Alphabétiquement     [«   »]
τινων 4
τινῶν 1
τίς 6
τις 50
τισι 4
Τισιγίτης 1
τισὶν 1
Fréquences     [«    »]
48 ἀπὸ
47
50 οὖν
50 τις
52 διὰ
54 φησι
62 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

τις


Livre, pages
[11, 503]   Οὐδὲ ἕν, (ἂν μὴ κεράσῃ  τις.   {Α. Ἴσχε, τὸν ᾠδὸν λάμβανε.
[11, 480]   κυλικηγορεῖν, ὅταν ἐπὶ τῇ κύλικί  τις   ἀγορεύῃ. (Ἀθηναῖοι δὲ καὶ τὴν
[11, 466]   ποικίλον τῇ κατασκευῇ ἄλεισον θέλει  τις   ἀκούειν, ἔξω λειότητος ὄν. Πείσανδρος
[11, 466]   τι εἶχεν ἀνάθημα δέπας, Οὐδέ  τις   ἄλλος οὔτ´ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ´
[11, 494]   οὕτως· (Πῶς τις αὐτόν, πῶς  τις   ἂν ἀπὸ τοῦ πότου παύσειε,
[11, 501]   περὶ τοῦ Ἐρατοσθένους Ἑρμοῦ (Πεπαῖχθαί  τις   ἂν οἰηθείη, φησί, τὴν λέξιν,
[11, 504]   τὸ παιγνιωδέστερον ἀφιξόμεθα. (Εἰς ταῦτά  τις   ἀποβλέπων τὰ τοῦ καλοῦ Ξενοφῶντος
[11, 461]   τισὶν ἔχειν ἀπορίαν, εἰ μή  τις   ἄρα φήσειε διὰ τὴν ὀξύτητα
[11, 494]   μὲν ἐν Πυτίνῃ οὕτως· (Πῶς  τις   αὐτόν, πῶς τις ἂν ἀπὸ
[11, 504]   Ἐπειπὼν δέ· ~(Φιάλαν ὡς εἴ  τις   ἀφνεᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν ἔνδον
[11, 499]   Εἰ μὴ σκύφος οἷον σκύθος  τις   διὰ τὸ τοὺς Σκύθας περαιτέρω
[11, 508]   ἀντεχομένοις. (Χωρὶς τοίνυν τούτων εἴ  τις   διεξίοι τοὺς Τιμαίους αὐτοῦ καὶ
[11, 483]   κρόμμυα. (Ἡνίοχος Γοργόσι· Πιεῖν πιεῖν  τις   ἐγχείτω λαβὼν πυριγενῆ κυκλοτερῆ βραχύωτον
[11, 507]   δ´ οὖν καὶ Πλάτωνος φήσειέν  τις   εἶναι τὸν λόγον, οὐχ ὁρῶ
[11, 463]   ἴτω διὰ νυκτὸς ἀοιδή, ὀρχείσθω  τις,   ἑκὼν δ´ ἄρχε φιλοφροσύνης. Ὅντινα
[11, 508]   τοῦ συσσιτίου μετασχεῖν, εἰ μή  τις   ἐπίσταιτο γεωμετρεῖν φιλοσοφεῖν. Ὅθεν
[11, 466]   ἐν τῇ Ἀσίᾳ σατράπας φέρεταί  τις   ἐπιστολὴ ἐν ταῦτα γέγραπται·
[11, 487]   εἶδος. Νίκων Κιθαρῳδῷ· Καὶ πάνυ  τις   εὐκαίρως προπίνω, φησί, σοί, πατριῶτα.
