Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 22
τῳδὶ 1
Τῶν 4
τῶν 214
τωνδὶ 1
ὑγιάζει 1
ὑγρὰν 2
Fréquences     [«    »]
166 δὲ
151 μὲν
210 τὸ
214 τῶν
464 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

τῶν


Livre, Chap.
[1, 3]   ἂν λέγοι καλῶς, εἴπερ τὸ  τῶν   ἀγαθῶν ἁπάντων αἴτιον αὐτὸ τἀγαθόν
[1, 3]   (α) καὶ πλείω τὰ κακὰ  τῶν   ἀγαθῶν καὶ τὰ φαῦλα τῶν
[1, 3]   τὴν μὲν φιλίαν αἰτίαν οὖσαν  τῶν   ἀγαθῶν τὸ δὲ νεῖκος τῶν
[1, 1]   ὀρέγονται φύσει. Σημεῖον δ'  τῶν   αἰσθήσεων ἀγάπησις· καὶ γὰρ χωρὶς
[1, 2]   τὰ μάλιστα καθόλου (πορρωτάτω γὰρ  τῶν   αἰσθήσεών ἐστιν) ἀκριβέσταται δὲ τῶν
[1, 1]   μάλιστα ποιεῖ γνωρίζειν ἡμᾶς αὕτη  τῶν   αἰσθήσεων καὶ πολλὰς δηλοῖ διαφοράς.
[1, 1]   οὐ δύνανται διδάσκειν. Ἔτι δὲ  τῶν   αἰσθήσεων οὐδεμίαν ἡγούμεθα εἶναι σοφίαν·
[1, 5]   ἑτέρων τοῦτο γιγνόμενον καὶ οὐ  τῶν   αἰσθητῶν· ἀδύνατον γὰρ εἶναι τὸν
[1, 5]   ταῖς Ηρακλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπάντων  τῶν   αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων καὶ ἐπιστήμης
[1, 7]   τῶν μαθηματικῶν λέγουσι σωμάτων  τῶν   αἰσθητῶν· διὸ περὶ πυρὸς
[1, 8]   συμβάλλεται τὰ εἴδη τοῖς ἀϊδίοις  τῶν   αἰσθητῶν τοῖς γιγνομένοις καὶ
[1, 7]   ὁτιοῦν εἰρήκασιν, ἅτε οὐθὲν περὶ  τῶν   αἰσθητῶν οἶμαι λέγοντες ἴδιον. Ἔτι
[1, 8]   τὸ αὐτοάνθρωπος. Ἔτι οὐ μόνον  τῶν   αἰσθητῶν παραδείγματα τὰ εἴδη ἀλλὰ
[1, 5]   γὰρ εἶναι τὸν κοινὸν ὅρον  τῶν   αἰσθητῶν τινός, ἀεί γε μεταβαλλόντων.
[1, 5]   ἧς τὰ εἴδη μὲν ἐπὶ  τῶν   αἰσθητῶν τὸ δ' ἓν ἐν
[1, 2]   καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἓν  τῶν   αἰτίων ἐστίν. Ὅτι δ' οὐ
[1, 2]   μὴν καὶ διδασκαλική γε  τῶν   αἰτιῶν θεωρητικὴ μᾶλλον (οὗτοι γὰρ
[1, 6]   μὲν οὖν ὀρθῶς διώρισται περὶ  τῶν   αἰτίων καὶ πόσα καὶ ποῖα,
[1, 4]   μὲν οὖν τὴν νῦν σκέψιν  τῶν   αἰτίων οὐδαμῶς συναρμόττει περὶ αὐτῶν
[1, 2]   τε γὰρ θεὸς δοκεῖ  τῶν   αἰτίων πᾶσιν εἶναι καὶ ἀρχή
[1, 2]   τὸν ἀκριβέστερον καὶ τὸν διδασκαλικώτερον  τῶν   αἰτιῶν σοφώτερον εἶναι περὶ πᾶσαν
[1, 1]   αἱρούμεθα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν  τῶν   ἄλλων. Αἴτιον δ' ὅτι μάλιστα
[1, 3]   καὶ οὗτοι τὰς διαφορὰς αἰτίας  τῶν   ἄλλων εἶναί φασιν. Ταύτας μέντοι
[1, 9]   ὁμοίως ἀναγκαῖον καὶ σάρκας καὶ  τῶν   ἄλλων ἕκαστον εἶναι τὸν λόγον,
[1, 9]   σὰρξ καὶ ὀστοῦν ἔσται καὶ  τῶν   ἄλλων ἕκαστον καὶ οὐ διὰ
[1, 7]   τούτῳ λέγοιεν· τοιοῦτον δὲ καὶ  τῶν   ἄλλων ἕκαστος ὁμολογεῖ τὸ στοιχεῖον
[1, 8]   τὰς οὐσίας ἀλλὰ καὶ κατὰ  τῶν   ἄλλων ἐστί, καὶ ἐπιστῆμαι οὐ
[1, 1]   ἀγαπῶνται δι' αὑτάς, καὶ μάλιστα  τῶν   ἄλλων διὰ τῶν ὀμμάτων.
