Alphabétiquement     [«   »]
Τῷ 4
τῷδε 2
Τῶν 3
τῶν 208
υ 2
3
Ὑάδας 1
Fréquences     [«    »]
203 τὴν
179 τὸν
192 τῷ
208 τῶν
229 τοῦ
269
309 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

τῶν


Livre, pages
[11, 473]   πίνοντος Εἶθ´ ὁρῶ τὸν Ἑρμαίσκον  τῶν   ἁδρῶν τούτων τινὰ κάνθαρον καταστρέφοντα,
[11, 506]   Μειδίαν τε ὀρτυγοκόπον, καὶ τὸν  τῶν   Ἀθηναίων δῆμον εὐπρόσωπον μὲν εἶναι,
[11, 501]   τὴν λέξιν, διότι τὰ πλεῖστα  τῶν   Ἀθήνησι βαλανείων κυκλοειδῆ ταῖς κατασκευαῖς
[11, 494]   ὅταν Διόνυσος λέγῃ (περὶ  τῶν   Ἀθήνησι δημαγωγῶν ὡς αὐτὸν ᾔτουν
[11, 492]   πατρὶ φέρουσιν. Ἀλλά τε καὶ  τῶν   αἰεὶ ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη. Ἀλλ´
[11, 477]   Κολοφώνιος ἐν τῷ πρώτῳ  τῶν   Αἰτωλικῶν γράφει· Ἐν τῇ ἱεροποιίῃ
[11, 509]   Τοιοῦτοι δ´ εἰσὶ καὶ νῦν  τῶν   Ἀκαδημαικῶν τινες, ἀνοσίως καὶ ἀδόξως
[11, 463]   εὐειδὴς μίμνει θήλεια πάρευνος, κεῖνος  τῶν   ἄλλων κυδρότερον πίεται. Ἐποιοῦντο δὲ
[11, 490]   τοῦ προτάττειν αὐτὰς κατὰ τὴν  τῶν   ἄλλων συναρίθμησιν· Ἐν δὲ τὰ
[11, 464]   τούτων καὶ μίμων, ἔτι δὲ  τῶν   ἄλλων τεχνιτῶν ὑποπίνωμεν. (Λέγει δὲ
[11, 508]   καὶ μάλα ἀπρεπεῖς, οὓς καταφρονῶν  τῶν   ἀναγνωσομένων συνέθηκεν, ὥσπερ καὶ οἱ
[11, 490]   Οἰκεῖον γὰρ τὰς προσημαινούσας τῷ  τῶν   ἀνθρώπων γένει τὰς ὥρας, ταύτας
[11, 504]   Δοκεῖ μέντοι μοι καὶ τὰ  τῶν   ἀνθρώπων σώματα τὰ αὐτὰ πάσχειν
[11, 482]   δή μοι τὸ μὲν τῆς  τῶν   ἀνθρώπων χρείας ἕνεκα, τὸ δὲ
[11, 508]   Ἀριστίππου διατριβῶν, ἐνίους δὲ κἀκ  τῶν   Ἀντισθένους, πολλοὺς δὲ κἀκ τῶν
[11, 503]   τὸν ᾠδὸν λάμβανε. Ἔπειτα μηδὲν  τῶν   ἀπηρχαιωμένων τούτων περάνῃς, τὸν Τελαμῶνα
[11, 489]   μεταβαίνει καὶ ἐπὶ τὰ κράτιστα  τῶν   ἀπλανῶν ἀστέρων, οἷς δὴ τεκμαίρονται
[11, 490]   δὲ τὰς Πλειάδας τὸ ἐνδοξότατον  τῶν   ἀπλανῶν ἄστρων ὑπείληφε, δῆλον ἐκ
[11, 508]   δὲ τοὺς πλείους, ὄντας (ἐκ  τῶν   Ἀριστίππου διατριβῶν, ἐνίους δὲ κἀκ
[11, 497]   Φιλαδέλφου Πτολεμαίου βασιλέως φορήματα γενέσθαι  τῶν   Ἀρσινόης εἰκόνων. (Τῇ γὰρ εὐωνύμῳ
[11, 483]   καλεῖν τὰ τῆς μάζης καὶ  τῶν   ἄρτων ἐπὶ τῆς τραπέζης καταλείμματα.
[11, 501]   ἐπεὶ τὸ ποιῆσαι θεῖναι πρὸς  τῶν   ἀρχαίων ἐλέγετο. (Δύναται δὲ καὶ
[11, 489]   τοῦ ἀργυροῦ ἐκπώματος φύσει, τὴν  τῶν   ἀστέρων καὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐκτυπῶν
[11, 504]   εἰρήκασι τεκμαιρομένοις ἡμῖν, ἀλλὰ κἀκ  τῶν   αὐτῶν ὑποθέσεων. Συμπόσια μὲν γὰρ
[11, 464]   τὰς μέθας ἵστησιν (ὥστε καὶ  τῶν   ἀφροδισίων παραλύειν τὰ πνεύματα πέττον.
