Alphabétiquement     [«   »]
εἰλήφειν 1
εἱλίσσονται 1
εἷλκον 1
εἶναι 68
Εἶναι 1
εἶναί 3
εἶπα 1
Fréquences     [«    »]
64
67 οἱ
64 ὅτι
68 εἶναι
69 τὰς
69 τῇ
70 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

εἶναι


Livre, pages
[11, 489]   ὄρνιθας, ἅς τινες ὑπονοοῦσι περιστερὰς  εἶναι,   ἁμαρτάνοντες. Ἕτερον γὰρ εἶναί φησιν
[11, 480]   καὶ βάπτονται εἰς τὸ δοκεῖν  εἶναι   ἀργυραῖ. Ἐπαινοῦνται δὲ καὶ αἱ
[11, 462]   (ἐκτὸς τοῦ τείχους ἐσχάραν τινὰ  εἶναι,   ἀφ´ ἧς, φησί, τὴν κύλικα
[11, 465]   τῶν τοῦ Ἡλίου ἵππων φησὶν  εἶναι   Βακχίου φιλανθέμου Αἴθοπα πεπαίνοντ´ ὀρχάτους
[11, 478]   κοτύλῳ. Πάμφιλος δὲ ποτηρίου φησὶν  εἶναι   γένος, ἴδιον δ´ εἶναι Διονύσου.
[11, 467]   Δεινιάδα. Σέλευκος δ´ εἰπὼν ἐκπώματος  εἶναι   γένος τὸν δεῖνον παρατίθεται Στράττιδος
[11, 494]   μὲν οἶνος ὄξος αὑτὸν  εἶναι   γνήσιον, (τὸ δ´ ὄξος οἶνον
[11, 478]   Ταραντίνοις ἐπιπολάζειν φησὶ τὸ ἔκπωμα,  εἶναι   δ´ αὐτὸ λουτηρίῳ ἐοικὸς βαθεῖ.
[11, 506]   τῶν Ἀθηναίων δῆμον εὐπρόσωπον μὲν  εἶναι,   δεῖν δ´ αὐτὸν ἀποδύσαντας θεωρεῖν·
[11, 497]   φησιν τὰ ῥυτὰ κέρασιν ὅμοια  εἶναι,   διατετρημένα δ´ εἶναι, ἐξ ὧν
[11, 489]   τὴν ἰδέαν τοῦ σχήματος ἀφομοιοῦν  εἶναι   δίκαιον ἐνόμιζον. Διὸ τὴν τράπεζαν
[11, 478]   φησὶν εἶναι γένος, ἴδιον δ´  εἶναι   Διονύσου. Πολέμων δ´ ἐν τῷ
[11, 479]   πρὸς τὸ πρᾶγμα χρήσιμαι μάλιστ´  εἶναι   δοκοῦσαι κατεσκευάζοντο, καλούμεναι κοτταβίδες. Πρὸς
[11, 478]   λουτηρίῳ βαθεῖ, ποτηρίου δὲ εἶδος  εἶναι.   Δύνασθαι δὲ καὶ τὸν παρὰ
[11, 461]   τὸ μέγα ποτήριον φρέαρ ἀργυροῦν  εἶναι.   Ἐν τούτοις ἀγνοεῖν ἔοικεν
[11, 497]   κέρασιν ὅμοια εἶναι, διατετρημένα δ´  εἶναι,   ἐξ ὧν κρουνιζόντων λεπτῶς κάτωθεν
[11, 485]   Λέξεων κεραμεοῦν ἀγγεῖόν φησιν αὐτὸ  εἶναι,   ἐοικὸς ταῖς λεγομέναις πτωματίσιν, ἐκπεταλώτερον
[11, 490]   ὅτι τὸ τρήρωνες μόνον ἐδέξαντο  εἶναι   ἐπίθετον πελειάδων, ἐπεὶ διὰ τὴν
[11, 468]   ἀπύρωτον ἔθηκεν. (Ἔδοξε γὰρ ἔκπωμα  εἶναι·   ἐστὶ δὲ χαλκίον ἐκπέταλον λεβητῶδες,
[11, 466]   ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἄγαν λεῖον  εἶναι   ὅτι ἁλίζεται ἐν αὐτῷ