[1, 8]   τὴν ἐπιστήμην οὐθὲν βοηθεῖ τὴν  τῶν   ἄλλων (οὐδὲ γὰρ οὐσία ἐκεῖνα
[1, 3]   τὸν Σωκράτην αὐτόν, οὕτως οὐδὲ  τῶν   ἄλλων οὐδέν· ἀεὶ γὰρ εἶναί
[1, 1]   ἀλλ' ὡς σοφὸν καὶ διαφέροντα  τῶν   ἄλλων· πλειόνων δ' εὑρισκομένων τεχνῶν
[1, 3]   πῦρ εἰς ἓν συγκρίνεται καὶ  τῶν   ἄλλων στοιχείων ἕκαστον· ὅταν δὲ
[1, 6]   τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστῳ  τῶν   ἄλλων τὰ εἴδη παρέχονται, τοῖς
[1, 1]   ἀλλὰ Καλλίαν Σωκράτην  τῶν   ἄλλων τινὰ τῶν οὕτω λεγομένων
[1, 4]   μὲν οὖν τῶν πρότερον καὶ  τῶν   ἄλλων τοσαῦτα ἔστι λαβεῖν. ~Μετὰ
[1, 1]   διαφορὰ τέχνης καὶ ἐπιστήμης καὶ  τῶν   ἄλλων τῶν ὁμογενῶν· οὗ δ'
[1, 7]   περὶ πυρὸς γῆς  τῶν   ἄλλων τῶν τοιούτων σωμάτων οὐδ'
[1, 4]   νοῦς ἕτερον δὲ καιρὸς καὶ  τῶν   ἄλλων ὡς εἰπεῖν ἕκαστον ὁμοίως,
[1, 8]   προγιγνώσκει, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ  τῶν   ἄλλων, ὥστ' εἴ τις τῶν
[1, 2]   συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων  τῶν   ἀναγκαίων καὶ πρὸς ῥᾳστώνην καὶ
[1, 1]   καὶ μᾶλλον ἐπιτυγχάνουσιν οἱ ἔμπειροι  τῶν   ἄνευ τῆς ἐμπειρίας λόγον ἐχόντων
[1, 4]   γὰρ εἶναι δύο τὰ πολλὰ  τῶν   ἀνθρωπίνων, λέγων τὰς ἐναντιότητας οὐχ
[1, 1]   δὲ μετέχει μικρόν· τὸ δὲ  τῶν   ἀνθρώπων γένος καὶ τέχνῃ καὶ
[1, 2]   πολλαχῇ γὰρ φύσις δούλη  τῶν   ἀνθρώπων ἐστίν, ὥστε κατὰ Σιμωνίδην
[1, 1]   τὰς κοινὰς αἰσθήσεις θαυμάζεσθαι ὑπὸ  τῶν   ἀνθρώπων μὴ μόνον διὰ τὸ
[1, 7]   γῆν λέγουσιν, ὥσπερ οἱ πολλοὶ  τῶν   ἀνθρώπων; Πάντα γὰρ εἶναί φασι
[1, 8]   δῆλον ὅτι οὐδ' ἄλλο οὐθὲν  τῶν   ἄνω ὑπάρξει τοῖς κάτω. Ἀλλὰ
[1, 3]   ὕδατος καὶ μάλιστ' ἀρχὴν τιθέασι  τῶν   ἁπλῶν σωμάτων, Ιππασος δὲ πῦρ
[1, 7]   καὶ πρὸς τούτοις τῷ ῥᾳδίως  τῶν   ἁπλῶν σωμάτων λέγειν ἀρχὴν ὁτιοῦν
[1, 2]   μᾶλλον εἶναι σοφίαν τὴν  τῶν   ἀποβαινόντων ἕνεκεν, καὶ τὴν ἀρχικωτέραν
[1, 8]   τὸ ἓν ἐπὶ πολλῶν καὶ  τῶν   ἀποφάσεων, κατὰ δὲ τὸ νοεῖν
[1, 4]   ὕδατι, ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ  τῶν   ἀριθμῶν πάθος δικαιοσύνη τὸ δὲ
[1, 5]   μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν εἶναι  τῶν   ἀριθμῶν, Πλάτων δὲ μεθέξει, τοὔνομα
