Alphabétiquement     [«   »]
πὰρ 1
παρ´ 27
Παρ´ 2
παρὰ 41
παρά 2
Παρὰ 3
παρα 1
Fréquences     [«    »]
39 δέ
41 δύο
40 ὑπὸ
41 παρὰ
43 αὐτοῦ
43 οὐ
44 φησιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

παρὰ


Livre, pages
[11, 460]   κυλικείου τοὐθόνιον προπέπταται. Ἔστι καὶ  παρὰ   Ἀναξανδρίδῃ ἐν Μελιλώτῳ. Εὔβουλος δ´
[11, 492]   ποτῷ ὄψον ἠδὲ μέλι χλωρόν,  παρὰ   δ´ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, (πὰρ
[11, 464]   τὴν θέαν καὶ ἐστεφανωμένοι ἐθεώρουν,  παρὰ   δὲ τὸν ἀγῶνα πάντα οἶνος
[11, 468]   εἴη. (ΔΑΚΤΥΛΩΤΟΝ ἔκπωμα οὕτως καλούμενον  παρὰ   Ἴωνι ἐν Ἀγαμέμνονι· Οἴσῃ δὲ
[11, 468]   Σιληνὸς καὶ Κλείταρχος ἐν Γλώσσαις  παρὰ   Κλειτορίοις τὰ ποτήρια καλεῖσθαι. Ἀντίμαχος
[11, 466]   Προυσίου ΠΡΟΥΣΙΑΣ. (ΑΝΑΦΑΙΑ θερμοποτὶς  παρὰ   Κρησίν. ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ποτήριον κάτωθεν εὐρύτερον,
[11, 466]   ἕλον Αἰακίδαι. (Ὅτι κλεινοὶ λέγονται  παρὰ   Κρησὶν οἱ ἐρώμενοι. Σπουδὴ δὲ
[11, 466]   ἔκλυε καὶ χάλα πόδα. (ΑΩΤΟΝ  παρὰ   Κυπρίοις τὸ ἔκπωμα, ὡς Πάμφιλος.
[11, 475]   Λαμψακηνὸς ἐν τοῖς Ὥροις  παρὰ   (Λακεδαιμονίοις φησὶν ἔτι καὶ εἰς
[11, 469]   Πανύασις δ´ ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας  παρὰ   Νηρέως φησὶ τὴν τοῦ Ἡλίου
[11, 508]   διάβολοι γενόμενοι. (Εὐφραῖος μὲν γὰρ  παρὰ   (Περδίκκᾳ τῷ βασιλεῖ διατρίβων ἐν
[11, 505]   τούτων οὔτ´ εἶπεν οὔτ´ ἤκουσε  (παρὰ   Πλάτωνος) Ταὐτά φασι καὶ Φαίδωνα
[11, 463]   φησίν· Οὐ φιλέω ὃς κρητῆρι  παρὰ   πλέῳ οἰνοποτάζων νείκεα καὶ πόλεμον
[11, 490]   Πλειάδες λέγονται Πέλειαι καὶ Πελειάδες,  παρὰ   πολλοῖς ἐστι τῶν ποιητῶν. Πρώτη
[11, 507]   τὴν ἀπόλυσιν χωριζομένη τοῦ σώματος  παρὰ   προτέρῳ εἴρηται Ὁμήρῳ. Οὗτος γὰρ
[11, 477]   Δελφὸς Εὐφορίωνά φησι τὸν ποιητὴν  παρὰ   Πρυτάνιδι δειπνοῦντα καὶ ἐπιδεικνυμένου τοῦ
[11, 478]   δ´ ἐν τῷ πρὸς Λυκόφρονα  παρὰ   Σικυωνίοις καὶ Ταραντίνοις ἐπιπολάζειν φησὶ
[11, 507]   τοῦ φαρμάκου κύλικα εἰλήφειν  παρὰ   σοῦ τὴν τοῦ οἴνου πρόποσιν.