[11, 494]   Οὐ γὰρ ἄλλο τι ἡγητέον  εἶναι   ὅτι ἐκπώματα ᾔτουν. Καὶ
[11, 505]   Φαῖδρον οὐ μόνον κατὰ Σωκράτην  εἶναι,   πού γε καὶ ἐρώμενον
[11, 466]   τὴν ἀμφὶ ἀντὶ τῆς περὶ  εἶναι,   ἵν´ περίποτον, τὸ πανταχόθεν
[11, 467]   λέγειν παρῃτοῦντο διὰ τὸ σκληρόστομον  εἶναι   καὶ ἀνεπιτήδειον αὐλῷ· (τὸ δὲ
[11, 475]   ποιμενικὸν ἀγγεῖον μελιτηρὸν τὴν κελέβην  εἶναι.   Καὶ γὰρ Ἀντίμαχος Κολοφώνιος
[11, 471]   Διαθέσεως τὸ αὐτὸ ὑπολαμβάνει θηρίκλειον  εἶναι   καὶ καρχήσιον. ~Ὅτι δὲ διαφέρει
[11, 507]   πρόποσιν. Ἐδόκει γὰρ Πλάτων φθονερὸς  εἶναι   καὶ κατὰ τὸ ἦθος οὐδαμῶς
[11, 477]   Δίδυμος δέ φησι ποτηρίου εἶδος  εἶναι,   (καὶ τάχ´ ἂν εἴη τὰ
[11, 505]   μὲν ἄλλα στρατηγὸν αὐτὸν ἀγαθὸν  εἶναι   καὶ φιλόπονον, παιδείας δ´ ὀρθῆς
[11, 481]   τοῦ Κύκλου) τὸ αὐτὸ οἴεται  εἶναι   κισσύβιον καὶ κυμβίον. Φησὶ γὰρ
[11, 485]   Ἀριστοφάνης δὲ καὶ Ἀπολλόδωρος γένος  εἶναι   κύλικος. Φερεκράτης Κραπατάλλοις· Τῶν θεατῶν
[11, 506]   γὰρ δεύτερος ὑπό τινων Ξενοφῶντος  εἶναι   λέγεται, ὡς καὶ Ἀλκυὼν
[11, 504]   κελεύσας, τὸ κύκλῳ πίνειν τοῦτ´  εἶναι   λέγων, παρατιθέμενος Μενάνδρου ἐκ Περινθίας·
[11, 505]   Θρασύμαχον τὸν Χαλκηδόνιον σοφιστὴν ὅμοιον  εἶναι   λέγων τῷ ὀνόματι, (ἔτι δ´
[11, 505]   καλουμένους Σώφρονος μίμους μὴ φῶμεν  εἶναι   λόγους καὶ μιμήσεις τοὺς
[11, 463]   φράσαι· ἔγνωκα γοῦν οὕτως ἐπισκοπούμενος  εἶναι   μανιώδη πάντα τἀνθρώπων ὅλως, ἀποδημίας
[11, 469]   διέπλευσεν (ὁ Ἡρακλῆς τὸν Ὠκεανὸν  εἶναι   μέν φησιν Ἡλίου, λαβεῖν δ´
[11, 475]   (ποτήριον) θερμοποτίδα καλούμενον τὴν κελέβην  εἶναι.   Νίκανδρος δ´ Κολοφώνιος ἐν
[11, 460]   Ἀχαικῶν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' (Ἄξιον δὲ  εἶναι   νομίζω ζητῆσαι ὑμᾶς πρὸ τοῦ
[11, 499]   εἴρηκε. (Λάγυνον δὲ μέτρου λέγουσιν  εἶναι   ὄνομα παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ὡς
[11, 478]   κοτύλην. Ὃν κύλικα μὲν οὐκ  εἶναι,   οὐ γὰρ ἔχειν ὦτα, παραπλήσιον
[11, 497]   πέμπτῳ Ἀττικῆς Διαλέκτου ἔκπωμά φησιν  εἶναι   οὕτως καλούμενον. Ἐστὶ δὲ Περσικόν.
