Alphabétiquement     [«   »]
Περδίκκαν 1
Περδίκκας 1
Περὶ 7
περὶ 116
περί 2
περιάγει 1
περιαργυροῦντας 1
Fréquences     [«    »]
102 τὰ
104 τοῖς
96 τοὺς
116 περὶ
116 ὡς
129 τῆς
132 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

περὶ


Livre, pages
[11, 464]   Χρύσιππος ἐν τῇ Εἰσαγωγικῇ  περὶ   ἀγαθῶν καὶ κακῶν Πραγματείᾳ τοῖς
[11, 486]   ὡς Πολέμων φησὶν ἐν αʹ  περὶ   Ἀκροπόλεως. Ἀγνοεῖ δ´ γραμματικὸς
[11, 483]   Δημοσθένους. Καλλίξεινος δ´ ἐν τετάρτῳ  (περὶ   Ἀλεξανδρείας ἀναγράφων τὴν τοῦ Φιλαδέλφου
[11, 472]   σαφῶς παρίστησι Καλλίξεινος ἐν τοῖς  (περὶ   Ἀλεξανδρείας φάσκων τινὰς ἔχοντας θηρικλείους
[11, 474]   Καλλίξεινος Ῥόδιος ἐν τοῖς  περὶ   Ἀλεξανδρείας φησὶν ὅτι ποτήριόν ἐστιν
[11, 461]   Ἀριστοτέλους μαθητής, ἐν τῷ  περὶ   Ἀλκαίου μικροῖς φησιν αὐτοὺς ἐκπώμασι
[11, 506]   ἀναξίους εἶναι φάσκων. (Ἃ δὲ  περὶ   Ἀλκιβιάδου εἴρηκεν ἐν τῷ Συμποσίῳ
[11, 506]   Θουρίοις κατῳκίσθησαν. Ἐν δὲ τῷ  περὶ   Ἀνδρείας Μελησίαν τὸν Θουκυδίδου τοῦ
[11, 469]   Φιλήμων Ἀθηναῖος ἐν τῷ  περὶ   Ἀττικῶν Ὀνομάτων Γλωσσῶν. Στέφανος
[11, 505]   Ψυχῆς. Διὸ καλῶς Τίμων  περὶ   αὐτοῦ ἔφη· Ὡς ἀνέπλαττε Πλάτων
[11, 506]   δ´ ἔστι καὶ ἄλλα λέγειν  περὶ   αὐτοῦ καὶ δεικνύναι ὡς ἔπλαττε
[11, 507]   διάθεσιν. Διόπερ Σωκράτης οὐκ ἀηδῶς  περὶ   αὐτοῦ στοχαζόμενος ἐνύπνιον ἔφησεν ἑωρακέναι
[11, 466]   πολλοὶ καὶ κεραμεύουσι· πλεῖστοι γὰρ  περὶ   αὐτοῦ συνεγράψαντο. Καὶ θεοφιλὲς δὲ
[11, 476]   ὡς ἱστορεῖ Ἀμμώνιος ἐν γʹ  περὶ   Βωμῶν καὶ Θυσιῶν. (ΚΙΣΣΥΒΙΟΝ τὸ
[11, 505]   ἰαμβίζειν. Ἕρμιππος δὲ ἐν τῷ  περὶ   Γοργίου Ὡς ἐπεδήμησε, φησί, ταῖς
[11, 466]   τραγικὸς ἐν Ὀμφάλῃ καὶ αὐτὸς  περὶ   γραμματικοῦ ποτηρίου ποιεῖ τοὺς Σατύρους
[11, 489]   καθάπερ αἱ δίπρῳροι τῶν νεῶν,  περὶ   δὲ τὰ ὦτα τὰς περιστεράς·
[11, 471]   ἐπανῆκεν. Ἀδαῖος δ´ ἐν τοῖς  περὶ   Διαθέσεως τὸ αὐτὸ ὑπολαμβάνει θηρίκλειον
[11, 500]   ὡς Παρμένων φησὶν ἐν τῷ  περὶ   Διαλέκτου, σκύθος. Ἐκαλεῖτο δὲ καὶ
[11, 466]   δὲ τὴν ἀμφὶ ἀντὶ τῆς  περὶ   εἶναι, ἵν´ περίποτον, τὸ
[11, 488]   πῶς ἄν τις ὑπόθοιτο νεμομένας  περὶ   ἕκαστον τῶν ὤτων; πῶς δὲ
[11, 491]   ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο» (οὐχ ὡς  περὶ   ἓν ἕκαστον ἀκουστέον· γενήσονται γὰρ
[11, 478]   κυμβίον. Νικόμαχος δ´ ἐν πρώτῳ  περὶ   Ἑορτῶν Αἰγυπτίων φησί· Τὸ δὲ
