Alphabétiquement     [«   »]
ἀλλά 1
Ἀλλὰ 8
Ἀλλά 2
ἀλλὰ 33
ἄλλα 9
Ἄλλα 1
Ἄλλαι 1
Fréquences     [«    »]
30 οἶνον
32 οὐκ
31 τι
33 ἀλλὰ
33 μὴ
34 Β
34 ποτηρίου
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

ἀλλὰ


Livre, pages
[11, 482]   θεοῖς, οὐκ ἀργυροῦν οὐδὲ λιθοκόλλητον,  ἀλλὰ   γῆς Κωλιάδος (γῆς) Τοῦτον δ´
[11, 461]   οὖν μὴ διὰ τὸν τρόπον,  ἀλλὰ   διὰ τὴν μέθην φαίνωνται τοιοῦτοι,
[11, 500]   οὔτε χρυσὸς οὔτε πορφύρεοι τάπητες,  ἀλλὰ   θυμὸς εὐμενὴς Μοῦσά τε γλυκεῖα
[11, 473]   λεπτὸν καί τι μελιχρὸν ἔπος.  ἀλλὰ   κάδοις Χίου με κατάβρεχε καὶ
[11, 506]   μόνον ἀφ´ οὗ τὸ ἐπίγραμμα,  ἀλλὰ   καὶ Ἀρχελάου τοῦ Μακεδονίας βασιλέως,
[11, 479]   ἐφιλοτιμοῦντο βάλλειν ἐπὶ τὸν σκοπόν,  ἀλλὰ   καὶ καλῶς ἕκαστα αὐτῶν. Ἔδει
[11, 509]   ὃς οὐ μόνῳ Πλάτωνι ἐσχόλακεν,  ἀλλὰ   καὶ Ξενοκράτει. Καὶ οὗτος οὖν
[11, 506]   μόνον Ἱππίας Ἡλεῖος χλευάζεται,  ἀλλὰ   καὶ Ῥαμνούσιος Ἀντιφῶν καὶ
[11, 467]   ἐφ´ ἧς νῦν τάττεται δυνάμεως,  ~(ἀλλὰ   καὶ ὅτε τὴν δίφθογγον ἔδει
[11, 504]   οὐ μόνον νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων»  ἀλλὰ   καὶ πᾶσι τοῖς φιλτάτοις ἔδωκε
[11, 466]   τὸν τυραννήσαντα οὐ μόνον Βαβυλωνίων  ἀλλὰ   καὶ Σελευκέων μετὰ τριακοσίων, μετὰ
[11, 509]   τοὺς ἀρίστους τῶν πολιτῶν ἐξήλασεν,  ἀλλὰ   καὶ τοῖς τούτων δούλοις τὰ
[11, 504]   περὶ Κύρου εἰρήκασι τεκμαιρομένοις ἡμῖν,  ἀλλὰ   κἀκ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων. Συμπόσια
[11, 507]   οὐδ´ αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος ἀπέσχετο,  ἀλλὰ   καλέσας αὐτὸν φορτικῶς Σάθωνα τὸν
[11, 492]   ἀναγνωστέον, ὡς Θρᾲξ Διονύσιος,  ἀλλὰ   κατὰ σύνθετον ὑποπυθμένες, ὅπως ἐπὶ
[11, 501]   μὴ δυναμένην τίθεσθαι καὶ ἐρείδεσθαι,  ἀλλὰ   κατὰ τὸ στόμα. Τινὲς δέ
[11, 482]   καὶ πῶς κύαθον μὴ κεκτημένος,  ἀλλὰ   κυμβίον μόνον, φιάλην προσεκέκτητο. Δοκεῖ
[11, 492]   ἐξ οὗ καὶ γενεῆθεν ἀκούομεν,  ἀλλὰ   μάλ´ αὕτως εἴρητ´. Ἑπτὰ δ´
[11, 461]   γέ ἐστι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν,  ἀλλὰ   νεωστὶ εὑρέθη πεμφθὲν ἐκ τῶν
[11, 494]   τινος πρὸς αὐτήν σὺ δ´  ἀλλὰ   πῖθι» λέγει· Τοῦτο μέν σοι
[11, 504]   γραῦς ὅλως κύλικα παρῆκεν,  ἀλλὰ   πίνει τὴν κύκλῳ. Καὶ πάλιν
[11, 504]   δ´ αὖ Σωκράτης εἶπεν·  ἀλλὰ   πίνειν μέν, ἄνδρες, καὶ
[11, 500]   τρόπῳ Λακωνικὸν οὐδ´ ἁπλοῦν ἔχων,  ἀλλὰ   πολὺ τὸ πανοῦργον καὶ τὸ
[11, 481]   λεπτάς, μέσας, γαστροιίδας, οὐκ ἀβούλως,  ἀλλὰ   πόρρωθεν κατεσκευασμέναι αὔθ´ ὅπως ἀνεκλογίστως
[11, 508]   ἐκείνου λόγων, (ὅπερ) οὐχ εὑρίσκομεν,  ἀλλὰ   συμπόσια μὲν καὶ λόγους ὑπὲρ
[11, 490]   οἱ πολλοὶ δοξάζουσιν (ἄσεμνον γάρ)  ἀλλὰ   τὰς Πλειάδας. Οἰκεῖον γὰρ τὰς
[11, 486]   γὰρ κρουνεῖα; {Α. Ναί. Λουτήρι´—  ἀλλὰ   τί καθ´ ἕκαστα δεῖ λέγειν;
[11, 472]   γὰρ κρουνεῖα; {Α. Ναί· λουτήρι´—  ἀλλὰ   τί καθ´ ἕκαστον δεῖ λέγειν;
[11, 494]   Καὶ (Ταῦτ´ οὐχ ὑπ´ ἄλλων,  ἀλλὰ   τοῖς αὑτοῦ πτεροῖς» κατὰ τὸν
[11, 508]   μὴ ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς εὐχομένοις,  ἀλλὰ   τοῖς τῶν ἐνδεχομένων ἀντεχομένοις. (Χωρὶς
[11, 508]   οὖσιν ἀνθρώποις γράψαι τοὺς νόμους,  ἀλλὰ   τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ διαπλαττομένοις, ὥστε
[11, 466]   μηδὲ Θρᾳκίῳ νόμῳ ἄμυστιν οἰνοποτεῖν,  ἀλλὰ   τῷ πόματι φάρμακον ὑγείας ἐγκιρνάναι
[11, 501]   δημόν ~(οὐ τὸ ποτήριον λέγει,  ἀλλὰ   χαλκίον τι (καὶ) ἐκπέταλον λεβητῶδες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008