον κελέβην
[11, 462]   τὸ μέσον πάντῃ πεπύκασται, μολπὴ  δ´   ἀμφὶς ἔχει δώματα καὶ θαλίη.
[11, 462]   χεῖρες ἁπάντων (καὶ κύλικες· πλεκτοὺς  δ´   ἀμφιτιθεῖ στεφάνους, ἄλλος δ´ εὐῶδες
[11, 477]   τὸ δ´ ἐστὶ χωρεῖν· Οὐδὸς  δ´   ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται. Καὶ
[11, 507]   καὶ μουσικὸς Λάμπρος. ~(Ἐπιλίποι  δ´   ἄν με ἡμέρα, εἰ
[11, 477]   τῶν ὀνομάτων οὐ διαφυλάττει. (Εἰκάσειε  δ´   ἄν τις τὸ κισσύβιον τὸ
[11, 468]   γὰρ γίνεται διὰ πυρός. Λέγοι  δ´   ἂν ἴσως κατὰ μεταφορὰν ἔκπωμα
[11, 463]   τοῦθ´, δὴ (ὁρῶμεν. Ὃς  δ´   ἂν πλεῖστα γελάσῃ καὶ πίῃ
[11, 465]   ἐρυθρόν, (ἓν δέπας ἐμπλήσας, ὕδατος  δ´   ἀνὰ εἴκοσι μέτρα χεῦ´· ὀδμὴ
[11, 502]   χαλκοῦν κλέψας ἀπορῶν κεῖται, κοτύλη  δ´   ἀνὰ χοίνικα μάττει. (Ἄλεξις δ´
[11, 463]   ἔχειν ἀγαθόν. (Καὶ χαρίεις  δ´   Ἀνακρέων φησίν· Οὐ φιλέω ὃς
[11, 498]   δ´ ἀργύρεον σκύπφον φέρε, δῶκε  δ´   ἄνακτι. Καὶ πάλιν· Καὶ τότε
[11, 460]   ἐν τῷ βʹ ἔφη· Πολλὰ  δ´   ἀνάριθμα ποτήρια καλαιφις. Καὶ Ἀλκαῖος·
[11, 466]   φέρ´ οἶνον, παῖ, φέρε  δ´   ἀνθεμεῦντας ἡμῖν στεφάνους ἔνεικον, ὡς
[11, 462]   καὶ μέλιτος πίονος ἀχθομένη· βωμὸς  δ´   ἄνθεσιν ἀν τὸ μέσον πάντῃ
[11, 480]   ἀλεξιφαρμάκων. (ΚΥΛΙΞ. Φερεκράτης Δουλοδιδασκάλῳ· Νυνὶ  δ´   ἀπόνιζε τὴν κύλικα δώσων πιεῖν,
[11, 491]   τὸν τρόπον τοῦτόν φησι· (Ζεὺς  δ´   ἄρ´ ἐνὶ Κρήτῃ τρέφετο μέγας,
[11, 491]   κατ´ ἀριθμόν, ὡς ἐντούτοις· Δοιοὺς  δ´   ἄρ´ ὑπήλυθε θάμνους ἐξ ὁμόθεν
[11, 488]   τοῦ ξίφους (τοῦ Ἀγαμέμνονος· Ἀμφὶ  δ´   ἄρ´ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν
[11, 498]   ᾧπερ ἔπινεν. Ἀρίσταρχος δέ· Πλησάμενος  δ´   ἄρα οἱ δῶκε σκύφον, ᾧπερ
[11, 498]   Ἀριστοφάνης Βυζάντιος γράφει· Πλησάμενος  δ´   ἄρα οἱ δῶκε σκύφος, ᾧπερ
[11, 475]   καὶ Σαπφὼ ἐν τούτοις· Κῆνοι  δ´   ἄρα πάντες καρχησία τ´ ἦχον
[11, 480]   καὶ κυλίκεσσιν Ἀθηναίαισι κέντρον Αἱ  δ´   Ἀργεῖαι δοκοῦσι καὶ τὸν τύπον
[11, 498]   ἄγγελος ἦλθε δι´ οἴκου, πλήσας  δ´   ἀργύρεον σκύπφον φέρε, δῶκε δ´
[11, 498]   μελιζώροιο ποτοῖο. (Καὶ παρ´ Ὁμήρῳ  δ´   Ἀριστοφάνης Βυζάντιος γράφει· Πλησάμενος
[11, 493]   ὡς καὶ ἐπὶ τούτων· Οἴσετε  δ´   ἄρν´ ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ
[11, 462]   καὶ γλυκὺ καὶ καθαρόν. (Πάρκεινται  δ´   ἄρτοι ξανθοὶ γεραρή τε τράπεζα
[11, 463]   νυκτὸς ἀοιδή, ὀρχείσθω τις, ἑκὼν  δ´   ἄρχε φιλοφροσύνης. Ὅντινα δ´ εὐειδὴς
[11, 468]   ῥεξέμεν· ἐν μὲν ὕδωρ, ἐν  δ´   ἀσκηθὲς μέλι χεῦαν ἀργυρέῳ κρητῆρι,
[11, 490]   ἐναγώνιος, Μαίας εὐπλοκάμοιο παῖς, ἔτικτε  δ´   Ἄτλας ἑπτὰ ἰοπλοκάμων φιλᾶν θυγατρῶν
[11, 498]   σκύφους, ὡς τεῖχος τείχους. Οἱ  δ´   Ἀττικοὶ τὴν εὐθεῖαν καὶ ἀρσενικῶς
[11, 463]   ἐκ μεγάλων κυλίκων ἐπιδέξια,  δ´   Ἀττικὸς ἐκ μικρῶν ἐπιδέξια,
[11, 503]   καλοῦμεν, ψυκτηρίαν τινὲς ὀνομάζουσιν. Τοὺς  δ´   Ἀττικοὺς καὶ κωμῳδεῖν τὸν ψυγέα
[11, 466]   μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ  δ´   αὖ πλουτέοντες Εἶτ´ ἐπάγει· Ἀέξονται
[11, 491]   ὤτων εἰς δύο σχίσεις, τούτων  δ´   αὖ συνάφεια κατὰ τὴν τελευταίαν
[11, 504]   ἐν τῷ Συμποσίῳ φησίν·  δ´   αὖ Σωκράτης εἶπεν· ἀλλὰ πίνειν
[11, 501]   ἀμφὶ σημαίνει τὸ περί, τοῦτο  δ´   αὖ τὸ περιττόν; ὥστε λέγεσθαι
[11, 499]   ὡς χοὸς καὶ κοτύλης. (Χωρεῖν  δ´   αὐτὸ κοτύλας Ἀττικὰς δώδεκα. Καὶ
[11, 478]   ἐπιπολάζειν φησὶ τὸ ἔκπωμα, εἶναι  δ´   αὐτὸ λουτηρίῳ ἐοικὸς βαθεῖ. Ἔχει
[11, 475]   Ἐρυθραίου, ὥς φησι Πάμφιλος. Εἶναι  δ´   αὐτὸ οἷόν ἐστι τὸ σκαφίον.
[11, 469]   εἶναι μέν φησιν Ἡλίου, λαβεῖν  δ´   αὐτὸ παρ´ Ὠκεανοῦ τὸν Ἡρακλέα.
