Alphabétiquement     [«   »]
δι´ 8
Δί´ 3
Διὰ 1
διὰ 52
διά 2
διαβάλλει 1
Διαβάλλει 1
Fréquences     [«    »]
48 ἀπὸ
50 οὖν
50 τις
52 διὰ
54 φησι
62 ἐκ
64
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

διὰ


Livre, pages
[11, 509]   ἀσεβείας καὶ παρὰ φύσιν κυριεύσαντες  διὰ   γοητείαν νῦν εἰσιν περίβλεπτοι· ὥσπερ
[11, 470]   οὐρανὸν εἰσαναβῇ· (τὸν μὲν γὰρ  διὰ   κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή, ποικίλη
[11, 489]   δύο ὑποκεῖσθαι τῷ ποτηρίῳ πλάγια  διὰ   μήκους· ταῦτα δ´ εἶναι τοὺς
[11, 463]   Διὸς ἀρχόμενοι, (πίνωμεν, παίζωμεν, ἴτω  διὰ   νυκτὸς ἀοιδή, ὀρχείσθω τις, ἑκὼν
[11, 498]   γενικὴν σὺν τῷ σ> προφέρονται  διὰ   παντός, οὐκ εὖ· ὅτε γὰρ
[11, 506]   τὴν ἀρχὴν τῆς βασιλείας Φίλιππος  διὰ   Πλάτωνος ἔσχεν. Εὐφραῖον γὰρ ἀπέστειλε
[11, 468]   τὸ κέρας· οὐ γὰρ γίνεται  διὰ   πυρός. Λέγοι δ´ ἂν ἴσως
[11, 483]   Ἀλλ´ ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς  διὰ   σέλματα νηὸς φοίτα καὶ κοίλων
[11, 466]   ὑγείας ἐγκιρνάναι τὸν λόγον. (Ὅτι  διὰ   σπουδῆς εἶχον οἱ ἀρχαῖοι ἐγκόλαπτον
[11, 469]   Ἀθηναίων μὲν αὐτὰς τοῖς πλουσίοις  διὰ   τὰ βάρη χαλκευσαμένων τὸν ῥυθμὸν
[11, 459]   ἡμῶν καθ´ ὥραν μετὰ σπουδῆς  διὰ   τὰ ἐκπώματα Οὐλπιανός, ἔτι
[11, 493]   Σωσίβιος, ὃν οὐκ ἀχαρίτως διέπαιξε  διὰ   τὰς πολυθρυλήτους ταύτας καὶ (τὰς)
[11, 508]   περὶ πλειόνων ἄλλων, οὐδ´ ὣς  διὰ   ταῦτα θαυμαστέος ἐστίν. Ἔχει γάρ
[11, 509]   σῖτον ἐπιδοὺς τοῖς πολίταις καὶ  διὰ   ταῦτα πιστευθεὶς εἶναι χρηστὸς παρὰ
[11, 490]   ἐδέξαντο εἶναι ἐπίθετον πελειάδων, ἐπεὶ  διὰ   τὴν ἀσθένειαν εὐλαβὴς ὄρνις
[11, 469]   τὸν ῥυθμὸν τοῦτον, Ῥοδίων δὲ  διὰ   τὴν ἐλαφρότητα τῶν ποτηρίων καὶ
[11, 461]   μὴ διὰ τὸν τρόπον, ἀλλὰ  διὰ   τὴν μέθην φαίνωνται τοιοῦτοι, δημιουργοῦσιν
[11, 466]   συσπαστὰ βαλάντια, καὶ αὐτὰ  διὰ   τὴν ὁμοιότητα ἀρυβάλλους τινὲς καλοῦσιν.
[11, 461]   εἰ μή τις ἄρα φήσειε  διὰ   τὴν ὀξύτητα (τῆς ἐπιφανείας τῶν
[11, 491]   Πελειάδες. Ἀπτέρους γὰρ αὐτὰς εἴρηκε  διὰ   τὴν πρὸς τὰς ὄρνεις ὁμωνυμίαν.
[11, 484]   τῶν μὲν πόρων οἰκειότατος  διὰ   τῆς οὐρήσεως, τῶν δὲ καθάρσεων
[11, 474]   ποτήριον τὸ καρχήσιον, (καὶ τάχα  διὰ   τὸ ἀνατετάσθαι οὕτως ὠνόμασται. Ἀρχαιότατον
[11, 471]   ἱστοροῦσι θηρίκλειον ὀνομασθῆναι τὸ ποτήριον  διὰ   τὸ δορὰς θηρίων αὐτῷ ἐντετυπῶσθαι.
