Alphabétiquement     [«   »]
Αὐτός 1
αὐτός 4
αὐτὸς 21
αὐτοῦ 43
αὑτοῦ 1
αὐτοὺς 9
αὐτούς 2
Fréquences     [«    »]
41 δύο
41 παρὰ
40 ὑπὸ
43 αὐτοῦ
43 οὐ
44 φησιν
46 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

αὐτοῦ


Livre, pages
[11, 505]   τοῦ Παρμενίδου Ζήνων πολίτης  αὐτοῦ.   Ἀδύνατον δὲ καὶ Φαῖδρον οὐ
[11, 508]   Τοὺς πολλούς, φησί, τῶν διαλόγων  αὐτοῦ   ἀχρείους καὶ ψευδεῖς ἄν τις
[11, 505]   πού γε καὶ ἐρώμενον  αὐτοῦ   γεγονέναι. ~Ἀλλὰ μὴν οὐ δύνανται
[11, 508]   τοὺς νόμους, ἀλλὰ τοῖς ὑπ´  αὐτοῦ   διαπλαττομένοις, ὥστε καὶ ζητεῖσθαι τοὺς
[11, 461]   ἀμογητὶ ἄειρε, (περὶ οὗ καὶ  αὐτοῦ   διδάξει τι ἡμᾶς Πλούταρχος.
[11, 505]   ἔστ´ ἔτυμος λόγος οὗτος» ἐγκώμια  αὐτοῦ   διεξέρχεται, τοὺς ἄλλους ἁπαξαπλῶς
[11, 506]   Εὐθυδήμῳ Εὐθύδημον καὶ τὸν ἀδελφὸν  αὐτοῦ   Διονυσόδωρον προπηλακίζων καὶ καλῶν ὀψιμαθεῖς
[11, 508]   διατρίβων ἐν Μακεδονίᾳ οὐχ ἧττον  αὐτοῦ   (ἐβασίλευε) φαῦλος ὢν καὶ διάβολος
[11, 476]   δὲ Ξενοφῶν σὺν τοῖς μετ´  αὐτοῦ   εἰσῆλθε πρὸς τὸν Σεύθην, ἠσπάζοντο
[11, 473]   κείμενον στρωματέα τε καὶ γύλιον  αὐτοῦ.   (Εὔβουλος δ´ ἐν Παμφίλῳ πολλάκις
[11, 505]   Διὸ καλῶς Τίμων περὶ  αὐτοῦ   ἔφη· Ὡς ἀνέπλαττε Πλάτων
[11, 506]   τε ἀποφαίνει καὶ τοὺς υἱοὺς  αὐτοῦ   ἠλιθίους Μειδίαν τε ὀρτυγοκόπον, καὶ
[11, 497]   ὀλβιώτερον τὸ κέρας τοῦτο. Μνημονεύει  αὐτοῦ   Θεοκλῆς ἐν Ἰθυφάλλοις οὕτως· Ἐθύσαμεν
[11, 496]   οὗ τοὺς ἀγροίκους πίνειν. Μνημονεύει  αὐτοῦ   καὶ Ἀλέξανδρος ἐν τιγονι. Ξενοφῶν
[11, 482]   εἰς ἑκάτερα τείνει. Μνημονεύει δ´  αὐτοῦ   καὶ Ἀναξανδρίδης ἐν Νηρηίσιν· (Δὸς
[11, 496]   πρόκειται δὲ τὸ μαρτύριον. Μνημονεύει  αὐτοῦ   καὶ Ἀριστοφάνης ἐν Δράμασι λέγων·
[11, 483]   καὶ φιδιτίοις ἐν πιθάκναις (Μνημονεύει  αὐτοῦ   καὶ Ἀρχίλοχος ἐν Ἐλεγείοις ὡς
[11, 506]   ἔστι καὶ ἄλλα λέγειν περὶ  αὐτοῦ   καὶ δεικνύναι ὡς ἔπλαττε τοὺς
[11, 478]   καὶ οὖς ἐνιαχῇ. Μνημονεύει δὲ  αὐτοῦ   καὶ Ἴων Χῖος Κότυλον
[11, 507]   ψυχὴ διαπλαττομένη ἀθάνατος ὑπ´  αὐτοῦ   καὶ κατὰ τὴν ἀπόλυσιν χωριζομένη
[11, 508]   εἴ τις διεξίοι τοὺς Τιμαίους  αὐτοῦ   καὶ τοὺς Γοργίας, (καὶ τοὺς
[11, 507]   δὲ τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις  αὐτοῦ   κεκλεμμένων τί ἂν καὶ λέγοι
[11, 478]   ἓν οὖς ἔχειν. Μνημονεύει δ´  αὐτοῦ   Κράτης ἐν Παιδιαῖς καὶ Ἕρμιππος
[11, 470]   ἐν τῷ πελάγει, Ὠκεανὸς πειρώμενος  αὐτοῦ   κυμαίνει τὸ δέπας φανταζόμενος.
