Alphabétiquement     [«   »]
ἀχύροισι 1
ΑΩΤΟΝ 1
ἀώτῳ 1
Β 34
β 6
Βαβυλώνια 2
Βαβυλωνίοις 2
Fréquences     [«    »]
33 ἀλλὰ
33 μὴ
32 οὐκ
34 Β
34 ποτηρίου
35 ἐξ
35 φησί
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

Β


Livre, pages
[11, 474]   ἔτι, αὐτὸς περανῶ τὰ πάντ´.  {Β.   Ἀμέλει κυκνοκάνθαρος· (ἐξ ἀμφοτέρων τούτων
[11, 481]   μέστ´ ἀκράτου κυμβία ἐκάρωσεν ὑμᾶς.  {Β.   Ἀνακεχαίτικεν μὲν οὖν. Ἄλεξις Ἱππεῖ·
[11, 460]   ἱστορεῖ ἐν βʹ Ἀχαικῶν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'   (Ἄξιον δὲ εἶναι νομίζω ζητῆσαι
[11, 466]   σφόδρα, ἔχον κύκλῳ τε γράμματ´.  {Β.   Ἆρά γ´ ἕνδεκα χρυσᾶ Διὸς
[11, 472]   δεῖ λέγειν; ὄψει γὰρ αὐτός.  {Β.   Βασιλέως υἱὸν λέγεις Καρῶν ἀφῖχθαι
[11, 467]   ἦρεν ἀργυροῦν ἐν τῷ σκότῳ.  {Β.   Δεῖνον καὶ δεινόν, θεοί.
[11, 481]   ἔρχομαι, ξηρὰν ἔχουσα τὴν φάρυγα.  {Β.   Δώσω πιεῖν. {Α. Γλίσχρον γέ
[11, 481]   τὸ σίαλον νὴ τὼ θεώ.  {Β.   Εἰ λάβω κυρισοι τὴν κυλίσκην;
[11, 478]   γρῦπας ἐξώλεις τινὰς (τῶν Περσικῶν  {Β.   Εἰς κόρακας, μαστιγία. {Α.
[11, 469]   τίς ἐστι περὶ τὴν Θουρίαν.  {Β.   Εἰς τὰς Ῥοδιακὰς ὅλος ἀπηνέχθην
[11, 497]   δ´ οἰωνίζομαι. Ἕν ἐστιν ἐλέφας—  {Β.   Ἐλέφαντας περιάγει (ῥυτόν) {Α. Χωροῦν
[11, 472]   φησίν· Κρατῆρες, κάδοι, (ὁλκεῖα, κρουνεῖ´.  {Β.   Ἔστι γὰρ κρουνεῖα; {Α. Ναί·
[11, 486]   φησί· Κρατῆρες, κάδοι, (ὁλκεῖα, κρουνεῖ´.  {Β.   Ἔστι γὰρ κρουνεῖα; {Α. Ναί.
[11, 480]   Μνηματίῳ· Κρατῆρες, κάδοι, ὁλκεῖα, κρουνεῖ´.  {Β.   Ἔστι γὰρ κρουνεῖα; {Α. Ναί.
[11, 484]   λαβρώνιος δ´ ἔσθ´ οὗτος ὄρνις;  {Β.   Ἡράκλεις, (ποτήριον χρυσοῦς διακοσίους ἄγον.
[11, 475]   τίν´ εἶχεν; τοῦτό μοι φράσον.  {Β.   Θύρσον, κροκωτόν, ποικίλον, καρχήσιον. Σοφοκλῆς
[11, 469]   προέπιεν βασιλεὺς κώμην τινά.  {Β.   Καινόν τι τοῦτο γέγονε νῦν
[11, 482]   ἦν πρόσωπ´ ἔχοντα χρυσᾶ παρθένων;  {Β.   Νὴ τὸν Δί´, ἦν γάρ.
[11, 497]   (ῥυτόν) {Α. Χωροῦν δύο χόας.  {Β.   (Ὃν) οὐδ´ ἂν ἐλέφας ἐκπίοι.
[11, 464]   πίνειν τρόπον ἐστὲ νυνί, λέγεθ´.  {Β.   Ὅντινα τρόπον ἡμεῖς; Τοιοῦτον οἷον
[11, 466]   καὶ σὺ τὴν ἄμυστιν λάμβανε.  {Β.   Οὐ χρὴ πόλλ´ ἔχειν θνητὸν
[11, 503]   Τί οὖν ἐνέσται τοῖς θεοῖσιν;  {Β.   Οὐδὲ ἕν, (ἂν μὴ κεράσῃ
[11, 497]   δὲ τοῦτό γ´ ἐκπέπωκα πολλάκις.  {Β.   Οὐδὲν ἐλέφαντος γὰρ διαφέρεις οὐδὲ
[11, 487]   ἐπὶ τὴν πλάστιγγα ποιήσῃ πεσεῖν—  {Β.   Πλάστιγγα; ποίαν; τοῦτο τοὐπικείμενον (ἄνω
[11, 500]   τριήρεις, τραγελάφους, καρχήσια, (γαυλοὺς ὁλοχρύσους—  {Β.   Πλοῖα; {Α. Τοὺς κάδους μὲν
[11, 467]   υἱὸς ᾤχετο ἔχων φιάλιον τῷδε.  {Β.   Πολλὰ γίνεται ὅμοια. (ΓΥΑΛΑΣ. Φιλητᾶς
[11, 467]   χωρῶν μετρητήν, κυμβίον, σκύφοι, ῥυτά·  {Β.   Ποτήρι´ γραῦς, ἄλλο δ´
[11, 487]   καὶ ψόφος ἔσται πάνυ πολύς.  {Β.   Πρὸς θεῶν, τῷ κοττάβῳ πρόσεστι
[11, 484]   ἥκιστά γε, ἐκπωμάτων δ´ ὀνόματα.  {Β.   Πρὸς τῆς Ἑστίας. {Α.
[11, 487]   πλάστιγξ οὗτος κρατῶν γίνεται.  {Β.   Πῶς δ´ εἴσεταί τις τοῦτ´;
[11, 468]   ἐλέφανθ´ ἥκει φέρων παῖς.  {Β.   Τί δ´ ἐστὶ τοῦτο, πρὸς
[11, 464]   πάτερ, λέγειν ἐπὶ τῷ πίνοντι.  {Β.   Τὸν ἐπιδέξια λέγειν; Ἄπολλον, ὡσπερεὶ
[11, 499]   κατεσταμνισμένων ἡμῖν λαγύνων πηλίκοι τινές;  {Β.   Τρίχους. Καὶ πάλιν· Τὸν μεστὸν
[11, 503]   δεῖ ποιεῖν; σὺ γὰρ εἶπον.  {Β.   Ὥσπερ χρυσίου φωνῆς ἀπότισον, Πυργόθεμι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008