Alphabétiquement     [«   »]
Ὅθεν 2
ὅθεν 4
οἴ 1
οἱ 67
Οἱ 7
οἳ 7
Οἳ 4
Fréquences     [«    »]
62 ἐκ
64
64 ὅτι
67 οἱ
68 εἶναι
69 τὰς
69 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

οἱ


Livre, pages
[11, 480]   εἰς ὀξὺ ἀνηγμένη, οἷοί εἰσιν  οἱ   ἄμβικες καλούμενοι. Τὸ γὰρ φοξὸν
[11, 504]   φιλονίκως εἶχον ἀρχῆθεν πρὸς ἑαυτοὺς  οἱ   ἄνδρες οὗτοι, αἰσθόμενοι τῆς ἰδίας
[11, 489]   τεκμαίρονται τὰ περὶ τὴν ζωὴν  οἱ   ἄνθρωποι· λέγω δὲ τὰς πελειάδας.
[11, 459]   τῷ Ἀδράστῳ, ἄνδρες φίλοι, καθίσαντες  οἱ   ἀριστεῖς δειπνοῦσιν, δὲ Πολύιδος
[11, 466]   ἐραστοῦ μὴ τυχεῖν. Καλοῦνται δὲ  οἱ   ἁρπασθέντες παρασταθέντες. Διδόασι δὲ τῷ
[11, 503]   Ὀνομάτων Τὸν ψυγέα, φησίν, ἐκάλουν  οἱ   ἀρχαῖοι δῖνον. Νίκανδρος δ´
[11, 466]   λόγον. (Ὅτι διὰ σπουδῆς εἶχον  οἱ   ἀρχαῖοι ἐγκόλαπτον ἱστορίαν ἔχειν ἐν
[11, 461]   ~(ἄξιον δ´ ἐστὶ ζητῆσαι εἰ  οἱ   ἀρχαῖοι μεγάλοις ἔπινον ποτηρίοις. Δικαίαρχος
[11, 479]   καλούμενον κρανίον ἔκπωμα οὕτως ὠνόμαζον  οἱ   ἀρχαῖοι. Πολέμων γοῦν ὅστις
[11, 466]   τὸ στοιχεῖον, ἐπεὶ πάντες  οἱ   ἀρχαῖοι τῷ οὖ ἀπεχρῶντο οὐ
[11, 460]   τῆς πόσεως, ὡς τὸ ἔκπωμα  οἱ   Ἀττικοί, ἐπεὶ ὑδροποτεῖν καὶ οἰνοποτεῖν
[11, 495]   εἰς ὃν τὸν οἶνον κιρνᾶσιν  οἱ   Ἀττικοί. Κοίλοις ἐν προάροις φησὶ
[11, 482]   παραδίδωσι γράφων οὕτως· Θαυμάζουσι δὲ  οἱ   αὐτοὶ καὶ πῶς κύαθον μὴ
[11, 468]   κέρας. Περὶ δὲ τὴν Μολοσσίδα  οἱ   βόες ὑπερφυῆ ἱστοροῦνται κέρατα ἔχειν·
[11, 500]   μὲν ἐγένοντο καὶ κλέος ἔλαβον  οἱ   Βοιώτιοι λεγόμενοι, χρησαμένου κατὰ τὰς
[11, 484]   ἱμάτια τούτῳ χρώμενοι ῥύμματι πλύνουσιν  οἱ   γναφεῖς. (Τρία δὲ παραφύλαττε ὅταν
[11, 466]   πίνοντες ὅσον θέλουσι τάχιστ´ ἀπαλλαγήσονται,  οἱ   δ´ ἐκ βομβυλιοῦ κατὰ μικρὸν
[11, 489]   μὲν γὰρ οὐρανὸς ἀργύρῳ προσέοικεν,  οἱ   δὲ ἀστέρες χρυσῷ διὰ τὸ
[11, 498]   Ἀρίσταρχος δέ· Πλησάμενος δ´ ἄρα  οἱ   δῶκε σκύφον, ᾧπερ ἔπινεν. Ἀσκληπιάδης
[11, 498]   Βυζάντιος γράφει· Πλησάμενος δ´ ἄρα  οἱ   δῶκε σκύφος, ᾧπερ ἔπινεν. Ἀρίσταρχος
[11, 477]   συβῶται δὲ καὶ νομεῖς καὶ  οἱ   ἐν ἀγρῷ· (Πολύφημος μὲν τῷ
[11, 498]   συβῶται δὲ καὶ νομεῖς καὶ  οἱ   ἐν ἀγρῷ, ὡς Εὔμαιος
[11, 466]   δίψης κατόχοις. (Κατασκευάζουσι δέ, φησίν,  οἱ   ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τὴν ὕαλον μεταρρυθμίζοντες
[11, 495]   ἔσχεν οἰνοχόης σχῆμα, οἷοί εἰσιν  οἱ   ἐν τῇ ἑορτῇ παρατιθέμενοι, ὁποίους
[11, 463]   κυδρότερον πίεται. Ἐποιοῦντο δὲ καὶ  οἱ   ἑπτὰ καλούμενοι σοφοὶ συμποτικὰς ὁμιλίας.
