Alphabétiquement     [«   »]
Ὥροις 1
Ὥρων 1
Ὡς 8
ὡς 116
ὥς 17
Ὥς 1
Ὣς 2
Fréquences     [«    »]
116 περὶ
102 τὰ
104 τοῖς
116 ὡς
129 τῆς
132 γὰρ
137 Καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

ὡς


Livre, pages
[11, 464]   τῆς μανίας κειμένης ἐπ´ αὐτοῖς  ὡς   ἁμαρτάνουσι μανικῶς καὶ τῆς ἀληθείας
[11, 502]   βασιλέως ταὔτ´, ἀπνευστί τ´ ἐκπιὼν  ὡς   ἄν τις ἥδιστ´ ἴσον ἴσῳ
[11, 500]   διηθήσαντες πίνουσι. Καὶ ἔστιν ὅμοιον  ὡς   ἄν τις μέλι πίνοι διείς,
[11, 470]   βαθυνομένη ὦτά τε ἔχει βραχέα  ὡς   ἂν κύλιξ οὖσα. Καὶ μήποτε
[11, 505]   Ἀρχίλοχον ἐνηνόχασιν. Ἄλλοι δέ φασιν  ὡς   ἀναγνοὺς Γοργίας τὸν Πλάτωνος
[11, 473]   τοὺς κτησίους Δίας ἐγκαθιδρύουσιν,  ὡς   Ἀντικλείδης (φησὶν ἐν τῷ Ἐξηγητικῷ
[11, 503]   τὸ ἐπὶ τῷ σκολίῳ διδόμενον,  ὡς   Ἀντιφάνης παρίστησιν ἐν Διπλασίοις· Τί
[11, 506]   Φιλίππῳ. Διατρέφων δ´ ἐνταῦθα δύναμιν,  ὡς   ἀπέθανε Περδίκκας, ἐξ ἑτοίμου δυνάμεως
[11, 466]   ἔκπωμα ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ἀντιγόνου,  ὡς   ἀπὸ Σελεύκου ΣΕΛΕΥΚΙΣ καὶ ἀπὸ
[11, 467]   θεοί. Ἐστὶ καὶ γένος ὀρχήσεως,  ὡς   Ἀπολλοφάνης ἐν Δαλίδι παρίστησιν· Οὑτοσὶ
[11, 505]   ἦν τὸν τρόπον, ὡς χαλεπός,  ὡς   ἀσελγής, διηγησαμένου· καλὸς Πλάτων
[11, 460]   ποτηριοφόρος κατὰ τὴν Ἀνθέων χῶραν,  ὡς   Αὐτοκράτης ἱστορεῖ ἐν βʹ Ἀχαικῶν.
[11, 494]   λέγῃ (περὶ τῶν Ἀθήνησι δημαγωγῶν  ὡς   αὐτὸν ᾔτουν ἐπὶ τὴν δίκην
[11, 470]   ἕλκεται ἐπ´ αὐτὸν τὸ τόξον  ὡς   βαλῶν, καὶ Ἥλιος παύσασθαι
[11, 467]   συλλαβὴν διὰ τοῦ οὖ μόνου  ὡς   βραχέος ἐγκεχαραγμένου ἐδήλωσαν ὅτι συνυπακούεσθαι
[11, 494]   μεγάλην καὶ ἐξευτελίζουσα τὸ ὀξύβαφον  ὡς   βραχύ. (Εἰπόντος οὖν τινος πρὸς
[11, 468]   (ΕΛΕΦΑΣ. Οὕτως ἐκαλεῖτο ποτήριόν τι,  ὡς   Δαμόξενός φησιν ἐν Αὑτὸν πενθοῦντι·
[11, 466]   δ´ ἀνθεμεῦντας ἡμῖν στεφάνους ἔνεικον,  ὡς   δὴ πρὸς Ἔρωτα πυκταλίζω. Πρὸ
[11, 481]   Λάταγες ποτέονται κυλιχνᾶν ἀπὸ Τηιᾶν,  ὡς   διαφόρων γινομένων καὶ ἐν Τέῳ
[11, 504]   πᾶσι φιλοτησίαν. Ἐπειπὼν δέ· ~(Φιάλαν  ὡς   εἴ τις ἀφνεᾶς ἀπὸ χειρὸς
[11, 504]   Κύρου οὖν μὲν λέγει  ὡς   ἐκ πρώτης ἡλικίας ἐπεπαίδευτο πάντα
[11, 509]   ἐπικαθεὶς βακτηρίᾳ, ἀλλότριον, οὐκ οἰκεῖον,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ, (ἔλεξεν· ἄνδρες τῆς