[11, 466]   ἐκεράμευσε κατεσκευακέναι ταῦτα. δὲ  παρὰ   Σοφοκλεῖ (ἐν τοῖς Λαρισαίοις Ἀκρίσιος
[11, 507]   Καὶ ὃς εἶπεν Ἥδιον ἂν  παρὰ   Σωκράτους τὴν τοῦ φαρμάκου κύλικα
[11, 466]   καὶ ὅτι μὲν παρθένος  παρὰ   ταῖς Νηρῇσι διέτριβεν, αὐτὸς δὲ
[11, 466]   εἰς ταύτην τὴν παιδιάν. (Ὅτι  παρὰ   Τιμαχίδᾳ ΑΙΑΚΙΣ κύλιξ καλεῖται.
[11, 468]   τὸ λεῖον. Ἄχραντον δὲ πυρὶ  παρὰ   τὸ Ὁμηρικόν· (Ἄπυρον κατέθηκε λέβητα,
[11, 478]   εἶναι. Δύνασθαι δὲ καὶ τὸν  παρὰ   (τοῖς Αἰτωλοῖς καί τισι τῶν
[11, 460]   ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ οὐχὶ  παρὰ   τοῖς γόνασιν ἔστησεν. Ἡμεῖς οὖν
[11, 461]   παλαιὸν οὐδὲ τοῦτό γέ ἐστι  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ νεωστὶ εὑρέθη
[11, 499]   δὲ μέτρου λέγουσιν εἶναι ὄνομα  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν, ὡς χοὸς καὶ
[11, 467]   Διονυσίου ἐν αʹ περὶ τῶν  παρὰ   τοῖς ἱστορικοῖς Λέξεων ζητουμένων φησί·
[11, 509]   διὰ ταῦτα πιστευθεὶς εἶναι χρηστὸς  παρὰ   τοῖς Κυζικηνοῖς, μικρὸν ἐπισχὼν χρόνον
[11, 471]   ἀσπάσωμαι· δεῦρο παρ´ ἐμέ, Θεολύτη,  παρὰ   τὸν νέον ξύνδουλον. Οὑτωσὶ καλῶς.
[11, 487]   δὲ τάλαιναν πλάστιγγ´ ἂν ἴδοις  (παρὰ   τὸν στροφέα τῆς κηπαίας ἐν
[11, 471]   τὴν πρεσβείαν ἕτερά τε δῶρα  παρὰ   τοῦ Νικοδήμου καὶ κύλικα θηρικλείαν
[11, 477]   ἐπὶ τοῦ οἰκείου ξένου τοῦ  παρὰ   τῷ Ἀθηναίῳ Πόλλιδι συνεστιασθέντος αὐτῷ·
[11, 486]   παρὰ τῷ Ἡροδότῳ ὡς καὶ  παρὰ   τῷ Δημοσθένει γραπτέον Λυκιοεργέας, ἵν´
[11, 486]   δύο Λυκοεργέας. Μήποτ´ οὖν καὶ  παρὰ   τῷ Ἡροδότῳ ὡς καὶ παρὰ
[11, 476]   ζʹ τῆς Ἀναβάσεως διηγούμενος τὸ  παρὰ   τῷ Θρᾳκὶ Σεύθῃ συμπόσιον γράφει
[11, 466]   οὐκ ἔχον. ΑΡΟΚΛΟΝ φιάλη  παρὰ   τῷ Κολοφωνίῳ Νικάνδρῳ. (ΑΛΕΙΣΟΝ καὶ
[11, 498]   πιεῖν. Καὶ Ὀδυσσεὺς δὲ  παρὰ   τῷ Ὁμήρῳ τῇ (Ἀρήτῃ δ´
[11, 460]   (Ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα καὶ  παρὰ   τῷ ποιητῇ· Οἰνοποτάζων γὰρ εἴρηκε.
[11, 499]   κἀργυρᾶ σκυφώματα; Στησίχορος δὲ τὸ  παρὰ   Φόλῳ τῷ Κενταύρῳ ποτήριον σκύφιον
[11, 509]   Χρημάτων γὰρ ἐξ ἀσεβείας καὶ  παρὰ   φύσιν κυριεύσαντες διὰ γοητείαν νῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008