Alphabétiquement     [«   »]
Κασάνδρῳ 1
Κάστορος 1
κατ´ 8
κατὰ 70
Κατὰ 1
κατά 1
Κατάβαλλε 1
Fréquences     [«    »]
68 εἶναι
69 τὰς
69 τῇ
70 κατὰ
72 πρὸς
75 ποτήριον
77 οὕτως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

κατὰ


Livre, pages
[11, 506]   Νικαεύς. Τὰ μὲν οὖν  κατὰ   Ἀλκιβιάδου λεχθέντα σιωπῶ· ὅτι δὲ
[11, 488]   τοῦ ἀγγείου φυλάττουσι τὴν διάσχισιν,  κατὰ   δὲ τὸ ἀπολῆγον πρὸς τὴν
[11, 482]   ἐποίησεν εἰς Κότυν, ῥήσεις τε  κατὰ   δεῖπνον Θεόδωρός μοι λέγοι, Λάχητί
[11, 476]   δ´ ῥήτωρ ἐν τῷ  κατὰ   Δημάδου Φίλιππόν φησι τὸν βασιλέα
[11, 483]   σπῶντας, ὡς Ὑπερείδης ἐν τῷ  κατὰ   Δημοσθένους. Καλλίξεινος δ´ ἐν τετάρτῳ
[11, 492]   οὐ πυθμένας δύο, ἀλλ´ οὐδὲ  κατὰ   διαίρεσιν ἀναγνωστέον, ὡς Θρᾲξ
[11, 475]   τραχύσματα ἔχειν κεγχροειδῆ, καὶ εἴρηται  κατὰ   ἐναλλαγὴν τοῦ ει> πρὸς τὸ
[11, 481]   οἱ πεντηκοστολόγοι. (Καὶ ἐν τῷ  κατὰ   Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου φησὶ δὲ
[11, 493]   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, γράφει  κατὰ   λέξιν· Νῦν τὸ μὲν ἐπιτιμώμενόν
[11, 481]   μνημονεύει καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ  κατὰ   Μειδίου ἀκολουθεῖν αὐτῷ φάσκων ῥυτὰ
[11, 496]   καὶ ὀξύνεται. Δημοσθένης ἐν τῷ  κατὰ   Μειδίου Ῥυτὰ καὶ κυμβία, φησί,
[11, 489]   φέροντα τὸν ὅλον ὄγκον (καὶ)  κατὰ   μείζονα κυκλοειδῆ περιγραφὴν ἔξαρσιν ἔχοντα
[11, 488]   ποτηρίου καὶ μικρὸν ἔτι μετεωριζόμεναι  κατὰ   μὲν τὴν ἀπόστασιν τοῦ ἀγγείου
[11, 501]   κατασκευαῖς ὄντα τοὺς ἐξαγωγοὺς ἔχει  κατὰ   μέσον, ἐφ´ οὗ χαλκοῦς ὀμφαλὸς
[11, 468]   πυρός. Λέγοι δ´ ἂν ἴσως  κατὰ   μεταφορὰν ἔκπωμα τὴν φιάλην. Φιλήμων
[11, 476]   προτομαῖς ταύρων κεραστῶν, ἔβρεχον δὲ  κατὰ   μικρόν. Ἀθηναῖοι δὲ καὶ ἀργυρᾶ
[11, 466]   ἀπαλλαγήσονται, οἱ δ´ ἐκ βομβυλιοῦ  κατὰ   μικρὸν στάζοντος Ἐστὶ δὲ καὶ
[11, 504]   καταλεγόμενος ἕκαστον τῶν παρατυχόντων οὐδὲ  κατὰ   μικρὸν τοῦ Ξενοφῶντος μέμνηται. Καὶ
[11, 489]   τὴν ὑγρὰν τροφὴν κυκλοτερὲς ἐποίησαν  κατὰ   μίμημα τοῦ κόσμου. Τὸ δὲ
[11, 500]   φ> τῷ θ> Ὕστερον δὲ  κατὰ   μίμησιν εἰργάσαντο κεραμέους τε καὶ
[11, 497]   φησί· Ζωροπόται, καὶ τοῦτο φιλοζεφύρου  κατὰ   νηὸν τὸ ῥυτὸν εὐδίης δεῦτ´
[11, 490]   Πλειάδας ἐν ἴσῳ τῷ οὐρείας  κατὰ   παράλειψιν τοῦ υ> ἐπειδὴ κεῖνται
