Alphabétiquement     [«   »]
1
2
5
ἡ 47
10
3
2
Fréquences     [«    »]
46 ἂν
43 οὐ
44 φησιν
47 ἡ
48 ἀπὸ
50 οὖν
50 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI


Livre, pages
[11, 502]   Ἐπτάπους γοῦν σκιά ´στιν·     ´πὶ τὸ δεῖπνον ὡς ἤδη
[11, 466]   χειρός. Καὶ κύλιξ δὲ  (ἡ)   ἀγκύλη διὰ τὸ ἐπαγκυλοῦν τὴν
[11, 465]   Πολὺ γὰρ ηὔξηται ἐν αὐτοῖς     ἀδικία τε καὶ αἰσχροκέρδεια.
[11, 506]   Ξενοφῶντος εἶναι λέγεται, ὡς καὶ     Ἀλκυὼν Λέοντος τοῦ Ἀκαδημαικοῦ, ὥς
[11, 467]   καὶ καλαθίσκος οὑτοσί. Τελέσιλλα δὲ     Ἀργεία καὶ τὴν ἅλω καλεῖ
[11, 466]   ποτηρίων ὀνόματα. Περσικὴ δὲ φιάλη     βατιάκη. Ἀλεξάνδρου δὲ τοῦ βασιλέως
[11, 490]   τῶν ποιητῶν. Πρώτη δὲ Μοιρὼ     Βυζαντία καλῶς ἐδέξατο τὸν νοῦν
[11, 467]   κυμβίον, σκύφοι, ῥυτά· {Β. Ποτήρι´     γραῦς, ἄλλο δ´ οὐδὲ ἓν
[11, 504]   παρατιθέμενος Μενάνδρου ἐκ Περινθίας· Οὐδεμίαν     γραῦς ὅλως κύλικα παρῆκεν, ἀλλὰ
[11, 501]   πυθμένα καὶ τὸ στόμα τιθεμένη·     δὲ τοιαύτη θέσις τῶν φιαλῶν
[11, 484]   τῆς οὐρήσεως, τῶν δὲ καθάρσεων     διὰ τῶν κωθωνισμῶν πρέπει μάλιστα.
[11, 507]   τις; μὲν γὰρ ψυχὴ     διαπλαττομένη ἀθάνατος ὑπ´ αὐτοῦ καὶ
[11, 480]   Αὐτὴ δὲ φοξίχειλος Ἀργείη κύλιξ,     εἰς ὀξὺ ἀνηγμένη, οἷοί εἰσιν
[11, 466]   τρέφει μεγαλύνει τε τὴν ψυχὴν     ἐν τοῖς πότοις διατριβή, ἀναζωπυροῦσα
[11, 501]   ἀρχαίων ἐλέγετο. (Δύναται δὲ καὶ     ἐπὶ τὸν πυθμένα καὶ τὸ
[11, 505]   τὸν τοῦ Πλάτωνος Σωκράτην μόλις     ἡλικία συγχωρεῖ, οὐχ ὡς καὶ
[11, 507]   Λάμπρος. ~(Ἐπιλίποι δ´ ἄν με     ἡμέρα, εἰ πάντας ἐθελήσαιμι ἐπελθεῖν
[11, 466]   καὶ ἀπὸ Προυσίου ΠΡΟΥΣΙΑΣ. (ΑΝΑΦΑΙΑ     θερμοποτὶς παρὰ Κρησίν. ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ποτήριον
[11, 470]   ἐστιν. Ὅτι δὲ κύλιξ ἐστὶν     θηρίκλειος σαφῶς παρίστησιν (Θεόφραστος ἐν
[11, 468]   ἐσχηκέναι. Πλησίον δὲ τῆς Μολοσσίας     Ἰωλκός, ἐν ἐπὶ
[11, 477]   τοῦ ὄφεως κατάδυσις χειή,     καταδεχομένη τὸ ζῷον. Καὶ κήθιον
[11, 466]   ἤτοι τῆς δεξιᾶς χειρός. Καὶ     κύλιξ δὲ (ἡ) ἀγκύλη διὰ
[11, 466]   παιδιάν. (Ὅτι παρὰ Τιμαχίδᾳ ΑΙΑΚΙΣ     κύλιξ καλεῖται. ΑΚΑΤΟΣ ποτήριον ἐοικὸς