[11, 506]   δῆμον εὐπρόσωπον μὲν εἶναι, δεῖν  δ´   αὐτὸν ἀποδύσαντας θεωρεῖν· ὀφθήσεται γάρ,
[11, 508]   τοῦ Πλάτωνος καὶ προσκαταγελᾶν;  δ´   αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῆς
[11, 482]   διαμάχεσθαι εἰς ἑκάτερα τείνει. Μνημονεύει  δ´   αὐτοῦ καὶ Ἀναξανδρίδης ἐν Νηρηίσιν·
[11, 478]   προειρημένῳ ἓν οὖς ἔχειν. Μνημονεύει  δ´   αὐτοῦ Κράτης ἐν Παιδιαῖς καὶ
[11, 484]   καθήμενος ἐπὶ πέτρας· ἐξ εὐωνύμων  δ´   αὐτοῦ Σάτυρος φαλακρός, ἐν τῇ
[11, 506]   τοῦ Κίμωνος. Καὶ Κρίτων  δ´   αὐτοῦ Σοφοκλέους περιέχει καταδρομήν,
[11, 487]   γεραιός, χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα  δ´   αὐτοῦ τέσσαρ´ ἔσαν, δοιαὶ δὲ
[11, 488]   πεπαρμένον, ἔπειτα τί τὸ οὔατα  δ´   αὐτοῦ τέσσαρ´ ἔσαν. Τὰ γὰρ
[11, 495]   ἐπιτελεῖσθαι τῶν ἐφήβων δρόμου· τρέχειν  δ´   αὐτοὺς ἔχοντας ἀμπέλου κλάδον κατάκαρπον
[11, 496]   Οὕτως ποτήριά τινα ἐκαλεῖτο. Μνημονεύει  δ´   αὐτῶν Ἀστυδάμας ἐν Ἑρμῇ λέγων
[11, 469]   τοῦ καλλωπισμοῦ τούτου μεταδιδόντων. (Μνημονεύει  δ´   αὐτῶν καὶ Ἐπιγένης ἐν Ἡρωίνῃ
[11, 461]   ἑνὸς τῶν Ἡρακλεῖ συστρατευσαμένων. Μνημονεύει  δ´   αὐτῶν καὶ Σκυθῖνος Τήιος
[11, 491]   ποίησε καὶ οὐρανῷ ἐγκατένασσεν. Ὣς  δ´   αὕτως τρήρωσι πελειάσιν ὤπασε τιμήν,
[11, 493]   ἐδόκει Διομήδους καὶ Αἴαντος, ἔτι  δ´   Ἀχιλλέως παρόντων εἰσάγεσθαι τὸν Νέστορα
[11, 466]   δ´ ᾆδε πρὸς τήνδ´, ἐκπίομαι  δ´   ἐγὼ τέως. Αὔλει σύ, καὶ
[11, 471]   Ἀντιφάνης ἐν Ὁμοίοις οὕτως· Ὡς  δ´   ἐδείπνησαν (συνάψαι βούλομαι γὰρ τἀν
[11, 493]   δὲ Νέστορα μόνον ἀμογητί. Ἄλογον  δ´   ἐδόκει Διομήδους καὶ Αἴαντος, ἔτι
[11, 478]   ποτηρίου φησὶν εἶναι γένος, ἴδιον  δ´   εἶναι Διονύσου. Πολέμων δ´ ἐν
[11, 497]   ῥυτὰ κέρασιν ὅμοια εἶναι, διατετρημένα  δ´   εἶναι, ἐξ ὧν κρουνιζόντων λεπτῶς
[11, 489]   ποτηρίῳ πλάγια διὰ μήκους· ταῦτα  δ´   εἶναι τοὺς δύο πυθμένας. Ὁποῖόν
[11, 506]   ὑπαρχούσης ἐπέπεσε τοῖς πράγμασι. Τοῦτο  δ´   εἴπερ οὕτως ἀληθείας ἔχει, θεὸς
[11, 501]   τὰς φιάλας ἐπὶ πρόσωπον. (Κρατίνου  δ´   εἰπόντος ἐν Δραπέτισιν· Δέχεσθε φιάλας
[11, 467]   κύλικα καὶ τὴν Δεινιάδα. Σέλευκος  δ´   εἰπὼν ἐκπώματος εἶναι γένος τὸν
[11, 501]   παρθένοι, κύπελλα καὶ μεσομφάλους. Οὕτω  δ´   εἴρηκε τὰς βαλανειομφάλους, ὧν Κρατῖνος
[11, 479]   Κατάστρεψον, τέκνον, τὰν ἡμίναν. Κοτυλίσκην  δ´   εἴρηκε Φερεκράτης ἐν Κοριαννοῖ· Τὴν
[11, 488]   πρόσθετον, ἀπὸ ὀξέος ἀρχόμενον, καταλήγοντα  δ´   εἰς πλατύτερον, ἐφ´ οὗ ἵσταται
[11, 487]   κρατῶν γίνεται. {Β. Πῶς  δ´   εἴσεταί τις τοῦτ´; {Α. Ἐὰν
[11, 509]   δὲ καὶ ἀδόξως διαζῶν. Τοιοῦτοι  δ´   εἰσὶ καὶ νῦν τῶν Ἀκαδημαικῶν
[11, 500]   Ῥοδιακοὶ λεγόμενοι Δαμοκράτους δημιουργήσαντος. Τρίτοι  δ´   εἰσὶν οἱ Συρακόσιοι. Καλεῖται δ´
[11, 461]   καὶ μάλ´ ὡραίαν πόλιν. Ἡρακλεῶται  δ´   εἰσὶν οὗτοι οἱ ὑπὸ τῇ
[11, 487]   προπίνω, φησί, σοί, πατριῶτα. Μάνην  δ´   εἶχε κεραμεοῦν ἁδρόν, χωροῦντα κοτύλας
[11, 466]   ὅσον θέλουσι τάχιστ´ ἀπαλλαγήσονται, οἱ  δ´   ἐκ βομβυλιοῦ κατὰ μικρὸν στάζοντος
[11, 473]   οἳ μὲν ἐκ προχοιδίου, οἳ  δ´   ἐκ καδίσκου ς´ ἴσον ἴσῳ
[11, 505]   δ´ οὐδ´ ᾑτινιοῦν προσεσχηκέναι. Ἔοικε  δ´   ἐκ νέου στρατεύεσθαι, παραδούς τε
[11, 491]   φορέουσαι ἀπ´ Ὠκεανοῖο ῥοάων· νέκταρ  δ´   ἐκ πέτρης μέγας αἰετὸς αἰὲν
[11, 495]   κατάκαρπον τὸν καλούμενον ὦσχον. Τρέχουσι  δ´   ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διονύσου
[11, 489]   καλοῦσι σελήνας. Καὶ τὸν ἄρτον  δ´   ἐκάλεσαν ὅτι τῶν σχημάτων
[11, 492]   ἀλλὰ μάλ´ αὕτως εἴρητ´. Ἑπτὰ  δ´   ἐκεῖναι ἐπιρρήδην καλέονται (Ἓξ οἶαί
[11, 484]   ἐκ Κυίνδων χρυσίον, (Περσικαὶ στολαὶ  δ´   ἐκεῖναι πορφυρᾶ τε στρώματα ἔνδον
[11, 492]   δ´ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν· πινέμεναι  δ´   ἐκέλευεν, ἐπεί ῥ´ ὥπλισσε κυκεῶ.
[11, 474]   Καλλικλῆς ἐποίησε τὸν καλούμενον, Εὐφράνωρ  δ´   ἐκυβέρνα Θούριος. Πολέμων δ´ ἐν
[11, 491]   οὐρᾶς τοῦ ταύρου. ~(Καὶ Αἰσχύλος  δ´   ἐκφανέστερον προσπαίζων τῷ ὀνόματι κατὰ
[11, 471]   σταγόνος πλῆρες, ἀφρίζον, ἕκαστος δεξιτερᾷ  δ´   ἔλαβεν. Καὶ Εὔβουλος ἐν μὲν
[11, 491]   πεφυῶτας, μὲν φυλίης,  δ´   ἐλαίης. ~(Γενήσονται οὖν ἐπὶ τῶν
[11, 501]   φιάλας τάσδε βαλανειομφάλους. Καὶ Θεόπομπος  δ´   ἐν Ἀλθαίᾳ ἔφη· ~(Λαβοῦσα πλήρη
[11, 500]   φιάλαι πέντε, τραγέλαφοι δύο. Μένανδρος  δ´   ἐν Ἁλιεῖ φησι· Τραγέλαφοι, λαβρώνιοι.
[11, 496]   κιρνάντων προχύταισιν ἐν ἀργυρέοις. Φιλητᾶς  δ´   ἐν Ἀτάκτοις ἀγγεῖον ξύλινον, ἀφ´
[11, 495]   πέλλαν δὲ τὸ ποτήριον. Φιλητᾶς  δ´   ἐν Ἀτάκτοις τὴν κύλικα Βοιωτούς.
