Alphabétiquement     [«   »]
οὕτω 15
Οὕτω 4
Οὕτως 3
οὕτως 77
Οὑτωσὶ 1
οὑτωσὶ 4
οὑτωσί 1
Fréquences     [«    »]
70 κατὰ
75 ποτήριον
72 πρὸς
77 οὕτως
79 τε
86 εἰς
88 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

οὕτως


Livre, pages
[11, 494]   Μενεσθένης ἐν δʹ Πολιτικῶν γράφει  οὕτως·   Ἀλβατάνης δὲ στρεπτὸν καὶ ὅλμον
[11, 506]   τοῖς πράγμασι. Τοῦτο δ´ εἴπερ  οὕτως   ἀληθείας ἔχει, θεὸς ἂν εἰδείη.
[11, 483]   Ἀρχίλοχος ἐν Ἐλεγείοις ὡς ποτηρίου  οὕτως·   Ἀλλ´ ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς
[11, 483]   ἀγγείοις ἐχρῶντο οἱ Λακεδαιμόνιοι γράφει  οὕτως·   Ἀλλὰ μὴν ὅτι ἀρχαικὸν ἦν
[11, 460]   Ἀμόργιον ποιητὴν Σιμωνίδην ἐν Ἰάμβοις  οὕτως·   Ἀπὸ τράπεζαν εἷλέ νιν ποτήρια.
[11, 465]   παρέθηκαν ἔκπωμα ἀπηγορεύκει, λέγων  οὕτως·   (Αὐτὰρ διογενὴς ἥρως ξανθὸς
[11, 462]   τῆς Ἀθηνᾶς ἀόρατον ἀσπίδα· καὶ  οὕτως   ἀφιᾶσιν εἰς τὴν θάλασσαν κεραμέαν
[11, 460]   δῆμον» τροφὸς καθημένῳ δηλονότι  οὕτως   γὰρ ἐδείπνουν οἱ τότε τὸν
[11, 470]   ΣΤ' (ΗΘΑΝΙΟΝ. Ἑλλάνικος ἐν Αἰγυπτιακοῖς  οὕτως   γράφει· Αἰγυπτίων ἐν τοῖς οἴκοις
[11, 480]   καλεῖν. Ἑρμῶναξ δ´ ἐν Συνωνύμοις  οὕτως   γράφει· Ἄλεισον, ποτήριον, κύπελλον, ἄμφωτις,
[11, 505]   δ´ ἐν τῷ περὶ Ποιητῶν  οὕτως   γράφει· Οὐκοῦν οὐδὲ ἐμμέτρους τοὺς
[11, 504]   καὶ εἰπόντος κρατηρίζωμεν, ἄνδρες φίλοι  οὕτως   δὲ τοὺς πότους Λυσανίας φησὶν
[11, 488]   ὄντες. (Καὶ περὶ τῶν ὤτων  οὕτως   διορίζονται, ὅτι εἶχεν μὲν δύο
[11, 473]   (φησὶν ἐν τῷ Ἐξηγητικῷ γράφων  οὕτως·   Διὸς κτησίου σημεῖα ἱδρύεσθαι χρὴ
[11, 497]   Μνημονεύει αὐτοῦ Θεοκλῆς ἐν Ἰθυφάλλοις  οὕτως·   Ἐθύσαμεν γὰρ σήμερον Σωτήρια πάντες
[11, 476]   εὑρεῖν ἐν τοῖς Δημιοπράτοις ἀναγεγραμμένον  οὕτως   ἐκ στήλης ἀνακειμένης ἐν ἀκροπόλει
[11, 476]   τῷ Θρᾳκὶ Σεύθῃ συμπόσιον γράφει  οὕτως·   (Ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν σὺν τοῖς
[11, 509]   πλείονα πρόνοιαν ἐποιοῦντο· λέγει δ´  οὕτως·   Ἔπειτ´ ἀναστὰς εὔστοχος νεανίας τῶν
[11, 465]   θιασῶται, καὶ μέγα φρονήσαντας οὐχ  οὕτως   ἐπὶ πλούτῳ ὡς ἐπὶ τῷ
[11, 463]   ἄν σοι φράσαι· ἔγνωκα γοῦν  οὕτως   ἐπισκοπούμενος εἶναι μανιώδη πάντα τἀνθρώπων
[11, 473]   κωμικὸς ἐν Λημνομέδᾳ λέγων  οὕτως·   Ἑρμῆς, ὃν ἕλκους´ οἳ μὲν
[11, 503]   Δίνων ἐν γʹ Περσικῶν φησιν  οὕτως·   Ἐστὶ δὲ ποτίβαζις ἄρτος κρίθινος
[11, 501]   αὐτὰ εἰπὼν παρατίθεται τὰ Λυκόφρονος  οὕτως   ἔχοντα· Ἀπὸ τῶν ὀμφαλῶν τῶν
[11, 491]   ἓν ἕκαστον ἀκουστέον· γενήσονται γὰρ  οὕτως   ηʹ τὸν ἀριθμόν· ἀλλ´ ἐπείπερ
[11, 460]   τὸ κυλικεῖον τοδί εἴρηται γὰρ  οὕτως   τῶν ποτηρίων σκευοθήκη παρ´