[1, 4]   τῆς φύσεως πρῶτοι, (α) τὰ  τῶν   ἀριθμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα
[1, 4]   δοκεῖ καὶ πᾶσαν περιειληφέναι τὴν  τῶν   ἀριθμῶν φύσιν, καὶ τὰ φερόμενα
[1, 4]   εἰπεῖν ἕκαστον ὁμοίως, ἔτι δὲ  τῶν   ἁρμονιῶν ἐν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ
[1, 5]   πολλὰ πληροῖ· καίτοι ταῦτα μιμήματα  τῶν   ἀρχῶν ἐκείνων ἐστίν. Πλάτων μὲν
[1, 6]   πῶς τυγχάνουσιν εἰρηκότες περί τε  τῶν   ἀρχῶν καὶ τῆς ἀληθείας· ὅμως
[1, 8]   αἰτίας, ἥν φαμεν εἶναι μίαν  τῶν   ἀρχῶν, οὐθὲν ἅπτεται τὰ εἴδη,
[1, 6]   εἴρηκε καὶ πῶς ἔχει περὶ  τῶν   ἀρχῶν, τὰς ἐνδεχομένας ἀπορίας μετὰ
[1, 2]   ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα  τῶν   ἀτόπων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν
[1, 9]   καὶ πρότερον· ὅσα δὲ περὶ  τῶν   αὐτῶν τούτων ἀπορήσειεν ἄν τις,
[1, 4]   τὸν ὅλον οὐρανόν. ἕτεροι δὲ  τῶν   αὐτῶν τούτων τὰς ἀρχὰς δέκα
[1, 1]   ἴσασιν (τοὺς δ' ὥσπερ καὶ  τῶν   ἀψύχων ἔνια ποιεῖ μέν, οὐκ
[1, 7]   συμβεβηκότα χωρίζοιτ' ἂν τῶν οὐσιῶν  (τῶν   γὰρ αὐτῶν μῖξίς ἐστι καὶ
[1, 7]   ἔχουσαν, δῆλον ὅτι πολλαχῶς ἁμαρτάνουσιν.  τῶν   γὰρ σωμάτων τὰ στοιχεῖα τιθέασι
[1, 7]   τιθέασι, δῆλον ὡς περὶ ἀμφοτέρων  τῶν   γενῶν ποιοῦνται τὴν ἐπίσκεψιν· διὸ
[1, 3]   τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται  τῶν   γιγνομένων νοῦν, καὶ Εμπεδοκλῆς
[1, 8]   φθόγγον φασὶν εἶναι καὶ οὐθένα  τῶν   γνωρίμων. Ἔτι δὲ ὧν ἐστὶν
[1, 7]   σωμάτων τὰ στοιχεῖα τιθέασι μόνον,  τῶν   δ' ἀσωμάτων οὔ, ὄντων καὶ
[1, 5]   τῷ ἀΐδια καὶ ἀκίνητα εἶναι,  τῶν   δ' εἰδῶν τῷ τὰ μὲν
[1, 7]   τῶν ὄντων ποιοῦνται τὴν θεωρίαν,  τῶν   δ' ὄντων τὰ μὲν αἰσθητὰ
[1, 4]   παρὰ τῶν μὲν μίαν παρὰ  τῶν   δὲ δύο. Μέχρι μὲν οὖν
[1, 4]   ἐστιν) καὶ τῶν μὲν μίαν  τῶν   δὲ πλείους τὰς ἀρχὰς τὰς
[1, 1]   καὶ τῶν μὲν πρὸς τἀναγκαῖα  τῶν   δὲ πρὸς διαγωγὴν οὐσῶν, ἀεὶ
[1, 7]   στοιχεῖον, δηλονότι διὰ τὴν μεγαλομέρειαν,  τῶν   δὲ τριῶν ἕκαστον στοιχείων εἴληφέ
[1, 8]   ἀρχῶν; διὰ τί μεταξὺ  τῶν   δεῦρό τ' ἔσται καὶ αὐτῶν;
[1, 3]   ῥᾳθύμως ἀφεῖσαν. Περὶ μὲν οὖν  τῶν   δύο αἰτιῶν, ὥσπερ λέγομεν, ἐπὶ
[1, 5]   τὴν μίμησιν ἥτις ἂν εἴη  τῶν   εἰδῶν ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ ζητεῖν.