[11, 478]   αὑτῷ πολλοὺς κοτυλίσκους κεκολλημένους· ἔνεισι  δ´   ἐν αὐτοῖς ὅρμινοι, μήκωνες λευκοί,
[11, 472]   ἐλευθέραν ἀφῆκε βαπτίσας ἐρρωμένως. Θεόφιλος  δ´   ἐν Βοιωτίᾳ· Τετρακότυλον δὲ κύλικα
[11, 499]   κάπηλος ἠδικημένος ὑπ´ οἰνοπώλου. Τὸ  δ´   ἐν Γηρυονηίδι Στησιχόρου Ἔμμετρον ὡς
[11, 495]   Θρᾳττῶν Κρατίνου ἀποδίδωσι κύλικα. Κράτης  δ´   ἐν δευτέρῳ Ἀττικῆς Διαλέκτου γράφει
[11, 470]   ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός. Θεόλυτος  δ´   ἐν δευτέρῳ Ὥρων ἐπὶ λέβητός
[11, 467]   δείνῳ περὶ κάτω τετραμμένῳ. Ἀρχέδικος  δ´   ἐν Διαμαρτάνοντι παράγων οἰκέτην τινὰ
[11, 482]   ἀναιρήσεσθαι ἔμελλεν χρύσεον ἄμφωτον. Ἀντίμαχος  δ´   ἐν εʹ Θηβαίδος· Πᾶσιν δ´
[11, 485]   γένος κύλικος τὴν λεπαστήν. Μόσχος  δ´   ἐν ἐξηγήσει Ῥοδιακῶν Λέξεων κεραμεοῦν
[11, 497]   ῥυτοῦ ἐμνήσθη, ὡς προεῖπον· (Ἡδύλος  δ´   ἐν Ἐπιγράμμασι περὶ τοῦ κατασκευασθέντος
[11, 496]   κυμβία, φησί, καὶ φιάλας» Δίφιλος  δ´   ἐν Εὐνούχῳ Στρατιώτῃ ἐστὶ
[11, 498]   θαμέας ποτὸν ἡδὺν ἔπινεν. Εὐριπίδης  δ´   ἐν Εὐρυσθεῖ ἀρσενικῶς ἔφη· Σκύφος
[11, 486]   ἄλλας φιάλας Λυκιουργεῖς δύο. Ἡρόδοτος  δ´   ἐν ζʹ Προβόλους δύο Λυκιουργίδας
[11, 502]   ἄν, τοὺς ἀθλίους ἀπολλύων. Ἐπιγένης  δ´   ἐν Ἡρωίνῃ καταλέγων πολλὰ ποτήρια
[11, 484]   δ´ ἔχοντες μυιοσόβας ἑστήκεσαν. Ἵππαρχος  δ´   ἐν Θαίδ· λαβρώνιος δ´
[11, 466]   εἰς ἀριθμὸν ἑξήκοντα δίς. Ποσειδώνιος  δ´   ἐν ιϚ τῶν Ἱστοριῶν Λυσίμαχόν
[11, 471]   οὐχὶ μικροῖς ἥδεται ποτηρίοις; Ἄλεξις  δ´   ἐν Ἱππεῖ· Καὶ θηρίκλειός τις
[11, 502]   δ´ ἀνὰ χοίνικα μάττει. (Ἄλεξις  δ´   ἐν Ἱππίσκῳ ψυκτηρίδιον καλεῖ διὰ
[11, 479]   νενικημένοι καὶ βαστάζουσιν αὐτούς. Διόδωρος  δ´   ἐν Ἰταλικαῖς Γλώσσαις καὶ Ἡράκλειτος,
[11, 500]   Κυμβία, φιάλαι, τραγέλαφοι, κύλικες. Εὔβουλος  δ´   ἐν Κατακολλωμένῳ· Ἀλλ´ εἰσὶ φιάλαι
[11, 499]   Καὶ Ἀλκμὰν δέ φησι· ~(Πολλάκι  δ´   ἐν κορυφαῖς ὀρέων, ὅκα θεοῖσιν
[11, 473]   φέρ´ ὀξύβαφα καὶ κανθάρους. Ἄλεξις  δ´   ἐν Κρατείᾳ δὲ λόγος
[11, 504]   ποτήριον αὐτοῖς ἀκράτου. (αὶ Εὐριπίδης  δ´   ἐν Κρήσσαις· Τὰ δ´ ἄλλα
[11, 485]   δὲ (Τὸ πρᾶγμ´ ἑορτή. Περιέφερεν  δ´   ἐν κύκλῳ λεπαστὴν ἡμῖν ταχὺ
[11, 465]   ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει. Τιμόθεος  δ´   ἐν Κύκλωπι· Ἔγχευε δ´ ἓν
[11, 487]   ὡς Σέλευκος ἐν Γλώσσαις. Καλλίας  δ´   ἐν Κύκλωψι· Καὶ δέξαι τηνδὶ
[11, 483]   ἐν αʹ Κύρου Παιδείας. Κριτίας  δ´   ἐν Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ γράφει οὕτως·
[11, 460]   παρὰ Ἀναξανδρίδῃ ἐν Μελιλώτῳ. Εὔβουλος  δ´   ἐν Λήδᾳ· Ὡσπερεὶ σπονδὴν διδοὺς
[11, 472]   οἴνου δ´ ἐξέπιον κάδον. Ἐπιγένης  δ´   ἐν Μνηματίῳ φησίν· Κρατῆρες, κάδοι,
[11, 465]   τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων. (Ξενοφῶν  δ´   ἐν ὀγδόῳ Παιδείας περὶ Περσῶν
[11, 496]   καὶ Ἀλέξανδρος ἐν τιγονι. Ξενοφῶν  δ´   ἐν ὀγδόῳ Παιδείας προχοίδας τινὰς
[11, 478]   καὶ Ἀριστοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις. Εὔβουλος  δ´   ἐν Ὀδυσσεῖ Πανόπταις·
[11, 501]   οὗ χαλκοῦς ὀμφαλὸς ἔπεστιν. Ἴων  δ´   ἐν Ὀμφάλῃ· Ἴτ´ ἐκφορεῖτε, παρθένοι,
[11, 498]   Σκύφος τε μακρός. Καὶ Ἀχαιὸς  δ´   ἐν Ὀμφάλῃ· (Ὁ δὲ σκύφος
[11, 498]   δὲ Οὐατόεντα σκύφον» ἔφη. Ἴων  δ´   ἐν Ὀμφάλῃ· Οἶνος οὐκ ἔνι
[11, 473]   τε καὶ γύλιον αὐτοῦ. (Εὔβουλος  δ´   ἐν Παμφίλῳ πολλάκις μεμνημένος τοῦ
[11, 509]   ὑποκαθιεὶς ἄτομα πώγωνος βάθη, εὖ  δ´   ἐν πεδίλῳ πόδα τιθεὶς ὑπὸ
[11, 469]   ἡδυποτίδας τρεῖς, ἡθμὸν ἀργυροῦν. Σῆμος  δ´   ἐν πέμπτῃ Δηλιάδος ἀνακεῖσθαί φησιν
[11, 484]   σφόδρα εἰς θερμὸν ὕδωρ. Πολέμων  δ´   ἐν πέμπτῳ τῶν πρὸς Ἀδαῖον
[11, 476]   καὶ ἔπινον κερατίνοις ποτηρίοις. Αἰσχύλος  δ´   ἐν Περραιβίσι τοὺς Περραιβοὺς παρίστησιν
[11, 499]   ἐτύρησας μέγαν ἄτρυφον ἀργειοφόνται. Αἰσχύλος  δ´   ἐν Περραιβίσι φησί· Ποῦ μοι
[11, 466]   οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω, πελάγει  δ´   ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ
[11, 473]   ἐπόης´ εὐθέως τὸν κάνθαρον. Ξέναρχος  δ´   ἐν Πριάπῳ φησὶ τάδε· ~Σὺ