[11, 501]   ὅτι οἱ ὀμφαλοὶ αὐτῶν καὶ  τῶν   βαλανείων οἱ θόλοι ὅμοιοί εἰσιν.
[11, 501]   γὰρ φιαλῶν οἱ ὀμφαλοὶ καὶ  τῶν   βαλανείων οἱ θόλοι παρόμοιοι· εἰς
[11, 461]   ἀλλὰ νεωστὶ εὑρέθη πεμφθὲν ἐκ  τῶν   βαρβάρων. Ἐκεῖνοι γὰρ ἀπεστερημένοι τῆς
[11, 494]   αὐτοὺς καὶ ἥκειν κελεύσας μετὰ  τῶν   βιβλίων, ἐν οἷς αἱ ἀναγραφαί
[11, 500]   λεγόμενος Ἡράκλειος δεσμός. Μνημονεύει δὲ  τῶν   Βοιωτίων σκύφων Βακχυλίδης ἐν τούτοις
[11, 476]   Τοὺς πρώτους λέγεται τοῖς κέρασι  τῶν   βοῶν πίνειν· ἀφ´ οὗ τὸν
[11, 476]   φησι Θεόπομπος ἐν δευτέρᾳ Φιλιππικῶν,  τῶν   βοῶν τῶν παρ´ αὐτοῖς γινομένων
[11, 508]   τῶν Ἀντισθένους, πολλοὺς δὲ κἀκ  τῶν   Βρύσωνος τοῦ Ἡρακλεώτου. Ἀλλὰ τὰ
[11, 501]   τὴν λέξιν ἀγνοεῖν φησι Λυκόφρονα·  τῶν   γὰρ φιαλῶν οἱ ὀμφαλοὶ καὶ
[11, 508]   ἄτοπον τριῶν Ἀθηναίων γενομένων νομοθετῶν  τῶν   γε δὴ γνωριζομένων, Δράκοντος καὶ
[11, 478]   τε κότυλον πρῶτον ἤνεγκ´ ἐνέχυρον  τῶν   γειτόνων. Καὶ Πλάτων ἐν Διὶ
[11, 464]   παρ´ Ἀθηναίοις ἐγίνετο, ἅμα ἀκροώμενοι  τῶν   γελωτοποιῶν τούτων καὶ μίμων, ἔτι
[11, 509]   Ναυάγῳ (Πλάτωνά τε αὐτὸν καὶ  τῶν   γνωρίμων τινὰς κεκωμῴδηκεν ὡς καὶ
[11, 460]   θῆκε παυομένῳ δόρποιο) ἐκάθισεν ἐπὶ  τῶν   γονάτων καὶ οὐχὶ παρὰ τοῖς
[11, 461]   διὰ τὴν ὀξύτητα (τῆς ἐπιφανείας  τῶν   δαιμόνων καταδειχθῆναι τοῦτο. Χαλεποὺς γὰρ
[11, 484]   οἰκειότατος διὰ τῆς οὐρήσεως,  τῶν   δὲ καθάρσεων διὰ τῶν
[11, 508]   τοῖς νόμοις ἐμμένειν τοὺς πολίτας,  (τῶν   δὲ τοῦ Πλάτωνος καὶ προσκαταγελᾶν;
[11, 509]   τοῖς τούτων δούλοις τὰ χρήματα  τῶν   δεσποτῶν χαρισάμενος καὶ τὰς ἐκείνων
[11, 497]   πάντων τῶν ὡραίων πλῆρες, ἐμφαινόντων  τῶν   δημιουργῶν ὡς καὶ τοῦ τῆς
[11, 508]   Πλάτωνος διατριβῆς Τοὺς πολλούς, φησί,  τῶν   διαλόγων αὐτοῦ ἀχρείους καὶ ψευδεῖς
[11, 488]   λεγομένων Σελευκίδων. (Τὸ δ´ ἐπὶ  τῶν   δυεῖν πυθμένων ζητούμενον, πῶς λέγεται
[11, 499]   εἴρηκεν· (Ὦ τοιχωρύχον ἐκεῖνο καὶ  τῶν   δυναμένων λαγύνιον· ἔχον βαδίζειν εἰς
[11, 506]   ἄξιον, ἔν τε τῷ προτέρῳ  τῶν   εἰς αὐτὸν διαλόγων· γὰρ
[11, 485]   δὲ τὸ ποτήριον ὠνομάσθη ἀπὸ  τῶν   εἰς τὰς μέθας καὶ τὰς
[11, 471]   κύλικα γράφων οὕτως· Πολύξενός τις  τῶν   ἐκ Ταυρομενίου μεθεστηκότων ταχθεὶς ἐπὶ
[11, 508]   ἐπαγγέλλεται καὶ ἡμεῖς ζητοῦμεν ἐκ  τῶν   ἐκείνου λόγων, (ὅπερ) οὐχ εὑρίσκομεν,
[11, 461]   (Ὅθεν δὴ καὶ τὰ μεγάλα  τῶν   ἐκπωμάτων ἐπιχώρια γέγονε τοῖς δυνάσταις.