[11, 466]   (Ὅτι κλεινοὶ λέγονται παρὰ Κρησὶν  οἱ   ἐρώμενοι. Σπουδὴ δὲ αὐτοῖς παῖδας
[11, 506]   τὸ δεύτερον ἐπεδήμησε ταῖς Ἀθήναις,  οἱ   ἔτι πρότερον τελευτήσαντες τῷ λοιμῷ.
[11, 460]   κιχήσατο θυγατέρος ἧς, τόν ῥά  οἱ   Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι θῆκε
[11, 488]   ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ  οἱ   ἧλοι χρύσειοι πάμφαινον· ἀτὰρ περὶ
[11, 462]   οἷς οὐδὲ τῆς πολιτείας μετέδοσαν  οἱ   Ἡρακλεῶται συνοικοῦσιν, ἀλλοφύλους ὑπολαβόντες. Κυλικρᾶνες
[11, 494]   τούτῳ δέ, τέκνον, πολλὰ κἀγάθ´  οἱ   θεοὶ τῷ δημιουργῷ δοῖεν, ὃς
[11, 501]   ὀμφαλοὶ αὐτῶν καὶ τῶν βαλανείων  οἱ   θόλοι ὅμοιοί εἰσιν. Καὶ Δίδυμος
[11, 501]   οἱ ὀμφαλοὶ καὶ τῶν βαλανείων  οἱ   θόλοι παρόμοιοι· εἰς δὲ τὸ
[11, 483]   Ἀντίγονον, ὅτι κεραμέοις ἀγγείοις ἐχρῶντο  οἱ   Λακεδαιμόνιοι γράφει οὕτως· Ἀλλὰ μὴν
[11, 500]   θηριῶδες. Διὸ καὶ Σκύφον αὐτὸν  οἱ   Λακεδαιμόνιοι προσηγόρευον. (ΤΑΒΑΙΤΑΣ Ἀμύντας ἐν
[11, 508]   ἐβουλεύετο, ἕως συνδραμόντες ἐπ´ αὐτὸν  οἱ   Λαμψακηνοὶ καὶ τὰ χρήματα ἀποδόντες
[11, 488]   δὲ καὶ τοῦτο λέγεται ὅτι  οἱ   μὲν ἄλλοι μογοῦντες ἐβάσταζον τὸ
[11, 462]   ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνῃ, ὡς  οἱ   μνημοσύνη, καὶ τὸν ὃς ἀμφ´
[11, 479]   Διονύσου κρατηρίσκος, καὶ οἷς χρῶνται  οἱ   μύσται, ὡς Νίκανδρός φησιν
[11, 479]   δέχονται τὰ γόνατα τῶν νενικηκότων  οἱ   νενικημένοι καὶ βαστάζουσιν αὐτούς. Διόδωρος
[11, 501]   Κρατίνου βαλανειόμφαλοι, φησίν, λέγονται, ὅτι  οἱ   ὀμφαλοὶ αὐτῶν καὶ τῶν βαλανείων
[11, 501]   φησι Λυκόφρονα· τῶν γὰρ φιαλῶν  οἱ   ὀμφαλοὶ καὶ τῶν βαλανείων οἱ
[11, 504]   λέγειν δυνησόμεθα· ἢν δὲ ἡμῖν  οἱ   παῖδες μικραῖς κύλιξι μικρὰ ἐπιψακάζωσιν,
[11, 479]   τὸ κοῖλον κοτύλην, φησίν, ἐκάλουν  οἱ   παλαιοί, ὡς καὶ τὸ τῶν
[11, 499]   τριλάγυνον πί´ ἐπισχόμενος, τό ῥά  οἱ   παρέθηκε Φόλος κεράσας. καὶ Ἄρχιππος
[11, 466]   οὐ λάνθαν´ Ἐρινύν) ὡς οὔ  οἱ   πατρώι´ ἐνηέι ἐν φιλότητι δάσσαιντ´,
[11, 481]   καὶ κάδους ἔχων, ὧν ἐπελαμβάνοντο  οἱ   πεντηκοστολόγοι. (Καὶ ἐν τῷ κατὰ