[11, 478]   διὸ ἐκ τούτου σπένδεσθαι. Παγκράτης  δ´   ἐν πρώτῳ Βοκχορηίδος· Αὐτὰρ
[11, 469]   αὐτὸν ἐν ποτηρίῳ ἐμυθολόγησαν. Πανύασις  δ´   ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας παρὰ Νηρέως
[11, 478]   καὶ ψυκτῆρα καὶ κυμβίον. Νικόμαχος  δ´   ἐν πρώτῳ περὶ Ἑορτῶν Αἰγυπτίων
[11, 472]   Αἰσχρέα, ποτηρίων εἴωθα πίνειν. Πολέμων  δ´   ἐν πρώτῳ περὶ τῆς Ἀθήνησιν
[11, 497]   καὶ Ἀπολλοδώρου τοῦ Ἀθηναίου. Πολέμων  δ´   ἐν πρώτῳ τῶν πρὸς Ἀδαῖον
[11, 476]   περὶ Παφλαγόνων διηγούμενός φησι· Κατακείμενοι  δ´   ἐν στιβάσιν ἐδείπνουν καὶ ἔπινον
[11, 480]   τὴν κοτύλην κύλικα καλεῖν. Ἑρμῶναξ  δ´   ἐν Συνωνύμοις οὕτως γράφει· Ἄλεισον,
[11, 480]   ὑψοῦ κρέμαται περὶ πασσαλόφιν. (Γλαύκων  δ´   ἐν ταῖς Γλώσσαις Κυπρίους φησὶ
[11, 473]   καὶ γράφε καὶ μέθυε. Κλείταρχος  δ´   ἐν ταῖς Γλώσσαις τὸ κεράμιόν
[11, 483]   ἐν τῷ κατὰ Δημοσθένους. Καλλίξεινος  δ´   ἐν τετάρτῳ (περὶ Ἀλεξανδρείας ἀναγράφων
[11, 501]   ὅθεν τοῖς σκαφίοις ἀρύουσιν. Τίμαρχος  δ´   ἐν τετάρτῳ περὶ τοῦ Ἐρατοσθένους
[11, 491]   χείματος ἄγγελοί εἰσι. Καὶ Σιμμίας  δ´   ἐν τῇ Γοργοῖ φησιν· Αἳ
[11, 476]   κεράτων πίνοντες ἐπλάζοντο. Καὶ Ξενοφῶν  δ´   ἐν τῇ ζʹ τῆς Ἀναβάσεως
[11, 499]   ἡδονὴν διδοὺς ἑκάστῳ ποτήριον. (Ἀριστοτέλης  δ´   ἐν τῇ Θετταλῶν Πολιτείᾳ θηλυκῶς
[11, 480]   πυθμένα εἰς πλάτος ἐκτεταμένον (πολλοὶ  δ´   ἐν τῇ Ναυκράτει κεραμεῖς ἀφ´
[11, 471]   θηρίκλειον ἔσπασε (κοίλην ὑπερθύουσαν (Τίμαιος  δ´   ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ
[11, 502]   πρὸς τὸ τηλικοῦτο φῶς; Ἡρόδοτος  δ´   ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν Ἱστοριῶν
[11, 482]   τάλαιν´ ἐγὼ κακῶν. (Ἐρατοσθένης  δ´   ἐν τῇ πρὸς Ἀγήτορα τὸν
[11, 470]   τοῦ τὴν Τιτανομαχίαν ποιήσαντος. Φερεκύδης  δ´   ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν
[11, 473]   φησιν Ἴωνας κάδον καλεῖν. Ἡρόδοτος  δ´   ἐν τῇ τρίτῃ Φοινικηίου, φησίν,
[11, 483]   καθαρὸν ἐν αὑτῷ. (Καὶ Πολέμων  δ´   ἐν τῇ τῶν πρὸς Ἀδαῖον
[11, 497]   καλούμενον. Ἐστὶ δὲ Περσικόν. (Φιλήμων  δ´   ἐν τῇ Χήρᾳ βατιακῶν μνησθεὶς
[11, 468]   μεταφορὰν ἔκπωμα τὴν φιάλην. Φιλήμων  δ´   ἐν τοῖς Ἀττικοῖς Ὀνόμασιν
[11, 471]   κύλικα θηρικλείαν λαβὼν ἐπανῆκεν. Ἀδαῖος  δ´   ἐν τοῖς περὶ Διαθέσεως τὸ
[11, 474]   Εὐφράνωρ δ´ ἐκυβέρνα Θούριος. Πολέμων  δ´   ἐν τοῖς πρὸς Ἀντίγονον περὶ
[11, 495]   Φιλόχορος ἐν δευτέρᾳ Ἀτθίδος. (Ἀριστόδημος  δ´   ἐν τρίτῳ περὶ Πινδάρου τοῖς
[11, 460]   Οἰνοποτάζων γὰρ εἴρηκε. Καὶ Σαπφὼ  δ´   ἐν τῷ βʹ ἔφη· Πολλὰ
[11, 498]   ἀρσενικῶς καὶ οὐδετέρως λέγουσιν. Ἡσίοδος  δ´   ἐν τῷ δευτέρῳ Μελαμποδίας σὺν
[11, 502]   ἕξ, ιτάτους δύο ψυκτῆρας. (Μένανδρος  δ´   ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Χαλκεῖά
[11, 485]   οὕτω καλεῖν τὴν κύλικα. Λυκόφρων  δ´   ἐν τῷ θʹ περὶ Κωμῳδίας
[11, 483]   Ἀττικαῖς Φωναῖς κύλικος εἶδος. Ἀπολλόδωρος  δ´   ἐν τῷ περὶ Ἐτυμολογιῶν Παφίους
[11, 497]   νηῷ τῷδε παρ´ Ἀρσινόης. Θεόφραστος  δ´   ἐν τῷ περὶ Μέθης τὸ
[11, 465]   Βακχευτὰν καὶ Βρόμιον. (Καὶ Θεόφραστος  δ´   ἐν τῷ περὶ Μέθης φησὶν
[11, 471]   ᾖ, παράδος τὸ περιόν. (Κλεάνθης  δ´   ἐν τῷ περὶ Μεταλήψεως συγγράμματί
[11, 505]   Νικαεὺς ἱστορεῖ καὶ Σωτίων. (Ἀριστοτέλης  δ´   ἐν τῷ περὶ Ποιητῶν οὕτως
[11, 478]   ἴδιον δ´ εἶναι Διονύσου. Πολέμων  δ´   ἐν τῷ περὶ τοῦ Δίου
[11, 462]   εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν. Καὶ Πολέμων  δ´   ἐν τῷ περὶ τοῦ Μορύχου
[11, 478]   ὧν καὶ Ἀλκαῖος μνημονεύει. Διόδωρος  δ´   ἐν τῷ πρὸς Λυκόφρονα παρὰ
[11, 462]   Ἡράκλειαν τὴν Τρηχινίαν καλεομένην. Πολέμων  δ´   ἐν τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς
[11, 497]   Ῥοδιακῶν τῶν ῥυτῶν. Ἐπίνικος  δ´   ἐν Ὑποβαλλομέναις· Καὶ τῶν ῥυτῶν
[11, 472]   τορευτὰ πολυτελῆ ποτήρια ἕτερα. Ἀριστοφῶν  δ´   ἐν Φιλωνίδῃ· Τοιγαροῦν ἐμοὶ μὲν
[11, 498]   παρὰ τῷ Ὁμήρῳ τῇ (Ἀρήτῃ  δ´   ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον.
