Alphabétiquement     [«   »]
εἴρητ´ 1
εἴρηται 4
Εἰς 6
εἰς 86
εἷς 5
εἰσαγαγόντων 1
εἰσάγει 1
Fréquences     [«    »]
77 οὕτως
75 ποτήριον
79 τε
86 εἰς
88 ἐπὶ
96 τοὺς
102 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

εἰς


Livre, pages
[11, 494]   Σωτῆρος Σωσιγένους Βίωνος Ἀπολλωνίου (Δίωνος)  εἰς   ἀποβλέψας βασιλεὺς εἶπεν
[11, 507]   μεθίστασθαι τὰς τῶν τετελευτηκότων ψυχὰς  εἰς   ἄλλας φύσεις πρὸς τὸν
[11, 474]   ~Σὺ δὲ μηκέτ´ ἔγχει, παιδάριον,  εἰς   ἀργυροῦν, εἰς τὸ βαθὺ δ´
[11, 466]   κοῖλα χρυσόκολλα καὶ πανάργυρα ἐκπώματ´,  εἰς   ἀριθμὸν ἑξήκοντα δίς. Ποσειδώνιος δ´
[11, 462]   τὴν θάλασσαν κεραμέαν κύλικα, καθέντες  εἰς   αὐτὴν ἄνθεα καὶ κηρία καὶ
[11, 466]   ἀγροίκους Φιλητᾶς φησ, (τοὺς) ἀμέλγοντας  εἰς   αὐτὸ καὶ οὕτως πίνοντας. ΑΜΥΣΤΙΣ.
[11, 475]   κελέβη (καλεῖται ἀπὸ τοῦ χέειν  εἰς   αὐτὸ τὴν λοιβὴν ἤτοι λείβειν·
[11, 502]   δὲ πεποιηκὼς τοὺς  εἰς   αὐτὸν ἀναφερομένους Πέρσας φησί· Στεφάνους
[11, 475]   παρὰ (Λακεδαιμονίοις φησὶν ἔτι καὶ  εἰς   αὐτὸν δείκνυσθαι τὸ δέπας τὸ
[11, 506]   ἔν τε τῷ προτέρῳ τῶν  εἰς   αὐτὸν διαλόγων· γὰρ δεύτερος
[11, 501]   τῶν βαλανείων οἱ θόλοι παρόμοιοι·  εἰς   δὲ τὸ εἶδος οὐκ ἀρύθμως
[11, 491]   ἔσχισται μὲν ἑκάτερον τῶν ὤτων  εἰς   δύο σχίσεις, τούτων δ´ αὖ
[11, 463]   χρυσὸς οἶνον ἔχων χειρῶν νιζέτω  εἰς   ἔδαφος. Σπένδοντες δ´ ἁγνῶς Ἡρακλέι
[11, 482]   κυμβία καὶ δοκεῖν τούτοις διαμάχεσθαι  εἰς   ἑκάτερα τείνει. Μνημονεύει δ´ αὐτοῦ
[11, 506]   πυνθανόμενος Φίλιππον βλασφημεῖν περὶ Πλάτωνος  εἰς   ἐπιστολὴν ἔγραψέ τι τοιοῦτον· Ὥσπερ
[11, 469]   κομίσασθαι τὸν Ἡρακλέα καὶ διαπλεῦσαι  εἰς   Ἐρύθειαν. Ὅτι δὲ εἷς ἦν
[11, 473]   καὶ ἐκ νυκτὸς πάλι Σωκλῆς  εἰς   ἠοῦν πίνει τετραχόοισι κάδοις, εἶτ´
[11, 491]   αἰθέρι κεῖσθε. Καὶ τὴν  εἰς   Ἡσίοδον δὲ ἀναφερομένην ποιήσας Ἀστρονομίαν
[11, 484]   εἰς τὴν πύελον κατακλίθητι σφόδρα  εἰς   θερμὸν ὕδωρ. Πολέμων δ´ ἐν
[11, 466]   εὐώδους ποτοῦ ἵησιν εὐθὺς κύλικος  εἰς   κοῖλον κύτος· ἔπειτ´ ἄκρατον κοὐ
