Alphabétiquement     [«   »]
Ταραντίνους 1
τάργανον 1
τἀργύριον 1
τὰς 69
Τὰς 2
τάσδ´ 1
τάσδε 2
Fréquences     [«    »]
68 εἶναι
67 οἱ
64 ὅτι
69 τὰς
69 τῇ
70 κατὰ
72 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

τὰς


Livre, pages
[11, 469]   Σάμιος Λυγκεὺς Ῥοδίους ἀντιδημιουργήσασθαι πρὸς  τὰς   Ἀθήνησι θηρικλείους, Ἀθηναίων μὲν αὐτὰς
[11, 470]   τὸν Ἥλιον καθεύδοντα περαιοῦσθαι πρὸς  τὰς   ἀνατολάς, αἰνισσόμενος τὸ κοῖλον τοῦ
[11, 466]   σὺ πρὸς θεῶν ὀλουμένη, (ἣ  τὰς   ἀρύστεις ὧδ´ ἔχους´ ἐκώμασας. Ἐστὶ
[11, 485]   τῶν εἰς τὰς μέθας καὶ  τὰς   ἀσωτίας πολλὰ ἀναλισκόντων, οὓς λαφύκτας
[11, 480]   τὸν τύπον ἔχειν διάφορον πρὸς  τὰς   Ἀττικάς. Φοξαὶ γοῦν ἦσαν τὸ
[11, 504]   καὶ ἐν αὐτοῖς μὲν  τὰς   αὐλητρίδας ἐκβάλλει, δὲ εἰσάγει·
[11, 501]   καὶ μεσομφάλους. Οὕτω δ´ εἴρηκε  τὰς   βαλανειομφάλους, ὧν Κρατῖνος μνημονεύει· Δέχεσθε
[11, 466]   καὶ τὸν Ἡρακλέα περαιωθῆναι ἐπὶ  τὰς   Γηρυόνου βόας ὁρμῶντα. Οἴδαμεν δὲ
[11, 474]   λίθινα, χρυσῷ τὰ χείλη περιτεραμνίσας,  τὰς   δὲ κλισίας ἐλατίνας χαμᾶζε ποικίλοις
[11, 504]   ὥσπερ μανδραγόρας ἀνθρώπους κοιμίζει,  τὰς   δὲ φιλοφροσύνας ὥσπερ ἔλαιον φλόγας
[11, 463]   (Διόπερ συνιοῦσι καὶ ἡμῖν ἐπὶ  τὰς   Διονυσιακὰς ταύτας λαλιὰς οὐδεὶς ἂν
[11, 509]   χρήματα τῶν δεσποτῶν χαρισάμενος καὶ  τὰς   ἐκείνων γυναῖκας συνῴκισεν πρὸς γάμου
[11, 483]   θοίναις, ἐν Λακεδαίμονι δὲ κατὰ  τὰς   ἑορτάς, ἔν τε τοῖς ἐπινικίοις
[11, 482]   Ποιητῶν. Τὸ γὰρ ἐπάγεσθαι κατὰ  τὰς   ἑστιάσεις κυμβία καὶ δοκεῖν τούτοις
[11, 493]   καὶ αἰτοῦντι εἰπόντες δεδωκέναι αὐτῷ  τὰς   ἡσυχίας εἶχον, δὲ τῷ
[11, 502]   Αἰγινήτας Ἀττικὸν μηδὲν προσφέρειν πρὸς  τὰς   θυσίας μηδὲ κέραμον, ἀλλ´ ἐκ
[11, 483]   λεγομένης κώθωνος. Ἀριστοφάνης Ἱππεῦσιν· Εἰς  τὰς   ἱππαγωγοὺς εἰσεπήδων ἀνδρικῶς πριάμενοι κώθωνας,
[11, 470]   ὥστε μηδένα ἂν διαγνῶναι πρὸς  τὰς   κεραμέας. Κατασκευάσαι δὲ λέγεται τὴν
[11, 471]   τὸν κέραμον εἰργαζόμην Θηρικλῆς  τὰς   κύλικας, ἡνίκ´ ἦν νέος. Ἐν
[11, 460]   ποτηρίων ἀποδοὺς τὸν λόγον καὶ  τὰς   κύλικας πλήρεις (ἅπασι προπίῃ. (Ποτήρια
[11, 470]   κύλιξ αὕτη ἐγκάθηται περὶ  τὰς   λαγόνας ἱκανῶς βαθυνομένη ὦτά τε