[11, 467]   ἐν Διαμαρτάνοντι παράγων οἰκέτην τινὰ  περὶ   ἑταιρίδων διαλεγόμενόν φησι· Νικοστράτην τιν´
[11, 483]   εἶδος. Ἀπολλόδωρος δ´ ἐν τῷ  περὶ   Ἐτυμολογιῶν Παφίους τὸ ποτήριον καλεῖν
[11, 474]   δ´ ἐν τοῖς πρὸς Ἀντίγονον  περὶ   Ζωγράφων φησίν· Ἀθήνησιν ἐν τῷ
[11, 466]   ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς ἐν τῷ  περὶ   Ἱστορίας Ἀγαθοκλέα φησὶ τὸν τύραννον
[11, 467]   τὸ βρέγμα σου; ἐγᾦδα· δείνῳ  περὶ   κάτω τετραμμένῳ. Ἀρχέδικος δ´ ἐν
[11, 505]   ὅτι αὐτὸς αἴτιος ἐγένετο (τοῖς  περὶ   Κλέαρχον τῆς ἀπωλείας τῆς ὑπὸ
[11, 488]   οἱ ἧλοι χρύσειοι πάμφαινον· ἀτὰρ  περὶ   κουλεὸν ἦεν ἀργύρεον. Ἀπελλῆς μὲν
[11, 501]   δὲ Μυρλεανὸς Ἀσκληπιάδης ἐν τοῖς  περὶ   Κρατίνου βαλανειόμφαλοι, φησίν, λέγονται, ὅτι
[11, 504]   διεφέροντο, οὐ μόνον ἐξ ὧν  περὶ   Κύρου εἰρήκασι τεκμαιρομένοις ἡμῖν, ἀλλὰ
[11, 505]   τρίτῳ Νόμων φησί· ~(Μαντεύομαι δὲ  περὶ   Κύρου τὰ μὲν ἄλλα στρατηγὸν
[11, 483]   Ἀθηναῖος ἰατρὸς ἐν τῇ  περὶ   Κωθωνισμοῦ ἐπιστολῇ φησιν οὕτως· Συμβαίνει
[11, 501]   βαλανειομφάλους, Ἐρατοσθένης ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ  περὶ   Κωμῳδία τὴν λέξιν ἀγνοεῖν φησι
[11, 485]   Λυκόφρων δ´ ἐν τῷ θʹ  περὶ   Κωμῳδίας παραθέμενος τὰ Φερεκράτους καὶ
[11, 464]   (Καὶ Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ  περὶ   Μέθης Αἱ Ῥοδιακαί, φησί, προσαγορευόμεναι
[11, 463]   δυσθυμίαν φησὶ Θεόφραστος ἐν τῷ  περὶ   Μέθης. (Διόπερ συνιοῦσι καὶ ἡμῖν
[11, 461]   δ´ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ  περὶ   Μέθης, εἴ γε τῆς φωνῆς
[11, 500]   δ´ Ῥόδιος ἐν τῷ  περὶ   Μέθης καὶ τὸ μεθύσαι σκυθίσαι
[11, 496]   Φιλαργύρῳ καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ  περὶ   Μέθης Λυγκεύς τε Σάμιος
[11, 497]   Ἀρσινόης. Θεόφραστος δ´ ἐν τῷ  περὶ   Μέθης τὸ ῥυτόν φησιν ὀνομαζόμενον
[11, 465]   (Καὶ Θεόφραστος δ´ ἐν τῷ  περὶ   Μέθης φησὶν ὅτι Τοῦ Διονύσου
[11, 467]   δ´ φιλόσοφος ἐν τῷ  περὶ   Μεταλήψεως ἀπὸ τῶν κατασκευασάντων (φησὶν
[11, 471]   περιόν. (Κλεάνθης δ´ ἐν τῷ  περὶ   Μεταλήψεως συγγράμματί φησι· Τὰ τοίνυν
[11, 472]   Τύχης. ΙΣΘΜΙΟΝ. Πάμφιλος ἐν τοῖς  περὶ   Ὀνομάτων Κυπρίους τὸ ποτήριον οὕτως
[11, 503]   τοῦ Τρύφωνος ἐν τῷ  περὶ   Ὀνομάτων Τὸν ψυγέα, φησίν, ἐκάλουν