[1, 5]   ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι, καὶ  τῶν   εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν
[1, 8]   δόξαν) ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκ  τῶν   εἰδῶν ἐστὶ τἆλλα κατ' οὐθένα
[1, 8]   Ὅλως τε ἀναιροῦσιν οἱ περὶ  τῶν   εἰδῶν λόγοι μᾶλλον εἶναι
[1, 8]   αἴτια τὰ εἴδη ἐστίν· καίτοι  τῶν   εἰδῶν ὄντων ὅμως οὐ γίγνεται
[1, 2]   φύσει πάσῃ. Ἐξ ἁπάντων οὖν  τῶν   εἰρημένων ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην
[1, 4]   μὴ ὄν. Ἐκ μὲν οὖν  τῶν   εἰρημένων καὶ παρὰ τῶν συνηδρευκότων
[1, 5]   οὕτω διώρισεν· φανερὸν δ' ἐκ  τῶν   εἰρημένων ὅτι δυοῖν αἰτίαιν μόνον
[1, 8]   ἐστὶ τἆλλα κατ' οὐθένα τρόπον  τῶν   εἰωθότων λέγεσθαι. Τὸ δὲ λέγειν
[1, 2]   (αἱ γὰρ ἐξ ἐλαττόνων ἀκριβέστεραι  τῶν   ἐκ προσθέσεως λεγομένων, οἷον ἀριθμητικὴ
[1, 1]   μᾶλλον, καὶ σοφωτέρους τοὺς τεχνίτας  τῶν   ἐμπείρων ὑπολαμβάνομεν, ὡς κατὰ τὸ
[1, 1]   δοκεῖ σοφώτερος, δὲ τεχνίτης  τῶν   ἐμπείρων, χειροτέχνου δὲ ἀρχιτέκτων, αἱ
[1, 6]   ἀρχῆς καὶ αἰτίας οὐθεὶς ἔξω  τῶν   ἐν τοῖς περὶ φύσεως ἡμῖν
[1, 8]   μὴ ἐξ αὐτῶν ἀλλ' ἐκ  τῶν   ἐν τῷ ἀριθμῷ, οἷον ἐν
[1, 7]   τῶν σωμάτων· οὐθεὶς γοῦν ἠξίωσε  τῶν   ἓν λεγόντων γῆν εἶναι στοιχεῖον,
[1, 3]   ἐδυσχέραναν ἑαυτοῖς, ἀλλ' ἔνιοί γε  τῶν   ἓν λεγόντων, ὥσπερ ἡττηθέντες ὑπὸ
[1, 3]   μέθοδον. ~Ἐπεὶ δὲ φανερὸν ὅτι  τῶν   ἐξ ἀρχῆς αἰτίων δεῖ λαβεῖν
[1, 2]   κτῆσιν αὐτῆς εἰς τοὐναντίον ἡμῖν  τῶν   ἐξ ἀρχῆς ζητήσεων. Ἄρχονται μὲν
[1, 2]   τῶν αἰσθήσεών ἐστιν) ἀκριβέσταται δὲ  τῶν   ἐπιστημῶν αἳ μάλιστα τῶν πρώτων
[1, 2]   εἶναι περὶ πᾶσαν ἐπιστήμην· καὶ  τῶν   ἐπιστημῶν δὲ τὴν αὑτῆς ἕνεκεν
[1, 8]   γὰρ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ  τῶν   ἐπιστημῶν εἴδη ἔσται πάντων ὅσων
[1, 2]   ἂν θεὸς ἔχοι, θεία  τῶν   ἐπιστημῶν ἐστί, κἂν εἴ τις
[1, 8]   πῶς λανθάνομεν ἔχοντες τὴν κρατίστην  τῶν   ἐπιστημῶν. Ἔτι πῶς τις γνωριεῖ
[1, 1]   πρὸς ἡδονὴν μηδὲ πρὸς τἀναγκαῖα  τῶν   ἐπιστημῶν εὑρέθησαν, καὶ πρῶτον ἐν
[1, 2]   διὰ τῶν ὑποκειμένων) ἀρχικωτάτη δὲ  τῶν   ἐπιστημῶν, καὶ μᾶλλον ἀρχικὴ τῆς
[1, 2]   αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν  τῶν   ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς
[1, 3]   ἄν τις αὐτὸ θεωρῶν ἐκ  τῶν   ἐπῶν) Οὗτος μὲν οὖν, ὥσπερ
[1, 4]   ὄντων· τὸ δ' ὅσαι παρὰ  τῶν   ἑτέρων, καὶ τίνες αὗταί εἰσιν.
