Alphabétiquement     [«   »]
ὑπερφίαλον 2
ὑπερφυῆ 1
ὑπήλυθε 1
ὑπὸ 40
ὑπό 2
Ὑποβαλλομέναις 3
Ὑποβολιμαίῳ 1
Fréquences     [«    »]
39 δέ
37
35 φησί
40 ὑπὸ
41 δύο
41 παρὰ
43 αὐτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

ὑπὸ


Livre, pages
[11, 486]   λέγων καὶ λοιβίδας τὰ σπονδεῖα  ὑπὸ   Ἀντιμάχου τοῦ Κολοφωνίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
[11, 500]   Ἠπειρωτῶν, ὥς φησι Σέλευκος, λυρτός,  ὑπὸ   δὲ Μηθυμναίων, ὡς Παρμένων φησὶν
[11, 475]   τὸ δέπας τὸ δοθὲν Ἀλκμήνῃ  ὑπὸ   Διός, ὅτε Ἀμφιτρύωνι εἰκάσθη. ΚΑΛΠΙΟΝ.
[11, 475]   κερχήσιον· διὸ καὶ Ὅμηρος τοὺς  ὑπὸ   δίψους κρατουμένους καρχαλέους εἶπεν. Χάρων
[11, 492]   ὑποπυθμένιοι· (ὥστε διακρατεῖσθαι τὸ δέπας  ὑπὸ   δυεῖν Πελειάδων ὑποκειμένων τῷ πυθμένι,
[11, 489]   φυσικὸν τοῦ ποτηρίου πυθμένα, ὥστε  ὑπὸ   δυοῖν πυθμένοιν φέρεσθαι τὸ ἔκπωμα.
[11, 491]   μέλεσσι. Τὸν μὲν ἄρα τρήρωνες  ὑπὸ   ζαθέῳ τράφον ἄντρῳ ἀμβροσίην φορέουσαι
[11, 500]   Συρακόσιοι. Καλεῖται δ´ σκύφος  ὑπὸ   Ἠπειρωτῶν, ὥς φησι Σέλευκος, λυρτός,
[11, 470]   κατεσκευασμένῃ πρὸς τὴν χρείαν ταύτην  (ὑπὸ   Ἡφαίστου τὸν Ἥλιον καθεύδοντα περαιοῦσθαι
[11, 499]   Θετταλῶν Πολιτείᾳ θηλυκῶς λέγεσθαί φησιν  ὑπὸ   Θετταλῶν τὴν λάγυνον. Καὶ Ῥιανὸς
[11, 486]   κατεσκευασμένου, ὡς καὶ Κονώνειοι αἱ  ὑπὸ   Κόνωνος ποιηθεῖσαι. Μνημονεύει (τοῦ Λύκωνος)
[11, 497]   ἐν Ἐπιγράμμασι περὶ τοῦ κατασκευασθέντος  ὑπὸ   Κτησιβίου τοῦ μηχανοποιοῦ ῥυτοῦ μνημονεύων
[11, 466]   τὴν παιδίσκην. Τότε μὲν οὖν  ὑπὸ   κύματος αὐτοὺς ἀμφοτέρους κρυφθέντας ἀφανεῖς
[11, 486]   ἐξηγούμενος Δίδυμος γραμματικὸς τὰς  ὑπὸ   Λυκίου φησὶ κατεσκευασμένας. Ἦν δὲ
[11, 499]   ἔχον βαδίζειν εἰς τὰ γεύμαθ´  ὑπὸ   μάλης, καὶ τοῦτο πωλεῖν μέχρι
[11, 461]   ἂν τρὶς πιὼν οὕτως κατηνέχθη  ὑπὸ   μέθης τηλικοῦτος ὤν. Ἦν οὖν
[11, 509]   δ´ ἐν πεδίλῳ πόδα τιθεὶς  ὑπὸ   ξυρὸν κνήμης ἱμάντων ἰσομέτροις ἑλίγμασιν,
[11, 503]   (Τοσαῦτα εἰπὼν Πλούταρχος καὶ  ὑπὸ   πάντων κροταλισθεὶς ᾔτησε φιάλην, ἀφ´
[11, 509]   νεανίας τῶν ἐξ Ἀκαδημίας τις  ὑπὸ   Πλάτωνα καὶ Βρυσωνοθρασυμαχειοληψικερμάτων, πληγεὶς ἀνάγκῃ
[11, 477]   τις τὸ κισσύβιον τὸ πρῶτον  ὑπὸ   ποιμένων ἐργασθῆναι ἐκ κισσίνου ξύλου.