[11, 461]   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρε,  (περὶ   οὗ καὶ αὐτοῦ διδάξει τι
[11, 480]   Χία δὲ κύλιξ ὑψοῦ κρέμαται  περὶ   πασσαλόφιν. (Γλαύκων δ´ ἐν ταῖς
[11, 476]   προὔτεινον. ἐν δὲ τῇ ἕκτῃ  περὶ   Παφλαγόνων διηγούμενός φησι· Κατακείμενοι δ´
[11, 466]   τὸ αὐτό. Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ  περὶ   Πεισιστράτου· Ἐν δ´ οἶνον ἔχευε
[11, 496]   (ὁ δὲ λόγος ἐστὶν αὐτῷ  περὶ   Περσῶν) Ἦν δὲ αὐτοῖς νόμιμον
[11, 465]   (Ξενοφῶν δ´ ἐν ὀγδόῳ Παιδείας  περὶ   Περσῶν λέγων γράφει καὶ ταῦτα·
[11, 495]   Ἀτθίδος. (Ἀριστόδημος δ´ ἐν τρίτῳ  περὶ   Πινδάρου τοῖς Σκίροις φησὶν Ἀθήναζε
[11, 506]   οὕτως· Σπεύσιππος πυνθανόμενος Φίλιππον βλασφημεῖν  περὶ   Πλάτωνος εἰς ἐπιστολὴν ἔγραψέ τι
[11, 508]   περὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ  περὶ   πλειόνων ἄλλων, οὐδ´ ὣς διὰ
[11, 505]   Σωτίων. (Ἀριστοτέλης δ´ ἐν τῷ  περὶ   Ποιητῶν οὕτως γράφει· Οὐκοῦν οὐδὲ
[11, 504]   ἑκάτερος ἀρετῆς, καὶ ἴσως καὶ  περὶ   πρωτείων διεφέροντο, οὐ μόνον ἐξ
[11, 479]   παρῆλθεν εἰς τὰ συμπόσια καὶ  περὶ   Σικελίαν, ὥς φησιν Δικαίαρχος, πρῶτον
[11, 475]   προσεληλυθέναι τοὺς δράκοντας καὶ γενέσθαι  περὶ   τὰ σιτία καὶ τὰ καρχήσια.
[11, 470]   (ΘΗΡΙΚΛΕΙΟΣ. κύλιξ αὕτη ἐγκάθηται  περὶ   τὰς λαγόνας ἱκανῶς βαθυνομένη ὦτά
[11, 490]   τῶν Πλειάδων· διὸ καὶ  περὶ   ταύτας μῦθος, ὅτι φεύγουσι μετὰ
[11, 489]   ἐναργεῖς τὰς φαντασίας, καὶ τὰ  περὶ   τὴν ἀίδιον τροφὴν τῷ περιέχοντι
[11, 500]   ὅτι πάντα πράττειν εἰώθασιν οἱ  περὶ   τὴν Ἀσίαν βάρβαροι μετὰ ἀπάτης
[11, 461]   καὶ παντοίας. Ἐν δὲ τοῖς  περὶ   τὴν Ἑλλάδα τόποις οὔτ´ ἐν
[11, 489]   ἀστέρων, οἷς δὴ τεκμαίρονται τὰ  περὶ   τὴν ζωὴν οἱ ἄνθρωποι· λέγω
[11, 489]   ποτηρίου. Οἱ παλαιοὶ καὶ τὰ  περὶ   τὴν ἥμερον τροφὴν πρῶτοι διαταξάμενοι
[11, 469]   Κώμη μὲν οὖν τίς ἐστι  περὶ   τὴν Θουρίαν. {Β. Εἰς τὰς
[11, 466]   οἴνου. Θεόφραστος· Ἐπεὶ καὶ τὰ  περὶ   τὴν κρᾶσιν (ἐναντίως εἶχε τὸ
[11, 472]   πίνειν. Πολέμων δ´ ἐν πρώτῳ  περὶ   τῆς Ἀθήνησιν Ἀκροπόλεως οὐδετέρως ὠνόμασεν
[11, 466]   (περὶ) τῶν ἐν Μηθύμνῃ τινὲς  περὶ   τῆς ἀφεθείσης εἰς τὴν θάλασσαν
[11, 466]   Πολυδεύκην. ΒΟΜΒΥΛΙΟΣ, θηρίκλειον Ῥοδιακόν, οὗ  περὶ   τῆς ἰδέας Σωκράτης φησίν· Οἱ
[11, 488]   Μυρλεανὸς Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ  περὶ   τῆς Νεστορίδος δύο ὦτα ἔχειν.