[11, 500]   ἀκούοντες ὅτι πάντα πράττειν εἰώθασιν  οἱ   περὶ τὴν Ἀσίαν βάρβαροι μετὰ
[11, 506]   οὐ δύνανται Πάραλος καὶ (Ξάνθιππος  οἱ   Περικλέους υἱοὶ (τελευτήσαντες τῷ λοιμῷ)
[11, 469]   ἥρως, διὰ τὸ μέγεθος παίζοντες  οἱ   ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς πλεῖν αὐτὸν
[11, 490]   τῷ Διὶ τὴν ἀμβροσίαν, ὡς  οἱ   πολλοὶ δοξάζουσιν (ἄσεμνον γάρ) ἀλλὰ
[11, 466]   καὶ εὐσχημόνως κότταβον προίεσθαι. Καὶ  οἱ   πολλοὶ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον ἐφρόνουν
[11, 490]   ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν. (Ἐπλανήθησαν δ´  οἱ   πολλοὶ νομίζοντες τὰς πελειάδας ὄρνεις
[11, 508]   τῶν ἀναγνωσομένων συνέθηκεν, ὥσπερ καὶ  οἱ   πολλοὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ τυραννικοί
[11, 500]   μὲν οὖν καλοῦσι γαυλοὺς πάντες  οἱ   προγάστορες. ΤΡΙΗΡΗΣ. Ὅτι καὶ τριήρης
[11, 468]   κελέβειον ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά  οἱ   προφερέστερον εἴη. (ΔΑΚΤΥΛΩΤΟΝ ἔκπωμα οὕτως
[11, 475]   κελέβειον ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά  οἱ   προφερέστερον εἴη. Σαφῶς γὰρ νῦν
[11, 475]   ἑλόντες ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά  οἱ   προφερέστερον ἦεν. Ἀλλαχοῦ δέ φησιν·
[11, 500]   Διήνεγκαν δὲ μετὰ τοὺς Βοιωτίους  οἱ   Ῥοδιακοὶ λεγόμενοι Δαμοκράτους δημιουργήσαντος. Τρίτοι
[11, 467]   ἰῶτα. Κἀν τοῖς προκειμένοις οὖν  οἱ   Σάτυροι τοῦ Διονύσου τὴν τελευταίαν
[11, 500]   Δαμοκράτους δημιουργήσαντος. Τρίτοι δ´ εἰσὶν  οἱ   Συρακόσιοι. Καλεῖται δ´ σκύφος
[11, 461]   φωνῆς μνημονεύω, φησίν· Εἰ δὲ  οἱ   ταῖς ἐξουσίαις χρώμενοι καὶ τῷ
[11, 497]   Ἐθύσαμεν γὰρ σήμερον Σωτήρια πάντες  οἱ   τεχνῖται· μεθ´ ὧν πιὼν τὸ
[11, 462]   οἳ δ´ Ἀθαμᾶνες, ἀφ´ ὧν  οἱ   τόποι διαμένουσιν· οἷς οὐδὲ τῆς
[11, 460]   καθημένῳ δηλονότι οὕτως γὰρ ἐδείπνουν  οἱ   τότε τὸν Ὀδυσσέα, φησὶν
[11, 461]   πόλιν. Ἡρακλεῶται δ´ εἰσὶν οὗτοι  οἱ   ὑπὸ τῇ Οἴτῃ κατοικοῦντες, (ὥς
[11, 461]   μοι δοκοῦσι λέγειν οὐ κακῶς  οἱ   φάσκοντες τὸ μέγα ποτήριον φρέαρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008