Alphabétiquement     [«   »]
Τέῳ 1
τέως 1
Τῇ 4
τῇ 69
τῇδε 1
Τηιᾶν 1
Τήιος 2
Fréquences     [«    »]
68 εἶναι
67 οἱ
69 τὰς
69 τῇ
70 κατὰ
72 πρὸς
75 ποτήριον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

τῇ


Livre, pages
[11, 508]   τῇ πατρίδι ἀργύριον ἐπὶ ἐνεχύρῳ  τῇ   ἀκροπόλει (καὶ) ἀφυστερησάσης τυραννεῖν ἐβουλεύετο,
[11, 493]   προβεβηκότα. Τούτων τοίνυν οὕτως κατηγορουμένων  τῇ   ἀναστροφῇ χρησάμενοι ἀπολύομεν τὸν ποιητήν.
[11, 498]   Ὀδυσσεὺς δὲ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ  τῇ   (Ἀρήτῃ δ´ ἐν χερσὶ τίθει
[11, 479]   ἐν Ὑπομνήμασιν, ὧν ἀρχὴ Ἐν  τῇ   ἀρίστῃ πολιτείᾳ, φησίν· καλούμενος
[11, 466]   ἀνακείμενον ἐν Καπύῃ τῆς Καμπανίας  τῇ   Ἀρτέμιδι, ἀργυροῦν, ἐκ τῶν Ὁμηρικῶν
[11, 489]   Καπύῃ πόλει τῆς Καμπανίας ἀνακείμενον  τῇ   Ἀρτέμιδι ποτήριον, ὅπερ λέγουσιν ἐκεῖνοι
[11, 466]   Ἐπιστολαῖς ταῖς πρὸς τοὺς ἐν  τῇ   Ἀσίᾳ σατράπας φέρεταί τις ἐπιστολὴ
[11, 490]   Σύνεγγυς γάρ ἐστιν Ὠρίων  τῇ   ἀστροθεσίᾳ τῶν Πλειάδων· διὸ καὶ
[11, 491]   πίλναντο Πέλειαι. Ποσείδιππός τ´ ἐν  τῇ   Ἀσωπίᾳ· Οὐδέ τοι ἀκρόνυχοι ψυχραὶ
[11, 497]   τῇ Χήρᾳ βατιακῶν μνησθεὶς καὶ  τῇ   γελοιότητι τοῦ ὀνόματος προσπαίξας φησί·
[11, 491]   εἰσι. Καὶ Σιμμίας δ´ ἐν  τῇ   Γοργοῖ φησιν· Αἳ θέρος ὠκεῖαι
[11, 472]   οὕτως μὰ τὴν Γῆν εὐρύθμως  τῇ   δεξιᾷ ἄρας ἐνώμα. (Ἐν δὲ
[11, 484]   δ´ αὐτοῦ Σάτυρος φαλακρός, ἐν  τῇ   δεξιᾷ κώθωνα μόνωτον ῥαβδωτὸν κρατῶν.
[11, 474]   τῆς μίξεως, ὡς Φερεκύδης ἐν  τῇ   δευτέρᾳ ἱστορεῖ καὶ Ἡρόδωρος
[11, 462]   μνημεῖον, ὡς ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν  τῇ   δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν.
[11, 486]   τράπεζα Ῥηνιοεργής. Ἡρόδοτός τε ἐν  τῇ   ἑβδόμῃ φησί· Προβόλους δύο Λυκοεργέας.
