Alphabétiquement     [«   »]
269
8
5
ὃ 37
Ὀβελιαφόροις 1
ὀβολοῦ 1
ὀβολούς 1
Fréquences     [«    »]
35 ἐξ
34 ποτηρίου
35 φησί
37 ὃ
39 δέ
40 ὑπὸ
41 δύο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI


Livre, pages
[11, 465]   φησιν, ὅτι αὐτῷ παρέθηκαν ἔκπωμα     ἀπηγορεύκει, λέγων οὕτως· (Αὐτὰρ
[11, 470]   αὐτῷ τὸ δέπας τὸ χρύσεον,     αὐτὸν ἐφόρει σὺν ταῖς ἵπποις,
[11, 491]   ἄρα τίς νιν ἠείδει μακάρων·     δ´ ἀέξετο πᾶσι μέλεσσι. Τὸν
[11, 477]   κίσσινον φέρων σκύφος πόνων ἀναψυκτῆρ´,     δ´ ἀμπέλων γάνος. Τὸ γὰρ
[11, 491]   ὁμόθεν πεφυῶτας, μὲν φυλίης,     δ´ ἐλαίης. ~(Γενήσονται οὖν ἐπὶ
[11, 469]   τ´ ἄλοχον πάιδάς τε φίλους,  (ὃ   δ´ ἐς ἄλσος ἔβα δάφναισι
[11, 470]   καὶ Ἥλιος παύσασθαι κελεύει,     δὲ δείσας παύεται. Ἥλιος δὲ
[11, 504]   μὲν τὰς αὐλητρίδας ἐκβάλλει,     δὲ εἰσάγει· (καὶ μέν,
[11, 502]   Ψυχασταῖς· δέ τις ψυκτῆρ´,     δέ τις κύαθον χαλκοῦν κλέψας
[11, 504]   πρόκειται, παραιτεῖται πίνειν μεγάλοις ποτηρίοις,     δὲ τὸν Σωκράτην παράγει τῷ
[11, 493]   δεδωκέναι αὐτῷ τὰς ἡσυχίας εἶχον,     δὲ τῷ βασιλεῖ προσελθὼν κατεμέμφετο
[11, 495]   πῖπτον μετεσχημάτισται, (ἀρυταίνῃ μάλιστα ἐοικός,     δὴ καλοῦμεν χόα. Τὴν δὲ
[11, 463]   εἰς τὸ φῶς τε τοῦθ´,     δὴ (ὁρῶμεν. Ὃς δ´ ἂν
[11, 502]   ποτηρίου εἶδος, ὅμοιον θηρικλείῳ, χάλκεον·     δίδοσθαι τῷ ἁρπασθέντι ὑπὸ τοῦ
[11, 495]   σκυφοειδές, πυθμένα ἔχον πλατύτερον, εἰς     ἤμελγον τὸ γάλα. Ὅμηρος· Ὡς
[11, 477]   Πόλλιδι συνεστιασθέντος αὐτῷ· Καὶ γὰρ     Θρηικίην μὲν ἀνήνατο χανδὸν ἄμυστιν
[11, 483]   τοιοῦτον (δὲ) τῆς ἀγωγῆς γένος     καὶ νῦν δρᾶται παρά τισι
[11, 481]   στενὸν τῷ σχήματι, παρόμοιον πλοίῳ     καλεῖται κύμβη. Καὶ Ἀναξανδρίδης ἐν
[11, 466]   δύο ὦτα εἶχε δῆλον· Ἦτοι     καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε χρύσεον
[11, 482]   γὰρ καὶ ποιητής· Ἦτοι     καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλεν χρύσεον
[11, 494]   Ἡρακλεῖ μέγα ποτήριον πληρώσαντες οἴνου,     καλοῦσιν οἰνιστηρίαν, καὶ σπείσαντες τοῖς
[11, 493]   οἷον· Ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν,     κέρδιστος γένετ´ ἀνδρῶν. Ἐλλείπει οὖν
[11, 496]   σκεῦος κεραμεοῦν βεμβικῶδες ἑδραῖον ἡσυχῇ,     κοτυλίσκον ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ὥς φησι
[11, 493]   τινες, τὸ ὃς ἀντὶ τοῦ     λαμβάνοντες ἐπὶ τοῦ Μαχάονος· Ἀλλ´
[11, 477]   ~(Πᾶς δὲ ποιμένων ἔρρει λεώς,     μὲν γάλακτος κίσσινον φέρων σκύφος
[11, 504]   Καὶ περὶ τοῦ Κύρου οὖν     μὲν λέγει ὡς ἐκ πρώτης
[11, 504]   γεγράφασιν ἀμφότεροι, καὶ ἐν αὐτοῖς     μὲν τὰς αὐλητρίδας ἐκβάλλει,
[11, 491]   ὑπήλυθε θάμνους ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας,     μὲν φυλίης, δ´ ἐλαίης.
[11, 504]   ἐκβάλλει, δὲ εἰσάγει· (καὶ     μέν, ὡς πρόκειται, παραιτεῖται πίνειν
[11, 461]   λέγειν περὶ τοῦ Νέστορος ποτηρίου,     μόλις ἂν νέος βαστάσαι ἴσχυεν,
[11, 492]   ἀκτήν, (πὰρ δὲ δέπας περικαλλές,     οἴκοθεν ἦγ´ γεραιός Ἐν
[11, 487]   ποιητής· Πὰρ δὲ δέπας περικαλλές,     οἴκοθεν ἦγ´ γεραιός, χρυσείοις
[11, 468]   ἀκούει τὸ ἄμφωτον ποτήριον, εἰς     οἷόν τε τοὺς δακτύλους διείρειν
[11, 493]   τὸ ὃς ἀντὶ προτακτικοῦ τοῦ     Ὅμηρος οὐδέποτε τίθησι· τοὔμπαλιν δὲ
[11, 466]   τὸ Βαθυκλέους τοῦ Ἀρκάδος ποτήριον,     σοφίας ἆθλον Βαθυκλῆς τῷ
[11, 494]   ἀποκοτταβίζουσι δὲ ὀξύβαφον τιθέμενον εἰς     τὰς λάταγας ἐγχέουσιν οὐκ ἄλλο
[11, 466]   τῷ ποτηρίῳ ὕδωρ ἐμβάλλεσθαι, μεθ´     τὸν οἶνον. Ξενοφάνης· Οὐδέ κεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008