[11, 495]   ὅτε μυῖαι σταθμῷ ἐνιβρομέωσιν ἐυγλαγέας  κατὰ   πέλλας. Τοῦτο δὲ Ἱππῶναξ λέγει
[11, 491]   ἄπιστον καὶ Ὅμηρον τὰς Πλειάδας  κατὰ   ποιητικὸν νόμον Πελειάδας ὠνομακέναι. (Ἀποδεδειγμένου
[11, 463]   λεκτέον ὅτι τρόποι εἰσὶ πόσεων  κατὰ   πόλεις ἴδιοι, ὡς Κριτίας παρίστησιν
[11, 492]   ὡς Θρᾲξ Διονύσιος, ἀλλὰ  κατὰ   σύνθετον ὑποπυθμένες, ὅπως ἐπὶ τῶν
[11, 505]   δὲ καὶ Φαῖδρον οὐ μόνον  κατὰ   Σωκράτην εἶναι, πού γε
[11, 501]   τρόπον ἀμφιφορεὺς λέγεται ἀμφοτέρωθεν  κατὰ   τὰ ὦτα δυνάμενος φέρεσθαι, οὕτως
[11, 483]   δημοσίαις θοίναις, ἐν Λακεδαίμονι δὲ  κατὰ   τὰς ἑορτάς, ἔν τε τοῖς
[11, 482]   κωμῳδουμένων Ποιητῶν. Τὸ γὰρ ἐπάγεσθαι  κατὰ   τὰς ἑστιάσεις κυμβία καὶ δοκεῖν
[11, 494]   τοῦ Ἀπολλωνίου, εὑρήσεις σαυτὸν ἀπειληφότα  κατὰ   τὰς σὰς ἐπινοίας. Καὶ (Ταῦτ´
[11, 500]   ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι λεγόμενοι, χρησαμένου  κατὰ   τὰς στρατείας πρώτου Ἡρακλέους τῷ
[11, 464]   τῶν καλῶν τούτων καὶ παντοδαπῶν  κατὰ   τὰς τέχνας ἐκπωμάτων. Τὴν δὲ
[11, 460]   καὶ ἐν Ἀχαίᾳ Δημήτηρ ποτηριοφόρος  κατὰ   τὴν Ἀνθέων χῶραν, ὡς Αὐτοκράτης
[11, 507]   διαπλαττομένη ἀθάνατος ὑπ´ αὐτοῦ καὶ  κατὰ   τὴν ἀπόλυσιν χωριζομένη τοῦ σώματος
[11, 489]   ἀστέρων καὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐκτυπῶν  κατὰ   τὴν ἰδέαν τῆς χρόας οὐσίαν.
[11, 489]   τὴν ἀίδιον τροφὴν τῷ περιέχοντι  κατὰ   τὴν ἰδέαν τοῦ σχήματος ἀφομοιοῦν
[11, 463]   πανηγυρίσας ἥδιστ´ ἀπῆλθεν οἴκαδε. Καὶ  κατὰ   τὴν καλὴν οὖν Σαπφώ· Ἐλθέ,
[11, 491]   δ´ ἐκφανέστερον προσπαίζων τῷ ὀνόματι  κατὰ   τὴν ὁμοφωνίαν· Αἱ δ´ ἕπτ´
[11, 490]   ἐκ τοῦ ποιητικοῦ σχηματισμοῦ τοῦ  κατὰ   τὴν πρόσθεσιν τοῦ γράμματος· ἔπειτα
[11, 491]   σχίσεις, τούτων δ´ αὖ συνάφεια  κατὰ   τὴν τελευταίαν ὑπόληξιν, ἕκαστον μὲν
[11, 490]   δῆλον ἐκ τοῦ προτάττειν αὐτὰς  κατὰ   τὴν τῶν ἄλλων συναρίθμησιν· Ἐν
[11, 507]   οὖν σε, Πλάτων, πολλὰ  κατὰ   τῆς ἐμῆς ψεύσεσθαι κεφαλῆς. Ἦν
[11, 466]   τινὲς καλοῦσιν. Ἀριστοφάνης Ἱππεῦσι· Κατασπένδειν  κατὰ   τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ ἀμβροσίαν. Οὐ
[11, 508]   Θεόπομπος Χῖος ἐν τῷ  κατὰ   τῆς Πλάτωνος διατριβῆς Τοὺς πολλούς,
[11, 507]   γὰρ Πλάτων φθονερὸς εἶναι καὶ  κατὰ   τὸ ἦθος οὐδαμῶς εὐδοκιμεῖν. Καὶ
[11, 488]   τἄλλα ποτήρια, ἄλλα δὲ δύο  κατὰ   τὸ κύρτωμα μέσον ἐξ ἀμφοῖν