[1, 1]   διὰ τὸ χρήσιμον εἶναί τι  τῶν   εὑρεθέντων ἀλλ' ὡς σοφὸν καὶ
[1, 5]   ἐστίν. Πλάτων μὲν οὖν περὶ  τῶν   ζητουμένων οὕτω διώρισεν· φανερὸν δ'
[1, 2]   πάντες εἰ οὕτως ἔχει, καθάπερ  τῶν   θαυμάτων ταὐτόματα (τοῖς μήπω τεθεωρηκόσι
[1, 2]   ἐπιστημῶν ἐστί, κἂν εἴ τις  τῶν   θείων εἴη. Μόνη δ' αὕτη
[1, 3]   γενέσεως πατέρας, καὶ τὸν ὅρκον  τῶν   θεῶν ὕδωρ, τὴν καλουμένην ὑπ'
[1, 8]   ὅσα τινὲς ἀκολουθήσαντες ταῖς περὶ  τῶν   ἰδεῶν δόξαις ἠναντιώθησαν ταῖς ἀρχαῖς.
[1, 8]   Καὶ εἰ μὲν ταὐτὸ εἶδος  τῶν   ἰδεῶν καὶ τῶν μετεχόντων, ἔσται
[1, 1]   ἐκεῖ γὰρ ἀφείθη σχολάζειν τὸ  τῶν   ἱερέων ἔθνος. Εἴρηται μὲν οὖν
[1, 5]   δὲ καὶ ἴδια παρὰ τὴν  τῶν   Ιταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν. Ἐκ νέου
[1, 4]   δὲ δύο. Μέχρι μὲν οὖν  τῶν   Ιταλικῶν καὶ χωρὶς ἐκείνων μορυχώτερον
[1, 1]   καίτοι κυριώταταί γ' εἰσὶν αὗται  τῶν   καθ' ἕκαστα γνώσεις· ἀλλ' οὐ
[1, 1]   δ' ὅτι μὲν ἐμπειρία  τῶν   καθ' ἕκαστόν ἐστι γνῶσις
[1, 1]   ἐστι γνῶσις δὲ τέχνη  τῶν   καθόλου, αἱ δὲ πράξεις καὶ
[1, 3]   αἴτιον αὐτὸ τἀγαθόν ἐστι (καὶ  τῶν   κακῶν τὸ κακόν) Οὗτοι μὲν
[1, 3]   τῶν ἀγαθῶν τὸ δὲ νεῖκος  τῶν   κακῶν· ὥστ' εἴ τις φαίη
[1, 3]   τῶν ἀγαθῶν καὶ τὰ φαῦλα  τῶν   καλῶν, οὕτως ἄλλος τις φιλίαν
[1, 7]   ἀριθμοῦ πάθη καὶ τὸν ἀριθμὸν  τῶν   κατὰ τὸν οὐρανὸν ὄντων καὶ
[1, 7]   περὶ αὐτῶν) καὶ περὶ τῆς  τῶν   κινουμένων αἰτίας, πότερον ἓν
[1, 6]   γ' ἔχομεν ἐξ αὐτῶν, ὅτι  τῶν   λεγόντων περὶ ἀρχῆς καὶ αἰτίας
[1, 3]   οὖν Αναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον τούτων  τῶν   λόγων, αἰτίαν δ' ἔχει πρότερον
[1, 8]   ἔστιν. Ἔτι δὲ οἱ ἀκριβέστεροι  τῶν   λόγων οἱ μὲν τῶν πρός
[1, 4]   μὲν οὖν ἀδιορίστως ἀπέρριψε περὶ  τῶν   λοιπῶν, (β) οἱ δὲ Πυθαγόρειοι
[1, 7]   καὶ λέγουσιν, οὐθὲν μᾶλλον περὶ  τῶν   μαθηματικῶν λέγουσι σωμάτων τῶν
[1, 4]   πρὸ τούτων οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι  τῶν   μαθημάτων ἁψάμενοι πρῶτοι ταῦτά τε
[1, 2]   μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ  τῶν   μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε
[1, 5]   πραγμάτων εἶναί φησι μεταξύ, διαφέροντα  τῶν   μὲν αἰσθητῶν τῷ ἀΐδια καὶ
[1, 4]   κίνησις, καὶ ταύτην παρὰ  τῶν   μὲν μίαν παρὰ τῶν δὲ
[1, 4]   τὰ τοιαῦτα σώματά ἐστιν) καὶ  τῶν   μὲν μίαν τῶν δὲ πλείους
[1, 1]   πλειόνων δ' εὑρισκομένων τεχνῶν καὶ  τῶν   μὲν πρὸς τἀναγκαῖα τῶν δὲ
[1, 8]   ταὐτὸ εἶδος τῶν ἰδεῶν καὶ  τῶν   μετεχόντων, ἔσται τι κοινόν (τί
