Alphabétiquement     [«   »]
Ζωροπόται 1
ζωροποτεῖν 1
η 2
ἢ 64
1
5
2
Fréquences     [«    »]
52 διὰ
62 ἐκ
54 φησι
64 ἢ
64 ὅτι
67 οἱ
68 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI


Livre, pages
[11, 482]   ὁμώνυμον αὐτῷ, ἤτοι φίλοινόν τινα     αἰτίαν ἔχοντα οὐ χρηστήν, ὥς
[11, 505]   οὐχ ὡς καὶ τοιούτους εἰπεῖν     ἀκοῦσαι λόγους. Τὸ δὲ πάντων
[11, 482]   συνηγμένον μᾶλλον εἰς τὴν κυφότητα·     ἀμφικύπελλα οἷον ἀμφίκυρτα ἀπὸ τῶν
[11, 484]   (ΛΑΚΑΙΝΑΙ κυλίκων εἶδος οὕτως λεγόμενον     ἀπὸ τοῦ κεράμου, ὡς τὰ
[11, 476]   συγκιρνᾶσθαι ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ,     ἀπὸ τοῦ κέρατος; οἷον κερατήρ,
[11, 484]   κεράμου, ὡς τὰ Ἀττικὰ σκεύη,     ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐπιχωριάσαντος ἐκεῖ,
[11, 472]   δ´ Γελῷος ἐν Φιλαδέλφοις     Ἀποκαρτεροῦντί φησιν· Ἐφεξῆς στρώματ´, ἀργυρώματα,
[11, 484]   ὅμοιον εἶναί φησιν αὐτὸ βομβυλιῷ     βατιακίῳ. (ΛΑΚΑΙΝΑΙ κυλίκων εἶδος οὕτως
[11, 508]   καὶ παρ´ ἑτέρων ταῦτα λαβεῖν     βέλτιον λεχθέντα μὴ χεῖρον.
[11, 469]   ἐν τῷ περὶ Ἀττικῶν Ὀνομάτων     Γλωσσῶν. Στέφανος δ´ κωμικὸς
[11, 468]   δ´ ἐν τοῖς Ἀττικοῖς Ὀνόμασιν     Γλώτταις προθεὶς καλπίς φησι· Δακτυλωτὸν
[11, 477]   οὐδαμόθεν, εὖ οἶδ´ ἐγώ, ἀλλ´     δαπίδιον ἓν ἀγαπητὸν ποικίλον, ~Πέρσας
[11, 482]   Ἀχαιῶν δειδέχατ´ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν     διάφορος ἦν τύπος καὶ
[11, 460]   ἐξεῦρεν ἡμῖν. Ἐν δὲ Σεμέλῃ     Διονύσῳ· Ἑρμῆς Μαίας λίθινος,
[11, 486]   εὕροι γινόμενον, ἀλλ´ ἀπὸ πόλεων     ἐθνῶν. (Ἀριστοφάνης τε γὰρ ἐν
[11, 494]   οὐκ ἄλλο τι ἂν εἴη     ἐκπέταλον ποτήριον. Μνημονεύει δὲ τοῦ
[11, 484]   κοιμῶ πρὶν ἂν ἐμέσῃς πλέον     ἔλαττον. Εἶτα ἐὰν μὲν ἐμέσῃς
[11, 486]   ἐστι πρὸς λύκων θήραν ἐπιτήδεια     ἐν Λυκίᾳ εἰργασμένα. Ὅπερ ἐξηγούμενος
[11, 468]   κοιλότητας ἔχουσαν ἔνδοθεν οἷον δακτύλων,     ἐπεὶ περιείληπται τοῖς τῶν πινόντων
[11, 501]   (ἀμφίθετος καὶ) ἀπύρωτος ψυχρήλατος     ἐπὶ πῦρ οὐκ ἐπιτιθεμένη, καθότι
[11, 466]   ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον ἐφρόνουν μέγα     ἐπὶ τῷ εὖ ἀκοντίζειν. Ὠνομάσθη
[11, 471]   (εἷλκον Διὸς σωτῆρος. Ἀραρὼς δ´     Εὔβουλος ἐν Καμπυλίωνι· γαῖα
[11, 496]   εἴτε Κριτίας ἐστὶν τύραννος     Εὐριπίδης, λέγων οὕτως· Ἵνα πλημοχόας
[11, 471]   (καθαρώτερον γὰρ τὸν κέραμον εἰργαζόμην     Θηρικλῆς τὰς κύλικας, ἡνίκ´ ἦν
[11, 463]   γάρ, εἰ μὲν εὖ τις     κακῶς φήσει με κρίνειν, οὐκ
[11, 474]   πότερον εἰκόσορός ἐστ´ κύκνος     κάνθαρος; τουτὶ γὰρ ἂν πύθωμ´
[11, 503]   δὲ ποιήσας εἴθ´ Ἡσίοδός ἐστιν     Κέρκωψ Μιλήσιος· Ἔνθα ποτ´
[11, 472]   Καὶ κύλικα θηρίκλειον εἰσφέρει πλέον     κοτύλας χωροῦσαν ἕπτ´ Ἀγαθῆς Τύχης.