[11, 496]   κωμάζει μετὰ χοροῦ. ~(Πενταπλόα δ´     κύλιξ καλεῖται καθ´ ὅσον οἶνον
[11, 482]   Εὐριπίδῃ. Ὅτι δὲ καὶ πλοῖον     κύμβη Σοφοκλῆς ἐν Ἀνδρομέδᾳ φησίν·
[11, 475]   ἀνήκουσα καὶ ὀξεῖα γιγνομένη ἐστὶν     λεγομένη ἠλακάτη. Μνημονεύει δὲ τῶν
[11, 507]   τί ἂν καὶ λέγοι τις;     μὲν γὰρ ψυχὴ διαπλαττομένη
[11, 466]   διηγεῖσθαι τὸν τρόπον, καὶ ὅτι     μὲν παρθένος παρὰ ταῖς Νηρῇσι
[11, 486]   ἐκείνῃ, μανθάνεις; καὶ κατάχεον. ΜΕΤΑΝΙΠΤΡΟΝ     μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπὴν ἀπονίψωνται
[11, 481]   μίαν. δὲ κρείττων     μί´ ἐστὶ χιλίων ποτηρίων. (ΚΥΜΒΙΑ
[11, 460]   ἐν Τυραννίδι· δὲ κρείττων     μί´ ἐστὶ χιλίων ποτηρίων.
[11, 490]   ἐπεὶ διὰ τὴν ἀσθένειαν εὐλαβὴς     ὄρνις αὕτη· τρεῖν δ´ ἐστὶ
[11, 480]   Ναυκράτει κεραμεῖς ἀφ´ ὧν καὶ     πλησίον τῶν κεραμείων πύλη Κεραμικὴ
[11, 508]   Νόμοι (καὶ τούτων ἔτι πρότερον     Πολιτεία τί πεποιήκασιν; καίτοι γε
[11, 481]   Μήδῳ. Φιλήμων Φάσματι· Ἐπεὶ δ´     Ῥόδη (κυμβίον ἀκράτου κατασέσειχ´ ὑμᾶς
[11, 502]   συνευωχούμενον φιλοτήσιον. Ἀριστοφάνης· Ἐπτάπους γοῦν     σκιά ´στιν· ´πὶ τὸ
[11, 509]   τούτων ἡμῖν πεπεραιώσθω καὶ ἥδε     συναγωγή, φίλτατε Τιμόκρατες. Ἑξῆς δὲ
[11, 466]   ὡς Σώπατρος παρῳδός· Βαυκαλὶς     τετράκυκλος. Καὶ πάλιν Νᾶμα μελισσῶν
[11, 501]   φησί, κατ´ ἀντιστοιχίαν ἐστὶ πιάλη,     τὸ πιεῖν ἅλις παρέχουσα· μείζων
[11, 479]   ἀποκεκρουμένον. Κοτύλη δὲ καλεῖται καὶ     τοῦ ἰσχίου κοιλότης, καὶ αἱ
[11, 477]   δ´ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται. Καὶ     τοῦ ὄφεως κατάδυσις χειή,
[11, 507]   Ὁμήρῳ. Οὗτος γὰρ εἶπεν ὡς     τοῦ Πατρόκλου ψυχὴ Ἄιδόσδε κατῆλθεν
[11, 460]   ἐλθόντι (Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον»     τροφὸς καθημένῳ δηλονότι οὕτως γὰρ
[11, 476]   (Διαμένει δὲ ἔτι καὶ νῦν     τῶν κεράτων κατασκευή. Καλοῦσι γοῦν
[11, 460]   κυλικεῖον τοδί εἴρηται γὰρ οὕτως     τῶν ποτηρίων σκευοθήκη παρ´ Ἀριστοφάνει
[11, 466]   ποτήριον οὖς οὐκ ἔχον. ΑΡΟΚΛΟΝ     φιάλη παρὰ τῷ Κολοφωνίῳ Νικάνδρῳ.
[11, 473]   δὴ στιβαρώτερος. Ὡς δ´ ἐπιλάμπει     χάρις, ὥστε φίλει καὶ γράφε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008