Alphabétiquement     [«   »]
τοὔνομα 4
τοὐπέκεινα 1
τοὐπικείμενον 1
τοὺς 96
Τοὺς 6
τοὺςδιαλόγους 1
τοῦτ´ 6
Fréquences     [«    »]
86 εἰς
88 ἐπὶ
79 τε
96 τοὺς
102 τὰ
104 τοῖς
116 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

τοὺς


Livre, pages
[11, 496]   Ἀτάκτοις ἀγγεῖον ξύλινον, ἀφ´ οὗ  τοὺς   ἀγροίκους πίνειν. Μνημονεύει αὐτοῦ καὶ
[11, 466]   (ΑΜΦΩΞΙΣ ξύλινον ποτήριον, χρῆσθαι  τοὺς   ἀγροίκους Φιλητᾶς φησ, (τοὺς) ἀμέλγοντας
[11, 474]   τοὺς κανθάρους, τάλαν, ἐκείνους  τοὺς   ἁδρούς, ταπεινὰ δὲ καὶ γλαφυρὰ
[11, 465]   Λίμναις Διονύσου τὸ γλεῦκος φέροντας  τοὺς   Ἀθηναίους ἐκ τῶν πίθων τῷ
[11, 508]   τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τὸν Σόλωνα  τοὺς   Ἀθηναίους καὶ τὸν Ζάλευκον τοὺς
[11, 502]   μεγάλην. Ψυκτῆρά τις προὔπινεν ἄν,  τοὺς   ἀθλίους ἀπολλύων. Ἐπιγένης δ´ ἐν
[11, 475]   λέβης. Σιληνὸς δὲ καὶ Κλείταρχος  τοὺς   Αἰολεῖς φασιν οὕτω καλεῖν τὸ
[11, 505]   εἶναι λόγους καὶ μιμήσεις  τοὺς   Ἀλεξαμενοῦ τοῦ Τηίου τοὺς πρώτους
[11, 463]   εὐλόγως φθονήσαι νοῦν ἔχων, κατὰ  τοὺς   Ἀλέξιδος Ταραντίνους, Οἳ τῶν πέλας
[11, 505]   οὗτος» ἐγκώμια αὐτοῦ διεξέρχεται,  τοὺς   ἄλλους ἁπαξαπλῶς κακολογήσας, ἐν μὲν
[11, 508]   αὐτοῦ καὶ τοὺς Γοργίας, (καὶ  τοὺς   ἄλλους δὲ τοὺς τοιούτους διαλόγους,
[11, 500]   τινων καλοῦνται. Ἔχουσι μέντοι πρὸς  τοὺς   ἄλλους διαφοράν· ἔπεστι γὰρ ἐπὶ
[11, 503]   Θυατειρηνὸς καλεῖσθαί φησι ψυκτήρια καὶ  τοὺς   ἀλσώδεις καὶ συσκίους τόπους τοὺς
[11, 466]   χρῆσθαι τοὺς ἀγροίκους Φιλητᾶς φησ,  (τοὺς)   ἀμέλγοντας εἰς αὐτὸ καὶ οὕτως
[11, 506]   ἔγραψέ τι τοιοῦτον· Ὥσπερ ἀγνοοῦντας  τοὺς   ἀνθρώπους ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν
[11, 509]   πατρίδος πικρῶς τυραννήσας οὐ μόνον  τοὺς   ἀρίστους τῶν πολιτῶν ἐξήλασεν, ἀλλὰ
[11, 476]   ποιητῶν δὲ πολλοὶ παράγουσι πίνοντας  τοὺς   ἀρχαίους κέρασι. Πίνδαρος μὲν ἐπὶ
[11, 489]   ποιητὴς ἀπεικάζει διὰ τὸ  τοὺς   ἀστέρας περιφερεῖς εἶναι τοῖς ἥλοις
[11, 477]   κήθιον τὸ χήτιον τὸ χωροῦν  τοὺς   ἀστραγάλους. Διονύσιος δ´ Σάμιος
[11, 500]   οἶνος ἡδύς. Διήνεγκαν δὲ μετὰ  τοὺς   Βοιωτίους οἱ Ῥοδιακοὶ λεγόμενοι Δαμοκράτους
[11, 508]   διεξίοι τοὺς Τιμαίους αὐτοῦ καὶ  τοὺς   Γοργίας, (καὶ τοὺς ἄλλους δὲ
[11, 468]   ποτήριον, εἰς οἷόν τε  τοὺς   δακτύλους διείρειν ἑκατέρωθεν· ἄλλοι δὲ