[11, 489]   τὸν Διονύσιον διάταξίν φησιν σκύφον  εἶναι   παρακειμένως ἔχοντα τὰ ὦτα, καθάπερ
[11, 502]   χυτρίδων ἐπιχωρίων τὸ λοιπὸν αὐτόθι  εἶναι   πίνειν. Καὶ Μελέαγρος δ´
[11, 490]   πολλοὶ νομίζοντες τὰς πελειάδας ὄρνεις  εἶναι   πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ ποιητικοῦ
[11, 488]   τούτοις ὅμοια· ἕνα μὲν γὰρ  εἶναι   πυθμένα τὸν κατὰ τὸ κύτος
[11, 483]   ποτηρίου γένος, ἀπὸ τοῦ κυφὸν  εἶναι.   Σιμάριστος δὲ τὸ δίωτον ποτήριον
[11, 489]   τοῖς ἀνθρώποις, πειθόμενοι τὸν κόσμον  εἶναι   σφαιροειδῆ, λαμβάνοντες ἔκ τε τοῦ
[11, 482]   τῶν ὤτων, διὰ τὸ τοιαῦτα  εἶναι   τῇ κατασκευῇ. Φησὶ γὰρ καὶ
[11, 466]   τὸ μὲν κύπελλόν φησι φιάλην  εἶναι,   τὸ δ´ ἀμφικύπελλον ὑπερφίαλον, τὸ
[11, 466]   Μυρλεανός· Δοκεῖ μοι φιαλῶδες  εἶναι   τὸ δέπας· σπένδουσι γὰρ ἐν
[11, 466]   περικεκυρτῶσθαι τὰ ὠτάρια· κυφὸν γὰρ  εἶναι   τὸ κυρτόν. (Ἀνίκητος δὲ τὸ
[11, 499]   ἐν Πάτραις δέ φασι τοῦτ´  εἶναι   τὸ μέτρον τὴν λάγυνον. Ἀρσενικῶς
[11, 483]   οὖν τὸ μὴ λίαν κατάδηλον  εἶναι   τὸ πόμα· εἶτα ἄμβωνας
[11, 481]   δὲ Δίδυμος γραμματικὸς ἐπίμηκες  εἶναι   τὸ ποτήριον καὶ στενὸν τῷ
[11, 500]   μεθύσαι σκυθίσαι φησί· (συγγενὲς γὰρ  εἶναι   τὸ φ> τῷ θ> Ὕστερον
[11, 489]   τοῦ Νέστορος οὖν δέπας φασὶν  εἶναι   τοιοῦτον. Δύναται δὲ καὶ δύο
[11, 489]   διὰ τὸ τοὺς ἀστέρας περιφερεῖς  εἶναι   τοῖς ἥλοις ὁμοίως καὶ ὥσπερ
[11, 507]   οὖν καὶ Πλάτωνος φήσειέν τις  εἶναι   τὸν λόγον, οὐχ ὁρῶ τίν´
[11, 488]   δὲ καὶ λέγει δύο πυθμένας  εἶναι   τοῦ ποτηρίου; (ἰδίως δὲ καὶ
[11, 489]   πλάγια διὰ μήκους· ταῦτα δ´  εἶναι   τοὺς δύο πυθμένας. Ὁποῖόν τι
[11, 464]   καθ´ ἑαυτὸν ἡλικίας οὐκ ἀσίτους  εἶναι   τοὺς θεωροῦντας. ~(Φανόδημος δὲ πρὸς
[11, 492]   Ἀλλ´ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθμιον  εἶναι,   (ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῶν πλαγκτῶν
[11, 506]   τῆς τῶν πατέρων ἀρετῆς ἀναξίους  εἶναι   φάσκων. (Ἃ δὲ περὶ Ἀλκιβιάδου
[11, 507]   νομοθετῆσαι τίς οὐ φήσει πάθος  εἶναι   φιλοδοξίας; δῆλον δ´ ἐστὶ τοῦτο
[11, 501]   ψυχρόν, ὥστε καὶ τὴν φιάλην  εἶναι   χαλκίῳ προσεοικυῖαν ἐκπετάλῳ, δεχομένην ψυχρὸν
[11, 466]   αὐτοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον οὐδὲν διάφορον  εἶναι   χαλκοῦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' (Τιμιώτατον δ´
[11, 509]   πολίταις καὶ διὰ ταῦτα πιστευθεὶς  εἶναι   χρηστὸς παρὰ τοῖς Κυζικηνοῖς, μικρὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008