Alphabétiquement     [«   »]
φήσειε 1
φήσειέν 1
φησί 35
φησι 54
φησὶ 16
Φησὶ 3
φησὶν 21
Fréquences     [«    »]
52 διὰ
50 οὖν
50 τις
54 φησι
62 ἐκ
64
64 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

φησι


Livre, pages
[11, 485]   τὰ Φερεκράτους καὶ αὐτὸς εἶναί  (φησι   γένος κύλικος τὴν λεπαστήν. Μόσχος
[11, 468]   Ὀνόμασιν Γλώτταις προθεὶς καλπίς  φησι·   Δακτυλωτὸν ἔκπωμα καὶ τὸ ἄμφωτον,
[11, 484]   τῶν πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν  φησι·   (Διόνυσος τέλειος καθήμενος ἐπὶ πέτρας·
[11, 507]   ἐν ἐκκομιδαῖς, ἐν τάφοις» ὥς  φησι   Διοσκουρίδης ἐν τοῖς Ἀπομνημονεύμασιν. Καὶ
[11, 491]   καὶ αὐτὴ τὸν τρόπον τοῦτόν  φησι·   (Ζεὺς δ´ ἄρ´ ἐνὶ Κρήτῃ
[11, 473]   οὕτω καλεῖται Ἀμειψίας ἐν Ἀποκοτταβίζουσί  φησι·   Μανία, φέρ´ ὀξύβαφα καὶ
[11, 476]   ἐφιλοφρονεῖτο. Τοὺς δὲ Παιόνων βασιλεῖς  φησι   Θεόπομπος ἐν δευτέρᾳ Φιλιππικῶν, τῶν
[11, 495]   δὲ ὄλπην Κλείταρχος Κορινθίους μέν  φησι   καὶ Βυζαντίους καὶ Κυπρίους τὴν
[11, 489]   ἀρχὴ γενέσεως καὶ συναιρέσεως, καθά  φησι   καὶ Ἡσίοδος· Πληιάδων Ἀτλαιγενέων ἐπιτελλομενάων
[11, 466]   λιθοκολλήτοις ἐκπώμασι. Μένανδρος δέ πού  φησι   καὶ ποτήριον τορνευτὸν καὶ τορευτά.
[11, 502]   ὥς φησι Πάμφιλος. Δημοσθένης δέ  φησι·   Καὶ φιλοτησίας προὔπινεν. Ἄλεξις· Φιλοτησίαν
[11, 468]   κείαται. Κἀν τοῖς ἑξῆς δέ  φησι·   Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀσκηθέος
[11, 508]   ἐν Ὠρεῷ λαβὼν ἀπέκτεινεν, ὥς  φησι   Καρύστιος ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασι. Καὶ
[11, 476]   τῇ ἕκτῃ περὶ Παφλαγόνων διηγούμενός  φησι·   Κατακείμενοι δ´ ἐν στιβάσιν ἐδείπνουν
[11, 486]   δίδωμι χρήματα. (ΛΟΙΒΑΣΙΟΝ κύλιξ, ὥς  φησι   Κλείταρχος καὶ Νίκανδρος Θυατειρηνός
[11, 482]   κύπελλα τετυγμένα νωμήσαντο. Σιληνὸς δέ  φησι·   κύπελλα ἐκπώματα σκύφοις ὅμοια, ὡς
[11, 499]   γενῶν ἀμφιβολίαν ἔχει. Ἐρατοσθένης δέ  φησι   λέγεσθαι τὴν πέτασον καὶ τὴν
[11, 501]   περὶ Κωμῳδία τὴν λέξιν ἀγνοεῖν  φησι   Λυκόφρονα· τῶν γὰρ φιαλῶν οἱ
[11, 487]   ἡμῖν τῶ γλυκυτάτω. Πάμφιλος δέ  φησι·   Μήποτε ἐκπώματός ἐστιν εἶδος,
[11, 461]   ὑπὸ τῇ Οἴτῃ κατοικοῦντες, (ὥς  φησι   Νίκανδρος Θυατειρηνός, ὀνομασθῆναι φάσκων
[11, 506]   Ἀλκυὼν Λέοντος τοῦ Ἀκαδημαικοῦ, ὥς  φησι   Νικίας Νικαεύς. Τὰ μὲν
[11, 467]   οἰκέτην τινὰ περὶ ἑταιρίδων διαλεγόμενόν  φησι·   Νικοστράτην τιν´ ἤγαγον πρῴην σφόδρα
[11, 502]   ἣν κατὰ φιλίαν προὔπινον, ὥς  φησι   Πάμφιλος. Δημοσθένης δέ φησι· Καὶ
[11, 475]   Ποτηρίου τι γένος Ἐρυθραίου, ὥς  φησι   Πάμφιλος. Εἶναι δ´ αὐτὸ οἷόν
[11, 479]   Ἰταλικαῖς Γλώσσαις καὶ Ἡράκλειτος, ὥς  φησι   Πάμφιλος, τὴν κοτύλην καλεῖσθαι καὶ
[11, 496]   κοτυλίσκον ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ὥς  φησι   Πάμφιλος. Χρῶνται δὲ αὐτῷ ἐν
[11, 469]   ηʹ Κρατῖνος δ´ νεώτερός  φησι·   Παρ´ Ἀρχεφῶντος ἡδυποτίδας δώδεκα. (ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.