[1, 1]   τοῦτο ταῦτα φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα  τῶν   μὴ δυναμένων μνημονεύειν ἐστί, φρόνιμα
[1, 7]   δὲ ὕδατος. Περὶ μὲν οὖν  τῶν   μίαν τιθεμένων αἰτίαν οἵαν εἴπομεν,
[1, 7]   μὴ καλῶς λέγουσιν εἰς τὴν  τῶν   νῦν ἡμῖν προκειμένων σκέψιν. Οἱ
[1, 8]   αἱ σύνθετοι φωναί εἰσιν ἐκ  τῶν   οἰκείων στοιχείων. ~Ὅτι μὲν οὖν
[1, 1]   μάλιστα τῶν ἄλλων διὰ  τῶν   ὀμμάτων. Οὐ γὰρ μόνον ἵνα
[1, 1]   καὶ ἐπιστήμης καὶ τῶν ἄλλων  τῶν   ὁμογενῶν· οὗ δ' ἕνεκα νῦν
[1, 6]   καὶ ἀέρα, Αναξαγόρας δὲ τὴν  τῶν   ὁμοιομερῶν ἀπειρίαν· οὗτοί τε δὴ
[1, 7]   αὐτῷ λόγῳ τούτῳ, οὐδὲ ἄλλο  τῶν   ὁμοίων οὐθέν· οὔτε γὰρ ποιόν
[1, 1]   ἐννοημάτων μία καθόλου γένηται περὶ  τῶν   ὁμοίων ὑπόληψις. Τὸ μὲν γὰρ
[1, 6]   ὂν γιγνόμενόν τι  τῶν   ὄντων ἀλλ' ὡς ἀπὸ τούτων
[1, 7]   ἐξ αἰσθητῶν· τὰ γὰρ μαθηματικὰ  τῶν   ὄντων ἄνευ κινήσεώς ἐστιν ἔξω
[1, 8]   οὐσιῶν μόνον ἐνδέχεται· ὥστε τὸ  τῶν   ὄντων ἁπάντων τὰ στοιχεῖα
[1, 4]   ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ἀρχὰς  τῶν   ὄντων ἀρχὰς ᾠήθησαν εἶναι πάντων.
[1, 3]   καλῶς τὴν αἰτίαν ἀρχὴν εἶναι  τῶν   ὄντων ἔθεσαν, καὶ τὴν τοιαύτην
[1, 5]   ἄλλοις, τἀκείνων στοιχεῖα πάντων ᾠήθη  τῶν   ὄντων εἶναι στοιχεῖα. Ὡς μὲν
[1, 3]   τοὺς πρότερον ἡμῶν εἰς ἐπίσκεψιν  τῶν   ὄντων ἐλθόντας καὶ φιλοσοφήσαντας περὶ
[1, 8]   τι γένος. Ὅλως τε τὸ  τῶν   ὄντων ζητεῖν στοιχεῖα μὴ διελόντας,
[1, 5]   Οὗτος οὖν τὰ μὲν τοιαῦτα  τῶν   ὄντων ἰδέας προσηγόρευσε, τὰ δ'
[1, 3]   μὲν ἔχειν τὰ δὲ γίγνεσθαι  τῶν   ὄντων ἴσως οὔτε πῦρ οὔτε
[1, 3]   καὶ ταύτην ἀρχήν φασιν εἶναι  τῶν   ὄντων, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε
[1, 7]   ἐπαναβῆναι καὶ ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω  τῶν   ὄντων, καὶ μᾶλλον τοῖς
[1, 8]   τιθέμενοι πρῶτον μὲν ζητοῦντες τωνδὶ  τῶν   ὄντων λαβεῖν τὰς αἰτίας ἕτερα
[1, 7]   ὅσοι δὲ περὶ μὲν ἁπάντων  τῶν   ὄντων ποιοῦνται τὴν θεωρίαν, τῶν
[1, 4]   (α) τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα  τῶν   ὄντων στοιχεῖα πάντων ὑπέλαβον εἶναι,
[1, 3]   κενοῦ τὸ σῶμἀ, αἴτια δὲ  τῶν   ὄντων ταῦτα ὡς ὕλην. Καὶ
[1, 4]   ἔστι λαβεῖν, ὅτι τἀναντία ἀρχαὶ  τῶν   ὄντων· τὸ δ' ὅσαι παρὰ
[1, 3]   οὐχ ἱκανῶν οὐσῶν γεννῆσαι τὴν  τῶν   ὄντων φύσιν, πάλιν ὑπ' αὐτῆς
[1, 1]   εἴρηται πρότερον, μὲν ἔμπειρος  τῶν   ὁποιανοῦν ἐχόντων αἴσθησιν εἶναι δοκεῖ
[1, 8]   εἰ ἔστι μεθεκτὰ τὰ εἴδη,  τῶν   οὐσιῶν ἀναγκαῖον ἰδέας εἶναι μόνον.
