Alphabétiquement     [«   »]
μετώπου 1
μέχρι 9
Μέχρι 1
μὴ 33
μή 3
μηδ´ 1
μηδαμῶς 1
Fréquences     [«    »]
33 ἀλλὰ
32 οὐκ
31 τι
33 μὴ
34 Β
34 ποτηρίου
35 ἐξ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

μὴ


Livre, pages
[11, 481]   αὐτὰς αἰτιώμεθ´ ἐκπιεῖν, λοιδοροῦνται κὠμνύουσι  μὴ   ´κπιεῖν ἀλλ´ μίαν.
[11, 507]   συμπαρὼν λαβὼν τὸ ποτήριον (παρεκάλει  μὴ   ἀθυμεῖν αὐτούς, ὡς ἱκανὸς αὐτὸς
[11, 461]   καὶ τότε μεγάλα ποτήρια, εἰ  μὴ   αἰτιάσεταί τις τὴν δύναμιν τοῦ
[11, 464]   τούτων. Ὥστε καὶ τὰ λοιπὰ  μὴ   ἀλλοτρίως καλεῖσθαι τὸν τρόπον τοῦτον.
[11, 466]   τὸ ὑπερήφανον καὶ καλόν. Εἰ  μὴ   ἄρα τὸ ποικίλον τῇ κατασκευῇ
[11, 461]   μεθ´ ἡμέραν. Ὅπως οὖν  μὴ   διὰ τὸν τρόπον, ἀλλὰ διὰ
[11, 460]   τοῖς γόνασιν ἔστησεν. Ἡμεῖς οὖν  μὴ   διατρίβωμεν, ἀλλ´ ἤδη κατακλινώμεθα, ἵν´
[11, 466]   οὔτε τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε  μὴ   Διί. Καὶ Πρίαμος δὲ
[11, 501]   ῥησειδίῳ τὴν κατὰ τὸν πυθμένα  μὴ   δυναμένην τίθεσθαι καὶ ἐρείδεσθαι, ἀλλὰ
[11, 484]   ἀναπαύου μικρὸν περιχεάμενος· ἐὰν δὲ  μὴ   δυνηθῇς ἱκανῶς κενῶσαι σαυτόν, πλείονι
[11, 496]   σφάλλειν· νῦν δὲ τὸ μὲν  μὴ   εἰσφέρεσθαι ἔτι αὖ καταμένει· τοσοῦτον
[11, 466]   Σιληνὸς δὲ ἀμφικύπελλόν φησι τὸ  μὴ   ἔχον ὦτα. Ἄλλοι δὲ τὴν
[11, 481]   τὰ κυμβία καὶ ὀρθῶν, πυθμένα  μὴ   ἐχόντων μηδὲ ὦτα. Πτολεμαῖος δὲ
[11, 482]   οἱ αὐτοὶ καὶ πῶς κύαθον  μὴ   κεκτημένος, ἀλλὰ κυμβίον μόνον, φιάλην
[11, 503]   θεοῖσιν; {Β. Οὐδὲ ἕν, (ἂν  μὴ   κεράσῃ τις. {Α. Ἴσχε, τὸν
[11, 484]   Ὅταν δ´ ἱκανῶς ἔχῃς ἤδη,  μὴ   κοιμῶ πρὶν ἂν ἐμέσῃς πλέον
[11, 466]   καὶ ἐμμελῶς ἐν οἴνῳ διάγειν,  μὴ   κωθωνιζόμενον μηδὲ Θρᾳκίῳ νόμῳ ἄμυστιν
[11, 502]   τῆς Ὁμονοίας δύο, τί νῦν  μὴ   κωμάσω ἄνευ λυχνούχου πρὸς τὸ
[11, 483]   καθαρόν. Πρῶτον μὲν οὖν τὸ  μὴ   λίαν κατάδηλον εἶναι τὸ πόμα·
[11, 466]   τις, ἣν ἔστιν ἀπνευστὶ πίνειν  μὴ   μύσαντα. Καλοῦσι δ´ οὕτω καὶ
[11, 504]   γνῶμαι σφαλοῦνται, καὶ οὐδ´ ἀναπνεῖν  μὴ   ὅτι λέγειν δυνησόμεθα· ἢν δὲ
[11, 462]   ἔχων ἀφίκοιο οἴκαδ´ ἄνευ προπόλου,  μὴ   πάνυ γηραλέος. Ἀνδρῶν δ´ αἰνεῖν
[11, 508]   καὶ πασῶν εἴη αὕτη βελτίων,  μὴ   πείθοι δ´ ἡμᾶς, τί πλέον;
[11, 471]   ἔτι καὶ νῦν· εἰ δὲ  μὴ   ποιεῖ τοῦτο, μεταβεβληκὸς ἂν εἴη
[11, 484]   (Τρία δὲ παραφύλαττε ὅταν κωθωνίζῃ·  μὴ   πονηρὸν οἶνον πίνειν μηδὲ ἄκρατον
[11, 496]   Περσῶν) Ἦν δὲ αὐτοῖς νόμιμον  μὴ   προχοίδας εἰσφέρεσθαι εἰς τὰ συμπόσια,
[11, 499]   τε τετυγμένα, τοῖς ἐνάμελγεν. Εἰ  μὴ   σκύφος οἷον σκύθος τις διὰ
[11, 508]   λέγων ταῦτα καὶ γράφειν καὶ  μὴ   ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς εὐχομένοις, ἀλλὰ
[11, 490]   δ´ ἐοικὸς ὀρειᾶν γε Πελειάδων  μὴ   τηλόθεν Ὠαρίων´ ἀνεῖσθαι. Σύνεγγυς γάρ
[11, 466]   παρ´ αὐτοῖς ἄδοξόν ἐστιν ἐραστοῦ  μὴ   τυχεῖν. Καλοῦνται δὲ οἱ ἁρπασθέντες
[11, 496]   συμπόσια, (δῆλον ὅτι νομίζοντες τὸ  μὴ   ὑπερπίνειν ἧττον ἂν καὶ σώματα
[11, 505]   ἐμμέτρους τοὺς καλουμένους Σώφρονος μίμους  μὴ   φῶμεν εἶναι λόγους καὶ μιμήσεις
[11, 508]   λαβεῖν βέλτιον λεχθέντα  μὴ   χεῖρον. Καὶ γὰρ Θεόπομπος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008