[11, 476]   κεράσαι φάσκοντες. Καὶ τὸ ἀγγεῖον  δ´   ἐν κιρνᾶται οἶνος
[11, 465]   Τιμόθεος δ´ ἐν Κύκλωπι· Ἔγχευε  δ´   ἓν μὲν δέπας κίσσινον μελαίνας
[11, 496]   Ἀριστοφάνης ἐν Δράμασι λέγων· Πάντες  δ´   ἔνδον πεταχνοῦνται. (ΠΛΗΜΟΧΟΗ σκεῦος κεραμεοῦν
[11, 483]   καὶ Νίκανδρος Κολοφώνιος, ~(Κύπελλα  δ´   ἔνειμε συβώτης. Εὔμολπος δὲ ποτηρίου
[11, 470]   πίνοντα, ὅταν οὑτωσὶ λέγῃ· Γενόμενος  δ´   ἔννους μόλις ᾔτησε κύλικα καὶ
[11, 506]   ἀπομερίσαι τινὰ χώραν Φιλίππῳ. Διατρέφων  δ´   ἐνταῦθα δύναμιν, ὡς ἀπέθανε Περδίκκας,
[11, 465]   πλεῖστα ἔχωσιν, τούτῳ καλλωπίζονται· ἢν  δ´   ἐξ ἀδίκων φανερῶς μεμηχανημένα,
[11, 476]   γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον, αὐτόματοι  δ´   ἐξ ἀργυρέων κεράτων πίνοντες ἐπλάζοντο.
[11, 472]   ἰτρίου λεπτοῦ μικρὸν ἀποκλάς, οἴνου  δ´   ἐξέπιον κάδον. Ἐπιγένης δ´ ἐν
[11, 477]   κισσυβίῳ, θατέρῳ δὲ Εὔμαιος. Καλλίμαχος  δ´   ἔοικε διαμαρτάνειν ἐν τῇ συγχρήσει
[11, 490]   καλεῖ, καθάπερ καὶ Πίνδαρος. Ἐστὶ  δ´   ἐοικὸς ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ
[11, 481]   ἐξ Ἀργούρας τῆς Εὐβοίας, χλανίδας  δ´   ἐπ´ ὄχου καὶ κυμβία καὶ
[11, 474]   εἰς ἀργυροῦν, εἰς τὸ βαθὺ  δ´   ἐπανάγωμεν· εἰς τὸν κάνθαρον, (παιδάριον,
[11, 476]   ἐπὶ τῶν Κενταύρων λέγων· Ἀνδροδάμαντα  δ´   ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιηδέος
[11, 460]   θάλειαν δαῖτα ποτήριά τε, στεφάνους  δ´   ἐπὶ κρασὶν ἔθηκεν. Ἅπερ ὠνομάσθη
[11, 498]   δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν, Ἴφικλος  δ´   ἐπὶ νῶτ´ ἐπεμαίετο. Τῷ δ´
[11, 499]   ἐν ἴσῳ τῷ σκυφοειδές· λέγει  δ´   ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους· (Σκύφιον δὲ
[11, 488]   δὲ τῶν λεγομένων Σελευκίδων. (Τὸ  δ´   ἐπὶ τῶν δυεῖν πυθμένων ζητούμενον,
[11, 463]   οἰνοχόος ὅσον ἂν ἀποπίῃ τοῦ  δ´   ἐπιδέξια πίνειν μνημονεύει καὶ Ἀναξανδρίδης
[11, 473]   δή, πολὺ δὴ στιβαρώτερος. Ὡς  δ´   ἐπιλάμπει χάρις, ὥστε φίλει
[11, 480]   τὸ τῷ τόρνῳ κεκυλίσθαι. Ἐγένοντο  δ´   ἐπίσημοι κύλικες αἵ τε Ἀργεῖαι
[11, 484]   λαβρώνια. Ἐν δὲ Φιλαδέλφοις· Ἤδη  δ´   ἐπιχύσεις διάλιθοι, λαβρώνιοι, Πέρσαι δ´
[11, 498]   δ´ ἐπὶ νῶτ´ ἐπεμαίετο. Τῷ  δ´   ἐπόπισθεν σκύπφον ἔχων ἑτέρῃ, ἑτέρῃ
[11, 466]   ἄνελκε τὴν γραῦν, τὴν νέαν  δ´   ἐπουρίσας πλήρωσον, εὐτρεπῆ τε τὸν
[11, 491]   ὀνόματι κατὰ τὴν ὁμοφωνίαν· Αἱ  δ´   ἕπτ´ Ἄτλαντος παῖδες ὠνομασμέναι πατρὸς
[11, 468]   πυρί, Πελίου μὲν ἆθλον, Κάστορος  δ´   ἔργον ποδῶν. Ἐπιγένης μὲν οὖν
[11, 469]   ἄλοχον πάιδάς τε φίλους, (ὃ  δ´   ἐς ἄλσος ἔβα δάφναισι κατάσκιον
[11, 495]   τῇ ἑορτῇ παρατίθεται μόνον, τὸ  δ´   ἐς τὴν χρείαν πῖπτον μετεσχημάτισται,
[11, 484]   δ´ ἐν Θαίδ· λαβρώνιος  δ´   ἔσθ´ οὗτος ὄρνις; {Β. Ἡράκλεις,
[11, 462]   μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει· κρατὴρ  δ´   ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης· ἄλλος δ´
[11, 461]   φρατέριος, τὰ τέλη τελῶ ~(ἄξιον  δ´   ἐστὶ ζητῆσαι εἰ οἱ ἀρχαῖοι
[11, 480]   τ´ ἐπιθεὶς τὸν ἡθμόν. Ταῦτα  δ´   ἐστὶ κεράμεα ποτήρια καὶ λέγεται
[11, 506]   καὶ ἀπέκτεινε τὸν δεσπότην. Οὗτος  δ´   ἐστὶ Πλάτων, ὃν Σπεύσιππός φησι
[11, 492]   γὰρ ἐν αὐτῷ γίνεται· (τοῦτο  δ´   ἐστὶ πόσις ἐν τῷ κράματι
[11, 474]   τὸ ἀνατετάσθαι οὕτως ὠνόμασται. Ἀρχαιότατον  δ´   ἐστὶ ποτήριον τὸ καρχήσιον, εἴ
[11, 484]   τῷ πίνειν λαβρότητος ὠνομασμένον. Πλατὺ  δ´   ἐστὶ τῇ κατασκευῇ καὶ μέγα·
[11, 490]   δ´ ἐστὶ τὸ εὐλαβεῖσθαι. Πιθανὸν  δ´   ἐστὶ τὸ ἐπίθετον καὶ ἐπὶ
[11, 490]   εὐλαβὴς ὄρνις αὕτη· τρεῖν  δ´   ἐστὶ τὸ εὐλαβεῖσθαι. Πιθανὸν δ´
[11, 472]   πομπεύειν, τοὺς δὲ καρχήσια. Ὁποῖον  δ´   ἐστὶ τὸ καρχήσιον ἐν τοῖς
[11, 507]   φήσει πάθος εἶναι φιλοδοξίας; δῆλον  δ´   ἐστὶ τοῦτο ἐξ ὧν ἐν
[11, 468]   φέρων παῖς. {Β. Τί  δ´   ἐστὶ τοῦτο, πρὸς θεῶν; ~{Α.