[1, 8]   φαμεν τὰς ἰδέας οὐ μόνον  τῶν   οὐσιῶν ἔσται εἴδη ἀλλὰ πολλῶν
[1, 8]   ἔστι δήπου λαβεῖν, ἀλλ' εἴπερ,  τῶν   οὐσιῶν μόνον ἐνδέχεται· ὥστε τὸ
[1, 7]   καὶ τὰ συμβεβηκότα χωρίζοιτ' ἂν  τῶν   οὐσιῶν (τῶν γὰρ αὐτῶν μῖξίς
[1, 1]   Σωκράτην τῶν ἄλλων τινὰ  τῶν   οὕτω λεγομένων συμβέβηκεν ἀνθρώπῳ
[1, 3]   καὶ τὸ πυκνὸν ἀρχὰς τιθέμενοι  τῶν   παθημάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ
[1, 8]   τῶν ἄλλων, ὥστ' εἴ τις  τῶν   πάντων ἔστιν ἐπιστήμη, οἵαν δή
[1, 8]   ἄν τις καὶ μάθοι τὰ  τῶν   πάντων στοιχεῖα; Δῆλον γὰρ ὡς
[1, 7]   ὄντων ἄνευ κινήσεώς ἐστιν ἔξω  τῶν   περὶ τὴν ἀστρολογίαν) διαλέγονται μέντοι
[1, 2]   τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ  τῶν   περὶ τὸν ἥλιον καὶ ἄστρα
[1, 1]   δὲ ἀρχιτέκτων, αἱ δὲ θεωρητικαὶ  τῶν   ποιητικῶν μᾶλλον. (α) Ὅτι μὲν
[1, 3]   τὴν καλουμένην ὑπ' αὐτῶν Στύγα  (τῶν   ποιητῶν) τιμιώτατον μὲν γὰρ τὸ
[1, 1]   σοφωτέρους, (β) ὅτι τὰς αἰτίας  τῶν   ποιουμένων ἴσασιν (τοὺς δ' ὥσπερ
[1, 8]   ἐπὶ τῶν φθαρτῶν δυάδων, καὶ  τῶν   πολλῶν μὲν ἀϊδίων δέ, τὸ
[1, 5]   καὶ τὰ εἴδη τὰ μαθηματικὰ  τῶν   πραγμάτων εἶναί φησι μεταξύ, διαφέροντα
[1, 8]   πῶς ἂν αἱ ἰδέαι οὐσίαι  τῶν   πραγμάτων οὖσαι χωρὶς εἶεν; Ἐν
[1, 8]   ἀκριβέστεροι τῶν λόγων οἱ μὲν  τῶν   πρός τι ποιοῦσιν ἰδέας, ὧν
[1, 9]   ἂν εἰπεῖν, δῆλον καὶ ἐκ  τῶν   πρότερον εἰρημένων· ἀλλ' ἀμυδρῶς ταύτας,
[1, 3]   ἐπὶ τοσοῦτον ἔοικεν ἐζητῆσθαι παρὰ  τῶν   πρότερον. ~Ἐν δὲ τούτοις καὶ
[1, 4]   κἀκείνοις συνέβαινεν. Παρὰ μὲν οὖν  τῶν   πρότερον καὶ τῶν ἄλλων τοσαῦτα
[1, 5]   ἑκατέροις ἑκατέραν, ὥσπερ φαμὲν καὶ  τῶν   προτέρων ἐπιζητῆσαί τινας φιλοσόφων, οἷον
[1, 2]   ζητούμενον ὄνομα· δεῖ γὰρ ταύτην  τῶν   πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν εἶναι
[1, 2]   δὲ τῶν ἐπιστημῶν αἳ μάλιστα  τῶν   πρώτων εἰσίν (αἱ γὰρ ἐξ
[1, 5]   διὰ τὸ τοὺς ἀριθμοὺς ἔξω  τῶν   πρώτων εὐφυῶς ἐξ αὐτῆς γεννᾶσθαι
[1, 4]   σοφῶν ταῦτα παρειλήφαμεν, παρὰ μὲν  τῶν   πρώτων σωματικήν τε τὴν ἀρχήν
[1, 2]   οὐ ποιητική, δῆλον καὶ ἐκ  τῶν   πρώτων φιλοσοφησάντων· διὰ γὰρ τὸ