[11, 503]   πυθμένας ἔχει, ἕνα μὲν τὸν  κατὰ   τὸ κύτος αὐτῷ συγκεχαλκευμένον, ἕτερον
[11, 493]   γὰρ ποτήριον ὑφίσταται μέγα (καὶ)  κατὰ   τὸ κύτος καὶ βαρὺ τὴν
[11, 488]   μὲν γὰρ εἶναι πυθμένα τὸν  κατὰ   τὸ κύτος συγκεχαλκευμένον ὅλῳ τῷ
[11, 501]   τίθεσθαι, κατὰ τὸν πυθμένα καὶ  κατὰ   τὸ στόμα. Διονύσιος δ´
[11, 501]   δυναμένην τίθεσθαι καὶ ἐρείδεσθαι, ἀλλὰ  κατὰ   τὸ στόμα. Τινὲς δέ φασιν,
[11, 508]   Βρύσωνος τοῦ Ἡρακλεώτου. Ἀλλὰ τὰ  κατὰ   τὸν ἄνθρωπον ἅπερ ἐπαγγέλλεται καὶ
[11, 489]   Προμαθίδας Ἡρακλεώτης ἐξηγούμενος τὴν  κατὰ   τὸν Διονύσιον διάταξίν φησιν σκύφον
[11, 494]   ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτοῦ πτεροῖς»  κατὰ   τὸν θαυμάσιον Αἰσχύλον ἁλίσκῃ, ἀπροσδιονύσους
[11, 476]   ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ  κατὰ   τὸν Θρᾴκιον νόμον κέρατα οἴνου
[11, 462]   ὑμῶν καὶ αὐτὸς τὸ συμπόσιον  κατὰ   τὸν Κολοφώνιον Ξενοφάνη πλῆρες ὂν
[11, 470]   τοὔνομα ἔχει, γεγονὼς τοῖς χρόνοις  κατὰ   τὸν κωμικὸν Ἀριστοφάνη. Μνημονεύει δὲ
[11, 466]   ἡμιδεεῖς. Ἐστὶ δὲ φιαλῶδες ποτήριον  κατὰ   τὸν Παριανὸν Πολυδεύκην. ΒΟΜΒΥΛΙΟΣ, θηρίκλειον
[11, 501]   ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τίθεσθαι,  κατὰ   τὸν πυθμένα καὶ κατὰ τὸ
[11, 501]   περὶ τοῦ Κρατῆρος ῥησειδίῳ τὴν  κατὰ   τὸν πυθμένα μὴ δυναμένην τίθεσθαι
[11, 488]   χρυσοῦς ἥλους τῷ ἀργυρῷ ἐκπώματι  κατὰ   τὸν τῆς ἐμπαιστικῆς τέχνης λόγον,
[11, 461]   Ἀλλὰ μήν» Πλούταρχος ἔφη,  κατὰ   τὸν Φλιάσιον ποιητὴν Πρατίναν. Οὐ
[11, 480]   (Εἰσὶν γὰρ φιαλώδεις μέν, οὐ  κατὰ   τόρνον, ἀλλ´ ὥσπερ δακτύλῳ πεποιημέναι,
[11, 463]   ἂν εὐλόγως φθονήσαι νοῦν ἔχων,  κατὰ   τοὺς Ἀλέξιδος Ταραντίνους, Οἳ τῶν
[11, 479]   Λεπρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν  κατὰ   Φιγάλειαν Νομίμων διεξιὼν περὶ τῶν
[11, 465]   Λεπρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν  κατὰ   Φιγάλειαν Νομίμων. (Ξενοφῶν δ´ ἐν
[11, 502]   φθειρσί. ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ κύλιξ τις, ἣν  κατὰ   φιλίαν προὔπινον, ὥς φησι Πάμφιλος.
[11, 465]   πλεῖστον ὑγρὸν χέουσι τεμνόμεναι καὶ  κατὰ   φύσιν δακρύουσι. Διόπερ καὶ Εὐριπίδης
[11, 508]   μαθήμασι διεξέρχεται καὶ περὶ τῶν  κατὰ   φύσιν καὶ περὶ πλειόνων ἄλλων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008