[11, 482]   δέοι καὶ Δημοφῶντος, ἅττ´ ἐποίησεν  εἰς   Κότυν, ῥήσεις τε κατὰ δεῖπνον
[11, 466]   Γρᾶ διηγούμενος τοῦ τὴν ἀποικίαν  εἰς   Λέσβον στείλαντος σὺν ἄλλοις βασιλεῦσι,
[11, 505]   (Παρμενίδῃ μὲν γὰρ καὶ ἐλθεῖν  εἰς   λόγους τὸν τοῦ Πλάτωνος Σωκράτην
[11, 474]   ὅτι ποτήριόν ἐστιν ἐπίμηκες, συνηγμένον  εἰς   μέσον ἐπιεικῶς, ὦτα ἔχον μέχρι
[11, 474]   τὴν ληνόν, τὸ δ´ οἷον  εἰς   μέσον τράχηλος, τὸ δὲ πρὸς
[11, 473]   Καὶ ἐν ἄλλῳ· Ἐξ ἠοῦς  εἰς   νύκτα καὶ ἐκ νυκτὸς πάλι
[11, 468]   Δακτυλωτὸν ἔκπωμα καὶ τὸ ἄμφωτον,  εἰς   ἐστιν οἷόν τε τοὺς
[11, 495]   ἀγγεῖον σκυφοειδές, πυθμένα ἔχον πλατύτερον,  εἰς   ἤμελγον τὸ γάλα. Ὅμηρος·
[11, 468]   οὖν ἀκούει τὸ ἄμφωτον ποτήριον,  εἰς   οἷόν τε τοὺς δακτύλους
[11, 494]   τοῖς ἀποκοτταβίζουσι δὲ ὀξύβαφον τιθέμενον  εἰς   τὰς λάταγας ἐγχέουσιν οὐκ
[11, 495]   καὶ μείζονα. ΠΡΟΑΡΟΝ κρατὴρ ξύλινος,  εἰς   ὃν τὸν οἶνον κιρνᾶσιν οἱ
[11, 480]   δὲ φοξίχειλος Ἀργείη κύλιξ,  εἰς   ὀξὺ ἀνηγμένη, οἷοί εἰσιν οἱ
[11, 489]   μείζονι, καθ´ ὅσον συννεύειν συμβέβηκεν  εἰς   ὀξὺ τὸν φυσικὸν τοῦ ποτηρίου
[11, 500]   Σὺν τοῖς φύλλοις δρέποντες συντιθέασιν  εἰς   παλάθης Συριακῆς τρόπον πλάττοντες, οἳ
[11, 463]   ἡμᾶς αἰεὶ τοὺς ζῶντας, ὥσπερ  εἰς   πανήγυρίν τινα ἀφειμένους ἐκ τοῦ
[11, 505]   μὲν Ξενοφῶν συναναβὰς Κύρῳ  εἰς   Πέρσας μετὰ τῶν μυρίων Ἑλλήνων
[11, 480]   καὶ ἔχουσιν ὦτα τέσσαρα, πυθμένα  εἰς   πλάτος ἐκτεταμένον (πολλοὶ δ´ ἐν
[11, 503]   ἀπ´ ὀξέος ἀρχόμενον, (καταλήγοντα δὲ  εἰς   πλατύτερον, ἐφ´ οὗ ἵσταται τὸ
[11, 488]   ἀπὸ ὀξέος ἀρχόμενον, καταλήγοντα δ´  εἰς   πλατύτερον, ἐφ´ οὗ ἵσταται τὸ
[11, 507]   Διονύσιον ἀποδημήσαντα ἔσκωπτεν, αὐτὸς τρὶς  εἰς   Σικελίαν ἐκπλεύσας· ἅπαξ μὲν τῶν
[11, 477]   λεγόμενα σκυφία διὰ τὸ κάτωθεν  εἰς   στενὸν συνῆχθαι ὡς τὰ Αἰγύπτια
[11, 483]   χρησιμώτατα· κώθων Λακωνικός, ἔκπωμα ἐπιτηδειότατον  εἰς   στρατείαν καὶ εὐφορώτατον ἐν γυλιῷ.
