Alphabétiquement     [«   »]
Οὐκοῦν 2
Οὐλπιανός 1
οὑμὸς 1
οὖν 50
οὕνεκα 2
οὗπερ 1
οὔποτέ 1
Fréquences     [«    »]
46 ἂν
48 ἀπὸ
47
50 οὖν
50 τις
52 διὰ
54 φησι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

οὖν


Livre, pages
[11, 508]   καὶ ζητεῖσθαι τοὺς χρησομένους. Ἐχρῆν  οὖν   πείσει λέγων ταῦτα καὶ
[11, 468]   δ´ ἔργον ποδῶν. Ἐπιγένης μὲν  οὖν   ἀκούει τὸ ἄμφωτον ποτήριον, εἰς
[11, 481]   ἐκάρωσεν ὑμᾶς. {Β. Ἀνακεχαίτικεν μὲν  οὖν.   Ἄλεξις Ἱππεῖ· ~Τά τε κυμβία
[11, 491]   πάλιν· Τῆμος ἀποκρύπτουσι Πελειάδες. Οὐδὲν  οὖν   ἄπιστον καὶ Ὅμηρον τὰς Πλειάδας
[11, 466]   ἐπὶ τῷ εὖ ἀκοντίζειν. Ὠνομάσθη  οὖν   ἀπὸ τοῦ τῆς χειρὸς σχηματισμοῦ,
[11, 466]   δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας. Φησὶν  οὖν   Ἀσκληπιάδης Μυρλεανός· Δοκεῖ μοι
[11, 489]   ποτήριον. ~(Καὶ τὸ τοῦ Νέστορος  οὖν   δέπας φασὶν εἶναι τοιοῦτον. Δύναται
[11, 503]   Πυργόθεμι, καταλλαγήν. Ἀντιφάνης Ἱππεῦσι· Πῶς  οὖν   διαιτώμεσθα; τὸ μὲν ἐφίππιον στρῶμ´
[11, 491]   γίνεται τῆς ἀποστάσεως αὐτῶν. Ὅταν  οὖν   εἴπῃ· Δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς
[11, 502]   ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα. Τοῦτον  οὖν   ἐμπλησάμενον πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐκπιεῖν,
[11, 492]   ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν) Τὸ ὁρώμενον  οὖν   ἐν τοῖς ἄστροις καὶ ἐν
[11, 503]   Ἀντιφάνης παρίστησιν ἐν Διπλασίοις· Τί  οὖν   ἐνέσται τοῖς θεοῖσιν; {Β. Οὐδὲ
[11, 492]   φυλίης, δ´ ἐλαίης. ~(Γενήσονται  οὖν   ἐπὶ τῶν ὤτων τέσσαρες πελειάδες.
[11, 484]   ἡμέραν συμποσίων ἐπιπόλαιοι δριμύτητες· ταύταις  οὖν   ἐστι τῶν μὲν πόρων οἰκειότατος
[11, 461]   τῆς Κικόνων εἰλημμένον λείας. Τί  οὖν   ἔχομεν λέγειν περὶ τοῦ Νέστορος
[11, 464]   τὰ πνεύματα πέττον. (Οὐ δεῖ  οὖν   ἡμᾶς ἐκμανῶς πίνειν ἀποβλέποντας εἰς
[11, 486]   φησί· Προβόλους δύο Λυκοεργέας. Μήποτ´  οὖν   καὶ παρὰ τῷ Ἡροδότῳ ὡς
[11, 507]   ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. Εἰ δ´  οὖν   καὶ Πλάτωνος φήσειέν τις εἶναι
[11, 461]   ὑπὸ μέθης τηλικοῦτος ὤν. Ἦν  οὖν   καὶ τότε μεγάλα ποτήρια, εἰ
[11, 500]   Πλοῖα; {Α. Τοὺς κάδους μὲν  οὖν   καλοῦσι γαυλοὺς πάντες οἱ προγάστορες.