[11, 466]   (Τιμιώτατον δ´ ἦν πάλαι τὸ  τῶν   ἐκπωμάτων κτῆμα. Ἀχιλλεὺς οὖν ὡς
[11, 508]   εἴπερ ἦσαν χρήσιμοι, πεῖσαί τινας  τῶν   Ἑλλήνων αὐτοῖς χρήσασθαι. Νόμος γάρ
[11, 483]   καὶ νῦν δρᾶται παρά τισι  τῶν   Ἑλλήνων· ἐν Ἄργει μὲν ἐν
[11, 504]   αὐτὰ πάσχειν ἅπερ καὶ τὰ  τῶν   ἐν γῇ φυομένων. (Καὶ γὰρ
[11, 466]   καὶ ταῦτα· Μυθολογοῦσι δὲ (περὶ)  τῶν   ἐν Μηθύμνῃ τινὲς περὶ τῆς
[11, 501]   οὕτως ἔχοντα· Ἀπὸ τῶν ὀμφαλῶν  τῶν   ἐν ταῖς γυναικείαις πυέλοις, ὅθεν
[11, 482]   Ἀλεξανδρεὺς ἐν τῷ περὶ  τῶν   ἐν τῇ μέσῃ κωμῳδίᾳ κωμῳδουμένων
[11, 474]   κεκλῆσθαί φησιν αὐτὸ ἀπό τινος  τῶν   ἐν τῇ νηὶ κατασκευασμάτων. Τοῦ
[11, 507]   πολίτας οὓς διαγράφω. (Περὶ δὲ  τῶν   ἐν τοῖς διαλόγοις αὐτοῦ κεκλεμμένων
[11, 508]   διαλόγους, ἐν οἷς καὶ περὶ  τῶν   ἐν τοῖς μαθήμασι διεξέρχεται καὶ
[11, 506]   πρὸς ἅπαντας, δῆλον καὶ ἐκ  τῶν   ἐν τῷ Ἴωνι ἐπιγραφομένῳ, ἐν
[11, 508]   ποιεῖν τοῖς εὐχομένοις, ἀλλὰ τοῖς  τῶν   ἐνδεχομένων ἀντεχομένοις. (Χωρὶς τοίνυν τούτων
[11, 509]   οὕτως· Ἔπειτ´ ἀναστὰς εὔστοχος νεανίας  τῶν   ἐξ Ἀκαδημίας τις ὑπὸ Πλάτωνα
[11, 461]   εὑρήσομεν ποτήριον εὐμέγεθες εἰργασμένον πλὴν  τῶν   ἐπὶ τοῖς ἡρωικοῖς. Τὸ γὰρ
[11, 509]   Τιμόκρατες. Ἑξῆς δὲ ἐροῦμεν περὶ  τῶν   ἐπὶ τρυφῇ διαβοήτων γενομένων.
[11, 479]   ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ καλῶς κοτταβίζειν  τῶν   ἐπὶ τῷ ἀκοντίζειν μέγα φρονούντων.
[11, 479]   κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων διεξιὼν περὶ  τῶν   ἐπιχωρίων δείπνων γράφει καὶ ταῦτα·
[11, 506]   καὶ τὸν Καλλίου βίον μᾶλλον  τῶν   Εὐπόλιδος Κολάκων. Ἐν δὲ τῷ
[11, 495]   Σκίροις φησὶν Ἀθήναζε ἀγῶνα ἐπιτελεῖσθαι  τῶν   ἐφήβων δρόμου· τρέχειν δ´ αὐτοὺς
[11, 466]   παρθένου καὶ φασὶν ἐρασθέντα αὐτῆς  τῶν   ἡγεμόνων τινά, (ᾧ ἦν τοὔνομα
[11, 488]   ἥλοισι πεπαρμένον. Ἐμφαίνεται γὰρ ὡς  τῶν   ἥλων ἐμπεπερονημένων καθάπερ ἐπὶ τῶν
[11, 488]   ἔν τισι Κορινθιακοῖς ἔργοις τὴν  τῶν   ἥλων θέσιν. Ἐξοχὴ δ´ ἦν
[11, 488]   προθέμενος Ἀσκληπιάδης ζητεῖ περὶ  τῶν   ἥλων, πῶς πεπαρμένους αὐτοὺς δεῖ
[11, 461]   τινος Κύλικος γένος Λυδοῦ, ἑνὸς  τῶν   Ἡρακλεῖ συστρατευσαμένων. Μνημονεύει δ´ αὐτῶν
[11, 478]   ὡς κόσμος ἐξ οὗ  τῶν   θεῶν τὰ θαύματα καὶ τὰ
[11, 482]   χρείας ἕνεκα, τὸ δὲ τῆς  τῶν   θεῶν τιμῆς εἰς τὴν κτῆσιν
