Alphabétiquement     [«   »]
οὔθ´ 2
οὐθεις 1
Οὐκ 4
οὐκ 32
οὔκ 1
Οὐκοῦν 2
Οὐλπιανός 1
Fréquences     [«    »]
30 ἦν
30 οἶνον
31 τι
32 οὐκ
33 ἀλλὰ
33 μὴ
34 Β
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

οὐκ


Livre, pages
[11, 481]   οἰναγωγούς, περιφερεῖς, λεπτάς, μέσας, γαστροιίδας,  οὐκ   ἀβούλως, ἀλλὰ πόρρωθεν κατεσκευασμέναι αὔθ´
[11, 507]   μητρυιᾶς ἔχων διάθεσιν. Διόπερ Σωκράτης  οὐκ   ἀηδῶς περὶ αὐτοῦ στοχαζόμενος ἐνύπνιον
[11, 493]   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν»  οὐκ   ἀκουστέον ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ
[11, 506]   φησί, περίβλεπτον ἀξίωμα περικείμενος κάλλους  οὐκ   ἀληθινοῦ. (Ἐν δὲ τῷ Κίμωνι
[11, 494]   εἰς τὰς λάταγας ἐγχέουσιν  οὐκ   ἄλλο τι ἂν εἴη
[11, 464]   καὶ ὡσαύτως ἐπὶ τῶν ὁμοίων,  οὐκ   ἀλλοτρίως τῆς μανίας κειμένης ἐπ´
[11, 486]   τοιοῦτον σχηματισμὸν ἀπὸ κυρίων ὀνομάτων  οὐκ   ἄν τις εὕροι γινόμενον, ἀλλ´
[11, 492]   ὁρωμένων ὅμως ἀριθμὸς αὐτῶν  οὐκ   ἀπόλλυται, λέγονται δὲ καὶ τῷ
[11, 482]   (Κρατῆρα γὰρ ἵστασαν τοῖς θεοῖς,  οὐκ   ἀργυροῦν οὐδὲ λιθοκόλλητον, ἀλλὰ γῆς
[11, 501]   παρόμοιοι· εἰς δὲ τὸ εἶδος  οὐκ   ἀρύθμως παίζονται. Ἀπίων δὲ καὶ
[11, 464]   μέχρι τῆς καθ´ ἑαυτὸν ἡλικίας  οὐκ   ἀσίτους εἶναι τοὺς θεωροῦντας. ~(Φανόδημος
[11, 509]   ἀνάγκῃ ληψολιγομίσθῳ τέχνῃ (συνών τις,  οὐκ   ἄσκεπτα δυνάμενος λέγειν, εὖ μὲν
[11, 508]   ἕκαστα. δὲ Πλάτων πῶς;  οὐκ   ἄτοπον τριῶν Ἀθηναίων γενομένων νομοθετῶν
[11, 493]   θαυμάσιος λυτικὸς Σωσίβιος, ὃν  οὐκ   ἀχαρίτως διέπαιξε διὰ τὰς πολυθρυλήτους
[11, 478]   καὶ κοτύλην. Ὃν κύλικα μὲν  οὐκ   εἶναι, οὐ γὰρ ἔχειν ὦτα,
[11, 498]   Ἴων δ´ ἐν Ὀμφάλῃ· Οἶνος  οὐκ   ἔνι ἐν τῷ σκύφει, τὸ
[11, 508]   τὴν ἑταιρίαν τοῦ βασιλέως ὥστε  οὐκ   ἐξῆν τοῦ συσσιτίου μετασχεῖν, εἰ
[11, 493]   δ´ ὅτι τὸ ἄλλος Ὅμηρος  οὐκ   ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος
[11, 488]   τοῦτον τέτταρα ὦτα. Τοῦτο δὲ  οὐκ   ἐπὶ πάντων, ἀλλ´ ἐπ´ ἐνίων
[11, 501]   ψυχρήλατος ἐπὶ πῦρ  οὐκ   ἐπιτιθεμένη, καθότι (καὶ λέβητα καλεῖ
[11, 471]   μικρὸν τοὔνομα. Ἀλλά, καθάπερ εἴρηται,  οὐκ   ἔστιν πιστεῦσαι τῷ τυχόντι. Ἄλλοι
[11, 503]   σφοδρότερος. Οὐκοῦν, εἰ φράσαι τις,  οὐκ   ἔτι ἔξεστι κυαθίζειν γάρ τὸν
[11, 498]   τῷ σ> προφέρονται διὰ παντός,  οὐκ   εὖ· ὅτε γὰρ ἀρσενικόν ἐστιν
[11, 463]   κακῶς φήσει με κρίνειν,  οὐκ   ἔχοιμ´ ἄν σοι φράσαι· ἔγνωκα
[11, 466]   Πάμφιλος. Φιλητᾶς δὲ ποτήριον οὖς  οὐκ   ἔχον. ΑΡΟΚΛΟΝ φιάλη παρὰ
[11, 481]   μὲν ἀνδράσιν ποτήρια πλατέα, τοίχους  οὐκ   ἔχοντ´, ἀλλ´ αὐτὸ τοὔδαφος μόνον,
[11, 495]   οἶμαι, ποιῶν ὅτι ποτήριον μὲν  οὐκ   ἦν, δι´ ἀπορίαν δὲ κύλικος
[11, 499]   ἥδε λάγυνος ἔχει. Λεπτοτέρης δ´  οὐκ   οἶδ´ ἐρίφου κρέα· πλὴν
[11, 509]   σχῆμ´ ἀξιόχρεων ἐπικαθεὶς βακτηρίᾳ, ἀλλότριον,  οὐκ   οἰκεῖον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, (ἔλεξεν·
[11, 492]   ἑπτά. (Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας  οὐκ   οἰκείως τῷ ποτηρίῳ ἐντετυπῶσθαι τὰς
[11, 463]   πέλας (οὐδέν´ ἀδικοῦμεν οὐδέν. Ἆρ´  οὐκ   οἶσθ´ ὅτι τὸ καλούμενον ζῆν
[11, 465]   ἐκ Φιαλείας, (ὃς καὶ ἀποθνῄσκων  οὐκ   ὤκνησεν ὑποθέσθαι τοῖς οἰκείοις ἐπιγράψαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008