[11, 468]   εἰς ἐστιν οἷόν τε  τοὺς   δακτύλους ἑκατέρωθεν διείρειν. Οἳ δὲ
[11, 472]   φάσκων τινὰς ἔχοντας θηρικλείους πομπεύειν,  τοὺς   δὲ καρχήσια. Ὁποῖον δ´ ἐστὶ
[11, 506]   αὐτοῦ καὶ δεικνύναι ὡς ἔπλαττε  τοὺς   διαλόγους. (Ὅτι δὲ καὶ δυσμενὴς
[11, 500]   τούτοις ποιούμενος τὸν λόγον πρὸς  τοὺς   Διοσκόρους, καλῶν αὐτοὺς ἐπὶ ξένια·
[11, 475]   (πρὸς τὴν τράπεζαν φάσκων προσεληλυθέναι  τοὺς   δράκοντας καὶ γενέσθαι περὶ τὰ
[11, 489]   διὰ μήκους· ταῦτα δ´ εἶναι  τοὺς   δύο πυθμένας. Ὁποῖόν τι καὶ
[11, 469]   ἐγὼ καὶ τοὺς ἐφήβους, Σωσία,  τοὺς   δυσχερεῖς. (ΗΔΥΠΟΤΙΔΕΣ. Ταύτας φησὶν
[11, 502]   Φερεκράτης δὲ πεποιηκὼς  τοὺς   εἰς αὐτὸν ἀναφερομένους Πέρσας φησί·
[11, 506]   Θεμιστοκλέα, Μένωνα δὲ ἐπαινεῖ τὸν  τοὺς   Ἕλληνας προδόντα. Ἐν δὲ τῷ
[11, 466]   ἐν ταῖς Ἐπιστολαῖς ταῖς πρὸς  τοὺς   ἐν τῇ Ἀσίᾳ σατράπας φέρεταί
[11, 501]   βαλανείων κυκλοειδῆ ταῖς κατασκευαῖς ὄντα  τοὺς   ἐξαγωγοὺς ἔχει κατὰ μέσον, ἐφ´
[11, 471]   Ἰφικρατίς· ταῦτα γὰρ πρότερον συνιστορεῖν  τοὺς   εὑρόντας. Φαίνεται δ´ ἔτι καὶ
[11, 469]   Ῥοδιακὰς ὅλος ἀπηνέχθην ἐγὼ καὶ  τοὺς   ἐφήβους, Σωσία, τοὺς δυσχερεῖς. (ΗΔΥΠΟΤΙΔΕΣ.
[11, 463]   ἀποδημίας δὲ τυγχάνειν ἡμᾶς αἰεὶ  τοὺς   ζῶντας, ὥσπερ εἰς πανήγυρίν τινα
[11, 488]   ἥλων ἀποτελοῦσα. Πεπάρθαι δὲ λέγεται  τοὺς   ἥλους ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ οὐχ
[11, 461]   τοῦτο. Χαλεποὺς γὰρ καὶ πλήκτας  τοὺς   ἥρωας νομίζουσι καὶ μᾶλλον νύκτωρ
[11, 464]   ἑαυτὸν ἡλικίας οὐκ ἀσίτους εἶναι  τοὺς   θεωροῦντας. ~(Φανόδημος δὲ πρὸς τῷ
[11, 471]   Ἀλεξανδρεὺς ἀπὸ τοῦ τὸν Διόνυσον  τοὺς   θῆρας κλονεῖν σπένδοντα ταῖς κύλιξι
[11, 508]   τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸν Ζάλευκον  τοὺς   Θουρίους, καὶ αὐτόν, εἴπερ ἦσαν
[11, 467]   τὸ εὔκολον πολλάκις παραλαμβάνουσι. Καὶ  τοὺς   ἵππους τοὺς τὸ ἐγκεχαραγμένον ἔχοντας
[11, 494]   γὰρ αὐτοῦ τοὺς χόας καὶ  τοὺς   καδίσκους συγκεραυνώσω σποδῶν καὶ τἄλλα
[11, 507]   ἡμέρα, εἰ πάντας ἐθελήσαιμι ἐπελθεῖν  τοὺς   κακῶς ἀκούσαντας ὑπὸ τοῦ σοφοῦ.
[11, 482]   ποτε πλεῖον πιεῖν βουληθεῖεν, προσπαρετίθεσαν  τοὺς   καλουμένους κοτύλους, κάλλιστα καὶ εὐποτώτατα
[11, 505]   οὕτως γράφει· Οὐκοῦν οὐδὲ ἐμμέτρους  τοὺς   καλουμένους Σώφρονος μίμους μὴ φῶμεν
[11, 466]   τε τὸν κοντὸν ποοῦ καὶ  τοὺς   κάλως ἔκλυε καὶ χάλα πόδα.