[11, 472]   ἀρτίως δεσπότης δι´ ἀρετὴν  τῶν   θηρικλείων εὐκύκλωτον ἀσπίδα, ὑπεραφρίζουσαν, τρυφῶσαν,
[11, 472]   Τετρακότυλον δὲ κύλικα κεραμέαν τινὰ  τῶν   θηρικλείων, πῶς δοκεῖς, κεραννύει καλῶς,
[11, 471]   Κυβευταῖς· Ἄρτι μὲν μάλ´ ἀνδρικὴν  τῶν   θηρικλείων ὑπεραφρίζουσαν παρα, κωθωνόχειλον, ψηφοπεριβομβήτριαν,
[11, 471]   ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ  τῶν   Ἱστοριῶν θηρικλείαν καλεῖ τὴν κύλικα
[11, 462]   ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ  τῶν   Ἱστοριῶν. Καὶ Πολέμων δ´ ἐν
[11, 466]   δίς. Ποσειδώνιος δ´ ἐν ιϚ  τῶν   Ἱστοριῶν Λυσίμαχόν φησι τὸν Βαβυλώνιον,
[11, 502]   Ἡρόδοτος δ´ ἐν τῇ πέμπτῃ  τῶν   Ἱστοριῶν νόμον φησὶ θέσθαι Ἀργείους
[11, 470]   Φερεκύδης δ´ ἐν τῇ τρίτῃ  τῶν   Ἱστοριῶν προειπὼν περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ
[11, 495]   φιλόσοφος ἐν ἕκτῃ καὶ τριακοστῇ  τῶν   Ἱστοριῶν ὡς οὕτω (καλουμένων τινῶν
[11, 478]   παρὰ (τοῖς Αἰτωλοῖς καί τισι  τῶν   Ἰώνων λεγόμενον κότυλον, ὃν ὅμοιον
[11, 509]   ἠσκοῦντο καὶ ὅτι τῆς εὐμορφίας  τῶν   καθ´ ἡμᾶς ἀσελγῶν πλείονα πρόνοιαν
[11, 484]   Γίγνονται γάρ τινες ἡμῖν ἐκ  τῶν   καθ´ ἡμέραν συμποσίων ἐπιπόλαιοι δριμύτητες·
[11, 466]   Βαθυκλῆς τῷ κριθέντι ἀρίστῳ  τῶν   καλουμένων ζʹ σοφῶν ἀπέλιπε. Τὸ
[11, 467]   Ὅσα δ´ ἐστὶν εἴδη θηρικλείων  τῶν   καλῶν, γύναι δικότυλοι, τρικότυλοι, δεῖνος
[11, 464]   πίνειν ἀποβλέποντας εἰς τὸ πλῆθος  τῶν   καλῶν τούτων καὶ παντοδαπῶν κατὰ
[11, 489]   σπόρος τε καὶ ἀμητὸς καὶ  τῶν   καρπῶν, ἀρχὴ γενέσεως καὶ συναιρέσεως,
[11, 490]   τ´ ἀρότοιο. Τὰς οὖν τῆς  τῶν   καρπῶν γενέσεως καὶ τελειώσεως προσημαντικὰς
[11, 475]   λεγομένη ἠλακάτη. Μνημονεύει δὲ  τῶν   καρχησίων καὶ Σαπφὼ ἐν τούτοις·
[11, 479]   Λεπρεάτης ἐν τῷ περὶ  τῶν   κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων διεξιὼν περὶ
[11, 465]   Λεπρεάτης ἐν τῷ περὶ  τῶν   κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων. (Ξενοφῶν δ´
[11, 508]   τοῖς μαθήμασι διεξέρχεται καὶ περὶ  τῶν   κατὰ φύσιν καὶ περὶ πλειόνων
[11, 467]   ἐν τῷ περὶ Μεταλήψεως ἀπὸ  τῶν   κατασκευασάντων (φησὶν ὀνομασθῆναι τήν τε
[11, 466]   ποτήριον παρ´ Ἀλεξανδρεῦσι πλατύτερον ἐκ  τῶν   κάτω μερῶν, ἐστενωμένον ἄνωθεν. (ΒΑΥΚΑΛΙΣ.