[11, 464]   πολλούς φησιν Χρύσιππος ἐν  τῇ   Εἰσαγωγικῇ περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν
[11, 476]   κέρατα οἴνου προὔτεινον. ἐν δὲ  τῇ   ἕκτῃ περὶ Παφλαγόνων διηγούμενός φησι·
[11, 495]   σχῆμα, οἷοί εἰσιν οἱ ἐν  τῇ   ἑορτῇ παρατιθέμενοι, ὁποίους δή ποτε
[11, 495]   ἀγγεῖον καθιερωμένον τινὰ τρόπον ἐν  τῇ   ἑορτῇ παρατίθεται μόνον, τὸ δ´
[11, 461]   καὶ Σκυθῖνος Τήιος ἐν  τῇ   ἐπιγραφομένῃ Ἱστορίῃ λέγων οὕτως· Ἡρακλῆς
[11, 499]   ἡμῖν φέρε λάγυνον. Καὶ ἐν  τῇ   ἐπιγραφομένῃ Κλίνῃ· Καὶ δυσχερὴς λάγυνος
[11, 476]   ἐπλάζοντο. Καὶ Ξενοφῶν δ´ ἐν  τῇ   ζʹ τῆς Ἀναβάσεως διηγούμενος τὸ
[11, 469]   γυναικός, ἧς μνημονεύει καὶ ἐν  τῇ   ηʹ Κρατῖνος δ´ νεώτερός
[11, 493]   παρόντων εἰσάγεσθαι τὸν Νέστορα γενναιότερον,  τῇ   ἡλικίᾳ προβεβηκότα. Τούτων τοίνυν οὕτως
[11, 498]   Ὁμοίως δὲ καὶ Ἀναξίμανδρος ἐν  τῇ   Ἡρωολογίᾳ λέγων ὧδε· (Ἀμφιτρύων δὲ
[11, 499]   ἑκάστῳ ποτήριον. (Ἀριστοτέλης δ´ ἐν  τῇ   Θετταλῶν Πολιτείᾳ θηλυκῶς λέγεσθαί φησιν
[11, 477]   πρώτῳ τῶν Αἰτωλικῶν γράφει· Ἐν  τῇ   ἱεροποιίῃ τοῦ Διδυμαίου Διὸς κισσοῦ
[11, 507]   Ἦν δὲ Πλάτων πρὸς  τῇ   κακοηθείᾳ καὶ φιλόδοξος, ὅστις ἔφησεν·
[11, 503]   πάντ´, Ἀμαλθείας κέρας. Ἐν δὲ  τῇ   Καρίνῃ σαφῶς δηλοῦται, ὅτι τούτῳ
[11, 466]   Εἰ μὴ ἄρα τὸ ποικίλον  τῇ   κατασκευῇ ἄλεισον θέλει τις ἀκούειν,
[11, 484]   λαβρότητος ὠνομασμένον. Πλατὺ δ´ ἐστὶ  τῇ   κατασκευῇ καὶ μέγα· ἔχει δὲ
[11, 482]   ὤτων, διὰ τὸ τοιαῦτα εἶναι  τῇ   κατασκευῇ. Φησὶ γὰρ καὶ
[11, 465]   τὸ ὕδωρ κιρνάμενον. Ἡσθέντες οὖν  τῇ   κράσει ἐν ᾠδαῖς ἔμελπον τὸν
[11, 480]   καὶ τὸ κυλικηγορεῖν, ὅταν ἐπὶ  τῇ   κύλικί τις ἀγορεύῃ. (Ἀθηναῖοι δὲ
[11, 463]   ἴδιοι, ὡς Κριτίας παρίστησιν ἐν  τῇ   Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ διὰ τούτων·
[11, 486]   Ναξιουργὴς κάνθαρος. Κριτίας τε ἐν  τῇ   Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ· Κλίνη Μιλησιουργὴς καὶ
[11, 482]   ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν  τῇ   μέσῃ κωμῳδίᾳ κωμῳδουμένων Ποιητῶν. Τὸ
[11, 490]   νοῦν τῶν Ὁμήρου ποιημάτων ἐν  τῇ   Μνημοσύνῃ ἐπιγραφομένῃ φάσκουσα τὴν ἀμβροσίαν
[11, 480]   πλάτος ἐκτεταμένον (πολλοὶ δ´ ἐν  τῇ   Ναυκράτει κεραμεῖς ἀφ´ ὧν καὶ
[11, 474]   αὐτὸ ἀπό τινος τῶν ἐν  τῇ   νηὶ κατασκευασμάτων. Τοῦ γὰρ ἱστοῦ
[11, 462]   ἐν Συρακούσαις φησὶν ἐπ´ ἄκρᾳ  τῇ   νήσῳ πρὸς τῷ Γῆς Ὀλυμπίας
[11, 471]   (κοίλην ὑπερθύουσαν (Τίμαιος δ´ ἐν  τῇ   ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν
[11, 461]   δ´ εἰσὶν οὗτοι οἱ ὑπὸ  τῇ   Οἴτῃ κατοικοῦντες, (ὥς φησι Νίκανδρος
[11, 500]   Σκύφος, ὥς φησιν Ἔφορος ἐν  τῇ   ὀκτωκαιδεκάτῃ λέγων οὕτως· Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ
[11, 508]   ὑπὲρ Σοφοκλέους πρὸς Φίλωνα, δανείσας  τῇ   πατρίδι ἀργύριον ἐπὶ ἐνεχύρῳ τῇ
[11, 495]   δι´ ἀπορίαν δὲ κύλικος ἐχρῶντο  τῇ   πελλίδι. Καὶ πάλιν· Ἐκ δὲ
[11, 502]   τηλικοῦτο φῶς; Ἡρόδοτος δ´ ἐν  τῇ   πέμπτῃ τῶν Ἱστοριῶν νόμον φησὶ
[11, 483]   Μνησίθεος Ἀθηναῖος ἰατρὸς ἐν  τῇ   περὶ Κωθωνισμοῦ ἐπιστολῇ φησιν οὕτως·
[11, 470]   θηρίκλειος σαφῶς παρίστησιν (Θεόφραστος ἐν  τῇ   περὶ Φυτῶν Ἱστορίᾳ. Διηγούμενος γὰρ
[11, 459]   Πετεὼ κατέσχεν καὶ κατακλίνας ἐν  τῇ   πόᾳ θαλλίαν τε κατακλάσας ἀντὶ
[11, 509]   ἁλοὺς καὶ ἀδοξήσας ἐν μὲν  τῇ   πόλει ἐπέμενε παλαιὸς καταγεγηρακώς, ἀτίμως
[11, 509]   Κυζικηνοῖς, μικρὸν ἐπισχὼν χρόνον ἐπέθετο  τῇ   πολιτείᾳ δι´ Ἀριδαίου. Κριθεὶς δὲ
[11, 505]   Πρωταγόρᾳ πολλούς, τοιαῦτα ἐν  τῇ   Πολιτείᾳ εἰπών· Ὅὅταν, οἶμαι, δημοκρατουμένη
[11, 505]   ἄλλους ἁπαξαπλῶς κακολογήσας, ἐν μὲν  τῇ   Πολιτείᾳ Ὅμηρον ἐκβάλλων καὶ τὴν
[11, 466]   ἐπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν  τῇ   προέσει. Ἦν γὰρ τοῖς παλαιοῖς
[11, 482]   ἐγὼ κακῶν. (Ἐρατοσθένης δ´ ἐν  τῇ   πρὸς Ἀγήτορα τὸν Λάκωνα Ἐπιστολῇ
[11, 499]   Λυγκεὺς δ´ Σάμιος ἐν  τῇ   πρὸς Διαγόραν Ἐπιστολῇ γράφει· Καθ´
[11, 477]   Καλλίμαχος δ´ ἔοικε διαμαρτάνειν ἐν  τῇ   συγχρήσει τῶν ὀνομάτων, λέγων ἐπὶ
[11, 496]   Χρῶνται δὲ αὐτῷ ἐν Ἐλευσῖνι  τῇ   τελευταίᾳ τῶν μυστηρίων ἡμέρᾳ, ἣν
[11, 466]   ἐν ἐκπώμασιν. Ἐν ταύτῃ δὲ  τῇ   τέχνῃ εὐδοκίμησαν Κίμων καὶ Ἀθηνοκλῆς.
[11, 489]   ποιητής, τοὺς χρυσοῦς ἥλους παρατιθεὶς  τῇ   τοῦ ἀργυροῦ ἐκπώματος φύσει, τὴν
[11, 480]   δὲ κύλικες γίνονται καὶ ἐν  τῇ   τοῦ συσσίτου ἡμῶν Ἀθηναίου πατρίδι
[11, 503]   ἧς σπείσας ταῖς Μούσαις καὶ  τῇ   τούτων Μνημοσύνῃ μητρὶ προὔπιε πᾶσι
[11, 470]   Τιτανομαχίαν ποιήσαντος. Φερεκύδης δ´ ἐν  τῇ   τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν προειπὼν περὶ
[11, 473]   κάδον καλεῖν. Ἡρόδοτος δ´ ἐν  τῇ   τρίτῃ Φοινικηίου, φησίν, οἴνου κάδον.
[11, 483]   αὑτῷ. (Καὶ Πολέμων δ´ ἐν  τῇ   τῶν πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονον,
[11, 492]   ἐν τοῖς ἄστροις καὶ ἐν  τῇ   φαινομένῃ κατασκευῇ προσηκόντως ἐτόρευσεν. Τοῦτο
[11, 497]   δὲ Περσικόν. (Φιλήμων δ´ ἐν  τῇ   Χήρᾳ βατιακῶν μνησθεὶς καὶ τῇ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008