[11, 502]   πρόποσιν ἐκαλεῖτο καὶ κύλιξ φιλοτησία,  ὡς   ἐν Λυσιστράτῃ· Δέσποινα Πειθοῖ καὶ
[11, 491]   καὶ τὸ συνεζευγμένον κατ´ ἀριθμόν,  ὡς   ἐντούτοις· Δοιοὺς δ´ ἄρ´ ὑπήλυθε
[11, 466]   τῶν ἐκπωμάτων κτῆμα. Ἀχιλλεὺς οὖν  ὡς   ἐξαίρετόν τι εἶχεν ἀνάθημα δέπας,
[11, 477]   προβεβηκότος, λαβὼν ἓν τῶν κιβωρίων  ὡς   ἐξοινῶν (καὶ μεθύων) ἐνεούρησε. Δίδυμος
[11, 465]   φρονήσαντας οὐχ οὕτως ἐπὶ πλούτῳ  ὡς   ἐπὶ τῷ κεκτῆσθαι πολλὰ ἐκπώματα
[11, 506]   λέγειν περὶ αὐτοῦ καὶ δεικνύναι  ὡς   ἔπλαττε τοὺς διαλόγους. (Ὅτι δὲ
[11, 507]   εἴρηται Ὁμήρῳ. Οὗτος γὰρ εἶπεν  ὡς   τοῦ Πατρόκλου ψυχὴ Ἄιδόσδε
[11, 502]   ´στιν· ´πὶ τὸ δεῖπνον  ὡς   ἤδη καλεῖ μ´ χορὸς
[11, 490]   κριτικὸς σφετερισάμενος αὐτῆς τὴν δόξαν  ὡς   ἴδιον ἐκφέρει τὸν λόγον. Καὶ
[11, 507]   ποτήριον (παρεκάλει μὴ ἀθυμεῖν αὐτούς,  ὡς   ἱκανὸς αὐτὸς εἴη ἡγεῖσθαι τῆς
[11, 476]   αὐτὸ οἷον λικνοφορήσας τούτων γεύεται,  ὡς   ἱστορεῖ Ἀμμώνιος ἐν γʹ περὶ
[11, 462]   τὸ Κάδμου καὶ Ἁρμονίας μνημεῖον,  ὡς   ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δευτέρᾳ
[11, 509]   καὶ τῶν γνωρίμων τινὰς κεκωμῴδηκεν  ὡς   καὶ ἐπ´ ἀργυρίῳ συκοφαντοῦντας, ἐμφαίνων
[11, 488]   τὸν τῆς ἐμπαιστικῆς τέχνης λόγον,  ὡς   καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀχιλλέως σκήπτρου·
[11, 493]   γὰρ ἐπὶ δύο τάσσεσθαι πέφυκεν,  ὡς   καὶ ἐπὶ τούτων· Οἴσετε δ´
[11, 506]   ὑπό τινων Ξενοφῶντος εἶναι λέγεται,  ὡς   καὶ Ἀλκυὼν Λέοντος τοῦ
[11, 486]   καλοῦνται ἀπὸ Λύκωνος τοῦ κατεσκευασμένου,  ὡς   καὶ Κονώνειοι αἱ ὑπὸ Κόνωνος
[11, 482]   φησι· κύπελλα ἐκπώματα σκύφοις ὅμοια,  ὡς   καὶ Νίκανδρος Κολοφώνιος, ~(Κύπελλα
[11, 505]   ἀκράτου αὐτῆς μεθυσθῇ. (Λέγεται δὲ  ὡς   καὶ Γοργίας αὐτὸς ἀναγνοὺς
[11, 486]   ὑέλου. Ἣν σὺ σάου πάντως,  ὡς   καὶ πάντων ἀπ´ ἐκείνης σοὶ
[11, 464]   ἐπὶ πλεῖστον ἀπαρτωμένοις. (Ἡμεῖς οὖν,  ὡς   καὶ παρ´ Ἀθηναίοις ἐγίνετο, ἅμα
[11, 499]   στρογγύλον γάλα καὶ ὀρὸν δεχόμενον,  (ὡς   καὶ παρ´ Ὁμήρῳ λέγεται· Ναῖον
[11, 486]   οὖν καὶ παρὰ τῷ Ἡροδότῳ  ὡς   καὶ παρὰ τῷ Δημοσθένει γραπτέον
[11, 464]   πολλάκις ἐστὶ τὰ κεράμεα ἐκπώματα,  ὡς   καὶ τὰ παρ´ ἡμῖν ἐκ