[11, 476]   ἀρχαίους κέρασι. Πίνδαρος μὲν ἐπὶ  τῶν   Κενταύρων λέγων· Ἀνδροδάμαντα δ´ ἐπεὶ
[11, 480]   ἀφ´ ὧν καὶ πλησίον  τῶν   κεραμείων πύλη Κεραμικὴ καλεῖται) καὶ
[11, 476]   δὲ ἔτι καὶ νῦν  τῶν   κεράτων κατασκευή. Καλοῦσι γοῦν ἔνιοι
[11, 477]   εὖ μάλα προβεβηκότος, λαβὼν ἓν  τῶν   κιβωρίων ὡς ἐξοινῶν (καὶ μεθύων)
[11, 466]   δαμέντες. (ΑΓΚΥΛΗ ποτήριον πρὸς τὴν  τῶν   κοττάβων παιδιὰν χρήσιμον. Κρατῖνος· Πιεῖν
[11, 461]   ἄσκαφον ματεύων, κυλικηγορήσων ἔρχομαι, οὐ  τῶν   Κυλικράνων εἷς ὑπάρχων, οὓς χλευάζων
[11, 484]   τῶν δὲ καθάρσεων διὰ  τῶν   κωθωνισμῶν πρέπει μάλιστα. Κατανίζεται γὰρ
[11, 488]   τῆς κατασκευῆς θεωρεῖται, μάλιστα δὲ  τῶν   λεγομένων Σελευκίδων. (Τὸ δ´ ἐπὶ
[11, 459]   ~(Ἄγε δή, τίς ἀρχὴ  τῶν   λόγων γενήσεται; Κατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν
[11, 505]   αὐτοῦ τοῦθ´ εὗρε τὸ εἶδος  τῶν   λόγων Τήιος Ἀλεξαμενός, ὡς
[11, 508]   συνέθηκεν, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοὶ  τῶν   μαθητῶν αὐτοῦ τυραννικοί τινες καὶ
[11, 489]   Ῥόδῳ λέγεται τὴν Νεστορίδα κατασκευάσαι  τῶν   μαθητῶν αὐτῷ συνενεγκάντων τἀργύριον· (ὅπερ
[11, 480]   Ἀργεῖαι καὶ αἱ Ἀττικαί. Καὶ  τῶν   μὲν Ἀττικῶν μνημονεύει Πίνδαρος ἐν
[11, 477]   Νεστορίδος Σκύφει, φησί, καὶ κισσυβίῳ  τῶν   μὲν ἐν ἄστει καὶ μετρίων
[11, 498]   τῷ σκύφει καὶ τῷ κισσυβίῳ  τῶν   μὲν ἐν ἄστει καὶ μετρίων
[11, 493]   οὕτω τεταγμένων Νέστωρ φαίνεται  τῶν   μὲν λοιπῶν πρεσβυτῶν μόνος τὸ
[11, 484]   ἐπιπόλαιοι δριμύτητες· ταύταις οὖν ἐστι  τῶν   μὲν πόρων οἰκειότατος διὰ
[11, 508]   αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος καὶ Σόλωνος,  τῶν   μὲν τοῖς νόμοις ἐμμένειν τοὺς
[11, 501]   δύο ὦτα ἔχον ἐξ ἀμφοτέρων  τῶν   μερῶν. Παρθένιος δ´ τοῦ
[11, 501]   δὲ τὴν δυναμένην ἐξ ἀμφοτέρων  τῶν   μερῶν τίθεσθαι, κατὰ τὸν πυθμένα
[11, 505]   συναναβὰς Κύρῳ εἰς Πέρσας μετὰ  τῶν   μυρίων Ἑλλήνων καὶ ἀκριβῶς εἰδὼς
[11, 496]   αὐτῷ ἐν Ἐλευσῖνι τῇ τελευταίᾳ  τῶν   μυστηρίων ἡμέρᾳ, ἣν καὶ ἀπ´
[11, 479]   τὰς χεῖρας δέχονται τὰ γόνατα  τῶν   νενικηκότων οἱ νενικημένοι καὶ βαστάζουσιν
[11, 489]   τὰ ὦτα, καθάπερ αἱ δίπρῳροι  τῶν   νεῶν, περὶ δὲ τὰ ὦτα
[11, 462]   Ἐθνῶν Ὀνομασίαις λέγοντα (ὅτι Λιβύων  τῶν   Νομάδων τινὲς οὐδὲν ἄλλο κέκτηνται
[11, 462]   ὑπὸ τὴν Οἴτην καὶ Τραχῖνος  τῶν   οἰκητόρων μεθ´ Ἡρακλέους τινὲς ἀφικόμενοι
[11, 466]   Καμπανίας τῇ Ἀρτέμιδι, ἀργυροῦν, ἐκ  τῶν   Ὁμηρικῶν ἐπῶν κατεσκευασμένον καὶ ἐντετυπωμένα