[11, 508]   συμμαθητὴς γενόμενος καὶ συναποδημήσας αὐτῷ  εἰς   Συρακούσας, ὁρῶν ἤδη τὸν Δίωνα
[11, 499]   τῶν δυναμένων λαγύνιον· ἔχον βαδίζειν  εἰς   τὰ γεύμαθ´ ὑπὸ μάλης, καὶ
[11, 496]   αὐτοῖς νόμιμον μὴ προχοίδας εἰσφέρεσθαι  εἰς   τὰ συμπόσια, (δῆλον ὅτι νομίζοντες
[11, 479]   φησίν· καλούμενος κότταβος παρῆλθεν  εἰς   τὰ συμπόσια καὶ περὶ Σικελίαν,
[11, 479]   σπουδὴ περὶ τὸ ἐπιτήδευμα ὥστε  εἰς   τὰ συμπόσια παρεισφέρειν ἆθλα κοτταβεῖα
[11, 485]   τὸ ποτήριον ὠνομάσθη ἀπὸ τῶν  εἰς   τὰς μέθας καὶ τὰς ἀσωτίας
[11, 464]   χυτρίδες διά τε τὴν ἡδονὴν  εἰς   τὰς μέθας παρεισφέρονται καὶ διὰ
[11, 466]   (Καὶ οἴκους δὲ ἐπιτηδείους κατεσκεύαζον  εἰς   ταύτην τὴν παιδιάν. (Ὅτι παρὰ
[11, 500]   Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ Θίμβρωνος Δερκυλλίδαν ἔπεμψαν  εἰς   τὴν Ἀσίαν, ἀκούοντες ὅτι πάντα
[11, 463]   τοῦ θανάτου καὶ τοῦ σκότους  εἰς   τὴν διατριβὴν εἰς τὸ φῶς
[11, 462]   ἀόρατον ἀσπίδα· καὶ οὕτως ἀφιᾶσιν  εἰς   τὴν θάλασσαν κεραμέαν κύλικα, καθέντες
[11, 466]   Μηθύμνῃ τινὲς περὶ τῆς ἀφεθείσης  εἰς   τὴν θάλασσαν παρθένου καὶ φασὶν
[11, 504]   τε αὔξεται καὶ θάλλοντα ἀφικνεῖται  εἰς   τὴν καρπογονίαν. Οὕτω δὴ καὶ
[11, 502]   διὰ τούτων· Ἀπήντων τῷ ξένῳ  εἰς   τὴν κατάλυσιν ησονην αἴθων ἀνήρ.
[11, 482]   δὲ τῆς τῶν θεῶν τιμῆς  εἰς   τὴν κτῆσιν παρειληφέναι. Κυάθῳ μὲν
[11, 482]   ἦν ταῖς πέλλαις, συνηγμένον μᾶλλον  εἰς   τὴν κυφότητα· ἀμφικύπελλα οἷον
[11, 474]   κατωτάτω πτέρνα καλεῖται, ἐμπίπτει  εἰς   τὴν ληνόν, τὸ δ´ οἷον
[11, 467]   οὕτως· ὅταν εἰσίῃ βασιλεὺς  εἰς   τὴν πόλιν, ὑπαντᾶν οἴνου πλήρη
[11, 484]   πλείονι χρῆσαι τῷ λουτρῷ καὶ  εἰς   τὴν πύελον κατακλίθητι σφόδρα εἰς
[11, 474]   μηκέτ´ ἔγχει, παιδάριον, εἰς ἀργυροῦν,  εἰς   τὸ βαθὺ δ´ ἐπανάγωμεν· εἰς
[11, 480]   πύλη Κεραμικὴ καλεῖται) καὶ βάπτονται  εἰς   τὸ δοκεῖν εἶναι ἀργυραῖ. Ἐπαινοῦνται
[11, 476]   κέρατος; οἷον κερατήρ, ἀπὸ τοῦ  εἰς   τὸ κέρας ἐγχεῖσθαι τὸ πόμα.