[11, 477]   δ´ Μυρλεανὸς ἐν τῷ  περὶ   τῆς Νεστορίδος Σκύφει, φησί, καὶ
[11, 503]   Ἀσκληπιάδης Μυρλεανὸς ἐν τῷ  περὶ   τῆς Νεστορίδος φησὶν ὅτι δύο
[11, 498]   δ´ Μυρλεανὸς ἐν τῷ  περὶ   τῆς Νεστορίδος φησὶν ὅτι τῷ
[11, 479]   ἴσου καὶ τόπων ὁμοίων ἀγωνίζοιντο  περὶ   τῆς νίκης. Οὐ γὰρ μόνον
[11, 508]   δ´ αὐτὸς λόγος καὶ  περὶ   τῆς Πολιτείας· εἰ καὶ πασῶν
[11, 507]   Δελφὸς ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι  περὶ   τῆς πρὸς πάντας τοῦ Πλάτωνος
[11, 470]   περὶ Φυτῶν Ἱστορίᾳ. Διηγούμενος γὰρ  περὶ   τῆς τερμίνθου φησί· Τορνεύεσθαι δὲ
[11, 479]   εἰσαγαγόντων. Τοσαύτη δὲ ἐγένετο σπουδὴ  περὶ   τὸ ἐπιτήδευμα ὥστε εἰς τὰ
[11, 494]   καὶ τἄλλα πάντ´ ἀγγεῖα τὰ  περὶ   τὸν πότον, κοὐδ´ ὀξύβαφον οἰνηρὸν
[11, 500]   πρώτῳ τῶν τῆς Ἀσίας Σταθμῶν  περὶ   τοῦ ἀερομέλιτος καλουμένου διαλεγόμενος γράφει
[11, 496]   ποτηρίου εἶδος προείρηται ἐν τῷ  περὶ   τοῦ βατιακίου λόγῳ. (ΠΡΟΧΥΤΗΣ εἶδος
[11, 478]   Διονύσου. Πολέμων δ´ ἐν τῷ  περὶ   τοῦ Δίου Κῳδίου φησί· (Μετὰ
[11, 479]   ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον Ἑλλαδικὸν  περὶ   τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ λέγων Μεταποντίνων
[11, 501]   ἀρύουσιν. Τίμαρχος δ´ ἐν τετάρτῳ  περὶ   τοῦ Ἐρατοσθένους Ἑρμοῦ (Πεπαῖχθαί τις
[11, 497]   προεῖπον· (Ἡδύλος δ´ ἐν Ἐπιγράμμασι  περὶ   τοῦ κατασκευασθέντος ὑπὸ Κτησιβίου τοῦ
[11, 501]   δ´ Ἀθηναῖος ἐν τῷ  περὶ   τοῦ Κρατῆρος ῥησειδίῳ τὴν κατὰ
[11, 481]   δ´ Σάμιος ἐν ἕκτῳ  περὶ   τοῦ Κύκλου) τὸ αὐτὸ οἴεται
[11, 477]   δ´ Σάμιος ἐν τοῖς  περὶ   τοῦ Κύκλου (τὸ Ὁμηρικὸν κισσύβιον
[11, 504]   μικρὸν τοῦ Ξενοφῶντος μέμνηται. Καὶ  περὶ   τοῦ Κύρου οὖν μὲν
[11, 462]   Καὶ Πολέμων δ´ ἐν τῷ  περὶ   τοῦ Μορύχου ἐν Συρακούσαις φησὶν
[11, 461]   λείας. Τί οὖν ἔχομεν λέγειν  περὶ   τοῦ Νέστορος ποτηρίου, μόλις
[11, 489]   φησὶν Μυρλεανός, τάδε λέγω  περὶ   τοῦ ποτηρίου. Οἱ παλαιοὶ καὶ
[11, 469]   τὸ μαρτύριον παρέξομαι ἐν τῷ  περὶ   τοῦ ῥυτοῦ λόγῳ. (ΕΦΗΒΟΣ. Τὸ