[11, 506]   Νικίας Νικαεύς. Τὰ μὲν  οὖν   κατὰ Ἀλκιβιάδου λεχθέντα σιωπῶ· ὅτι
[11, 461]   τι ἡμᾶς Πλούταρχος. Ὥρα  οὖν   κατακλίνεσθαι. (Καὶ κατακλιθέντων Ἀλλὰ μήν»
[11, 489]   χρυσῷ διὰ τὸ πυρῶδες. (Ὑποθέμενος  οὖν   κατηστερισμένον τὸ τοῦ Νέστορος ποτήριον
[11, 466]   σωτῆρος» {Α. Οὐκ ἄλλου μὲν  οὖν.   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Τοιοῦτον εἴδομεν ποτήριον
[11, 488]   αὐτοὺς δεῖ δέχεσθαι. Οἳ μὲν  οὖν   λέγουσιν ἔξωθεν δεῖν ἐμπείρεσθαι τοὺς
[11, 461]   νύκτωρ μεθ´ ἡμέραν. Ὅπως  οὖν   μὴ διὰ τὸν τρόπον, ἀλλὰ
[11, 460]   παρὰ τοῖς γόνασιν ἔστησεν. Ἡμεῖς  οὖν   μὴ διατρίβωμεν, ἀλλ´ ἤδη κατακλινώμεθα,
[11, 508]   δ´ ἡμᾶς, τί πλέον; ἔοικεν  οὖν   Πλάτων οὐ τοῖς οὖσιν
[11, 488]   κουλεὸν ἦεν ἀργύρεον. Ἀπελλῆς μὲν  οὖν   τορευτὴς ἐπεδείκνυεν, φησίν, ἡμῖν
[11, 504]   μέμνηται. Καὶ περὶ τοῦ Κύρου  οὖν   μὲν λέγει ὡς ἐκ
[11, 467]   τοῦ ἰῶτα. Κἀν τοῖς προκειμένοις  οὖν   οἱ Σάτυροι τοῦ Διονύσου τὴν
[11, 482]   τὴν κτῆσιν παρειληφέναι. Κυάθῳ μὲν  οὖν   οὐδὲν ἐχρῶντο τότε οὐδὲ κοτύλῃ.
[11, 493]   δὲ Νέστωρ ἀπονητὶ ἄειρεν. Νῦν  οὖν   οὕτω τεταγμένων Νέστωρ φαίνεται
[11, 463]   οἴκαδε. Καὶ κατὰ τὴν καλὴν  οὖν   Σαπφώ· Ἐλθέ, Κύπρι, χρυσίαισιν ἐν
[11, 507]   κατασκαριφᾶν καὶ κρώζειν περιβλέπουσαν. (Δοκῶ  οὖν   σε, Πλάτων, πολλὰ κατὰ
[11, 465]   αὐξάνει τὸ ὕδωρ κιρνάμενον. Ἡσθέντες  οὖν   τῇ κράσει ἐν ᾠδαῖς ἔμελπον
[11, 461]   Κυλικράνων βαδίζων σπληνόπεδον ἀφικόμην· εἶδον  οὖν   τὴν Ἡράκλειαν καὶ μάλ´ ὡραίαν
[11, 509]   ἀλλὰ καὶ Ξενοκράτει. Καὶ οὗτος  οὖν   τῆς πατρίδος πικρῶς τυραννήσας οὐ
[11, 490]   ἐπένευσεν ἐπερχομένου τ´ ἀρότοιο. Τὰς  οὖν   τῆς τῶν καρπῶν γενέσεως καὶ
[11, 494]   τὸ ὀξύβαφον ὡς βραχύ. (Εἰπόντος  οὖν   τινος πρὸς αὐτήν σὺ δ´
[11, 469]   νῦν ποτήριον; {Α. Κώμη μὲν  οὖν   τίς ἐστι περὶ τὴν Θουρίαν.
[11, 489]   ἔστι τέλειος. Καὶ τὸ ποτήριον  οὖν   τὸ δεχόμενον τὴν ὑγρὰν τροφὴν
[11, 483]   πίνειν οὐ καθαρόν. Πρῶτον μὲν  οὖν   τὸ μὴ λίαν κατάδηλον εἶναι
[11, 493]   κέρδιστος γένετ´ ἀνδρῶν. Ἐλλείπει  οὖν   τό τις μόριον· τὸ γὰρ
[11, 494]   ἀφελείας οὕνεκα. Κἀν τοῖς Βαβυλωνίοις  οὖν   τοῖς Ἀριστοφάνους ἀκουσόμεθα ποτήριον τὸ
[11, 491]   ποιητικὸν νόμον Πελειάδας ὠνομακέναι. (Ἀποδεδειγμένου  οὖν   τοῦ ὅτι Πλειάδες ἦσαν ἐντετορευμέναι
[11, 462]   τούτων ἀρώματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. (Ὁρῶν  οὖν   ὑμῶν καὶ αὐτὸς τὸ συμπόσιον
[11, 466]   ἀνασῶσαι τὴν παιδίσκην. Τότε μὲν  οὖν   ὑπὸ κύματος αὐτοὺς ἀμφοτέρους κρυφθέντας
[11, 466]   τὸ τῶν ἐκπωμάτων κτῆμα. Ἀχιλλεὺς  οὖν   ὡς ἐξαίρετόν τι εἶχεν ἀνάθημα
[11, 464]   ἀληθείας ἐπὶ πλεῖστον ἀπαρτωμένοις. (Ἡμεῖς  οὖν,   ὡς καὶ παρ´ Ἀθηναίοις ἐγίνετο,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008