[11, 487]   Ἀπολλόδωρος Κυρηναῖος, ὡς Πάμφιλός  φησι,   Παφίους τὸ ποτήριον οὕτως καλεῖν.
[11, 498]   οἴνου ἐνίπλειον. Καὶ Ἀλκμὰν δέ  φησι·   ~(Πολλάκι δ´ ἐν κορυφαῖς ὀρέων,
[11, 477]   (καὶ μεθύων) ἐνεούρησε. Δίδυμος δέ  φησι   ποτηρίου εἶδος εἶναι, (καὶ τάχ´
[11, 467]   σαμφόρας. Καὶ Πίνδαρος δέ  φησι.   Πρὶν μὲν ἧρπε σχοινοτένειά τ´
[11, 462]   δ´ οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔποτέ  φησι   προδώσειν, μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνθεος
[11, 500]   σκύφος ὑπὸ Ἠπειρωτῶν, ὥς  φησι   Σέλευκος, λυρτός, ὑπὸ δὲ Μηθυμναίων,
[11, 487]   ἀπονίψασθαι τὰς χεῖρας προπίνων τινί  φησι·   (Σὺ δὲ τάνδε Βακχία εὔδροσον
[11, 471]   ἐν τῷ περὶ Μεταλήψεως συγγράμματί  φησι·   Τὰ τοίνυν εὑρήματα καὶ ὅσα
[11, 485]   αὐτῷ δῶκε λεπαστήν. (Ἀμερίας δέ  φησι   τὴν οἰνοχόην λεπαστὴν καλεῖσθαι. Ἀριστοφάνης
[11, 479]   χαλκοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεῖ. (Μαρσύας δέ  φησι   τὸ ἐν τῷ ἰσχίῳ ὀστοῦν
[11, 466]   ἦν ἀμφίκυρτον. Σιληνὸς δὲ ἀμφικύπελλόν  φησι   τὸ μὴ ἔχον ὦτα. Ἄλλοι
[11, 467]   γὰρ μουσικοί, καθάπερ πολλάκις Ἀριστόξενός  φησι,   τὸ σίγμα λέγειν παρῃτοῦντο διὰ
[11, 466]   ἐν ιϚ τῶν Ἱστοριῶν Λυσίμαχόν  φησι   τὸν Βαβυλώνιον, καλέσαντα ἐπὶ δεῖπνον
[11, 476]   ἐν τῷ κατὰ Δημάδου Φίλιππόν  φησι   τὸν βασιλέα προπίνειν κέρατι τούτοις
[11, 477]   (ΚΙΒΩΡΙΟΝ. Ἡγήσανδρος Δελφὸς Εὐφορίωνά  φησι   τὸν ποιητὴν παρὰ Πρυτάνιδι δειπνοῦντα
[11, 504]   αἰεὶ διὰ χειρὸς ἔχειν Δοῦρίς  φησι   τὸν σοφὸν Πλάτωνα, λέγει που
[11, 466]   Ἥλιον Στησίχορος ποτηρίῳ διαπλεῖν  φησι   τὸν ὠκεανόν, καὶ τὸν
[11, 465]   ~(Φανόδημος δὲ πρὸς τῷ ἱερῷ  φησι   τοῦ ἐν Λίμναις Διονύσου τὸ
[11, 469]   δ´ κωμικὸς ἐν Φιλολάκωνί  φησι·   (Τούτῳ προέπιεν βασιλεὺς κώμην
[11, 500]   δύο. Μένανδρος δ´ ἐν Ἁλιεῖ  φησι·   Τραγέλαφοι, λαβρώνιοι. Ἀντιφάνης Χρυσίδι· Σατραποπλούτῳ
[11, 501]   παίζονται. Ἀπίων δὲ καὶ Διόδωρός  φησι·   (Φιάλαι ποιαί, ὧν ὀμφαλὸς
[11, 466]   (Ἀνίκητος δὲ τὸ μὲν κύπελλόν  φησι   φιάλην εἶναι, τὸ δ´ ἀμφικύπελλον
[11, 506]   δ´ ἐστὶ Πλάτων, ὃν Σπεύσιππός  φησι   φίλτατον ὄντα (Ἀρχελάῳ) Φιλίππῳ τῆς
[11, 502]   ἀστράγαλοι. Σῆμος δ´ἐν Δήλῳ ἀνακεῖσθαί  φησι   χαλκοῦν φοίνικα, Ναξίων ἀνάθημα, καὶ
[11, 464]   χρῆται. Χοιρίλος δ´ ἐποποιός  φησι·   (Χερσὶν ὄλβον ἔχω κύλικος τρύφος
[11, 470]   ~(Μίμνερμος δὲ Ναννοῖ ἐν εὐνῇ  φησι   χρυσῇ κατεσκευασμένῃ πρὸς τὴν χρείαν
[11, 503]   Νίκανδρος δ´ Θυατειρηνὸς καλεῖσθαί  φησι   ψυκτήρια καὶ τοὺς ἀλσώδεις καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008