[11, 470]   κοῖλον τοῦ ποτηρίου. Λέγει δ´  οὕτως·   Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον
[11, 494]   ἔφη καὶ αὐτὸς ἀπειληφέναι αὐτὸν  οὕτως·   ἦν ὀνόματα ἐγγεγραμμένα ταῦτα, Σωτῆρος
[11, 461]   ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Ἱστορίῃ λέγων  οὕτως·   Ἡρακλῆς λαβὼν Εὔρυτον καὶ τὸν
[11, 495]   (καλουμένων τινῶν ποτηρίων μέμνηται γράφων  οὕτως·   Ἦσαν δὲ καὶ ὀνύχινοι σκύφοι
[11, 495]   φιάλης τίθησι τὴν λέξιν λέγων  οὕτως·   Θαλῆς γάρ, ὅστις ἀστέρων ὀνήιστος
[11, 482]   ἀγγεῖον τὸ κυμβίον παραδίδωσι γράφων  οὕτως·   Θαυμάζουσι δὲ οἱ αὐτοὶ καὶ
[11, 496]   τύραννος Εὐριπίδης, λέγων  οὕτως·   Ἵνα πλημοχόας τάσδ´ εἰς χθόνιον
[11, 477]   Ὁμηρικὸν κισσύβιον κυμβίον ἔφη γράφων  οὕτως·   Καὶ αὐτὸν Ὀδυσσεὺς ὁρῶν ταῦτα
[11, 501]   κατὰ τὰ ὦτα δυνάμενος φέρεσθαι,  οὕτως   καὶ τὴν ἀμφίθετον φιάλην. (Ἀρίσταρχος
[11, 494]   (ΟΞΥΒΑΦΟΝ. μὲν κοινὴ συνήθεια  οὕτως   καλεῖ τὸ ὄξους δεκτικὸν σκεῦος·
[11, 472]   περὶ Ὀνομάτων Κυπρίους τὸ ποτήριον  οὕτως   καλεῖν. (ΚΑΔΟΣ. Σιμμίας ποτήριον, παρατιθέμενος
[11, 487]   Πάμφιλός φησι, Παφίους τὸ ποτήριον  οὕτως   καλεῖν. (ΜΑΘΑΛΙΔΑΣ Βλαῖσος ἐν Σατούρνῳ
[11, 478]   Σιμάριστος δὲ τὸ λεπτὸν ποτήριον  οὕτως   καλεῖσθαι. Διόδωρος δὲ τὸν παρά
[11, 497]   Ἀττικῆς Διαλέκτου ἔκπωμά φησιν εἶναι  οὕτως   καλούμενον. Ἐστὶ δὲ Περσικόν. (Φιλήμων
[11, 468]   οἱ προφερέστερον εἴη. (ΔΑΚΤΥΛΩΤΟΝ ἔκπωμα  οὕτως   καλούμενον παρὰ Ἴωνι ἐν Ἀγαμέμνονι·
[11, 467]   δὲ τοῦ γραμματικοῦ ἐκπώματος ὡς  οὕτως   καλουμένου Εὔβουλος ἐν Νεοττίδι οὕτως·
[11, 486]   γὰρ αὐτός. (ΛΥΚΙΟΥΡΓΕΙΣ. Φιάλαι τινὲς  οὕτως   καλοῦνται ἀπὸ Λύκωνος τοῦ κατεσκευασμένου,
[11, 493]   τῇ ἡλικίᾳ προβεβηκότα. Τούτων τοίνυν  οὕτως   κατηγορουμένων τῇ ἀναστροφῇ χρησάμενοι ἀπολύομεν
[11, 461]   Οὐ γὰρ ἂν τρὶς πιὼν  οὕτως   κατηνέχθη ὑπὸ μέθης τηλικοῦτος ὤν.
[11, 496]   αὐτῶν Ἀστυδάμας ἐν Ἑρμῇ λέγων  οὕτως·   Κρατῆρε μὲν πρώτιστον ἀργυρὼ δύο,
[11, 478]   τῆς ἐν Αἰγύπτῳ πόλεως γράφει  οὕτως·   Κυλίκων Κονωνείων ζεῦγος καὶ θηρικλείων
[11, 500]   Ἔφορος ἐν τῇ ὀκτωκαιδεκάτῃ λέγων  οὕτως·   Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ Θίμβρωνος Δερκυλλίδαν ἔπεμψαν
[11, 484]   βατιακίῳ. (ΛΑΚΑΙΝΑΙ κυλίκων εἶδος  οὕτως   λεγόμενον ἀπὸ τοῦ κεράμου,
[11, 472]   ἀφρῷ ζέουσαν. Οὐδ´ ἂν Αὐτοκλῆς  οὕτως   μὰ τὴν Γῆν εὐρύθμως τῇ
[11, 501]   ἀρχαία. Ἔτι γοῦν καὶ νῦν  οὕτως   Μασσαλιῆται τιθέασι τὰς φιάλας ἐπὶ
[11, 467]   οὕτως καλουμένου Εὔβουλος ἐν Νεοττίδι  οὕτως·   (Μισῶ κάκιστον γραμματικὸν ἔκπωμ´ ἀεί.