[11, 508]   ἀθανασίας; ~Οἱ δὲ συντεθέντες ὑπ´  αὐτοῦ   Νόμοι (καὶ τούτων ἔτι πρότερον
[11, 466]   ἄλλος οὔτ´ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ´  αὐτοῦ   οὔτε τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε
[11, 496]   μυστηρίων ἡμέρᾳ, ἣν καὶ ἀπ´  αὐτοῦ   προσαγορεύουσι (Πλημοχόας· ἐν δύο
[11, 506]   ἂν εἰδείη. δὲ καλὸς  αὐτοῦ   Πρωταγόρας πρὸς τῷ καταδρομὴν ἔχειν
[11, 484]   ἐπὶ πέτρας· ἐξ εὐωνύμων δ´  αὐτοῦ   Σάτυρος φαλακρός, ἐν τῇ δεξιᾷ
[11, 506]   Κίμωνος. Καὶ Κρίτων δ´  αὐτοῦ   Σοφοκλέους περιέχει καταδρομήν, δὲ
[11, 507]   Διόπερ Σωκράτης οὐκ ἀηδῶς περὶ  αὐτοῦ   στοχαζόμενος ἐνύπνιον ἔφησεν ἑωρακέναι πλειόνων
[11, 466]   καὶ κεραμεύουσι· πλεῖστοι γὰρ περὶ  αὐτοῦ   συνεγράψαντο. Καὶ θεοφιλὲς δὲ τὸ
[11, 493]   Φιλάδελφος βασιλεύς. Λαμβάνοντος γὰρ  αὐτοῦ   σύνταξιν βασιλικήν, μεταπεμψάμενος τοὺς ταμίας
[11, 487]   χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ´  αὐτοῦ   τέσσαρ´ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες
[11, 488]   ἔπειτα τί τὸ οὔατα δ´  αὐτοῦ   τέσσαρ´ ἔσαν. Τὰ γὰρ ἄλλα
[11, 506]   Ἀλκιβιάδου καὶ Μυρωνίδου, ἀλλ´ οὐδ´  αὐτοῦ   τοῦ Κίμωνος. Καὶ Κρίτων
[11, 507]   οὗτος πολλοὺς εἰπὼν κακῶς οὐδ´  αὐτοῦ   τοῦ Πλάτωνος ἀπέσχετο, ἀλλὰ καλέσας
[11, 508]   γε δὴ γνωριζομένων, Δράκοντος καὶ  αὐτοῦ   τοῦ Πλάτωνος καὶ Σόλωνος, τῶν
[11, 505]   αὐτὸς εὑρετής ἐστιν. Πρὸ γὰρ  αὐτοῦ   τοῦθ´ εὗρε τὸ εἶδος τῶν
[11, 494]   λίαν πότου; ἐγᾦδα. Συντρίψω γὰρ  αὐτοῦ   τοὺς χόας καὶ τοὺς καδίσκους
[11, 508]   καὶ οἱ πολλοὶ τῶν μαθητῶν  αὐτοῦ   τυραννικοί τινες καὶ διάβολοι γενόμενοι.
[11, 465]   ὤκνησεν ὑποθέσθαι τοῖς οἰκείοις ἐπιγράψαι  αὐτοῦ   τῷ μνήματι τάδε· Πυθέα μνῆμα
[11, 507]   οὐχ ὁρῶ τίν´ ἐσχήκαμεν ἀπ´  αὐτοῦ   ὠφέλειαν. (Ἐὰν γὰρ καὶ συγχωρήσῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008