[11, 474]   Ἡρωίνῃ· Ἀλλ´ οὐδὲ κεραμεύουσι νῦν  τοὺς   κανθάρους, τάλαν, ἐκείνους τοὺς
[11, 466]   Καὶ τὸ πλεῖστον δὲ εἰς  τοὺς   κοττάβους κατανήλισκον. (Ἔνδοξοι δὲ τορευταὶ
[11, 473]   Ἀγγεῖον δ´ ἐστὶν ἐν  τοὺς   κτησίους Δίας ἐγκαθιδρύουσιν, ὡς Ἀντικλείδης
[11, 508]   γε ἔδει καθάπερ τὸν Λυκοῦργον  τοὺς   Λακεδαιμονίους καὶ τὸν Σόλωνα τοὺς
[11, 492]   τοῖς ὀνόμασιν ἑπτά. (Πρὸς δὲ  τοὺς   λέγοντας οὐκ οἰκείως τῷ ποτηρίῳ
[11, 506]   Ἐν δὲ τῷ Μένωνι καὶ  τοὺς   μεγίστους (παρ´ Ἀθηναίοις γενομένους Ἀριστείδην
[11, 493]   ἐπιτιμώμενόν ἐστι τῷ ποιητῇ ὅτι  τοὺς   μὲν λοιποὺς εἶπε μογέοντας ἀείρειν
[11, 483]   Κωθωνισμοῦ ἐπιστολῇ φησιν οὕτως· Συμβαίνει  τοὺς   μὲν πολὺν ἄκρατον ἐν ταῖς
[11, 504]   καὶ παιῶνας ἐτράποντο. Καὶ  τοὺς   μίμους δὲ πεποιηκώς, οὓς αἰεὶ
[11, 508]   οὐ τοῖς οὖσιν ἀνθρώποις γράψαι  τοὺς   νόμους, ἀλλὰ τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ
[11, 502]   καὶ τὰ Ῥοδιακὰ κόμισον λαβὼν  τοὺς   παῖδας. Εἶτ´ οἴσεις μόνος ψυκτῆρα,
[11, 505]   ἐκ νέου στρατεύεσθαι, παραδούς τε  τοὺς   παῖδας ταῖς γυναιξὶ τρέφειν Πάλιν
[11, 506]   Λακεδαιμονίους δὲ ἐπαινῶν ἐπαινεῖ καὶ  τοὺς   πάντων Ἑλλήνων ἐχθροὺς Πέρσας. (Καὶ
[11, 466]   λευκὸν ἀντείνουσα πῆχυν. Ἐντεῦθεν ἐννοοῦμεν  τοὺς   παρ´ Αἰσχύλῳ ἀγκυλητοὺς κοττάβους. Λέγονται
[11, 499]   πολλάκις οἶδά σε παραγινόμενον εἰς  τοὺς   παρ´ ἐμοὶ πότους, ἐν οἷς
[11, 505]   Γοργίας τὸν Πλάτωνος διάλογον πρὸς  τοὺς   παρόντας εἶπεν ὅτι οὐδὲν τούτων
[11, 476]   ποτηρίοις. Αἰσχύλος δ´ ἐν Περραιβίσι  τοὺς   Περραιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων τοῖς
[11, 508]   ἄν τις εὕροι· ἀλλοτρίους δὲ  τοὺς   πλείους, ὄντας (ἐκ τῶν Ἀριστίππου
[11, 483]   ποτηρίου τούτου καὶ ἀκρατοκώθωνας καλοῦσι  τοὺς   πλέονα ἄκρατον σπῶντας, ὡς Ὑπερείδης
[11, 506]   πρῶτον μὲν κακολογεῖ πάντας  τοὺς   ποιητάς, ἔπειτα καὶ τοὺς ὑπὸ
[11, 507]   καὶ ἐνεργὰ ἰδεῖν, οὕτω κἀγὼ  τοὺς   πολίτας οὓς διαγράφω. (Περὶ δὲ
[11, 508]   τῶν μὲν τοῖς νόμοις ἐμμένειν  τοὺς   πολίτας, (τῶν δὲ τοῦ Πλάτωνος
[11, 464]   τέχνας ἐκπωμάτων. Τὴν δὲ μανίαν  τοὺς   πολλούς φησιν Χρύσιππος ἐν
[11, 504]   κρατηρίζωμεν, ἄνδρες φίλοι οὕτως δὲ  τοὺς   πότους Λυσανίας φησὶν Κυρηναῖος
[11, 505]   τοὺς Ἀλεξαμενοῦ τοῦ Τηίου  τοὺς   πρώτους γραφέντας τῶν Σωκρατικῶν διαλόγων,
[11, 466]   αὐτὸς περὶ γραμματικοῦ ποτηρίου ποιεῖ  τοὺς   Σατύρους τάδε λέγοντας· (Ὁ δὲ
[11, 499]   οἷον σκύθος τις διὰ τὸ  τοὺς   Σκύθας περαιτέρω τοῦ δέοντος μεθύσκεσθαι.