[11, 502]   (φιάλης) (Φερεκράτης μὲν ἐν Πέρσαις  οὕτως   μνημονεύει· Οὗτος σύ, ποῖ τὴν
[11, 502]   πολλὰ ποτήρια καὶ τοῦ ψυγέως  οὕτως   μνημονεύει· Τὴν θηρίκλειον δεῦρο καὶ
[11, 495]   ἐν δευτέρῳ Ἀττικῆς Διαλέκτου γράφει  οὕτως·   Οἱ χόες πελίκαι, καθάπερ εἴπομεν,
[11, 467]   ποτηρίων μνημονεύει καὶ τούτου λέγων  οὕτως·   Ὅσα δ´ ἐστὶν εἴδη θηρικλείων
[11, 467]   γράφει ἱερεὺς τοῦ Ἡρακλέους  οὕτως·   ὅταν εἰσίῃ βασιλεὺς εἰς
[11, 504]   καὶ ἐγὼ Γοργιείοις ῥήμασιν εἴπω,  (οὕτως   οὐ βιαζόμενοι μεθύειν ὑπὸ τοῦ
[11, 496]   (Καλλίμαχος ἐπιγράφει Εὐνοῦχον) λέγει δὲ  οὕτως·   Πιεῖν δ´ ἔτι ἁδρότερον
[11, 466]   (τοὺς) ἀμέλγοντας εἰς αὐτὸ καὶ  οὕτως   πίνοντας. ΑΜΥΣΤΙΣ. Καλεῖται μὲν οὕτω
[11, 471]   θηρικλείαν καλεῖ τὴν κύλικα γράφων  οὕτως·   Πολύξενός τις τῶν ἐκ Ταυρομενίου
[11, 494]   μνημονεύει Κρατῖνος μὲν ἐν Πυτίνῃ  οὕτως·   (Πῶς τις αὐτόν, πῶς τις
[11, 506]   Περγαμηνὸς ἐν τοῖς Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασιν  οὕτως·   Σπεύσιππος πυνθανόμενος Φίλιππον βλασφημεῖν περὶ
[11, 470]   κύλικος Θεόπομπος μὲν ἐν Νεμέᾳ  οὕτως·   {ΣΠΙ. Χώρει σὺ δεῦρο, Θηρικλέους
[11, 486]   μνημονεύει Ἀνάξιππος ἐν Φρέατι λέγων  οὕτως   (Σὺ δὲ τὴν μέλην, Συρίσκε,
[11, 483]   τῇ περὶ Κωθωνισμοῦ ἐπιστολῇ φησιν  οὕτως·   Συμβαίνει τοὺς μὲν πολὺν ἄκρατον
[11, 500]   τοῦ ἀερομέλιτος καλουμένου διαλεγόμενος γράφει  οὕτως·   Σὺν τοῖς φύλλοις δρέποντες συντιθέασιν
[11, 487]   Σαλμωνεῖ χάλκειον ἔφη κάρα, λέγων  οὕτως·   Τάδ´ ἐστὶ κνισμὸς καὶ φιλημάτων
[11, 462]   πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν φησιν  οὕτως·   Τῆς δ´ Ἡρακλείας τῆς ὑπὸ
[11, 463]   μνημονεύει καὶ Ἀναξανδρίδης ἐν Ἀγροίκοις  οὕτως·   ~(Τίνα δὴ παρεσκευασμένοι πίνειν τρόπον
[11, 488]   δ´ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν, διαλύουσιν  οὕτως   τινές. Τῶν ποτηρίων τινὰ μὲν
[11, 469]   (ΕΦΗΒΟΣ. Τὸ καλούμενον ποτήριον ἐμβασικοίταν  οὕτως   φησὶ καλεῖσθαι Φιλήμων Ἀθηναῖος
[11, 469]   ἐπὶ τὴν δύσιν Στησίχορος μὲν  οὕτως   φησίν· Ἆμος δ´ Ὑπεριονίδας δέπας
[11, 486]   πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως λέγων  οὕτως·   Φιάλας Λυκιουργεῖς δύο. (Ἐν δὲ
[11, 483]   δ´ ἐν Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ γράφει  οὕτως·   Χωρὶς δὲ τούτων τὰ σμικρότατα
[11, 479]   τὸ νῦν καλούμενον κρανίον ἔκπωμα  οὕτως   ὠνόμαζον οἱ ἀρχαῖοι. Πολέμων γοῦν
[11, 474]   (καὶ τάχα διὰ τὸ ἀνατετάσθαι  οὕτως   ὠνόμασται. Ἀρχαιότατον δ´ ἐστὶ ποτήριον
[11, 471]   ἐκπώματος καὶ Ἀντιφάνης ἐν Ὁμοίοις  οὕτως·   Ὡς δ´ ἐδείπνησαν (συνάψαι βούλομαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008