[11, 494]   δὲ ὀξύβαφον τιθέμενον εἰς  τὰς   λάταγας ἐγχέουσιν οὐκ ἄλλο τι
[11, 487]   τοῦ κοττάβου ἐφεστηκός, ἐφ´ οὗ  τὰς   λάταγας ἐν παιδιᾷ ἔπεμπον· ὅπερ
[11, 464]   γινόμενον τῷ οἴνῳ παραχυθὲν οὕτω  τὰς   μέθας ἵστησιν (ὥστε καὶ τῶν
[11, 485]   ποτήριον ὠνομάσθη ἀπὸ τῶν εἰς  τὰς   μέθας καὶ τὰς ἀσωτίας πολλὰ
[11, 464]   διά τε τὴν ἡδονὴν εἰς  τὰς   μέθας παρεισφέρονται καὶ διὰ τὸ
[11, 502]   πᾶσι κὠμφαλωτὰς χρυσίδας. (Ἀθηναῖοι δὲ  τὰς   μὲν ἀργυρᾶς φιάλας ἀργυρίδας λέγουσι,
[11, 504]   οἶνος ἄρδων τὰς ψυχὰς  τὰς   μὲν λύπας ὥσπερ μανδραγόρας
[11, 491]   αὐτὰς εἴρηκε διὰ τὴν πρὸς  τὰς   ὄρνεις ὁμωνυμίαν. δὲ Μοιρὼ
[11, 490]   φέρουσι. Οὐ γὰρ τὰς πελειάδας  τὰς   ὄρνεις φέρειν νομιστέον τῷ Διὶ
[11, 489]   χρύσειαι νεμέθοντο, πελειάδας οὐ σημαίνει  τὰς   ὄρνιθας, ἅς τινες ὑπονοοῦσι περιστερὰς
[11, 492]   ὑποκειμένων τῷ πυθμένι, ἓξ δὲ  τὰς   πάσας γενέσθαι Πλειάδας, ἐπείπερ ὁρῶνται
[11, 490]   (Ἐπλανήθησαν δ´ οἱ πολλοὶ νομίζοντες  τὰς   πελειάδας ὄρνεις εἶναι πρῶτον μὲν
[11, 489]   ζωὴν οἱ ἄνθρωποι· λέγω δὲ  τὰς   πελειάδας. (Ὅταν γὰρ εἴπῃ· Δύο
[11, 490]   Διὶ πατρὶ φέρουσι. Οὐ γὰρ  τὰς   πελειάδας τὰς ὄρνεις φέρειν νομιστέον
[11, 490]   καὶ τῷ Διὶ τὴν ἀμβροσίαν  τὰς   Πελειάδας φέρειν φησί· Τῇ μέν
[11, 489]   νεῶν, περὶ δὲ τὰ ὦτα  τὰς   περιστεράς· ὡσπερεὶ δέ τινα ῥοπάλια
[11, 465]   πρῶτον ἐπόθη κεκραμένον. Διόπερ ὀνομασθῆναι  τὰς   (πηγὰς) Νύμφας καὶ τιθήνας τοῦ
[11, 490]   τὸν Ὠρίωνα. Ὀρείας δὲ λέγει  τὰς   Πλειάδας ἐν ἴσῳ τῷ οὐρείας
[11, 491]   Οὐδὲν οὖν ἄπιστον καὶ Ὅμηρον  τὰς   Πλειάδας κατὰ ποιητικὸν νόμον Πελειάδας
[11, 490]   φάσκουσα τὴν ἀμβροσίαν τῷ Διὶ  τὰς   Πλειάδας κομίζειν. Κράτης δ´
[11, 492]   οὐκ οἰκείως τῷ ποτηρίῳ ἐντετυπῶσθαι  τὰς   Πλειάδας, ξηρῶν τροφῶν οὔσας σημαντικάς,
[11, 490]   πολλοὶ δοξάζουσιν (ἄσεμνον γάρ) ἀλλὰ  τὰς   Πλειάδας. Οἰκεῖον γὰρ τὰς προσημαινούσας
[11, 490]   καλέονται Πελειάδες οὐράνιαι. Σαφῶς γὰρ  τὰς   Πλειάδας οὔσας Ἄτλαντος θυγατέρας Πελειάδας
[11, 490]   τὸν λόγον. Καὶ Σιμωνίδης δὲ  τὰς   Πλειάδας Πελειάδας εἴρηκεν ἐν τούτοις·
[11, 489]   δ´ ποιητὴς καλεῖ νῦν  τὰς   Πλειάδας, πρὸς ἃς σπόρος τε