[11, 479]   κοτύλην, φησίν, ἐκάλουν οἱ παλαιοί,  ὡς   καὶ τὸ τῶν χειρῶν κοῖλον·
[11, 505]   μόλις ἡλικία συγχωρεῖ, οὐχ  ὡς   καὶ τοιούτους εἰπεῖν ἀκοῦσαι
[11, 497]   ὡραίων πλῆρες, ἐμφαινόντων τῶν δημιουργῶν  ὡς   καὶ τοῦ τῆς Ἀμαλθείας ἐστὶν
[11, 485]   Οἳ μὲν ὀξύνουσι τὴν τελευταίαν,  ὡς   καλή, (οἳ δὲ παροξύνουσιν, ὡς
[11, 502]   φθοῖσι προσπεπωκώς. Ἔδει δὲ ὀξύνεσθαι  ὡς   Καρσί, παισί, φθειρσί. ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ κύλιξ
[11, 463]   εἰσὶ πόσεων κατὰ πόλεις ἴδιοι,  ὡς   Κριτίας παρίστησιν ἐν τῇ Λακεδαιμονίων
[11, 482]   πρὸς Ἀγήτορα τὸν Λάκωνα Ἐπιστολῇ  ὡς   κυαθῶδες ἀγγεῖον τὸ κυμβίον παραδίδωσι
[11, 500]   λαβρώνιοι. Ἀντιφάνης Χρυσίδι· Σατραποπλούτῳ δ´,  ὡς   λέγουσι, νυμφίῳ, κεκτημένῳ τάλαντα, παῖδας,
[11, 495]   ἀστέρων ὀνήιστος καὶ τῶν τότ´,  ὡς   λέγουσι, πολλὸν ἀνθρώπων (ἐὼν ἄριστος,
[11, 498]   γὰρ ἀρσενικόν ἐστιν σκύφος,  ὡς   λύχνος, ἄνευ τοῦ σ> προοισόμεθα,
[11, 467]   ζητουμένων φησί· Γυάλας ποτηρίου εἶδος,  ὡς   Μαρσύας γράφει ἱερεὺς τοῦ
[11, 485]   ὡς καλή, (οἳ δὲ παροξύνουσιν,  ὡς   μεγάλη. Τοῦτο δὲ τὸ ποτήριον
[11, 473]   μοι χόα ὀβολοῦ παραθεῖναί θ´  ὡς   μέγιστον κάνθαρον. Καὶ πάλιν·
[11, 479]   καὶ οἷς χρῶνται οἱ μύσται,  ὡς   Νίκανδρός φησιν Θυατειρηνὸς παρατιθέμενος
[11, 505]   τῶν λόγων Τήιος Ἀλεξαμενός,  ὡς   Νικίας Νικαεὺς ἱστορεῖ καὶ
[11, 503]   Ἀττικοὺς καὶ κωμῳδεῖν τὸν ψυγέα  ὡς   ξενικὸν ὄνομα. Εὔφρων ἐν Ἀποδιδούσῃ·
[11, 473]   δὲ κάνθαρος πάλαι δὴ καινὸς  ὡς   ξηραίνεται. (Καὶ ἔτι· Ἅμα δὲ
[11, 509]   ἐξέβαλον. ~(Τίμαιος δ´ Κυζικηνός,  ὡς   αὐτὸς Δημοχάρης φησίν, χρήματα
[11, 498]   νομεῖς καὶ οἱ ἐν ἀγρῷ,  ὡς   Εὔμαιος Πλησάμενος δῶκε σκύφος,
[11, 492]   ἀλλ´ οὐδὲ κατὰ διαίρεσιν ἀναγνωστέον,  ὡς   Θρᾲξ Διονύσιος, ἀλλὰ κατὰ
[11, 478]   δὲ ἀρχὴν ἣν Ἕρμιππος ἀστρολογικὸς  ὡς   κόσμος ἐξ οὗ τῶν
[11, 466]   τὸ ἐφ´ ἓν πνεῦμα πιεῖν,  ὡς   κωμικὸς Πλάτων· Λύσας δὲ
[11, 465]   (δι´ ἐκπώματα) τοῖς υἱοῖς κατηράσατο,  ὡς   τὴν κυκλικὴν Θηβαίδα πεποιηκώς
[11, 481]   κισσύβιον καὶ κυμβίον. Φησὶ γὰρ  ὡς   Ὀδυσσεὺς πληρώσας κυμβίον ἀκράτου ὤρεξε
[11, 462]   τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνῃ,  ὡς   οἱ μνημοσύνη, καὶ τὸν ὃς