[11, 505]   τὸν ὁμώνυμον αὑτῷ διάλογον πρὸς  τοὺς   συνήθεις ἔφη Ὡς καλῶς οἶδε
[11, 493]   γὰρ αὐτοῦ σύνταξιν βασιλικήν, μεταπεμψάμενος  τοὺς   ταμίας ἐκέλευσεν, ἐὰν παραγένηται
[11, 493]   δὲ τῷ βασιλεῖ προσελθὼν κατεμέμφετο  τοὺς   ταμίας. ~(Πτολεμαῖος δὲ μεταπεμψάμενος αὐτοὺς
[11, 508]   τοίνυν τούτων εἴ τις διεξίοι  τοὺς   Τιμαίους αὐτοῦ καὶ τοὺς Γοργίας,
[11, 467]   πολλάκις παραλαμβάνουσι. Καὶ τοὺς ἵππους  τοὺς   τὸ ἐγκεχαραγμένον ἔχοντας σαμφόρας καλοῦσιν.
[11, 508]   Γοργίας, (καὶ τοὺς ἄλλους δὲ  τοὺς   τοιούτους διαλόγους, ἐν οἷς καὶ
[11, 503]   τοὺς ἀλσώδεις καὶ συσκίους τόπους  τοὺς   τοῖς θεοῖς ἀνειμένους, ἐν οἷς
[11, 489]   κυκλοειδῆ κατεσκευάσαντο καὶ τοὺς τρίποδας  τοὺς   τοῖς θεοῖς καθαγιζομένους, (φθόεις κυκλοτερεῖς
[11, 489]   τὴν τράπεζαν κυκλοειδῆ κατεσκευάσαντο καὶ  τοὺς   τρίποδας τοὺς τοῖς θεοῖς καθαγιζομένους,
[11, 506]   Κλεινίαν μαινόμενόν τε ἀποφαίνει καὶ  τοὺς   υἱοὺς αὐτοῦ ἠλιθίους Μειδίαν τε
[11, 475]   τοῦ κερχήσιον· διὸ καὶ Ὅμηρος  τοὺς   ὑπὸ δίψους κρατουμένους καρχαλέους εἶπεν.
[11, 506]   πάντας τοὺς ποιητάς, ἔπειτα καὶ  τοὺς   ὑπὸ τοῦ δήμου προαγομένους, Φανοσθένη
[11, 464]   δοξομανεῖς καλοῦσι τοὺς φιλοδόξους, (καθάπερ  τοὺς   φιλογύνας γυναικομανεῖς καὶ τοὺς φιλόρνιθας
[11, 464]   Τινὲς δὲ καὶ δοξομανεῖς καλοῦσι  τοὺς   φιλοδόξους, (καθάπερ τοὺς φιλογύνας γυναικομανεῖς
[11, 464]   (καθάπερ τοὺς φιλογύνας γυναικομανεῖς καὶ  τοὺς   φιλόρνιθας ὀρνιθομανεῖς, τὸ αὐτὸ σημαινόντων
[11, 466]   διαπράττουσι, νικῶσιν δίκας, εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι  τοὺς   φίλους. Αὔξει γὰρ καὶ τρέφει
[11, 494]   πότου; ἐγᾦδα. Συντρίψω γὰρ αὐτοῦ  τοὺς   χόας καὶ τοὺς καδίσκους συγκεραυνώσω
[11, 495]   κύλικα, Εὐφρόνιος δὲ ἐν Ὑπομνήμασι  τοὺς   χόας. (ΠΕΛΛΑ ἀγγεῖον σκυφοειδές, πυθμένα
[11, 508]   αὐτοῦ διαπλαττομένοις, ὥστε καὶ ζητεῖσθαι  τοὺς   χρησομένους. Ἐχρῆν οὖν πείσει
[11, 489]   καὶ τοῦτ´ ἔφρασεν ποιητής,  τοὺς   χρυσοῦς ἥλους παρατιθεὶς τῇ τοῦ
[11, 488]   οὖν λέγουσιν ἔξωθεν δεῖν ἐμπείρεσθαι  τοὺς   χρυσοῦς ἥλους τῷ ἀργυρῷ ἐκπώματι
[11, 462]   ὑπολαβόντες. Κυλικρᾶνες δὲ λέγονται, ὅτι  τοὺς   ὤμους κεχαραγμένοι κύλικας ἦσαν. (Οἶδα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008