[11, 474]   ναῦς δὲ πότερον εἰκόσορός ἐστ´     κύκνος κάνθαρος; τουτὶ γὰρ
[11, 462]   Νομάδων τινὲς οὐδὲν ἄλλο κέκτηνται     κύλικα καὶ μάχαιραν καὶ ὑδρίαν,
[11, 482]   Σοφοκλῆς ἐν Ἀνδρομέδᾳ φησίν· (Ἵπποισιν     κύμβαισι ναυστολεῖς χθόνα; Κύββα ποτήριον
[11, 461]   ἥρωας νομίζουσι καὶ μᾶλλον νύκτωρ     μεθ´ ἡμέραν. Ὅπως οὖν μὴ
[11, 487]   φησι· Μήποτε ἐκπώματός ἐστιν εἶδος,     μέτρον οἷον κύαθος. Διόδωρος δὲ
[11, 508]   ταῦτα λαβεῖν βέλτιον λεχθέντα     μὴ χεῖρον. Καὶ γὰρ Θεόπομπος
[11, 481]   λοιδοροῦνται κὠμνύουσι μὴ ´κπιεῖν ἀλλ´     μίαν. δὲ κρείττων
[11, 502]   τὴν φιάλην εἰρηκότος. Φερεκράτης δὲ     πεποιηκὼς τοὺς εἰς αὐτὸν
[11, 482]   γενήσεται. Καὶ Ἔφιππος ἐν Ὁμοίοις     Ὀβελιαφόροις Διονυσίου δὲ δράματ´ ἐκμαθεῖν
[11, 502]   ψυκτῆρα ἐκεῖνον, ἰδόντα αὐτὸν πλέον     ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα. Τοῦτον οὖν
[11, 479]   ὠνόμαζον οἱ ἀρχαῖοι. Πολέμων γοῦν     ὅστις ἐστὶν ποιήσας τὸν
[11, 466]   ἀπὸ τοῦ ἄγαν λεῖον εἶναι     ὅτι ἁλίζεται ἐν αὐτῷ τὸ
[11, 466]   βουλομένοις εἴτε καὶ τοῖς πίνειν,     ὅτι δύο ὦπας εἶχε· ταῦτα
[11, 494]   γὰρ ἄλλο τι ἡγητέον εἶναι     ὅτι ἐκπώματα ᾔτουν. Καὶ τὸ
[11, 466]   λέγων αὐτὸ οὐδὲν ἄλλο σημαίνει     ὅτι ἦν ἀμφίκυρτον. Σιληνὸς δὲ
[11, 482]   κύπελλον, ὥσπερ καὶ τὸ ἀμφικύπελλον,  (ἢ   ὅτι παραπλήσιον ἦν ταῖς πέλλαις,
[11, 475]   δὲ πότερον εἶδός ἐστι ποτηρίου     πᾶν ποτήριον κελέβη (καλεῖται ἀπὸ
[11, 478]   Βαβυλωνίοις. Εὔβουλος δ´ ἐν Ὀδυσσεῖ     Πανόπταις· δ´ ἱερεὺς Εὐήγορος
[11, 507]   τὴν τοῦ φαρμάκου κύλικα εἰλήφειν     παρὰ σοῦ τὴν τοῦ οἴνου
[11, 507]   τετελευτηκότων ψυχὰς εἰς ἄλλας φύσεις     πρὸς τὸν μετεωρότερον καὶ καθαρώτερον
[11, 462]   τι Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων,     στάσιας σφεδανάς, τοῖς οὐδὲν χρηστὸν
[11, 496]   φιάλας» Δίφιλος δ´ ἐν Εὐνούχῳ     Στρατιώτῃ ἐστὶ δὲ τὸ δρᾶμα
[11, 504]   αὐτὸν λαμπρότατος Πλάτων ζηλοτυπίαν,     τάχα φιλονίκως εἶχον ἀρχῆθεν πρὸς
[11, 461]   οἴνου, ἣν αὐτὸς Ὅμηρος ἐξηγήσατο,     τὸ ἄηθες τῆς πόσεως τοῦ
[11, 468]   κύκλῳ τύπους ἔχον οἷον δακτύλους,     τὸ ἔχον ἐξοχὰς οἷα τὰ
[11, 468]   ἐξοχὰς οἷα τὰ Σιδώνια ποτήρια,     τὸ λεῖον. Ἄχραντον δὲ πυρὶ
[11, 501]   δεῖ νομίζειν ἐξ ἑκατέρου μέρους,     τὸ μὲν ἀμφὶ σημαίνει τὸ
[11, 468]   ἐπιτήδειον εἰς ψυχρῶν ὑδάτων ὑποδοχὴν     τὸ πρὸς ψυχροποσίαν εὔθετον. Τινὲς
[11, 505]   φῶμεν εἶναι λόγους καὶ μιμήσεις     τοὺς Ἀλεξαμενοῦ τοῦ Τηίου τοὺς
[11, 496]   οὕτως· Πιεῖν δ´ ἔτι ἁδρότερον     τῶν Ῥοδιακῶν τῶν ῥυτῶν.
[11, 497]   πλείονας· πιεῖν δ´ ἔτι ἁδρότερον     τῶν Ῥοδιακῶν τῶν ῥυτῶν.
[11, 497]   ἔτι ἁδρότερον τῶν Ῥοδιακῶν     τῶν ῥυτῶν. Ἐπίνικος δ´ ἐν
[11, 496]   ἔτι ἁδρότερον τῶν Ῥοδιακῶν     τῶν ῥυτῶν. Μνημονεύει αὐτῶν καὶ
[11, 508]   εἰ μή τις ἐπίσταιτο γεωμετρεῖν     φιλοσοφεῖν. Ὅθεν Φιλίππου τὴν ἀρχὴν
[11, 502]   διέδωκε, χυτρίδια βαθέα δώδεκα. (ΨΥΓΕΥΣ     ΨΥΚΤΗΡ. Πλάτων Συμποσίῳ· (Ἀλλὰ φέρε,
[11, 501]   δὲ (ἀμφίθετος καὶ) ἀπύρωτος     ψυχρήλατος ἐπὶ πῦρ οὐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008