[11, 490]   νομιστέον τῷ Διὶ τὴν ἀμβροσίαν,  ὡς   οἱ πολλοὶ δοξάζουσιν (ἄσεμνον γάρ)
[11, 493]   ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος,  ὡς   οἴονταί τινες, τὸ ὃς ἀντὶ
[11, 467]   κάκιστον γραμματικὸν ἔκπωμ´ ἀεί. Ἀτὰρ  ὡς   ὅμοιον οὑμὸς υἱὸς ᾤχετο ἔχων
[11, 466]   (θεῶν δ´ οὐ λάνθαν´ Ἐρινύν)  ὡς   οὔ οἱ πατρώι´ ἐνηέι ἐν
[11, 495]   ἕκτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν Ἱστοριῶν  ὡς   οὕτω (καλουμένων τινῶν ποτηρίων μέμνηται
[11, 467]   Μνημονεύει δὲ τοῦ γραμματικοῦ ἐκπώματος  ὡς   οὕτως καλουμένου Εὔβουλος ἐν Νεοττίδι
[11, 471]   που κατειδὼς τὴν γυναικείαν φύσιν,  ὡς   οὐχὶ μικροῖς ἥδεται ποτηρίοις; Ἄλεξις
[11, 487]   ἔγχεον. (ΜΑΣΤΟΣ. Ἀπολλόδωρος Κυρηναῖος,  ὡς   Πάμφιλός φησι, Παφίους τὸ ποτήριον
[11, 466]   (ΑΩΤΟΝ παρὰ Κυπρίοις τὸ ἔκπωμα,  ὡς   Πάμφιλος. Φιλητᾶς δὲ ποτήριον οὖς
[11, 493]   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν,  ὡς   παντὸς ἀνθρώπου μόλις ἂν ἀποκινήσαντος
[11, 500]   Σέλευκος, λυρτός, ὑπὸ δὲ Μηθυμναίων,  ὡς   Παρμένων φησὶν ἐν τῷ περὶ
[11, 491]   Ἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο» (οὐχ  ὡς   περὶ ἓν ἕκαστον ἀκουστέον· γενήσονται
[11, 465]   Καὶ μὴν ἐκπώματα ἢν μὲν  ὡς   πλεῖστα ἔχωσιν, τούτῳ καλλωπίζονται· ἢν
[11, 486]   Ἐλευθερῶν, υἱὸς Μύρωνος τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ,  ὡς   Πολέμων φησὶν ἐν αʹ περὶ
[11, 494]   ποτήριον. Μνημονεύει δὲ τοῦ ὀξυβάφου  ὡς   ποτηρίου καὶ Εὔβουλος ἐν Μυλωθρίδι·
[11, 483]   αὐτοῦ καὶ Ἀρχίλοχος ἐν Ἐλεγείοις  ὡς   ποτηρίου οὕτως· Ἀλλ´ ἄγε σὺν
[11, 497]   ποτήρια καὶ τοῦ ῥυτοῦ ἐμνήσθη,  ὡς   προεῖπον· (Ἡδύλος δ´ ἐν Ἐπιγράμμασι
[11, 504]   δὲ εἰσάγει· (καὶ μέν,  ὡς   πρόκειται, παραιτεῖται πίνειν μεγάλοις ποτηρίοις,
[11, 494]   ποτήριον κερατίου τρόπον εἰργασμένον, ὕψος  ὡς   πυγονιαῖον. (ΟΞΥΒΑΦΟΝ. μὲν κοινὴ
[11, 487]   τὴν μετὰ τὸ νίψασθαι πόσιν,  ὡς   Σέλευκος ἐν Γλώσσαις. Καλλίας δ´
[11, 496]   βατιακίου λόγῳ. (ΠΡΟΧΥΤΗΣ εἶδος ἐκπώματος,  (ὡς   Σιμάριστος ἐν τετάρτῳ Συνωνύμων. Ἴων
[11, 480]   Φοξαὶ γοῦν ἦσαν τὸ χεῖλος,  (ὡς   Σιμωνίδης φησὶν Ἀμόργιος· Αὐτὴ