[1, 8]   δὲ αἰσθητούς. ~Περὶ μὲν οὖν  τῶν   Πυθαγορείων ἀφείσθω τὰ νῦν (ἱκανὸν
[1, 2]   ἔχομεν περὶ τῆς σοφίας καὶ  τῶν   σοφῶν· τούτων δὲ τὸ μὲν
[1, 4]   οὖν τῶν εἰρημένων καὶ παρὰ  τῶν   συνηδρευκότων ἤδη τῷ λόγῳ σοφῶν
[1, 7]   τόπον τοῦτον ἤδη πλῆθος εἶναι  τῶν   συνισταμένων μεγεθῶν διὰ τὸ τὰ
[1, 7]   μικρομερέστατον καὶ λεπτότατον ἂν εἴη  τῶν   σωμάτων (διόπερ ὅσοι πῦρ ἀρχὴν
[1, 7]   κοῦφα τὰ δὲ βάρος ἔχοντα  τῶν   σωμάτων; Ἐξ ὧν γὰρ ὑποτίθενται
[1, 7]   ὁμολογεῖ τὸ στοιχεῖον εἶναι τὸ  τῶν   σωμάτων· οὐθεὶς γοῦν ἠξίωσε τῶν
[1, 7]   Ησίοδος τὴν γῆν πρώτην γενέσθαι  τῶν   σωμάτων· οὕτως ἀρχαίαν καὶ δημοτικὴν
[1, 8]   ἔστι καὶ παρὰ τὰς οὐσίας,  τῶν   τε ἄλλων ἔστιν ἓν ἐπὶ
[1, 2]   μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε  τῶν   τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν
[1, 1]   ἐπιστήμας αὐτῶν. Ὅθεν ἤδη πάντων  τῶν   τοιούτων κατεσκευασμένων αἱ μὴ πρὸς
[1, 3]   πῦρ οὔτε γῆν οὔτ' ἄλλο  τῶν   τοιούτων οὐθὲν οὔτ' εἰκὸς αἴτιον
[1, 7]   γῆς τῶν ἄλλων  τῶν   τοιούτων σωμάτων οὐδ' ὁτιοῦν εἰρήκασιν,
[1, 2]   γνωρίζεται ἀλλ' οὐ ταῦτα διὰ  τῶν   ὑποκειμένων) ἀρχικωτάτη δὲ τῶν ἐπιστημῶν,
[1, 4]   φασιν, ὄντων δὲ ἐννέα μόνον  τῶν   φανερῶν διὰ τοῦτο δεκάτην τὴν
[1, 8]   δὲ ζητούσης τῆς σοφίας περὶ  τῶν   φανερῶν τὸ αἴτιον, τοῦτο μὲν
[1, 7]   εἶναι καὶ φθορὰν τὰ  τῶν   φερομένων ἔργα κατὰ τὸν οὐρανόν.
[1, 8]   κοινόν (τί γὰρ μᾶλλον ἐπὶ  τῶν   φθαρτῶν δυάδων, καὶ τῶν πολλῶν
[1, 8]   δὲ τὸ νοεῖν τι φθαρέντος  τῶν   φθαρτῶν· φάντασμα γάρ τι τούτων
[1, 4]   λόγος (οὐ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι  τῶν   φυσιολόγων ἓν ὑποθέμενοι τὸ ὂν
[1, 7]   καὶ τοῖς στοιχείοις ἐκτοπωτέροις χρῶνται  τῶν   φυσιολόγων (τὸ δ' αἴτιον ὅτι
[1, 1]   τιμιωτέρους καὶ μᾶλλον εἰδέναι νομίζομεν  τῶν   χειροτεχνῶν καὶ σοφωτέρους, (β) ὅτι
[1, 7]   εἶχε γὰρ ἄν τι τούτων  τῶν   χρωμάτων· ὁμοίως δὲ καὶ ἄχυμον
[1, 1]   τοῦ μανθάνειν ὅσα μὴ δύναται  τῶν   ψόφων ἀκούειν (οἷον μέλιττα κἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007