[11, 477]   αὐτὸ ἀπὸ τοῦ χεῖσθαι, τὸ  δ´   ἐστὶ χωρεῖν· Οὐδὸς δ´ ἀμφοτέρους
[11, 506]   πρότερον τελευτήσαντες τῷ λοιμῷ. Πολλὰ  δ´   ἔστι καὶ ἄλλα λέγειν περὶ
[11, 478]   ἄνω τὸ κέρνος περιενηνοχότες. Τοῦτο  δ´   ἐστὶν ἀγγεῖον κεραμεοῦν ἔχον ἐν
[11, 467]   καὶ τούτου λέγων οὕτως· Ὅσα  δ´   ἐστὶν εἴδη θηρικλείων τῶν καλῶν,
[11, 473]   προειρημένῳ συγγράμματι ποτηρίου εἶδος. Ἀγγεῖον  δ´   ἐστὶν ἐν τοὺς κτησίους
[11, 499]   ἀπὸ τῆς σκαφίδος. Καὶ τοῦτο  δ´   ἐστὶν ὁμοίως ἀγγεῖον ξύλινον στρογγύλον
[11, 474]   ἐν Ἀχιλλεῖ· Πηλεύς· Πηλεὺς  δ´   ἐστὶν ὄνομα κεραμέως, (ξηροῦ λυχνοποιοῦ,
[11, 462]   ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησι· ψυχρὸν  δ´   ἐστὶν ὕδωρ καὶ γλυκὺ καὶ
[11, 460]   νεώτερος ἐν Χείρωνι· Πολλοστῷ  δ´   ἔτει ἐκ τῶν πολεμίων οἴκαδ´
[11, 496]   δύο δὲ χρυσᾶ, γρύψ, τὸ  δ´   ἕτερον Πήγασος. ΡΥΣΙΣ φιάλη χρυσῆ,
[11, 497]   Αἱρησιτείχους ~(Ἔσθ´ ὑποχέασθαι πλείονας· πιεῖν  δ´   ἔτι ἁδρότερον τῶν Ῥοδιακῶν
[11, 496]   Εὐνοῦχον) λέγει δὲ οὕτως· Πιεῖν  δ´   ἔτι ἁδρότερον τῶν Ῥοδιακῶν
[11, 471]   πρότερον συνιστορεῖν τοὺς εὑρόντας. Φαίνεται  δ´   ἔτι καὶ νῦν· εἰ δὲ
[11, 463]   ἑκὼν δ´ ἄρχε φιλοφροσύνης. Ὅντινα  δ´   εὐειδὴς μίμνει θήλεια πάρευνος, κεῖνος
[11, 490]   Πελειάδας εἴρηκεν ἐν τούτοις· (Δίδωτι  δ´   εὖχος Ἑρμᾶς ἐναγώνιος, Μαίας εὐπλοκάμοιο
[11, 462]   πλεκτοὺς δ´ ἀμφιτιθεῖ στεφάνους, ἄλλος  δ´   εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει·
[11, 460]   συντέτριφε τὰ ποτήρια. Κἀν Ψαλτρίᾳ  δ´   ἔφη· Τὰ κυλικεῖα δὲ ἐξεῦρεν
[11, 482]   οὗτοι τῆς αὐτῆς κεραμείας. Ὅταν  δ´   Ἔφιππος ἐν Ἐφήβοις λέγῃ· Οὐ
[11, 484]   δ´ ἐπιχύσεις διάλιθοι, λαβρώνιοι, Πέρσαι  δ´   ἔχοντες μυιοσόβας ἑστήκεσαν. Ἵππαρχος δ´
[11, 498]   Ὁμοίως εἴρηκε καὶ Ἀνακρέων· Ἐγὼ  δ´   ἔχων σκύπφον Ἐρξίωνι τῷ λευκολόφῳ
[11, 471]   ἐπικαλούμενοι (εἷλκον Διὸς σωτῆρος. Ἀραρὼς  δ´   Εὔβουλος ἐν Καμπυλίωνι·
[11, 496]   καὶ κωμάζει μετὰ χοροῦ. ~(Πενταπλόα  δ´   κύλιξ καλεῖται καθ´ ὅσον
[11, 481]   ἐν Μήδῳ. Φιλήμων Φάσματι· Ἐπεὶ  δ´   Ῥόδη (κυμβίον ἀκράτου κατασέσειχ´
[11, 482]   δ´ ἐν εʹ Θηβαίδος· Πᾶσιν  δ´   ἡγεμόνεσσιν ἐποιχόμενοι κήρυκες χρύσεα καλὰ
[11, 465]   ἀνὰ εἴκοσι μέτρα χεῦ´· ὀδμὴ  δ´   ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει. Τιμόθεος
[11, 477]   ἀνήνατο χανδὸν ἄμυστιν ζωροποτεῖν, ὀλίγῳ  δ´   ἥδετο κισσυβίῳ. Τῷ μὲν ἐγὼ
[11, 508]   εἴη αὕτη βελτίων, μὴ πείθοι  δ´   ἡμᾶς, τί πλέον; ἔοικεν οὖν
[11, 464]   λέγειν; Ἄπολλον, ὡσπερεὶ τεθνηκότι. (Παραιτητέον  δ´   ἡμῖν τὰ κεράμεα ποτήρια. Καὶ
[11, 502]   τὸ φανερὸν ἐκνενιτρωμένα θεῖναι· κύαθος  δ´   ἦν ἀργυροῦς, (τἀκπώματα) ἦγεν δύο
[11, 487]   Ἀντιφάνης Λαμπάδι· Τράπεζα φυστημινεις, ἅμα  δ´   ἦν Δαίμονος Ἀγαθοῦ μετάνιπτρον. Νικόστρατος
[11, 488]   τὴν τῶν ἥλων θέσιν. Ἐξοχὴ  δ´   ἦν ὀλίγη τοῖς κολαπτῆρσιν ἐπηρμένη
[11, 466]   εἶναι χαλκοῦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' (Τιμιώτατον  δ´   ἦν πάλαι τὸ τῶν ἐκπωμάτων
[11, 466]   Βαβυλώνια νϚ μναῖ λδʹ (Ἔθος  δ´   ἦν πρότερον ἐν τῷ ποτηρίῳ
[11, 462]   καὶ Ἀντίγονόν φησιν οὕτως· Τῆς  δ´   Ἡρακλείας τῆς ὑπὸ τὴν Οἴτην
[11, 470]   περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ ἐπιφέρει·  δ´   Ἡρακλῆς ἕλκεται ἐπ´ αὐτὸν τὸ
[11, 485]   ἀναλισκόντων, οὓς λαφύκτας καλοῦμεν. Κύλικες  δ´   ἦσαν μεγάλαι. Ἀριστοφάνης Εἰρήνῃ Τί
[11, 478]   ἐν Ὀδυσσεῖ Πανόπταις·  δ´   ἱερεὺς Εὐήγορος ἐν μέσοις αὐτοῖσιν
[11, 484]   τραγηματίζεσθαι ἐν τοῖς κωθωνισμοῖς. Ὅταν  δ´   ἱκανῶς ἔχῃς ἤδη, μὴ κοιμῶ
[11, 505]   εἶναι λέγων τῷ ὀνόματι, (ἔτι  δ´   Ἱππίαν καὶ Γοργίαν καὶ Παρμενίδην
[11, 465]   προτέρων πάντων πλείονα πασάμενος. Τοῦτο  δ´   ἱστορεῖ Ἁρμόδιος Λεπρεάτης ἐν
[11, 471]   ἔστιν πιστεῦσαι τῷ τυχόντι. Ἄλλοι  δ´   ἱστοροῦσι θηρίκλειον ὀνομασθῆναι τὸ ποτήριον
[11, 466]   ἀποφέρεσθαι ἔδωκε τὰ ποτήρια. Ἀντικλείδης  δ´   Ἀθηναῖος ἐν τῷ ιϚ
[11, 501]   ἀκούει τὴν ἀπύθμενον φιάλην. Ἀπολλόδωρος  δ´   Ἀθηναῖος ἐν τῷ περὶ
[11, 508]   ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασι. Καὶ Κάλλιππος  δ´   Ἀθηναῖος, μαθητὴς καὶ αὐτὸς
[11, 471]   δορὰς θηρίων αὐτῷ ἐντετυπῶσθαι. (Πάμφιλος  δ´   Ἀλεξανδρεὺς ἀπὸ τοῦ τὸν
[11, 485]   λεγομέναις πτωματίσιν, ἐκπεταλώτερον δέ. Ἀρτεμίδωρος  δ´   Ἀριστοφάνειος ποτήριον ποιόν. Ἀπολλοφάνης
[11, 472]   θηρίκλεια ὑπόξυλα Νεοπτόλεμος ἀνέθηκεν. (Ἀπολλόδωρος  δ´   Γελῷος ἐν Φιλαδέλφοις
[11, 461]   ἂν νέος βαστάσαι ἴσχυεν, Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρε, (περὶ
[11, 493]   τοῦ ἑξαμέτρου (πλεῖον ἐόν, Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν» ἀπὸ
[11, 493]   ἀποκινήσασκε τραπέζης (πλεῖον ἐόν, Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, γράφει
[11, 488]   ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν· Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. Ἐν
[11, 493]   ἀποκινήσασκε τραπέζης (πλεῖον ἐόν, Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν» οὐκ
[11, 488]   μογοῦντες ἐβάσταζον τὸ ποτήριον, Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. Ταῦτα
[11, 493]   ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν, (Νέστωρ  δ´   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, ὡς