[11, 494]   Καὶ πιεῖν χωρὶς μέτρω ὀξύβαφον  εἰς   τὸ κοινόν· εἶθ´ ὑπώμνυτο
[11, 466]   σχηματισμοῦ, ὃν ποιούμενοι εὐρύθμως ἐρρίπτουν  εἰς   τὸ κοττάβιον. (Καὶ οἴκους δὲ
[11, 460]   φράτερας καὶ δημότας εὑρὼν μόλις  εἰς   τὸ κυλικεῖον ἐνεγράφην· Ζεὺς ἔστι
[11, 479]   οἶκοι κατεσκευάζοντο κυκλοτερεῖς, ἵνα πάντες  εἰς   τὸ μέσον τοῦ κοττάβου τεθέντος
[11, 466]   δηλώσας καθεῖναι διαπλέοντας τῷ Ποσειδῶνι  εἰς   τὸ πέλαγος παρθένον, γράφει καὶ
[11, 464]   οὖν ἡμᾶς ἐκμανῶς πίνειν ἀποβλέποντας  εἰς   τὸ πλῆθος τῶν καλῶν τούτων
[11, 498]   Ἐπίχαρμος ἐν Κύκλωπι· Φέρ´ ἐγχέας  εἰς   τὸ σκύφος. Καὶ Ἄλεξις ἐν
[11, 502]   (δύο γὰρ ἦγον οἴκοθεν) τἀκπώματ´  εἰς   τὸ φανερὸν ἐκνενιτρωμένα θεῖναι· κύαθος
[11, 463]   τοῦ σκότους εἰς τὴν διατριβὴν  εἰς   τὸ φῶς τε τοῦθ´,
[11, 479]   καλῶς ἕκαστα αὐτῶν. Ἔδει γὰρ  εἰς   τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα ἐρείσαντα καὶ
[11, 475]   Λεπτὸς ἐξηγούμενος Θεοδωρίδα τὸ  εἰς   τὸν Ἔρωτα μέλος τὴν κελέβην
[11, 474]   κάνθαρον, (παιδάριον, ἔγχει, νὴ Δί´  εἰς   τὸν κάνθαρον. Ἐπιγένης Ἡρωίνῃ· Ἀλλ´
[11, 474]   εἰς τὸ βαθὺ δ´ ἐπανάγωμεν·  εἰς   τὸν κάνθαρον, (παιδάριον, ἔγχει, νὴ
[11, 464]   ὕδωρ ἐμβληθέντων ἕψονται καὶ παραχεόντων  εἰς   τὸν οἶνον ἧττον μεθύσκουσιν. Κἀν
[11, 466]   λοιποῦ. Καὶ τὸ πλεῖστον δὲ  εἰς   τοὺς κοττάβους κατανήλισκον. (Ἔνδοξοι δὲ
[11, 499]   Διαγόρα, πολλάκις οἶδά σε παραγινόμενον  εἰς   τοὺς παρ´ ἐμοὶ πότους, ἐν
[11, 464]   σχοίνου καὶ τῶν τοιούτων ἑτέρων  εἰς   ὕδωρ ἐμβληθέντων ἕψονται καὶ παραχεόντων
[11, 475]   ἐξωτέρω. Ἐπὶ δὲ τοῦ θωρακίου  εἰς   ὕψος ἀνήκουσα καὶ ὀξεῖα γιγνομένη
[11, 506]   εἴρηκεν ἐν τῷ Συμποσίῳ οὐδ´  εἰς   φῶς λέγεσθαί ἐστιν ἄξιον, ἔν
[11, 494]   τὰς συντάξεις λαμβανόντων, λαβὼν ταύτας  εἰς   χεῖρας (ὁ βασιλεὺς) καὶ κατιδὼν
[11, 496]   λέγων οὕτως· Ἵνα πλημοχόας τάσδ´  εἰς   χθόνιον χάσμ´ εὐφήμως προχέωμεν. ΠΡΙΣΤΙΣ
[11, 468]   (Ἄπυρον κατέθηκε λέβητα, τὸ ἐπιτήδειον  εἰς   ψυχρῶν ὑδάτων ὑποδοχὴν τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008