Alphabétiquement     [«   »]
πρόπολοι 1
προπόλου 1
πρόποσιν 3
πρὸς 72
πρός 2
Πρὸς 5
προσαγορευόμεναι 1
Fréquences     [«    »]
70 κατὰ
69 τὰς
69 τῇ
72 πρὸς
75 ποτήριον
77 οὕτως
79 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

πρὸς


Livre, pages
[11, 482]   κακῶν. (Ἐρατοσθένης δ´ ἐν τῇ  πρὸς   Ἀγήτορα τὸν Λάκωνα Ἐπιστολῇ ὡς
[11, 483]   Πολέμων δ´ ἐν τῇ τῶν  πρὸς   Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονον, ὅτι κεραμέοις
[11, 484]   Πολέμων δ´ ἐν πέμπτῳ τῶν  πρὸς   Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν φησι· (Διόνυσος
[11, 462]   δ´ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν  πρὸς   Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν φησιν οὕτως·
[11, 497]   Πολέμων δ´ ἐν πρώτῳ τῶν  πρὸς   Ἀδαῖον Ποτήρια, φησί, παραπλήσια Σελευκίς,
[11, 466]   πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ  πρὸς   ἀκτάν· ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς
[11, 466]   Ὅτι Παρμενίων συγκεφαλαιούμενος ἐν ταῖς  πρὸς   Ἀλέξανδρον Ἐπιστολαῖς τὰ Περσικὰ λάφυρα
[11, 496]   δύο πλημοχόας πληρώσαντες τὴν μὲν  πρὸς   ἀνατολάς, τὴν δὲ πρὸς δύσιν
[11, 474]   Θούριος. Πολέμων δ´ ἐν τοῖς  πρὸς   Ἀντίγονον περὶ Ζωγράφων φησίν· Ἀθήνησιν
[11, 506]   (Ὅτι δὲ καὶ δυσμενὴς ἦν  πρὸς   ἅπαντας, δῆλον καὶ ἐκ τῶν
[11, 489]   ποιητὴς καλεῖ νῦν τὰς Πλειάδας,  πρὸς   ἃς σπόρος τε καὶ ἀμητὸς
[11, 494]   ὡς βραχύ. (Εἰπόντος οὖν τινος  πρὸς   αὐτήν σὺ δ´ ἀλλὰ πῖθι»
[11, 504]   Ξενοφῶντος ἐπιγινώσκειν δυνήσεται ἣν εἶχε  πρὸς   αὐτὸν λαμπρότατος Πλάτων ζηλοτυπίαν,
[11, 509]   καὶ τὰς ἐκείνων γυναῖκας συνῴκισεν  πρὸς   γάμου κοινωνίαν, ταῦτ´ ὠφεληθεὶς ἐκ
[11, 504]   ἐν τούτοις Ἐπεὶ δὲ θύσαντες  πρὸς   δεῖπνον καὶ κρατῆρα καὶ εὐχὰς
[11, 499]   δ´ Σάμιος ἐν τῇ  πρὸς   Διαγόραν Ἐπιστολῇ γράφει· Καθ´ ὃν
[11, 507]   οὐδαμῶς εὐδοκιμεῖν. Καὶ γὰρ Ἀρίστιππον  πρὸς   Διονύσιον ἀποδημήσαντα ἔσκωπτεν, αὐτὸς τρὶς
[11, 496]   μὲν πρὸς ἀνατολάς, τὴν δὲ  πρὸς   δύσιν ἀνιστάμενοι ἀνατρέπουσίν τε ἐπιλέγοντες
[11, 504]   τάχα φιλονίκως εἶχον ἀρχῆθεν  πρὸς   ἑαυτοὺς οἱ ἄνδρες οὗτοι, αἰσθόμενοι
[11, 466]   ἡμῖν στεφάνους ἔνεικον, ὡς δὴ  πρὸς   Ἔρωτα πυκταλίζω. Πρὸ δὲ τούτων
[11, 470]   διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ τὴν νύκτα  πρὸς   ἑῴην, ἵν´ ἀνίσχει (ὁ ἥλιος)
[11, 499]   λάγυνος κατ´ ἄνδρα κείμενος οἰνοχοεῖτο,  πρὸς   ἡδονὴν διδοὺς ἑκάστῳ ποτήριον. (Ἀριστοτέλης
[11, 468]   {Β. Τί δ´ ἐστὶ τοῦτο,  πρὸς   θεῶν; ~{Α. Ῥυτὸν (δίκρουνον ἡλίκον
[11, 504]   ἀντὶ τοῦ ἐπεπώκειμεν. Ἀλλὰ μήν,  πρὸς   θεῶν» (ὁ Ποντιανὸς ἔφη, οὐ
[11, 466]   πρόχουν ἄρυστιν. Σοφοκλῆς· Κακῶς σὺ  πρὸς   θεῶν ὀλουμένη, (ἣ τὰς ἀρύστεις
[11, 497]   ὄντων τρία πίνειν δεήσει τήμερον  πρὸς   κλεψύδραν κρουνιζόμενον. Ἀμφότερα δ´ οἰωνίζομαι.