[11, 486]   ἐν αʹ περὶ Ἀκροπόλεως. Ἀγνοεῖ  δ´   γραμματικὸς ὅτι τὸν τοιοῦτον
[11, 479]   προσφέρων ἂν εἶπεν εὐδειπνίας. (Ἡγήσανδρος  δ´   Δελφὸς ἐν Ὑπομνήμασιν, ὧν
[11, 487]   ἐπειπὼν τῆς Ὑγιείας τοὔνομα. Φιλόξενος  δ´   διθυραμβοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ
[11, 491]   ἀκρόνυχοι ψυχραὶ δύνουσι Πέλειαι. Λαμπροκλῆς  δ´   διθυραμβοποιὸς καὶ ῥητῶς αὐτὰς
[11, 464]   βασιλεὺς ἀτιμάσῃ, κεραμέοις χρῆται. Χοιρίλος  δ´   ἐποποιός φησι· (Χερσὶν ὄλβον
[11, 461]   κεχρῆσθαι καὶ ὑδαρέστερον πεπωκέναι. Χαμαιλέων  δ´   Ἡρακλεώτης ἐν τῷ περὶ
[11, 501]   καὶ κατὰ τὸ στόμα. Διονύσιος  δ´   Θρᾲξ τὴν στρογγύλην, τὴν
[11, 503]   ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι δῖνον. Νίκανδρος  δ´   Θυατειρηνὸς καλεῖσθαί φησι ψυκτήρια
[11, 485]   βοῶσα τὴν κώμην ποεῖ. Νίκανδρος  δ´   Θυατειρηνὸς κύλιξ, φησί, μείζων,
[11, 481]   τοῦ Ἀριστονίκου τὰ κυφά. Νίκανδρος  δ´   Θυατειρηνὸς τὸ χωρὶς ὠτίων
[11, 468]   Κλειτορίοις τὰ ποτήρια καλεῖσθαι. Ἀντίμαχος  δ´   Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαίδος
[11, 475]   καλούμενον τὴν κελέβην εἶναι. Νίκανδρος  δ´   Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις
[11, 495]   αὐτός, ἄλλοτ´ Ἀρήτη προὔπινεν. Φοῖνιξ  δ´   Κολοφώνιος ἐν τοῖς Ἰάμβοις
[11, 485]   λεπαστὴν λαψάμενος μεστὴν ἐκχαρυβδίσαι. Νίκανδρος  δ´   Κολοφώνιός φησιν Δόλοπας οὕτω
[11, 490]   Διὶ τὰς Πλειάδας κομίζειν. Κράτης  δ´   κριτικὸς σφετερισάμενος αὐτῆς τὴν
[11, 509]   τὰ χρήματα ἀποδόντες ἐξέβαλον. ~(Τίμαιος  δ´   Κυζικηνός, ὡς αὐτὸς
[11, 476]   περιαργυροῦντας καὶ χρυσοῦντας· καὶ Φιλόξενος  δ´   Κυθήριος ἐν τῷ ἐπι
[11, 502]   αὐτόθι εἶναι πίνειν. Καὶ Μελέαγρος  δ´   κυνικὸς ἐν τῷ Συμποσίῳ
[11, 469]   Ἀττικῶν Ὀνομάτων Γλωσσῶν. Στέφανος  δ´   κωμικὸς ἐν Φιλολάκωνί φησι·
[11, 475]   δίψους κρατουμένους καρχαλέους εἶπεν. Χάρων  δ´   Λαμψακηνὸς ἐν τοῖς Ὥροις
[11, 508]   αὐτὸς τυραννεῖν ἐπιχειρήσας ἀπεσφάγη. Εὐαίων  δ´   Λαμψακηνός, ὥς φησιν Εὐρύπυλος
[11, 475]   οἶνον τρικύαθον κελέβην ἔχουσα. Διονύσιος  δ´   Λεπτὸς ἐξηγούμενος Θεοδωρίδα τὸ
[11, 493]   συνηθείας ῥᾳδίως βαστάζειν ἔσθενε. (Σωσίβιος  δ´   λυτικὸς προθεὶς τὰ ἔπη·
[11, 477]   χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο. Ἀσκληπιάδης  δ´   Μυρλεανὸς ἐν τῷ περὶ
[11, 498]   δῶκε σκύφον, ᾧπερ ἔπινεν. Ἀσκληπιάδης  δ´   Μυρλεανὸς ἐν τῷ περὶ
[11, 501]   ἀμφιθέουσαν κυκλοτερεῖ τῷ σχήματι. Ἀσκληπιάδης  δ´   Μυρλεανὸς μὲν φιάλη,
[11, 474]   καὶ Ἡρόδωρος Ἡρακλεώτης. Ἀσκληπιάδης  δ´   Μυρλεανὸς κεκλῆσθαί φησιν αὐτὸ
[11, 460]   τῷ κυλικείῳ λαμπρὸν ἐκτετριμμένον (Κρατῖνος  δ´   νεώτερος ἐν Χείρωνι· Πολλοστῷ
[11, 469]   καὶ ἐν τῇ ηʹ Κρατῖνος  δ´   νεώτερός φησι· Παρ´ Ἀρχεφῶντος
[11, 476]   τὸ μόνωτον ποτήριον Φιλήμων. Νεοπτόλεμος  δ´   Παριανὸς ἐν τρίτῳ Γλωσσῶν
[11, 489]   πελειάδα καὶ ἕτερον περιστεράν. Πελειάδας  δ´   ποιητὴς καλεῖ νῦν τὰς
[11, 476]   δὸς πιεῖν ἅπαξ μόνον. Λυκοῦργος  δ´   ῥήτωρ ἐν τῷ κατὰ
[11, 500]   περαιτέρω τοῦ δέοντος μεθύσκεσθαι. ~Ἱερώνυμος  δ´   Ῥόδιος ἐν τῷ περὶ
[11, 481]   ἀκράτου κατασέσειχ´ ὑμᾶς ἄνω. Διονύσιος  δ´   Σάμιος ἐν ἕκτῳ περὶ
[11, 499]   γραῦ, θύλακον δὲ μεστόν. Λυγκεὺς  δ´   Σάμιος ἐν τῇ πρὸς
[11, 477]   τὸ χωροῦν τοὺς ἀστραγάλους. Διονύσιος  δ´   Σάμιος ἐν τοῖς περὶ
[11, 497]   τοῖς ἥρωσι μόνοις ἀποδίδοσθαι. Δωρόθεος  δ´   Σιδώνιός φησιν τὰ ῥυτὰ
[11, 497]   τὸν φίλτατον βασιλέα πάρειμι. Διονύσιος  δ´   Σινωπεὺς ἐν Σῳζούσῃ καταλέγων
[11, 500]   δ´ εἰσὶν οἱ Συρακόσιοι. Καλεῖται  δ´   σκύφος ὑπὸ Ἠπειρωτῶν, ὥς
[11, 475]   τέθεικε, προειπὼν ποτήρια δέπαστρα. Θεόκριτος  δ´   Συρακόσιος ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις
[11, 501]   ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Παρθένιος  δ´   τοῦ Διονυσίου ἀμφίθετον ἀκούει
[11, 467]   καλεῖν τὰ ποτήρια, γυάλας. Παρθένιος  δ´   τοῦ Διονυσίου ἐν αʹ
[11, 466]   ὡς τὸ Νέστορος ὄν. Ἀχαιὸς  δ´   τραγικὸς ἐν Ὀμφάλῃ καὶ
[11, 467]   δ´ οὐδὲ ἓν βλέπει. Κλεάνθης  δ´   φιλόσοφος ἐν τῷ περὶ
[11, 496]   Σιμάριστος ἐν τετάρτῳ Συνωνύμων. Ἴων  δ´   Χῖος ἐν Ἐλεγείοις· Ἡμῖν
[11, 490]   καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν. (Ἐπλανήθησαν  δ´   οἱ πολλοὶ νομίζοντες τὰς πελειάδας
[11, 498]   ἀμφικύπελλον. Καὶ ἐν Ἰλιάδι· Πλησάμενος  δ´   οἴνοιο δέπας δείδεκτ´ Ἀχιλῆα. Πληροῦντες
[11, 483]   κοίλων πώματ´ ἄφελκε κάδων, ἄγρει  δ´   οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ
[11, 466]   ἐν Ὀδυσσείᾳ περὶ Πεισιστράτου· Ἐν  δ´   οἶνον ἔχευε χρυσείῳ δέπαι. Εἶτα
[11, 462]   δ´ ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης· ἄλλος  δ´   οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔποτέ φησι
[11, 499]   Ἥμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ἥμισυ  δ´   οἴνου, Ἀρχῖν´, ἀτρεκέως ἥδε λάγυνος
[11, 475]   δέκ´ ἐγχέας ὕδατος, τὰ πέντε  δ´   οἴνου κυάθους. Ἄδηλον δὲ πότερον
[11, 474]   ἐμπίπτει εἰς τὴν ληνόν, τὸ  δ´   οἷον εἰς μέσον τράχηλος, τὸ
[11, 468]   πρὸς ὑδάτων ψυχρῶν ὑποδοχάς. Δακτυλωτὸν  δ´   οἷον κύκλῳ τὴν φιάλην κοιλότητας
[11, 497]   τήμερον πρὸς κλεψύδραν κρουνιζόμενον. Ἀμφότερα  δ´   οἰωνίζομαι. Ἕν ἐστιν ἐλέφας— {Β.