[11, 490]   Βυζαντία καλῶς ἐδέξατο τὸν νοῦν  τῶν   Ὁμήρου ποιημάτων ἐν τῇ Μνημοσύνῃ
[11, 464]   φίλοινος οἰνομανὴς καὶ ὡσαύτως ἐπὶ  τῶν   ὁμοίων, οὐκ ἀλλοτρίως τῆς μανίας
[11, 501]   τὰ Λυκόφρονος οὕτως ἔχοντα· Ἀπὸ  τῶν   ὀμφαλῶν τῶν ἐν ταῖς γυναικείαις
[11, 477]   ἔοικε διαμαρτάνειν ἐν τῇ συγχρήσει  τῶν   ὀνομάτων, λέγων ἐπὶ τοῦ οἰκείου
[11, 477]   καὶ κισσύβιον τὴν ἀκριβῆ θέσιν  τῶν   ὀνομάτων οὐ διαφυλάττει. (Εἰκάσειε δ´
[11, 464]   φιλόρνιθας ὀρνιθομανεῖς, τὸ αὐτὸ σημαινόντων  τῶν   ὀνομάτων τούτων. Ὥστε καὶ τὰ
[11, 497]   Καὶ τῶν ῥυτῶν τὰ μέγιστα  τῶν   ὄντων τρία πίνειν δεήσει τήμερον
[11, 476]   ἐν δευτέρᾳ Φιλιππικῶν, τῶν βοῶν  τῶν   παρ´ αὐτοῖς γινομένων μεγάλα κέρατα
[11, 467]   τοῦ Διονυσίου ἐν αʹ περὶ  τῶν   παρὰ τοῖς ἱστορικοῖς Λέξεων ζητουμένων
[11, 509]   ἐκ τῆς καλῆς Πολιτείας καὶ  τῶν   παρανόμων Νόμων. (Διὸ καὶ Ἔφιππος
[11, 504]   δὲ Πλάτων καταλεγόμενος ἕκαστον  τῶν   παρατυχόντων οὐδὲ κατὰ μικρὸν τοῦ
[11, 483]   τοῖς ἐπινικίοις καὶ τοῖς γάμοις  τῶν   παρθένων, πίνουσιν ἐκ κεραμέων ποτηρίων·
[11, 506]   τὸν Ἀριστείδου τοῦ δικαίου, τῆς  τῶν   πατέρων ἀρετῆς ἀναξίους εἶναι φάσκων.
[11, 463]   κατὰ τοὺς Ἀλέξιδος Ταραντίνους, Οἳ  τῶν   πέλας (οὐδέν´ ἀδικοῦμεν οὐδέν. Ἆρ´
[11, 492]   κατὰ σύνθετον ὑποπυθμένες, ὅπως ἐπὶ  τῶν   πελειάδων ἀκούωμεν, ὅτι τέσσαρες μὲν
[11, 478]   ἔχον καὶ γρῦπας ἐξώλεις τινὰς  (τῶν   Περσικῶν {Β. Εἰς κόρακας,
[11, 465]   γλεῦκος φέροντας τοὺς Ἀθηναίους ἐκ  τῶν   πίθων τῷ θεῷ κιρνάναι, εἶτ´
[11, 468]   δακτύλων, ἐπεὶ περιείληπται τοῖς  τῶν   πινόντων δακτύλοις. Τινὲς δὲ ἀπύρωτον
[11, 492]   ἐναρίθμιον εἶναι, (ὑπὸ τῆς ὀξύτητος  τῶν   πλαγκτῶν πετρῶν καὶ τῆς λειότητος
[11, 492]   τῆς λειότητος ἀφαιρεῖσθαι λέγων μίαν  τῶν   Πλειάδων, ἄλλην δὲ πρὸς τοῦ
[11, 490]   ἐστιν Ὠρίων τῇ ἀστροθεσίᾳ  τῶν   Πλειάδων· διὸ καὶ περὶ
[11, 492]   ἀριθμὸν αὐτῶν, ποιητικῶς αἰνιττόμενος ὅτι  τῶν   Πλειάδων ἓξ ὁρωμένων ὅμως
[11, 490]   ἐστὶ τὸ ἐπίθετον καὶ ἐπὶ  τῶν   Πλειάδων τιθέμενον· μυθεύονται γὰρ καὶ
[11, 469]   δὲ εἷς ἦν Ἡρακλῆς  τῶν   πλεῖστον πινόντων προείπομεν. (Ὅτι δὲ
[11, 476]   γοῦν ἔνιοι ταῦτα ῥυτά. Καὶ  τῶν   ποιητῶν δὲ πολλοὶ παράγουσι πίνοντας
[11, 490]   καὶ Πελειάδες, παρὰ πολλοῖς ἐστι  τῶν   ποιητῶν. Πρώτη δὲ Μοιρὼ
[11, 460]   Χείρωνι· Πολλοστῷ δ´ ἔτει ἐκ  τῶν   πολεμίων οἴκαδ´ ἥκω, συγγενεῖς καὶ
[11, 509]   τυραννήσας οὐ μόνον τοὺς ἀρίστους  τῶν   πολιτῶν ἐξήλασεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς
[11, 503]   Ἁρμόδιον. ΩΙΟΣΚΥΦΙΑ. Περὶ τῆς ἰδέας  τῶν   ποτηρίων Ἀσκληπιάδης Μυρλεανὸς ἐν
[11, 469]   Ῥοδίων δὲ διὰ τὴν ἐλαφρότητα  τῶν   ποτηρίων καὶ τοῖς πένησι τοῦ
[11, 486]   ΛΟΥΤΗΡΙΟΝ. Ἐπιγένης Μνηματίῳ ἐν τῷ  τῶν   ποτηρίων καταλόγῳ φησί· Κρατῆρες, κάδοι,
[11, 460]   τοδί εἴρηται γὰρ οὕτως  τῶν   ποτηρίων σκευοθήκη παρ´ Ἀριστοφάνει μὲν
[11, 460]   ζητῆσαι ὑμᾶς πρὸ τοῦ καταλόγου  τῶν   ποτηρίων, ὧν πλῆρές ἐστι τὸ
[11, 483]   (Καὶ Πολέμων δ´ ἐν τῇ  τῶν   πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονον, ὅτι
[11, 484]   ὕδωρ. Πολέμων δ´ ἐν πέμπτῳ  τῶν   πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν φησι·
[11, 462]   Πολέμων δ´ ἐν τῷ πρώτῳ  τῶν   πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν φησιν
[11, 497]   Ἀθηναίου. Πολέμων δ´ ἐν πρώτῳ  τῶν   πρὸς Ἀδαῖον Ποτήρια, φησί, παραπλήσια
[11, 461]   οὔτ´ ἐν γραφαῖς οὔτ´ ἐπὶ  τῶν   πρότερον εὑρήσομεν ποτήριον εὐμέγεθες εἰργασμένον
[11, 462]   Γιγάντων οὐδέ τι Κενταύρων, πλάσματα  τῶν   προτέρων, στάσιας σφεδανάς, τοῖς
[11, 465]   χρυσοῦ τε καὶ ἠλέκτροιο φαεινοῦ,  τῶν   προτέρων πάντων πλείονα πασάμενος. Τοῦτο
[11, 490]   φέρειν τὴν ἀμβροσίαν. Διόπερ ἀπὸ  τῶν   πτηνῶν αὐτὰς χωρίζει λέγων· (Τῇ
[11, 497]   πιεῖν δ´ ἔτι ἁδρότερον  τῶν   Ῥοδιακῶν τῶν ῥυτῶν. Ἐπίνικος
[11, 496]   Πιεῖν δ´ ἔτι ἁδρότερον  τῶν   Ῥοδιακῶν τῶν ῥυτῶν. Μνημονεύει
[11, 472]   {ΑΙΣΧ. Εὖ οἶδα. {Α. Καὶ  τῶν   Ῥοδιακῶν. Ἥδιστα γὰρ ἐκ τῶν
[11, 488]   τῶν ἥλων ἐμπεπερονημένων καθάπερ ἐπὶ  τῶν   ῥοπάλων. Καὶ ἐπὶ τοῦ ξίφους
[11, 507]   εἰς Σικελίαν ἐκπλεύσας· ἅπαξ μὲν  τῶν   ῥυάκων χάριν, ὅτε καὶ τῷ
[11, 497]   ἁδρότερον τῶν Ῥοδιακῶν  τῶν   ῥυτῶν. Ἐπίνικος δ´ ἐν Ὑποβαλλομέναις·
[11, 496]   ἁδρότερον τῶν Ῥοδιακῶν  τῶν   ῥυτῶν. Μνημονεύει αὐτῶν καὶ Διώξιππος
[11, 497]   Ἐπίνικος δ´ ἐν Ὑποβαλλομέναις· Καὶ  τῶν   ῥυτῶν τὰ μέγιστα τῶν ὄντων
[11, 466]   ΒΡΟΜΙΑΔΕΣ, ἔκπωμα ὅμοιον τοῖς μακροτέροις  τῶν   σκύφων. (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ ΕΚΠΩΜΑ τὸ γράμματα
[11, 507]   τὴν Σωκράτους τελευτὴν ἐπὶ πλεῖον  τῶν   συνήθων ἀθυμούντων ἔν τινι συνουσίᾳ
[11, 489]   τὸν ἄρτον δ´ ἐκάλεσαν ὅτι  τῶν   σχημάτων κύκλος ἀπήρτισται καὶ
[11, 505]   τοῦ Τηίου τοὺς πρώτους γραφέντας  τῶν   Σωκρατικῶν διαλόγων, ἄντικρυς φάσκων
[11, 494]   ἐν οἷς αἱ ἀναγραφαί εἰσι  τῶν   τὰς συντάξεις λαμβανόντων, λαβὼν ταύτας
[11, 488]   Ἀπελλῆς ἐντέχνως ἄγαν ὑπέδειξε τὴν  τῶν   τεσσάρων ὤτων σχέσιν ἔχουσαν ὧδε.