[11, 478]   μνημονεύει. Διόδωρος δ´ ἐν τῷ  πρὸς   Λυκόφρονα παρὰ Σικυωνίοις καὶ Ταραντίνοις
[11, 486]   Λυκιουργίδας ἡμιεργέας, ὅτι ἀκόντιά ἐστι  πρὸς   λύκων θήραν ἐπιτήδεια ἐν
[11, 507]   ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι περὶ τῆς  πρὸς   πάντας τοῦ Πλάτωνος κακοηθείας λέγων
[11, 506]   Εὐφραῖον γὰρ ἀπέστειλε τὸν Ὠρείτην  πρὸς   Περδίκκαν Πλάτων, (ὃς ἔπεισεν ἀπομερίσαι
[11, 497]   ὃς λιγὺν ἦχον σαλπίζει κρουνοῦ  πρὸς   ῥύσιν οἰγομένου, οὐ πολέμου σύνθημα,
[11, 480]   Καὶ ἔστιν οἷον φαοξός,  πρὸς   τὰ φάη ὀξὺς ὁρώμενος. (Διάφοροι
[11, 469]   Σάμιος Λυγκεὺς Ῥοδίους ἀντιδημιουργήσασθαι  πρὸς   τὰς Ἀθήνησι θηρικλείους, Ἀθηναίων μὲν
[11, 470]   Ἡφαίστου τὸν Ἥλιον καθεύδοντα περαιοῦσθαι  πρὸς   τὰς ἀνατολάς, αἰνισσόμενος τὸ κοῖλον
[11, 480]   καὶ τὸν τύπον ἔχειν διάφορον  πρὸς   τὰς Ἀττικάς. Φοξαὶ γοῦν ἦσαν
[11, 502]   καὶ Αἰγινήτας Ἀττικὸν μηδὲν προσφέρειν  πρὸς   τὰς θυσίας μηδὲ κέραμον, ἀλλ´
[11, 470]   θηρικλείους, ὥστε μηδένα ἂν διαγνῶναι  πρὸς   τὰς κεραμέας. Κατασκευάσαι δὲ λέγεται
[11, 491]   γὰρ αὐτὰς εἴρηκε διὰ τὴν  πρὸς   τὰς ὄρνεις ὁμωνυμίαν. δὲ
[11, 507]   κεφαλῆς. Ἦν δὲ Πλάτων  πρὸς   τῇ κακοηθείᾳ καὶ φιλόδοξος, ὅστις
[11, 493]   γέρων τάξομεν τοῦ πρώτου στίχου  πρὸς   τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τὸ ἄλλος
[11, 507]   Τιμαίῳ λέγει· (Πέπονθά τι πάθος  πρὸς   τὴν πολιτείαν, ὥσπερ ἂν εἰ
[11, 495]   δή ποτε ὄλπας ἐκάλουν, χρώμενοι  πρὸς   τὴν τοῦ οἴνου ἔγχυσιν, καθάπερ
[11, 488]   διάσχισιν, κατὰ δὲ τὸ ἀπολῆγον  πρὸς   τὴν τοῦ χείλους ἔρεισιν πάλιν
[11, 475]   τράπεζαν ἀμφὶ σῖτα καὶ καρχήσια,  (πρὸς   τὴν τράπεζαν φάσκων προσεληλυθέναι τοὺς
[11, 466]   ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες. (ΑΓΚΥΛΗ ποτήριον  πρὸς   τὴν τῶν κοττάβων παιδιὰν χρήσιμον.
[11, 470]   ἐν εὐνῇ φησι χρυσῇ κατεσκευασμένῃ  πρὸς   τὴν χρείαν ταύτην (ὑπὸ Ἡφαίστου
[11, 466]   μοι μέλος· σὺ δ´ ᾆδε  πρὸς   τήνδ´, ἐκπίομαι δ´ ἐγὼ τέως.