[11, 466]   ἡδὺ μὲν ὄρθρου καταβαυκαλίσαι τοῖς  ὑπὸ   πολλῆς κραιπαλοβόσκου δίψης κατόχοις. (Κατασκευάζουσι
[11, 476]   πλάττεσθαι ἔτι τε ταῦρον καλεῖσθαι  ὑπὸ   πολλῶν ποιητῶν. Ἐν δὲ Κυζίκῳ
[11, 497]   πρότερον κέρας. Δοκεῖ δὲ σκευοποιηθῆναι  ὑπὸ   πρώτου τοῦ Φιλαδέλφου Πτολεμαίου βασιλέως
[11, 492]   ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ´  ὑπὸ   πυθμένες ἦσαν, ἀκουστέον οὐ πυθμένας
[11, 487]   ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο δύο δ´  ὑπὸ   πυθμένες ἦσαν. ~(Ἄλλος μὲν μογέων
[11, 488]   πῶς λέγεται τὸ δύο δ´  ὑπὸ   πυθμένες ἦσαν, διαλύουσιν οὕτως τινές.
[11, 491]   ἕκαστον χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ´  ὑπὸ   πυθμένες ἦσαν, (καθ´ ἑκατέραν τὴν
[11, 461]   Ἡρακλεῶται δ´ εἰσὶν οὗτοι οἱ  ὑπὸ   τῇ Οἴτῃ κατοικοῦντες, (ὥς φησι
[11, 462]   οὕτως· Τῆς δ´ Ἡρακλείας τῆς  ὑπὸ   τὴν Οἴτην καὶ Τραχῖνος τῶν
[11, 481]   ὢν τὸ σῶμα ταχέως ἂν  ὑπὸ   τῆς μέθης κατηνέχθη. Τοῦ κυμβίου
[11, 492]   ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθμιον εἶναι,  (ὑπὸ   τῆς ὀξύτητος τῶν πλαγκτῶν πετρῶν
[11, 505]   περὶ Κλέαρχον τῆς ἀπωλείας τῆς  ὑπὸ   Τισσαφέρνου γενομένης, καὶ οἷός τις
[11, 493]   πρώτου στίχου πρὸς τὴν ἀρχὴν  ὑπὸ   τὸ ἄλλος μέν, εἶτα τὸ
[11, 506]   τοὺς ποιητάς, ἔπειτα καὶ τοὺς  ὑπὸ   τοῦ δήμου προαγομένους, Φανοσθένη τὸν
[11, 502]   χάλκεον· δίδοσθαι τῷ ἁρπασθέντι  ὑπὸ   τοῦ ἐραστοῦ φησιν Ἑρμῶναξ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΑ
[11, 504]   εἴπω, (οὕτως οὐ βιαζόμενοι μεθύειν  ὑπὸ   τοῦ οἴνου, ἀλλ´ ἀναπειθόμενοι πρὸς
[11, 488]   Πεπάρθαι δὲ λέγεται τοὺς ἥλους  ὑπὸ   τοῦ ποιητοῦ οὐχ ὅτι ἔξωθεν
[11, 507]   ἐθελήσαιμι ἐπελθεῖν τοὺς κακῶς ἀκούσαντας  ὑπὸ   τοῦ σοφοῦ. Ἀλλὰ μὴν οὐδ´
[11, 490]   διωκομένης τῆς μητρὸς αὐτῶν Πληιόνης  ὑπὸ   τοῦ Ὠρίωνος. (Ἡ δὲ τοῦ
[11, 492]   ὤτων, δύο δὲ ὑποπυθμένες, τουτέστιν  ὑπὸ   τῷ πυθμένι οἷον ὑποπυθμένιοι· (ὥστε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008