[11, 466]   (ΒΑΥΚΑΛΙΣ. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ αὕτη,  ὡς   Σώπατρος παρῳδός· Βαυκαλὶς
[11, 477]   τὸ κάτωθεν εἰς στενὸν συνῆχθαι  ὡς   τὰ Αἰγύπτια κιβώρια. (ΚΟΝΔΥ ποτήριον
[11, 484]   λεγόμενον ἀπὸ τοῦ κεράμου,  ὡς   τὰ Ἀττικὰ σκεύη, ἀπὸ
[11, 466]   κάτωθεν εὐρύτερον, ἄνω δὲ συνηγμένον,  ὡς   τὰ συσπαστὰ βαλάντια, καὶ
[11, 480]   κυλιχνίδας εἴρηκε διὰ τούτων· Ἀλλ´  ὡς   τάχιστα μέλανα δεῦρ´ ἀμνὸν φέρειν
[11, 498]   τῷ σ> κλινοῦμεν σκύφος σκύφους,  ὡς   τεῖχος τείχους. Οἱ δ´ Ἀττικοὶ
[11, 483]   νήφειν ἐν φυλακῇ τῇδε δυνησόμεθα,  ὡς   τῆς κύλικος λεγομένης κώθωνος. Ἀριστοφάνης
[11, 460]   Ἅπερ ὠνομάσθη ἀπὸ τῆς πόσεως,  ὡς   τὸ ἔκπωμα οἱ Ἀττικοί, ἐπεὶ
[11, 466]   ἔχον τὰ ἔπη χρυσοῖς γράμμασιν,  ὡς   τὸ Νέστορος ὄν. Ἀχαιὸς δ´
[11, 466]   (ἔχοντα κύπελλον χρυσοῦ οὕτω θαυμασίου  ὡς   τὸν παρ´ αὐτοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον
[11, 497]   μεθ´ ὧν πιὼν τὸ δίκερας  ὡς   τὸν φίλτατον βασιλέα πάρειμι. Διονύσιος
[11, 502]   Τελέστης δ´ ἄκατον ὠνόμαζέ νιν,  ὡς   τοῦ Τελέστου ἄκατον τὴν φιάλην
[11, 499]   (Σκύφιον δὲ λαβὼν δέπας ἔμμετρον  ὡς   τριλάγυνον πί´ ἐπισχόμενος, τό ῥά
[11, 499]   δ´ ἐν Γηρυονηίδι Στησιχόρου Ἔμμετρον  ὡς   τριλάγυνον τὴν τῶν τριῶν γενῶν
[11, 488]   χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον. Ἐμφαίνεται γὰρ  ὡς   τῶν ἥλων ἐμπεπερονημένων καθάπερ ἐπὶ
[11, 483]   καλοῦσι τοὺς πλέονα ἄκρατον σπῶντας,  ὡς   Ὑπερείδης ἐν τῷ κατὰ Δημοσθένους.
[11, 474]   ἔδωκε δῶρον αὐτὸ τῆς μίξεως,  ὡς   Φερεκύδης ἐν τῇ δευτέρᾳ ἱστορεῖ
[11, 467]   δὲ τὸν ποδονιπτῆρα δεῖνον ὀνομάζουσιν,  ὡς   Φιλητᾶς φησιν ἐν Ἀτάκτοις. ~(ΔΕΠΑΣΤΡΟΝ.
[11, 498]   κυλίκιον μικρόν, σπένδουσιν Αἰολεῖς,  ὡς   Φιλητᾶς φησιν ἐν Ἀτάκτοις. (ΣΚΥΦΟΣ.
[11, 465]   ἡδέος οἴνου. Αὐτὰρ γ´  ὡς   φράσθη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο τιμήεντα
[11, 505]   οἷός τις ἦν τὸν τρόπον,  ὡς   χαλεπός, ὡς ἀσελγής, διηγησαμένου·
[11, 499]   εἶναι ὄνομα παρὰ τοῖς Ἕλλησιν,  ὡς   χοὸς καὶ κοτύλης. (Χωρεῖν δ´
[11, 476]   αὐτοῖς γινομένων μεγάλα κέρατα φυόντων,  ὡς   χωρεῖν τρεῖς καὶ τέτταρας χόας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008