[11, 486]   Λυκιουργεῖς δύο. (Ἐν δὲ τῷ  πρὸς   Τιμόθεον γράφει· (Δίδωσιν ἀποθεῖναι τῷ
[11, 486]   (περὶ τοῦ στεφάνου κἀν τῷ)  πρὸς   Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως λέγων οὕτως·
[11, 475]   εἴρηται κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ ει>  πρὸς   τὸ α> ἀντὶ τοῦ κερχήσιον·
[11, 504]   ὑπὸ τοῦ οἴνου, ἀλλ´ ἀναπειθόμενοι  πρὸς   τὸ παιγνιωδέστερον ἀφιξόμεθα. (Εἰς ταῦτά
[11, 479]   κοτταβεῖα καλούμενα. Εἶτα κύλικες αἱ  πρὸς   τὸ πρᾶγμα χρήσιμαι μάλιστ´ εἶναι
[11, 502]   νῦν μὴ κωμάσω ἄνευ λυχνούχου  πρὸς   τὸ τηλικοῦτο φῶς; Ἡρόδοτος δ´
[11, 507]   ψυχὰς εἰς ἄλλας φύσεις  πρὸς   τὸν μετεωρότερον καὶ καθαρώτερον ἀνέρχεσθαι
[11, 507]   Διονυσίῳ (συγγενόμενος ἐκινδύνευσεν, δὶς δὲ  πρὸς   τὸν νεώτερον Διονύσιον. Αἰσχίνου τε
[11, 476]   σὺν τοῖς μετ´ αὐτοῦ εἰσῆλθε  πρὸς   τὸν Σεύθην, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον
[11, 492]   μίαν τῶν Πλειάδων, ἄλλην δὲ  πρὸς   τοῦ Διὸς ἐνίεσθαι χάριν τοῦ
[11, 500]   πρός τινων καλοῦνται. Ἔχουσι μέντοι  πρὸς   τοὺς ἄλλους διαφοράν· ἔπεστι γὰρ
[11, 500]   ἐν τούτοις ποιούμενος τὸν λόγον  πρὸς   τοὺς Διοσκόρους, καλῶν αὐτοὺς ἐπὶ
[11, 466]   βασιλέως ἐν ταῖς Ἐπιστολαῖς ταῖς  πρὸς   τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ σατράπας
[11, 505]   Γοργίας τὸν Πλάτωνος διάλογον  πρὸς   τοὺς παρόντας εἶπεν ὅτι οὐδὲν
[11, 505]   ἀναγνοὺς τὸν ὁμώνυμον αὑτῷ διάλογον  πρὸς   τοὺς συνήθεις ἔφη Ὡς καλῶς
[11, 462]   φησὶν ἐπ´ ἄκρᾳ τῇ νήσῳ  πρὸς   τῷ Γῆς Ὀλυμπίας ἱερῷ (ἐκτὸς
[11, 465]   εἶναι τοὺς θεωροῦντας. ~(Φανόδημος δὲ  πρὸς   τῷ ἱερῷ φησι τοῦ ἐν
[11, 506]   δὲ καλὸς αὐτοῦ Πρωταγόρας  πρὸς   τῷ καταδρομὴν ἔχειν πολλῶν ποιητῶν
[11, 474]   εἰς μέσον τράχηλος, τὸ δὲ  πρὸς   τῷ τέλει καρχήσιον. ~(Ἔχει δὲ
[11, 501]   ἀμφίθετον, ἐπεὶ τὸ ποιῆσαι θεῖναι  πρὸς   τῶν ἀρχαίων ἐλέγετο. (Δύναται δὲ
[11, 464]   οἷά τε πολλὰ πνεῦμα Διωνύσοιο  πρὸς   Ὕβριος ἔκβαλεν ἀκτάς. Ἐγὼ δὲ
[11, 468]   χαλκίον ἐκπέταλον λεβητῶδες, ἐπιτηδείως ἔχον  πρὸς   ὑδάτων ψυχρῶν ὑποδοχάς. Δακτυλωτὸν δ´
[11, 508]   ῥήτωρ ἐν τῷ ὑπὲρ Σοφοκλέους  πρὸς   Φίλωνα, δανείσας τῇ πατρίδι ἀργύριον
[11, 468]   ψυχρῶν ὑδάτων ὑποδοχὴν τὸ  πρὸς   ψυχροποσίαν εὔθετον. Τινὲς δὲ τὸ
[11, 466]   τὴν ἄμυστιν μετὰ μέλους, μεμετρημένον  πρὸς   ὠκύτητα χρόνου. Ὡς Ἀμειψίας· Αὔλει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008