[11, 486]   (τοῦ Λύκωνος) Δημοσθένης ἐν τῷ  (περὶ   τοῦ στεφάνου κἀν τῷ) πρὸς
[11, 470]   τῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν προειπὼν  περὶ   τοῦ Ὠκεανοῦ ἐπιφέρει· δ´
[11, 464]   ἄλλων τεχνιτῶν ὑποπίνωμεν. (Λέγει δὲ  περὶ   τούτων Φιλόχορος οὑτωσί· Ἀθηναῖοι
[11, 494]   ὀξύβαφον, ὅταν Διόνυσος λέγῃ  (περὶ   τῶν Ἀθήνησι δημαγωγῶν ὡς αὐτὸν
[11, 466]   γράφει καὶ ταῦτα· Μυθολογοῦσι δὲ  (περὶ)   τῶν ἐν Μηθύμνῃ τινὲς περὶ
[11, 482]   Ἀντίοχος Ἀλεξανδρεὺς ἐν τῷ  περὶ   τῶν ἐν τῇ μέσῃ κωμῳδίᾳ
[11, 508]   τοιούτους διαλόγους, ἐν οἷς καὶ  περὶ   τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι διεξέρχεται
[11, 509]   φίλτατε Τιμόκρατες. Ἑξῆς δὲ ἐροῦμεν  περὶ   τῶν ἐπὶ τρυφῇ διαβοήτων γενομένων.
[11, 479]   τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων διεξιὼν  περὶ   τῶν ἐπιχωρίων δείπνων γράφει καὶ
[11, 488]   Ταῦτα προθέμενος Ἀσκληπιάδης ζητεῖ  περὶ   τῶν ἥλων, πῶς πεπαρμένους αὐτοὺς
[11, 479]   Ἁρμόδιος Λεπρεάτης ἐν τῷ  περὶ   τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων διεξιὼν
[11, 465]   Ἁρμόδιος Λεπρεάτης ἐν τῷ  περὶ   τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων. (Ξενοφῶν
[11, 508]   ἐν τοῖς μαθήμασι διεξέρχεται καὶ  περὶ   τῶν κατὰ φύσιν καὶ περὶ
[11, 467]   τοῦ Διονυσίου ἐν αʹ  περὶ   τῶν παρὰ τοῖς ἱστορικοῖς Λέξεων
[11, 488]   τῆς ἄλλης ἐπιφανείας ὄντες. (Καὶ  περὶ   τῶν ὤτων οὕτως διορίζονται, ὅτι
[11, 470]   σαφῶς παρίστησιν (Θεόφραστος ἐν τῇ  περὶ   Φυτῶν Ἱστορίᾳ. Διηγούμενος γὰρ περὶ
[11, 504]   μέχρι τῆς ἕω. Κἀν τῷ  περὶ   Ψυχῆς δὲ Πλάτων καταλεγόμενος
[11, 505]   καὶ Φαίδωνα εἰπεῖν ἀναγνόντα τὸν  περὶ   Ψυχῆς. Διὸ καλῶς Τίμων
[11, 460]   κατακλινώμεθα, ἵν´ ἡμῖν Πλούταρχος  περὶ   ὧν ἐπαγγέλλεται ποτηρίων ἀποδοὺς τὸν
[11, 468]   βόες ὑπερφυῆ ἱστοροῦνται κέρατα ἔχειν·  περὶ   ὧν τῆς κατασκευῆς Θεόπομπος ἱστορεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008