[11, 490]   παρέρχεται οὐδὲ Πέλειαι. Ὅτι δὲ  τὰς   Πλειάδας τὸ ἐνδοξότατον τῶν ἀπλανῶν
[11, 493]   ὃν οὐκ ἀχαρίτως διέπαιξε διὰ  τὰς   πολυθρυλήτους ταύτας καὶ (τὰς) τοιαύτας
[11, 490]   ἀλλὰ τὰς Πλειάδας. Οἰκεῖον γὰρ  τὰς   προσημαινούσας τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει
[11, 469]   περὶ τὴν Θουρίαν. {Β. Εἰς  τὰς   Ῥοδιακὰς ὅλος ἀπηνέχθην ἐγὼ καὶ
[11, 494]   Ἀπολλωνίου, εὑρήσεις σαυτὸν ἀπειληφότα κατὰ  τὰς   σὰς ἐπινοίας. Καὶ (Ταῦτ´ οὐχ
[11, 488]   ᾠοσκύφια καὶ τὰ κανθάρια καὶ  τὰς   Σελευκίδας καὶ τὰ καρχήσια καὶ
[11, 500]   οἱ Βοιώτιοι λεγόμενοι, χρησαμένου κατὰ  τὰς   στρατείας πρώτου Ἡρακλέους τῷ γένει·
[11, 494]   οἷς αἱ ἀναγραφαί εἰσι τῶν  τὰς   συντάξεις λαμβανόντων, λαβὼν ταύτας εἰς
[11, 464]   καλῶν τούτων καὶ παντοδαπῶν κατὰ  τὰς   τέχνας ἐκπωμάτων. Τὴν δὲ μανίαν
[11, 493]   διὰ τὰς πολυθρυλήτους ταύτας καὶ  (τὰς)   τοιαύτας λύσεις (Πτολεμαῖος Φιλάδελφος
[11, 466]   ταῖς Νηρῇσι διέτριβεν, αὐτὸς δὲ  τὰς   τοῦ (Ποσειδῶνος ἔβοσκεν ἵππους· καί
[11, 466]   Σελευκέων μετὰ τριακοσίων, μετὰ τὸ  τὰς   τραπέζας ἀρθῆναι τετράμνουν ἑκάστῳ (τῶν
[11, 507]   γὰρ καὶ συγχωρήσῃ τις μεθίστασθαι  τὰς   τῶν τετελευτηκότων ψυχὰς εἰς ἄλλας
[11, 486]   Ὅπερ ἐξηγούμενος Δίδυμος γραμματικὸς  τὰς   ὑπὸ Λυκίου φησὶ κατεσκευασμένας. Ἦν
[11, 489]   τῆς σελήνης τοῦ σχήματος ἐναργεῖς  τὰς   φαντασίας, καὶ τὰ περὶ τὴν
[11, 501]   καὶ νῦν οὕτως Μασσαλιῆται τιθέασι  τὰς   φιάλας ἐπὶ πρόσωπον. (Κρατίνου δ´
[11, 488]   καθότι τὰ λεγόμενα κυμβία καὶ  τὰς   φιάλας καὶ εἴ τι φιαλῶδές
[11, 474]   τῆς ὀροφῆς ἐξηρτημένον, ἀνακεχυμένας ἔχοντα  τὰς   φλόγας. Ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ
[11, 479]   παιδιὰ καλεῖται, ἐν κοιλάναντες  τὰς   χεῖρας δέχονται τὰ γόνατα τῶν
[11, 487]   ἐπιγραφομένῳ Δείπνῳ μετὰ τὸ ἀπονίψασθαι  τὰς   χεῖρας προπίνων τινί φησι· (Σὺ
[11, 502]   φιάλας ἀργυρίδας λέγουσι, χρυσίδας δὲ  τὰς   χρυσᾶς. Τῆς δὲ ἀργυρίδος (φιάλης)
[11, 504]   γὰρ ὄντι οἶνος ἄρδων  τὰς   ψυχὰς τὰς μὲν λύπας ὥσπερ
[11, 490]   προσημαινούσας τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει  τὰς   ὥρας, ταύτας καὶ τῷ Διὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008