[11, 466]   κύλιξ δὲ (ἡ) ἀγκύλη  διὰ   τὸ ἐπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν χεῖρα
[11, 467]   ἀνεπιτήδειον αὐλῷ· (τὸ δὲ ῥῶ  διὰ   τὸ εὔκολον πολλάκις παραλαμβάνουσι. Καὶ
[11, 464]   εἰς τὰς μέθας παρεισφέρονται καὶ  διὰ   τὸ θερμαινομένας τὸν οἶνον ἧττον
[11, 477]   ἂν εἴη τὰ λεγόμενα σκυφία  διὰ   τὸ κάτωθεν εἰς στενὸν συνῆχθαι
[11, 469]   μεγάλοις ἔχαιρε ποτηρίοις ἥρως,  διὰ   τὸ μέγεθος παίζοντες οἱ ποιηταὶ
[11, 466]   πανταχόθεν πίνειν ἐπιτήδειον. Παρθένιος δὲ  διὰ   τὸ περικεκυρτῶσθαι τὰ ὠτάρια· κυφὸν
[11, 466]   βουλομένῳ ἴδιόν τινα εὑρέσθαι κέραμον  διὰ   τὸ πολὺν ἐξάγεσθαι τὸν Μενδαῖον
[11, 489]   προσέοικεν, οἱ δὲ ἀστέρες χρυσῷ  διὰ   τὸ πυρῶδες. (Ὑποθέμενος οὖν κατηστερισμένον
[11, 467]   φησι, τὸ σίγμα λέγειν παρῃτοῦντο  διὰ   τὸ σκληρόστομον εἶναι καὶ ἀνεπιτήδειον
[11, 482]   οἷον ἀμφίκυρτα ἀπὸ τῶν ὤτων,  διὰ   τὸ τοιαῦτα εἶναι τῇ κατασκευῇ.
[11, 489]   οὓς ἥλοις ποιητὴς ἀπεικάζει  διὰ   τὸ τοὺς ἀστέρας περιφερεῖς εἶναι
[11, 499]   μὴ σκύφος οἷον σκύθος τις  διὰ   τὸ τοὺς Σκύθας περαιτέρω τοῦ
[11, 475]   ποιεῖ. Ὠνομάσθη δὲ τὸ καρχήσιον  διὰ   τὸ τραχύσματα ἔχειν κεγχροειδῆ, καὶ
[11, 480]   τὴν ἰατρικὴν πυξίδα καλοῦσι κυλιχνίδα  διὰ   τὸ τῷ τόρνῳ κεκυλίσθαι. Ἐγένοντο
[11, 461]   μεθ´ ἡμέραν. Ὅπως οὖν μὴ  διὰ   τὸν τρόπον, ἀλλὰ διὰ τὴν
[11, 467]   ὅτε τὴν δίφθογγον ἔδει σημαίνειν  διὰ   τοῦ οὖ μόνου γράφουσι. Παραπλησίως
[11, 467]   τοῦ Διονύσου τὴν τελευταίαν συλλαβὴν  διὰ   τοῦ οὖ μόνου ὡς βραχέος
[11, 470]   σὺν ταῖς ἵπποις, ἐπὴν δύνῃ,  διὰ   τοῦ Ὠκεανοῦ τὴν νύκτα πρὸς
[11, 480]   τοῦ κύλικες παραγώγως κυλιχνίδας εἴρηκε  διὰ   τούτων· Ἀλλ´ ὡς τάχιστα μέλανα
[11, 502]   δ´ ἐν Ἱππίσκῳ ψυκτηρίδιον καλεῖ  διὰ   τούτων· Ἀπήντων τῷ ξένῳ εἰς
[11, 476]   ἀντὶ ποτηρίων τοῖς κέρασι χρωμένους  διὰ   τούτων· Ἀργυρηλάτοις κέρασι χρυσᾶ στόμια
[11, 494]   σαφῶς παρίστησιν Ἀντιφάνης ἐν Μύστιδι  διὰ   τούτων· γραῦς ἐστι φίλοινος ἐπαινοῦσα
[11, 481]   αὐτὸς εἴρηκε Φερεκράτης ἐν Τυραννίδι  διὰ   τούτων· Εἶτ´ ἐκεραμεύσαντο τοῖς μὲν
[11, 463]   παρίστησιν ἐν τῇ Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ  διὰ   τούτων· μὲν Χῖος (καὶ
[11, 469]   αὐτῶν καὶ Ἐπιγένης ἐν Ἡρωίνῃ  διὰ   τούτων· Ψυκτῆρα, κύαθον, κυμβία, ῥυτὰ
[11, 484]   οὐρήσεως, τῶν δὲ καθάρσεων  διὰ   τῶν κωθωνισμῶν πρέπει μάλιστα. Κατανίζεται
[11, 504]   μίμους δὲ πεποιηκώς, οὓς αἰεὶ  διὰ   χειρὸς ἔχειν Δοῦρίς φησι τὸν
[11, 483]   κωθωνίζεσθαι καὶ ὅτι χρήσιμός ἐστι  διὰ   χρόνου κωθωνισμὸς Μνησίθεος
[11, 497]   ῥύσιν οἰγομένου, οὐ πολέμου σύνθημα,  διὰ   χρυσέου δὲ γέγωνεν κώδωνος κώμου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008