[11, 508]   αὐτοῦ ἀχρείους καὶ ψευδεῖς ἄν  τις   εὕροι· ἀλλοτρίους δὲ τοὺς πλείους,
[11, 486]   ἀπὸ κυρίων ὀνομάτων οὐκ ἄν  τις   εὕροι γινόμενον, ἀλλ´ ἀπὸ πόλεων
[11, 463]   ἐγὼ γάρ, εἰ μὲν εὖ  τις   κακῶς φήσει με κρίνειν,
[11, 507]   κεκλεμμένων τί ἂν καὶ λέγοι  τις;   μὲν γὰρ ψυχὴ
[11, 502]   ἀπνευστί τ´ ἐκπιὼν ὡς ἄν  τις   ἥδιστ´ ἴσον ἴσῳ κεκραμένον, (καὶ
[11, 505]   ὑπὸ Τισσαφέρνου γενομένης, καὶ οἷός  τις   ἦν τὸν τρόπον, ὡς χαλεπός,
[11, 466]   ΑΜΥΣΤΙΣ. Καλεῖται μὲν οὕτω πόσις  τις,   ἣν ἔστιν ἀπνευστὶ πίνειν μὴ
[11, 502]   Καρσί, παισί, φθειρσί. ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ κύλιξ  τις,   ἣν κατὰ φιλίαν προὔπινον, ὥς
[11, 502]   γε ἐ- Ἐκαλεῖτο δέ  τις   καὶ βαλανωτὴ φιάλη, ἧς τῷ
[11, 472]   τοῖς ἑξῆς λεχθήσεται. Καλεῖται δέ  τις   καὶ θηρίκλειος κρατήρ, οὗ μνημονεύει
[11, 508]   ταῦτα θαυμαστέος ἐστίν. Ἔχει γάρ  τις   καὶ παρ´ ἑτέρων ταῦτα λαβεῖν
[11, 502]   δέ τις ψυκτῆρ´, δέ  τις   κύαθον χαλκοῦν κλέψας ἀπορῶν κεῖται,
[11, 471]   δ´ ἐν Ἱππεῖ· Καὶ θηρίκλειός  τις   κύλιξ, στέφανον κύκλῳ ἔχουσα χρυσοῦν·
[11, 507]   ὠφέλειαν. (Ἐὰν γὰρ καὶ συγχωρήσῃ  τις   μεθίστασθαι τὰς τῶν τετελευτηκότων ψυχὰς
[11, 500]   Καὶ ἔστιν ὅμοιον ὡς ἄν  τις   μέλι πίνοι διείς, τούτου δὲ
[11, 493]   γὰρ πλῆρές ἐστιν Ἄλλος μέν  τις   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν,
[11, 493]   γένετ´ ἀνδρῶν. Ἐλλείπει οὖν τό  τις   μόριον· τὸ γὰρ πλῆρές ἐστιν
[11, 466]   κεν ἐν κύλικι πρότερον κεράσειέ  τις   οἶνον ἐγχέας, ἀλλ´ ὕδωρ καὶ
[11, 491]   ὤτων δύο ὑποθετέον εἴτε βούλεταί  τις   ὀρνιθοφυεῖς κόρας εἴτ´ αὖ καὶ
[11, 509]   πληγεὶς ἀνάγκῃ ληψολιγομίσθῳ τέχνῃ (συνών  τις,   οὐκ ἄσκεπτα δυνάμενος λέγειν, εὖ
[11, 503]   πότος σφοδρότερος. Οὐκοῦν, εἰ φράσαι  τις,   οὐκ ἔτι ἔξεστι κυαθίζειν γάρ
[11, 479]   δυνάμενον. Καὶ ἐν κοτύλῃ δέ  τις   παιδιὰ καλεῖται, ἐν κοιλάναντες
[11, 502]   ἄκρατον» ἐβόων, τὴν μεγάλην. Ψυκτῆρά  τις   προὔπινεν ἄν, τοὺς ἀθλίους ἀπολλύων.
[11, 482]   καὶ τὸ κυμβίον φέρων· Εὐριπίδης  τις   σήμερον γενήσεται. Καὶ Ἔφιππος ἐν
[11, 461]   μεγάλα ποτήρια, εἰ μὴ αἰτιάσεταί  τις   τὴν δύναμιν τοῦ οἴνου, ἣν
[11, 477]   οὐ διαφυλάττει. (Εἰκάσειε δ´ ἄν  τις   τὸ κισσύβιον τὸ πρῶτον ὑπὸ
[11, 487]   γίνεται. {Β. Πῶς δ´ εἴσεταί  τις   τοῦτ´; {Α. Ἐὰν τύχῃ μόνον
[11, 471]   τὴν κύλικα γράφων οὕτως· Πολύξενός  τις   τῶν ἐκ Ταυρομενίου μεθεστηκότων ταχθεὶς
[11, 509]   εὔστοχος νεανίας τῶν ἐξ Ἀκαδημίας  τις   ὑπὸ Πλάτωνα καὶ Βρυσωνοθρασυμαχειοληψικερμάτων, πληγεὶς
[11, 488]   ἔχειν. Πελειάδας δὲ πῶς ἄν  τις   ὑπόθοιτο νεμομένας περὶ ἕκαστον τῶν
[11, 502]   κυμβία. Στράττις Ψυχασταῖς· δέ  τις   ψυκτῆρ´, δέ τις κύαθον
[11, 487]   τῷ κοττάβῳ πρόσεστι καὶ Μάνης  τις   ὥσπερ οἰκέτης; Ἕρμιππος Μοίραις Ῥάβδον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008