[11, 507]   καὶ συγχωρήσῃ τις μεθίστασθαι τὰς  τῶν   τετελευτηκότων ψυχὰς εἰς ἄλλας φύσεις
[11, 500]   (ΤΑΒΑΙΤΑΣ Ἀμύντας ἐν τῷ πρώτῳ  τῶν   τῆς Ἀσίας Σταθμῶν περὶ τοῦ
[11, 472]   τῶν Ῥοδιακῶν. Ἥδιστα γὰρ ἐκ  τῶν   τοιούτων, Αἰσχρέα, ποτηρίων εἴωθα πίνειν.
[11, 464]   Σμύρνης γὰρ καὶ σχοίνου καὶ  τῶν   τοιούτων ἑτέρων εἰς ὕδωρ ἐμβληθέντων
[11, 495]   γάρ, ὅστις ἀστέρων ὀνήιστος καὶ  τῶν   τότ´, ὡς λέγουσι, πολλὸν ἀνθρώπων
[11, 465]   δακρύουσι. Διόπερ καὶ Εὐριπίδης ἕνα  τῶν   τοῦ Ἡλίου ἵππων φησὶν εἶναι
[11, 475]   γὰρ ἦν τοῖς ἀρχαίοις ἐπὶ  τῶν   τραπεζῶν κεκραμένα τιθέναι ποτήρια, καθὰ
[11, 466]   τὰς τραπέζας ἀρθῆναι τετράμνουν ἑκάστῳ  (τῶν   τριακοσίων ἔκπωμα δοῦναι ἀργυροῦν, καὶ
[11, 499]   Στησιχόρου Ἔμμετρον ὡς τριλάγυνον τὴν  τῶν   τριῶν γενῶν ἀμφιβολίαν ἔχει. Ἐρατοσθένης
[11, 492]   λεκτέον ὅτι τὸ δέπας ἀμφοτέρων  τῶν   τροφῶν ἐστιν δεκτικόν. Κυκεὼν γὰρ
[11, 459]   τε κατακλάσας ἀντὶ τραπέζης παρέθηκε  τῶν   τυθέντων. ~Καὶ τῷ Αὐτολύκῳ ἐλθόντι
[11, 501]   τιθεμένη· δὲ τοιαύτη θέσις  τῶν   φιαλῶν Ἰωνική ἐστι καὶ ἀρχαία.
[11, 479]   οἱ παλαιοί, ὡς καὶ τὸ  τῶν   χειρῶν κοῖλον· ὅθεν καὶ κοτυλήρυτον
[11, 486]   (Δίδωσιν ἀποθεῖναι τῷ Φορμίωνι μετὰ  τῶν   χρημάτων καὶ ἄλλας φιάλας Λυκιουργεῖς
[11, 497]   χειρὶ τοιοῦτον φέρει δημιούργημα πάντων  τῶν   ὡραίων πλῆρες, ἐμφαινόντων τῶν δημιουργῶν
[11, 491]   ἦσαν, (καθ´ ἑκατέραν τὴν σχίσιν  τῶν   ὤτων ἀκουσόμεθα μίαν πελειάδα· ἃς
[11, 500]   ἄλλους διαφοράν· ἔπεστι γὰρ ἐπὶ  τῶν   ὤτων αὐτοῖς λεγόμενος Ἡράκλειος
[11, 482]   ἀμφικύπελλα οἷον ἀμφίκυρτα ἀπὸ  τῶν   ὤτων, διὰ τὸ τοιαῦτα εἶναι
[11, 492]   ὅτι τέσσαρες μὲν ἦσαν ἐπὶ  τῶν   ὤτων, δύο δὲ ὑποπυθμένες, τουτέστιν
[11, 491]   ἐντετορευμέναι τῷ ποτηρίῳ, καθ´ ἕκαστον  τῶν   ὤτων δύο ὑποθετέον εἴτε βούλεταί
[11, 491]   ἀλλ´ ἐπείπερ ἔσχισται μὲν ἑκάτερον  τῶν   ὤτων εἰς δύο σχίσεις, τούτων
[11, 491]   καθὸ τέτταρες αἱ πᾶσαι σχίσεις  τῶν   ὤτων, ἑκάτερον δὲ καθὸ συμφυῆ
[11, 488]   ἄλλης ἐπιφανείας ὄντες. (Καὶ περὶ  τῶν   ὤτων οὕτως διορίζονται, ὅτι εἶχεν
[11, 488]   τις ὑπόθοιτο νεμομένας περὶ ἕκαστον  τῶν   ὤτων; πῶς δὲ καὶ λέγει
[11, 492]   δ´ ἐλαίης. ~(Γενήσονται οὖν ἐπὶ  τῶν   ὤτων τέσσαρες πελειάδες. (Ἔπειθ´ ὅταν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008