[11, 484]   χρυσῶν δέ, παῖδες, εἴκοσι. (Δίδυμος  δ´   ὅμοιον εἶναί φησιν αὐτὸ βομβυλιῷ
[11, 484]   ταῦθ´, ὁρᾷς, ἥκιστά γε, ἐκπωμάτων  δ´   ὀνόματα. {Β. Πρὸς τῆς Ἑστίας.
[11, 494]   ὄξος αὑτὸν εἶναι γνήσιον, (τὸ  δ´   ὄξος οἶνον αὑτὸ μᾶλλον θατέρου.
[11, 471]   τήνδε σοι προπίομαι. Δέξαι· πιοῦσα  δ´   ὁπόσον ἄν σοι θυμὸς ᾖ,
[11, 505]   ἀγαθὸν εἶναι καὶ φιλόπονον, παιδείας  δ´   ὀρθῆς οὐδὲ ἧφθαι τὸ παράπαν,
[11, 464]   γοῦν τὴν μὲν γυναικομανίαν, τὴν  δ´   ὀρτυγομανίαν. Τινὲς δὲ καὶ δοξομανεῖς
[11, 499]   καὶ παρ´ Ὁμήρῳ λέγεται· Ναῖον  δ´   ὀρῷ ἄγγεα πάντα γαυλοί τε
[11, 482]   ἀλλὰ γῆς Κωλιάδος (γῆς) Τοῦτον  δ´   ὁσάκις ἐπί τι πληρώσαιεν, ἀποσπείσαντες
[11, 485]   κύλικος. Φερεκράτης Κραπατάλλοις· Τῶν θεατῶν  δ´   ὅστις ἂν διψῇ, λεπαστὴν λαψάμενος
[11, 466]   δῆλοι ὦσι κλεινοὶ γενόμενοι. (Ὁρᾷς  δ´,   ὅταν πίνωσιν ἄνθρωποι, τότε πλουτοῦσι,
[11, 493]   τέτρωται ἐν ἄλλοις δειχθήσεται. Ἀγνοοῦσιν  δ´   ὅτι τὸ ἄλλος Ὅμηρος οὐκ
[11, 490]   τὴν πρόσθεσιν τοῦ γράμματος· ἔπειτα  δ´   ὅτι τὸ τρήρωνες μόνον ἐδέξαντο
[11, 485]   διαδούς, ὅτε συμμαχίαν ἐρέεινεν· οἶον  δ´   οὐ κήλησε δέμας λεπτὸν Ῥαδάμανθυν
[11, 466]   ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς ἀργαλέας ἠρᾶτο (θεῶν  δ´   οὐ λάνθαν´ Ἐρινύν) ὡς οὔ
[11, 505]   οὐδὲ ἧφθαι τὸ παράπαν, οἰκονομίᾳ  δ´   οὐδ´ ᾑτινιοῦν προσεσχηκέναι. Ἔοικε δ´
[11, 467]   {Β. Ποτήρι´ γραῦς, ἄλλο  δ´   οὐδὲ ἓν βλέπει. Κλεάνθης δ´
[11, 487]   ἐν τοῖς ἀχύροισι κυλινδομένην, μάνης  δ´   οὐδὲν λατάγων ἀίει· τὴν δὲ
[11, 471]   Εὔβουλος ἐν μὲν Δόλωνι· Διένιψα  δ´   οὐδὲν σκεῦος οὐδεπώποτε· (καθαρώτερον γὰρ
[11, 499]   ἀτρεκέως ἥδε λάγυνος ἔχει. Λεπτοτέρης  δ´   οὐκ οἶδ´ ἐρίφου κρέα· πλὴν
[11, 507]   λιποῦς´ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. Εἰ  δ´   οὖν καὶ Πλάτωνος φήσειέν τις
[11, 466]   ἀπνευστὶ πίνειν μὴ μύσαντα. Καλοῦσι  δ´   οὕτω καὶ τὰ ποτήρια, ἀφ´
[11, 509]   ἀσελγῶν πλείονα πρόνοιαν ἐποιοῦντο· λέγει  δ´   οὕτως· Ἔπειτ´ ἀναστὰς εὔστοχος νεανίας
[11, 470]   τὸ κοῖλον τοῦ ποτηρίου. Λέγει  δ´   οὕτως· Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν
[11, 469]   ποσὶν πάις Διός. Καὶ Ἀντίμαχος  δ´   οὑτωσὶ λέγει· Τότε δὴ χρυσέῳ
[11, 468]   φησιν ἐν Αὑτὸν πενθοῦντι· Εἰ  δ´   οὐχ ἱκανόν σοι, τὸν ἐλέφανθ´
[11, 487]   ὥσπερ οἰκέτης; Ἕρμιππος Μοίραις Ῥάβδον  δ´   ὄψει, φησί, τὴν κοτταβικὴν ἐν
[11, 478]   οὐ γὰρ ἔχειν ὦτα, παραπλήσιον  δ´   ὑπάρχειν λουτηρίῳ βαθεῖ, ποτηρίου δὲ
[11, 469]   Στησίχορος μὲν οὕτως φησίν· Ἆμος  δ´   Ὑπεριονίδας δέπας ἐσκατέβαινε χρύσεον, ὄφρα
[11, 492]   ἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο, δύω  δ´   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν, ἀκουστέον οὐ
[11, 487]   ἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο δύο  δ´   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. ~(Ἄλλος μὲν
[11, 488]   ζητούμενον, πῶς λέγεται τὸ δύο  δ´   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν, διαλύουσιν οὕτως
[11, 491]   ἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο, δύω  δ´   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν, (καθ´ ἑκατέραν
[11, 466]   ὅπερ Ἀμφιτρύωνι εἰκασθεὶς δίδωσιν, (Ἃ  δ´   ὑποδεξαμένα θαήσατο χρύσεον αἶψα» (ποτήριον)
[11, 509]   μαχαίρᾳ ξύστ´ ἔχων τριχώματα, εὖ  δ´   ὑποκαθιεὶς ἄτομα πώγωνος βάθη, εὖ
[11, 466]   ἀμφοτέρους κρυφθέντας ἀφανεῖς γενέσθαι, χρόνῳ  δ´   ὕστερον ἤδη τῆς Μηθύμνης οἰκουμένης
[11, 500]   Τραγέλαφοι, λαβρώνιοι. Ἀντιφάνης Χρυσίδι· Σατραποπλούτῳ  δ´,   ὡς λέγουσι, νυμφίῳ, κεκτημένῳ τάλαντα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008